[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Η Χειροτονία του νέου Μητροπολίτου Σύμης στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε το πρωί της Κυριακής, 11 Φεβρουαρίου, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, στο Φανάρι, η εις Επίσκοπον χειροτονία του εψηφισμένου Μητροπολίτη Σύμης  Χρυσοστόμου.

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συμπαραστατούμενος από τους Μητροπολίτες Σεβαστείας Δημήτριο, Ρόδου Κύριλλο, Κώου και Νισύρου Ναθαναήλ, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στέφανο, Προύσης Ελπιδοφόρο και Ιεραπύτνης και Σητείας Κύριλλο.

Πριν την χειροτονία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, απηύθυνε προς τον εψηφισμένο Μητροπολίτη Σύμης, πατρικούς λόγους οικοδομής και νουθεσιών για τη νέα αποστολή διακονίας που του ανέθεσε η Μητέρα Εκκλησία. 

«Ο λαός της νησιωτικής κληρουχίας σου και της Δωδεκανήσου ευρύτερον, ήκουσε μετά χαράς και μεγάλης ικανοποιήσεως την επαξίαν εκλογήν σου και ετοιμάζεται να σε υποδεχθή με αγάπην και τιμήν», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ενώ στη συνέχεια είπε εμφατικά: «Είσαι σαρξ εκ της σαρκός της Δωδεκανήσου, γεννηθείς και ανδρωθείς εν τη νήσω Κω, υπηρετήσας ευδοκίμως ως ιερεύς και Πρωτοσύγκελλος, επί εικοσαετίαν όλην, εν τη γενετείρά σου. Γνωρίζεις, Θεοφιλέστατε, εκ του σύνεγγυς τον λαόν της Δωδεκανήσου, την νοοτροπίαν, τας ευαισθησίας και τας ποιμαντικάς ανάγκας αυτού. Καλείσαι να αξιοποιήσης εις το  εξής ως Αρχιερεύς όλα όσα εδιδάχθης και εβίωσες εις το Άγιον Όρος, ως μαθητής της Αθωνιάδος και ως μοναχός. Εις το αγιώνυμον Όρος έλαβες την μοναχικήν κουράν από τον Οσιολογιώτατον Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα π. Βασίλειον Γοντικάκην και εχειροτονήθης εις διάκονον και εις πρεσβύτερον από δύο Χαλκίτας αδελφούς Αρχιερείς, τον άγιον Ροδοστόλου και τον άγιον Σεβαστείας. Είσαι φορεύς της Αθωνικής πνευματικότητος και του ενθέου ασκητικού φρονήματος της αυθυπερβάσεως και της αυτοπροσφοράς, της ταπεινοφροσύνης και της ολοκληρωτικής αφιερώσεως εις τον Χριστόν και το άγιον θέλημά Του, από τα οποία θα αντλής δύναμιν και έμπνευσιν εις την μαρτυρίαν και την φιλάνθρωπον διακονίαν σου μέσα εις την σύγχρονον εκκοσμικευμένην κοινωνίαν. Καλείσαι να φωτίζης τας καρδίας και να κερδίζης τας ψυχάς των ανθρώπων, των εν ηλικία και των νέων, των απλών και των εν εξουσίαις, καλλιεργών εις  αυτούς τον «άριστον πόθον» της κατ᾿ Αλήθειαν ζωής. Η πνευματικότης σου, η ωριμότης, η σεμνότης, η ευλάβεια, ο ένθεος ζήλος και η κατά Χριστόν παιδεία σου αποτελούν εγγύησιν διά μίαν θεοφιλή ποιμαντορίαν, ως «του κοινού της Εκκλησίας την προστασίαν εγκεχειρισμένος», κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον (PG 62, 670)».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αναφερόμενος στη σημερινή συγκλονιστική ευαγγελική περικοπή της μέλλουσας κρίσεως, απευθυνόμενος προς τον εψηφισμένο Μητροπολίτη, είπε: «Θα ακούσωμεν ότι θα κριθώμεν εκ της στάσεως ημών απέναντι εις τον πεινώντα, τον διψώντα, τον ξένον, τον γυμνόν, τον ασθενή, τον εν φυλακή. Ο Χριστός καλεί όλους ημάς να αγαπώμεν, να γινώμεθα «πλησίον» προς αυτόν ο οποίος έχει ανάγκην βοηθείας. «Ολος ο νόμος και οι προφήται» κρέμανται «εν ταίς δυσίν εντολαίς»: εν τη «πρώτη και μεγάλη» εντολή της αγάπης προς τον Θεόν και τη «δευτέρα, ομοία αυτή» εντολή της αγάπης προς τον πλησίον (πρβλ. Ματθ. κβ’, 37-40). [...] Η αρχιερατική σου διακονία, εις όλας τας εκφάνσεις της, οφείλει να συμβάλλη εις την σύσφιγξιν των δεσμών του ποιμνίου σου, και του Δωδεκανησιακού λαού γενικώτερον, με την Μητέρα Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως, δεσμών ακαταλύτων, οι οποίοι εσφυρηλατήθησαν κατά την διάρκειαν αιώνων πολλών. Γνωρίζουν κα-λως οι ορθόδοξοι πιστοί της Δωδεκανήσου, ότι επεβίωσαν ως ορθόδοξοι χριστιανοί, επειδή ήσαν τέκνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, επειδή «ήσαν εγκεντρισμένοι εις την καλλιέλαιον της Μεγάλης Εκκλησίας», η πίστις και η δύναμις της παραδόσεως της οποίας απεδείχθησαν ισχυρότεραι των ποικιλωνύμων αλλοτριωτικών πιέσεων, τας οποίας υπέστησαν κατά το πρώτον ήμισυ του παρελθόντος αιώνος. Και σήμερον, η Μήτηρ Εκκλησία σεμνύνεται διά τας πέντε Μητροπόλεις αυτής εν Δωδεκανήσω και διά την Πατριαρχικήν Εξαρχίαν Πάτμου, και μεριμνά στοργικώς και αδιαλείπτως διά την ευστάθειαν αυτών.
      Και νυν πρόσελθε! Σε προσκαλούμεν με τους εντυπωσιακούς λόγους του μακαριστού Γέροντος ημών Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Μελίτωνος: «Βλέπεις, ύπερθεν του Συνθρόνου υπάρχει η ακοίμητος κανδήλα. Αυτή, την οποίαν εφύλαξαν λάμπουσαν οι πατέρες μας. Αυτή, την οποίαν φυλάττομεν ημείς. Αυτή, την οποίαν θα φυλάξουν και τα τέκνα μας. Λάβε από το φως της το ακοίμητον και μετάγγισον αυτό εις τας ψυχάς του ποιμνίου σου».

