Ἐπιστροφή
 

ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ - Πατριαρχική και Συνοδική Χοροστασία την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, θά χοροστατήσῃ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 10ης Μαρτίου, καί ὥραν 4ην μ. μ., καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 11ης ἰδίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν ἐνταῦθα Συνοδικῶν καί λοιπῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον θά κηρύξῃ, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος.

Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θ. Λειτουργίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης θά χειροθετήσῃ τόν Ἐλλογ. κ. Πασχάλην Κιτρομηλίδην, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Τμήματος Πο-λιτικῆς Ἐπιστήμης καί Δημοσίας Διοικήσεως τοῦ Ἐθνι-κοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, εἰς Ἄρχοντα Ὀφφικιάλιον τῆς Μ.τ.Χ.Ε..