[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ἐκδήλωσιν τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης καί τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων ἐν τῇ Πόλει «Ὁ Ἴμβριος Οἰκουμενικός Πατριάρχης» (17 Φεβρουαρίου 2018)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

* * *


Ἱερώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Τίμιον πρεσβυτέριον,
Ἐξοχώτατε κύριε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει,
Ἐντιμολογιώτατε Πρόεδρε τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θρᾴκης,
Εὐγενεστάτη κυρία Παναγιώτα Λαγοσπύρη, Πρόεδρε τοῦ ἐδῶ Συλ-λόγου μας,
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,
Ἀγαπητοί νέοι τῆς Ἴμβρου,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὑποδεχόμεθα καί καλωσορίζομεν εἰς τήν Πόλιν καί εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, τούς νέους καί τάς νέας τῆς Ἴμβρου, οἱ ὁποῖοι ἦλθαν ἐκ Θεσσαλονίκης διά νά συμμετάσχουν καί νά δώσουν νεανικόν παλμόν εἰς τήν ὀργανωθεῖσαν, ἀπό κοινοῦ, ἀπό τήν Ἰμβριακήν Ἕνωσιν Μακεδονίας - Θρᾴκης καί τόν Φι-λανθρωπικόν καί Μορφωτικόν Σύλλογον Ἰμβρίων τῆς Πόλεως, ἀποψινήν ἐκδήλωσιν, μέ θέμα «Ὁ Ἴμβριος Οἰκουμενικός Πατριάρχης». Εὐχαριστοῦ-μεν τούς διοργανωτάς καί ἐκφράζομεν ἐπίσης ἐγκαρδίους εὐχαριστίας εἰς τόν Ἐξοχώτατον Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Πρέσβυν κύρι-ον Εὐάγγελον Σέκερην, τόν φίλον τῆς Ἴμβρου, διά τήν φιλοξενίαν τῆς πανηγυρικῆς συνάξεως.
Εἶναι ἀκόμη νωπαί αἱ ἐντυπώσεις ἀπό τήν ἐπίσκεψίν μας εἰς Θεσσαλονίκην καί ἀπό τάς ὡραίας ἐπετειακάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις. Ὅλα ἦσαν ἄριστα ὠργανωμένα καί ἡ φιλοξενία ἄψογος. Εὐχαριστοῦμεν καί πάλιν τούς ὑπευθύνους, μέ πρῶτον καί καλλίτερον τόν Πρόεδρον τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως, Ἐντιμολογιώτατον Ἄρχοντα Ὀστιάριον κύριον Παῦ-λον Σταματίδην. Ἀκόμη, ἐνθυμούμεθα μέ συγκίνησιν τήν ἐπικοινωνίαν μας μέ τούς νέους τῆς Ἴμβρου εἰς τόν Σύλλογον τῶν Ἰμβρίων Ἀθηνῶν, εἰς τό τέλος Ὀκτωβρίου, πού ἦτο δι᾿ ὅλους μας μία εὐλογία Θεοῦ.
Δοξολογοῦμεν τόν Δοτῆρα τῶν ἀγαθῶν πανοικτίρμονα Κύριον, ὁ ὁποῖος εὐδόκησε νά ζοῦμε σήμερα τήν ἀναγέννησιν τῆς Ἴμβρου, ἕνα πραγματικόν θαῦμα. Αἱ Ἐκκλησίαι εἰς τά χωριά μας ἔχουν ἀνοικτάς τάς πύλας των καί ὁ γλυκύς ἦχος τῆς καμπάνας μᾶς καλεῖ νά λειτουργηθοῦμε, τά ἐξωκκλήσια μας ἐπισκευάζονται καί ξαναζωντανεύουν καί κάθε ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι, ὡς ἐλέχθη προσφυῶς, «μιά μικρή Ἁγια-Σοφιά». Τά σχολεῖα μας λειτουργοῦν, ἀκούονται πάλι παιδικαί φωναί καί ἡ λαλιά τῶν προγόνων μας. Καί στήν Ἴμβρο εἴμεθα «λίγοι, ἀλλά ἀμέτρητοι», ὅπως ἔλεγεν ὁ μακαριστός Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας διά τούς Ρωμηούς τῆς Πόλεώς μας. Ὅσοι ἔμειναν ὅλα τά πέτρινα χρόνια εἰς τήν ἐρατεινήν πατρίδα, ἀναθαρροῦν, χαμογελοῦν πάλι, ἐμπιστεύονται εἰς τό μέλλον τῆς Ἴμβρου. Καί ὑποδέχονται μέ στοργήν τούς ξενιτεμένους, οἱ ὁποῖοι ἐπιστρέφουν διά μόνιμον ἐγκατάστασιν. Οἱ Ἴμβριοι, εἰς ὅλην τήν οἰκουμένην, προκόπτουν εἰς τά ἐπαγγέλματά των, ἐνῶ ἡ σκέψις των εἶναι ἐστραμμένη πρός τήν γλυκυτάτην νῆσον μας, πρός τά ἀγαπημένα χώματα, τά ἱδρωποτισμένα σκηνώματα τῶν πατέρων μας. Οἱ Σύλλογοι καί τά λοιπά Σωματεῖα μας διασώζουν τίς μνῆμες καί τίς πατρῷες παραδόσεις, τόν ἰδικόν μας τρόπον τοῦ βίου.