Στην αντιφώνησή του ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Σύμης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, και τους Μητροπολίτες που συγκροτούν την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για την εκλογή του στη δωδεκανησιακή Μητρόπολη Σύμης.

«Παναγιώτατε Δέσποτα, Πορεύομαι εις το ενώπιόν μου ανοιγόμενον νέον στάδιον των πνευματικών αγώνων και της ποιμαντικής διακονίας έχων βαθυτάτην την συναίσθησιν της ευθύνης. Πορεύομαι διά των Αγίων ευχών της Υμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος διά να διακονήσω λαόν θεοφιλή, πιστόν εις την Μητέρα Εκκλησίαν, με φρόνημα γενναίον, με ήθος ελληνικόν και χριστιανικόν, με ιστορίαν μεγίστην, με παραδόσεις αρχαίας, με προσφοράν μοναδικήν. Πορεύομαι, εν χαρά και αγαλλιάσει πολλή, προς τας ακτινοστολίστους νήσους του Αρχιπελάγους, τους πολυτίμους σμαράγδους της Δωδεκανήσου, την Αγγελοφρούρητον Σύμην, την χαριτωμένην Τήλον, την εσμυρνισμένην Χάλκην, την πάνυ ωραίαν Μεγίστην, ίνα μεταφέρω φως ανέσπερον εκ Φαναρίου. Πορεύομαι εις τόπον ιερόν και περίβλεπτον διά να συνεχίσω την λιτάνευσιν των οσίων και ιερών του ευσεβούς ημών Γένους μετά παρακλήσεων θερμών και δεήσεων εκτενών «Υπέρ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας». Πορεύομαι εν ειρήνη διά να συνεχίσω να επαγγέλομαι, ως οι θεοκίνητοι πατέρες ημών, εκ της λαχούσης μοι ευλογημένης επαρχίας ότι «Εις εστίν ο Σωτήρ του κόσμου, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός».

Ο νέος Μητροπολίτης Σύμης ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον Μητροπολίτη Κώου και Νισύρου Ναθαναήλ. «τον απλούν και ταπεινόν Επίσκοπον», του οποίου ήταν ο Πρωτοσύγκελλος μέχρι και την εκλογή του, αλλά και τον Επίσκοπο Ροδοστόλου Χρυσόστομο και τον Μητροπολίτη Σεβαστείας Δημήτριο, οι οποίο τον χειροτόνησαν στον πρώτο και δεύτερο βαθμό της Ιερωσύνης. Ευχαρίστησε δε, μεταξύ άλλων, και τον Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου Αμβρόσιο, με τον οποίο συνδέθηκε πνευματικώς ήδη από νεαρά ηλικία.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι. ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Μελίτων και οι Επίσκοποι Αλικαρνασσού Αδριανός και Ερυθρών Κύριλλος. Εκκλησιάστηκαν ο Πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη, ο Πρόξενος της Ουκρανίας στην Πόλη, Maksym Vdovychenko,  Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, συγγενείς του νέου Μητροπολίτου, και πλήθος πιστών από την Πόλη, την Κω και τα Δωδεκάνησα, άλλες περιοχές της Ελλάδος και το εξωτερικό.

Αμέσως μετά, στην κατάμεστη Αίθουσα του Θρόνου, στον Πατριαρχικό Οίκο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, σε σύντομο χαιρετισμό του, εξέφρασε την χαρά του για την εκλογή του Μητροπολίτη Σύμης ο οποίος, όπως είπε, αποτελεί ένα άξιο στέλεχος της Μητρός Εκκλησίας. Πρόσθεσε δε, ότι μετά τη χειροτονία του, ο Μητροπολίτης Σύμης, μεταβαίνει στην επαρχία του, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά του, με τις ευχές και την αγάπη του Πατριάρχη, των Ιεραρχών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου αλλά και της Δωδεκανήσου.  Αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στη μικρή μουσουλμανική μειονότητα των Δωδεκανήσων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης σημείωσε ότι η καλή διάθεση όλων των πλευρών και η αμοιβαία εκτίμηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ειρηνική συνύπαρξη. Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αναφερθεί και στο προσφυγικό ζήτημα, που βιώνουν έντονα τα Δωδεκάνησα, εκφράζοντας την ευχή αυτό να αντιμετωπισθεί σύντομα, «με την εγκαθίδρυση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, ώστε να μην χρειάζεται οι άνθρωποι να εγκαταλείπουν τις εστίες τους».