Ἐπιστροφή
 

Ὁ Ὑπουργός Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ
τῆς Τουρκίας εἰς τήν Πατριαρχικήν Μεγάλην
τοῦ Γένους Σχολήν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, καί ὁ Ἐξοχώτατος κ. Nabi Avcı, Ὑπουργός Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας, ἐτίμησαν διά τῆς ὑψηλῆς αὐτῶν παρουσίας τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 22ας τ.μ., τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ ὑπό τῆς Κοινότητος Παναγίας Παραμυθίας Βλάχ Σαράϊ διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν - ἐπιστημονικήν συζήτησιν μέ θέμα «Μέ τό παρελθόν της καί τόν ὁραματισμό γιά τό μέλλον, Ἡ Ἐκκλησία τῆς Παναγίας Παραμυθίας Βλάχ Σαράϊ», καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν διάφοροι Καθηγηταί, προεβλήθη δέ σχετική κινηματογραφική ταινία καί διωργανώθη φωτογραφική ἔκθεσις.