Ὁ Ἴμβριος Πατριάρχης σας εἶναι ὑπερήφανος διά τούς συμπατριώ-τας του, δι᾿ ὅσους ἔμειναν εἰς τήν γῆν τῶν Πατέρων καί διά τούς ἐν τῇ ξένῃ, καί ἰδιαιτέρως διά τήν νεολαίαν, ἡ ὁποία εἶναι «τό μέλλον» τῆς Ἴμβρου, ἀφοῦ δέ δεικνύει τόσην ἀγάπην καί ἀφοσίωσιν εἰς τήν πατρίδα μας ἐν τῷ παρόντι, σημαίνει ὅτι εἶναι καί τό παρόν τῆς νήσου.
Μεγάλης χαρᾶς πρόξενος εἶναι διά τόν ὁμιλοῦντα τό γεγονός ὅτι κατά τό παρελθόν ἔτος ἐκυκλοφορήθησαν τύποις δύο σπουδαῖα βιβλία διά τήν Ἴμβρον. Τό δίτομον ἐξαίρετον ἔργον τοῦ ζεύγους τῶν ἀρχαιολό-γων Ἠλία καί Ἰωάννας Ἀνδρέου, καρπός ἐπιτοπίου ἐπισταμένης ἐρεύνης δύο δεκαετιῶν, μέ τίτλον «Ἴμβρος. Ἕνα μικρό νησί μέ μεγάλη ἱστορία», ὅπου παρουσιάζεται εἰς 834 σελίδας καί μέ 2800 φωτογραφίας ἡ ἱστορία καί ὁ πολιτισμός τῆς νήσου. Τό δεύτερον βιβλίον εἶναι τό γλαφυρόν πόνημα τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως Μακαρίου «Ἴμ-βρος. Ἐκεῖ πού ὁ οὐρανός ποτέ δέν ξεχνᾶ», τό ὁποῖον ἀποτυπώνει τάς ἐντυπώσεις ἑνός εὐαισθήτου ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἀνεκάλυψε καί ἠγά-πησε τήν Ἴμβρον, «μέ τήν πρώτη ματιά». Ἀναμένεται προσεχῶς ἡ ἔκδοσις ἑνός ἄλλου πολύ ἐνδιαφέροντος βιβλίου μέ τίτλον «Εἰκόνες καί ἱερά κειμήλια στούς ἐνοριακούς ναούς τῆς Ἴμβρου», τῆς ἀρχαιολόγου Εὐγενί-ας Χαλκιᾶ ἀπό τό Γλυκύ, Ἐπιτίμου Διευθυντρίας τοῦ Βυζαντινοῦ καί Χριστιανικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν.
Βλέπετε, ἀγαπητοί παρόντες, ἡ Ἴμβρος ἐμπνέει, ἐλκύει, γοητεύει, μελετᾶται, ἀποτελεῖ σημεῖον ἀναφορᾶς. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ὅλα αὐτά θά συντελέσουν, ὥστε ἡ ἀνοδική πορεία νά συνεχισθῇ. Ὁ Πατριάρχης Σας ἀγωνίζεται γι᾿ αὐτό καί προσεύχεται ἀδιαλείπτως νά σκέπῃ καί νά εὐλο-γῇ ὁ ἀγαθοδότης Θεός τήν γενέτειράν μας. 
Κάθε προσπάθεια καί πρωτοβουλία, ἡ ὁποία συμβάλλει εἰς τήν διάσωσιν, καλλιέργειαν καί προβολήν τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ἴμβρου, εἶναι πολύτιμος καί ἀξιέπαινος καί μᾶς χαροποιεῖ ἰδιαιτέρως. Ὅ,τι ἐπεβίωσε τόσους αἰῶνας, ὅ,τι ἔσωσε τούς κατοίκους τῆς Ἴμβρου ὡς κανών ζωῆς καί πίστις εἰς τόν αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου ἐν Χριστῷ, δέν ἐπιτρέ-πεται νά χαθῇ σήμερα, εἰς τήν ἐποχήν τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν ἀγώνων διά ταυτότητα καί διατήρησιν τῆς πολιτισμικῆς ἰδιοπρο-σωπίας τῶν λαῶν.
