Ἐπιστροφή
 

Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων
εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Βούτσην, Πρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, συνοδευόμενον ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Παπάζογλου, τῶν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Ἀθανασίου, Γεν. Γραμματέως τῆς Βουλῆς, Πρέσβεως ἐ.τ. κ. Σπυρίδωνος Θεοχαροπούλου, Διπλωματικοῦ Συμβούλου τῆς Προεδρείας τῆς Βουλῆς,  καί Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Δρούλια, Προϊσταμένης Διευθύνσεως τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς, ὡς καί ἄλλων ὑψηλοβάθμων συνεργατῶν αὐτοῦ. Ὁ Πατριάρχης ἔσχε μετά τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου συνομιλίαν ἐν ἐγκαρδίῳ ἀτμοσφαίρᾳ, καθ’ ἥν ὁ Ἐξοχώτατος διεβεβαίωσε τήν Α. Θ. Παναγιότητα διά τόν σεβασμόν καί τό ἐνδιαφέρον τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου διά τό ἱερόν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐν συνεχείᾳ ἅπαντες ἔτυχον τῆς φιλοξενίας Αὐτοῦ εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, παρουσίᾳ καί τοῦ παρεπιδημοῦντος κατ’ αὐτήν Μακ. Πατριάρχου Ἀλεξανδερείας κ.κ. Θεοδώρου Β’.

Κατά τήν παραμονήν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Ἀθανασίου, ἐκ μέρους τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ὑπέγραψε νέον Μνημόνιον συνεργασίας μετά τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγίας Τριάδος Χάλκης, ἐκπροσωπηθείσης κατά τήν τελετήν τῶν ὑπογραφῶν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Προέδρου τῆς Ἐφορείας αὐτῆς.

Πρό τῆς ἀναχωρήσεως ἐκ τῶν Πατριαρχείων, ὁ Ἐξοχώτατος μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ προσεκύνησαν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, ξεναγηθέντες ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.   

Εἰς τόν Ἐξοχώτατον ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ Πρωτοκόλλου τιμαί.