Ἐπιστροφή
 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΕΙΣ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ὠνόμασε Πνευματικόν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπον Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλον, εἰς διαδοχήν τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβ. Μητροπολίτου Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ. Ἡ Α. Θεοφιλία μέλλει ἵνα διακονῇ καί τούς πιστούς τῶν παρακειμένων τῇ Πόλει Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῇ συμφώνῳ γνώμῃ τῶν Σεβ. οἰκείων ποιμεναρχῶν.

Ἐξ ἄλλου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης διώρισε Διευθυντήν τοῦ Α’ Πατριαρχικοῦ Γραφείου τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Ζ. Δεληκωσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί Ὁμότιμον Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 13ῃ Νοεμβρίου 2017
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου