[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν ἐν ZAGREB Δοξολογίαν
ἐπί τῇ Ἐπισήμῳ Ὑποδοχῇ Αὐτοῦ
(9 Σεπτεμβρίου 2016)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Μακαριώτατε καὶ προσφιλέστατε Ἀρχιεπίσκοπε Πεκίου, Μητροπολῖτα Βελιγραδίου καὶ Καρλοβικίου καὶ Πατριάρχα Σερβίας κύριε Εἰρηναῖε,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ζάγκρεμπ καὶ Λουμπλιάνας κύριε Πορφύριε,
Ἱερώτατοι ἀδελφοὶ Ἀρχιερεῖς,
Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν,
Πατέρες, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,

Μὲ ἰδιαιτέραν συγκίνησιν ἐρχόμεθα σήμερον εἰς τὸ Ζάγκρεμπ, προκειμένου νὰ τιμήσωμεν ὁμοῦ, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἡ κατὰ Σερβίαν ἀδελφὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, τοὺς Ὀρθοδόξους Νεομάρτυρας, τοὺς ὁποίους ἀνέδειξεν ὁ τόπος οὗτος κατὰ τὴν περίοδον τοῦ ναζιστικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ.

Ἰδιαιτέρως ἐπίκαιρος τυγχάνει σήμερον ἡ ἀνάμνησις τῶν Νεομαρτύρων καὶ τὸ μήνυμα τὸ ὁποῖον μᾶς κομίζουν. Οἱ νέοι μάρτυρες ἀποτελοῦν διαχρονικὸν παράδειγμα ὑπομονῆς δι᾿ ὅλους τοὺς χριστιανούς, ὅπου καὶ ἐὰν εὑρίσκωνται. Εἰς ὅλους τοὺς αἰῶνας, ὁ κλῆρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας εἶναι ὁ σταυρός. Ἐὰν ρίψωμεν τὸ βλέμμα μας εἰς τὴν ἱστορίαν τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν, θὰ διαπιστώσωμεν ὅτι πάντοτε διῆλθον διὰ τῆς ρομφαίας τοῦ πόνου καὶ τοῦ μαρτυρίου. Πάντοτε ὑφίσταντο οἱ λαοί μας διωγμούς, ἀδικίας καὶ μαρτύρια.

Τὸ ἀποδεικνύει αὐτὸ ἡ ἱστορία ὅλων τῶν ὀρθοδόξων λαῶν, τοῦ ἑλληνικοῦ, τοῦ ρωσσικοῦ, τοῦ ρουμανικοῦ, τοῦ γεωργιανοῦ, τοῦ συριακοῦ, τῶν Ἁγίων Τόπων. Ὁ ἑλληνικός, καὶ οἱ ἄλλοι Ὀρθόδοξοι χριστιανικοὶ λαοὶ τῶν Βαλκανίων, ἀνέδειξαν κατὰ τὸ διάστημα πέντε αἰώνων, ἀπὸ τοῦ 15ου μέχρι καὶ τοῦ 19ου, μυριάδας νέων μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ἀπετέλεσαν τὸ καύχημα καὶ τὴν δόξαν τῆς τροφοῦ τοῦ λαοῦ τούτου Μητρὸς Ἐκκλησίας. Ἐπίσης, ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι λαοί, οἱ ὁποῖοι εὑρέθησαν ὑπὸ ἀθεϊστικὰ καθεστῶτα εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Εὐρώπην κατὰ τὸν 20ὸν αἰῶνα, ἀνέδειξαν ἑκατόμβας μαρτύρων. Ὁ πιστὸς Σερβικὸς Λαός, πρῶτος ἀνὰ τοὺς αἰῶνας καὶ μέχρι τῶν ἐσχάτων, ἦρε καὶ αἴρει τὸν σταυρὸν τοῦ μαρτυρίου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ἀληθινὴ δόξα Του καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του. Τὸν σταυρὸν τοῦτον ἀληθῶς ἐβάστασεν ὡς πολύτιμον θησαυρὸν ὁ Σερβικὸς λαὸς ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς ἐθνικῆς ὑπάρξεως αὐτοῦ, μὲ πρώτους τοὺς πιστοὺς Ἱεράρχας καὶ βασιλεῖς του, τὸν ἅγιον Σάββαν καὶ τόσους ἄλλους, τὰ ἄφθαρτα λείψανα τῶν ὁποίων μέχρι σήμερον μαρτυροῦν τὴν ἄφθονον χάριν, τὴν ὁποίαν δίδει ὁ Θεὸς εἰς ὅσους σταυροῦνται πρὸς χάριν Αὐτοῦ καὶ τοῦ Εὐαγγελίου.