Οἱ Ἴμβριοι εἴμεθα δεμένοι μέ τήν «παιπαλόεσσαν», ὅπως τό παιδί μέ τήν μάνα του. Ἔχομεν ἀρρήκτους δεσμούς μέ τήν ἀσκητικήν καί οἰκοφι-λικήν καθημερινότητά της, μέ τά φωτεινά πρόσωπα τῶν Ἰμβρίων, μέ τό φῶς τοῦ Αἰγαίου, μέ τά ἤρεμα τοπία της, μέ τήν ἱστορίαν καί τόν πολιτι-σμόν της, μέ τάς περιπετείας καί τούς καημούς της. Τελικῶς γνωρίζουμε, ὅ,τι ἀγαποῦμε. Μόνον ἡ καρδιά γνωρίζει, ὅτι «ὅλη ἡ ἄνοιξη μπορεῖ νά εἶναι κρυμμένη σέ ἕνα μπουμπούκι» (Ὄσκαρ Οὐάλντ). Μόνον ἡ καρδιά τοῦ Ἰμβρίου ξέρει ὅτι ὁ κόσμος ὅλος εἶναι ἡ χαμένη μέσα στά κύματα τοῦ Αἰγαίου «μικρή πατρίδα». Διά τόν Πατριάρχην σας ἡ Ἴμβρος εἶναι ὁ ἐπίγειος παράδεισος. «Ἡ καρδιά ἔχει τούς λόγους της, τούς ὁποίους τό λογικό ἀγνοεῖ», ἔλεγε ὁ Πασκάλ. Ἤ, ὅπως σημειώνει σύγχρονος λόγιος Ἴμβριος: «Ἡ καρδιά δέν φορᾶ ποτέ προσωπεῖο».
Κατακλείοντες τόν σύντομον αὐτόν χαιρετισμόν, ἀπευθυνόμεθα πρός τήν νέαν γενεάν τῶν συμπατριωτῶν μας, πρόσωπον πρός πρόσω-πον. Ἡμεῖς οἱ παλαιότεροι γεννηθήκαμε εἰς τήν Ἴμβρον. Διά ἐσᾶς τούς νεωτέρους ἰσχύει ὅτι ἡ Ἴμβρος πρέπει νά γεννηθῇ μέσα εἰς τήν καρδιά σας. Ἐκεῖ «ριζώνει καί δέν βγαίνει», ὅπως λέγει ἡ λαϊκή μοῦσα. Ὁ Πατρι-άρχης σας σᾶς καλεῖ νά ἐνστερνισθῆτε καί νά φυλάσσετε ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τάς πολυτίμους ἀξίας, τάς ἠθικάς ἀρχάς καί τάς πατρῴας παραδόσεις, αἱ ὁποῖαι ἐξησφάλιζον τήν ἁρμονικήν συνύπαρξιν καί τήν ἔνθεον βιοτήν τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ μας καί ἀποτελοῦν σήμερα συμπαγές ἀνάχωμα κατά τοῦ συγχρόνου εὐδαιμονιστικοῦ καί ἀτομοκεν-τρικοῦ προσανατολισμοῦ τῆς ζωῆς.
Σᾶς παρακαλοῦμεν νά ἐπισκέπτεσθε τήν Ἴμβρο καί νά ἀνοίγετε τά σπίτια τῶν προγόνων μας, διά νά ἀγάλλωνται οἱ ψυχές των. Διά νά συνεχίσῃ νά κτυπᾷ ἡ καμπάνα καί νά ἀκούεται τό «Εὐλογητός ὁ Θεός». Διά νά μή σβήσουν τά καντήλια εἰς τάς ἐκκλησίας μας, εἰς τά ἐξωκκλήσια, εἰς τό εἰκονοστάσι τῶν σπιτιῶν, εἰς τά κοιμητήρια, ὅπου ἀναπαύονται αἱ προπάτορές μας, «προσδοκῶντες ἀνάστασιν νεκρῶν». Σᾶς προτρέπομεν νά στηρίξετε καί ἐσεῖς, μέ τήν σειράν σας, τήν λει-τουργίαν τῶν σχολείων μας. Σᾶς χαιρόμεθα, σᾶς καμαρώνουμε, σᾶς εὐλογοῦμε, προσευχόμεθα διά τήν προκοπήν σας καί διά νά παραμένῃ ἡ κοινή γενέτειρα βαθιά εἰς τήν καρδιά σας καί εἰς τό κέντρον τῶν ἐνδιαφε-ρόντων σας.
Συγχαίροντες καί πάλιν ἐγκαρδίως τούς συντελεστάς αὐτῆς τῆς χαρμοσύνου ἐκδηλώσεως, σᾶς ἀπευθύνομεν τό «Ὡς εὖ παρέστητε», καί ἀπονέμομεν εἰς ὅλους σας, εἰς τούς ἀπανταχοῦ Ἰμβρίους καί εἰς τούς πολυτίμους φίλους τῆς Ἴμβρου, τάς πατρικάς εὐχάς καί τήν Πατριαρχι-κήν μας εὐλογίαν, ἐπικαλούμενοι ἐφ᾿ ὑμᾶς τό ἄπειρον ἔλεος καί τήν ζωοπάροχον χάριν τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ.