Ἐπιστροφή
 

Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας εἰς Φανάριον.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 28ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη εἰς τήν Πόλιν ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. κ. Θεόδωρος Β’, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἄκκρας κ. Ναρκίσσου. Τόν Μακαριώτατον, Ὅστις παρέμεινεν εἰς τήν Πόλιν δι’ ὀλιγόωρον στάσιν κατά τήν ἐπιστροφήν Του εἰς τήν ἕδραν Του ἐκ τῆς προσφάτου ἱεραποδημίας Αὐτοῦ εἰς Καμερούν, ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί ἡ Εὐγεν. κ. Hanan Bashary, Πρόξενος τῆς Αἰγύπτου ἐνταῦθα.

Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα, τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, τόν ὑπεδέχθησαν οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι ἡγουμένου τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος κ. Ἀνδρέου. Μετά τήν προσκύνησιν τοῦ Μακαριωτάτου ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐπηκολούθησε συνάντησις τῶν δύο Προκαθημένων ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, παρουσίᾳ τῶν Συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων.

Ἀκολούθως, παρετέθη ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Μακαριότητος ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ, τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ παρεπιδημοῦντος Ἐξοχ. κ. Νικολάου Βούτση, Προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ. 

Τό ἀπόγευμα, ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, κατόπιν τῆς βραχείας ταύτης παραμονῆς ἐν τῇ Πόλει, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Κάϊρον, προπεμφθείς ἐκ μέρους τοῦ Παναγιωτάτου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.