Ὁμιλοῦντες κατὰ τὴν ἐπετειακὴν ταύτην μνήμην περὶ τοῦ σταυροῦ, ὀφείλομεν νὰ ἐπισημάνωμεν τὴν βιωματικὴν ἐμπειρίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῶν ἑκασταχοῦ ἀναδενδράδων αὐτοῦ Ἐκκλησιῶν, ὅτι ὁ σταυρὸς φαίνεται εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν πολλῶν ὡς ἥττα καὶ ἀδυναμία. Εἶναι ὅμως ἡ ἀπόδειξις τῆς γνησιότητος τῆς πορείας μας∙ εἶναι τρόπαιον νίκης καὶ θριάμβου∙ εἶναι ἡ ὡραιότης τῆς ὈρθοδόξουἘκκλησίας μας, διὰ τοῦτο καὶ ὑψοῦται ἐπὶ τῆς κορυφῆς μεγαλοπρεπής, δεσπόζων, εἰς τὰ τέμπλα τῶν Ἁγιορειτικῶν ἰδιαιτέρως Μονῶν, αἱ ὁποῖαι συνεχίζουν, ἔργῳ καὶ λόγῳ, τὴν Ὀρθόδοξον παράδοσιν τοῦ Βυζαντίου.

Μὲ διαρκὲς τὸ βίωμα τοῦ σταυροῦ, ἐρχόμεθα ἐκ τῆς Κωνσταντινουπόλεως διὰ νὰ τιμήσωμεν μαζί σας τὴν μνήμην τῶν ἐν Γιασένοβατς μαρτυρησάντων ἁγίων τέκνων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 75 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως λειτουργίας τοῦ φρικώδους συγκροτήματος τῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως, τοῦ μνημείου αὐτοῦ τρόμου καὶ μίσους, τὸ ὁποῖον ὅμως ἡ δύναμις τοῦ σταυροῦ καὶ ἡ χάρις τῆς ἀναστάσεως μετέβαλον εἰς μνημεῖον νίκης τῆς ζωῆς κατὰ τοῦ θανάτου, τῆς ἀγάπης κατὰ τοῦ μίσους καὶ τοῦ φωτὸς κατὰ τοῦ σκότους.

Ἡ ἀνάδειξις αὐτῶν τῶν μαρτύρων τῆς Ὑμετέρας Ἐκκλησίας, Μακαριώτατε Ἀδελφέ, ἀποτελεῖ ἀπόδειξιν δι᾿ αὐτήν, ὅτι ὁ Νυμφίος Ἰησοῦς Χριστὸς ζῇ καὶ εὑρίσκεται πάντοτε ἡνωμένος πνευματικῶς μετ᾿ αὐτῆς, καθὼς ὑπέσχετο: «ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28, 20). Εἶναι ἀπόδειξις ὅτι ὁ νυμφαγωγός της, ὁ Ὁποῖος, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, εἶναι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, μένει μὲ αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα: «Καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα» (Ἰωάν. 14, 16). Ποῖος δύναται νὰ ἀμφιβάλλῃ ὅτι θὰ γεννῶνται εἰς τὴν Ἐκκλησίαν σας αὐτὴν τὴν μαρτυρικὴν τέκνα θυσίας ἕως τοῦ αἰῶνος; «Οἷοι γάρ οἱ υἱοί, τοιαύτη καὶ ἡ μήτηρ. Καὶ οἷος ὁ καρπός, τοιοῦτον καὶ τὸ δένδρον».

Ὁ σταυρός, λοιπόν, δὲν φοβίζει. Δὲν φοβίζει τοὺς Ὀρθοδόξους. Δὲν φοβίζει ἰδιαιτέρως τὰς δύο ἡμῶν Ἐκκλησίας, τὴν Μητέρα τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὴν κατὰ Σερβίαν, ἀμφοτέρας Ἐκκλησίας σταυροῦ καὶ κενώσεως ὑπὲρ τοῦ λαοῦ: «Ὅσον μεγαλυτέρα εἶναι ἡ τραγωδία τῆς ζωῆς, τόσο πιὸ δυνατὴ πρέπει νὰ εἶναι ἡ πίστις ἡμῶν. Ὅσο πιὸ καταδικασμένοι ὁμοιάζομεν, μὲ τόσην μεγαλυτέραν ἐμπιστοσύνην πρέπει νὰ ἀφήνωμεν τὰς ψυχάς μας εἰς τὰς χεῖρας τοῦ Θεοῦ Πατρός», ἔγραφε τὸ 1943 ὁ σύγχρονος ἐν Γερμανίᾳ ἅγιος μάρτυς τῆς ναζιστικῆς θηριωδίας Ἀλέξανδρος Σμορὲλλ (Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κεφαλοπούλου, «Ὁ ἅγιος Ἀλέξανδρος Σμορέλλ: ἕνας μάρτυς τῆς Ὀρθοδοξίας στὰ χρόνια τοῦ Ναζισμοῦ καὶ τῆς βαρβαρότητος», ἐκδ. «Χριστιανική», Ἀθῆναι 2014, σελ. 38).

Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ εἶναι αὐτὴ ἡ ὁποία μεταβάλλει τὰς φυλακὰς εἰς παλάτια, τὰ δεσμὰ εἰς χρυσᾶ στολίδια, τὰς θλίψεις εἰς ἀνάπαυσιν, τὰς ἀτιμίας εἰς τιμάς, τὴν φλόγα εἰς δρόσον, τὸν σκληρὸν θάνατον εἰς ζωὴν αἰώνιον. Οἱ σύγχρονοι μάρτυρες τοῦ Γιασένοβατς ἀποτελοῦν ἀδιάψευστον τεκμήριον ὅτι «Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἑβρ. 13, 8)• ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας δὲν παύει νὰ ἀναδεικνύῃ ἁγίους μάρτυρας, ἐφαμίλλους τῶν παλαιῶν, δὲν παύει νὰ δοξάζεται διὰ μέσου αὐτῶν, καὶ νὰ προσφέρῃ αὐτοὺς εἰς τὸν Θεόν, λέγουσα «ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεὸς» (Ἑβρ. 2, 13). Ὁ Κύριός μας, «ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Β΄ Κορ. 4, 6), Αὐτὸς ἐφώτισε καὶ τὴν πορείαν τῶν ἁγίων νεομαρτύρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας ἐντὸς τοῦ σκότους τοῦ ναζισμοῦ, τὸ ὁποῖον εἶχεν ἁπλωθῆ σχεδὸν εἰς ἅπασαν τὴν Εὐρώπην ἐπὶ τέσσαρα ἔτη. Αὐτὸς ἠξίωσε τοὺς μάρτυρας νὰ πεθάνουν μὲ τὸ ὄνομά Του, σφραγίζοντες ἑαυτοὺς μὲ τὸ σημεῖον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Εὐχαριστοῦμεν τὴν Ὑμετέραν προσφιλεστάτην Μακαριότητα, Πατριάρχα Σερβίας κύριε Εἰρηναῖε, καὶ ἐν τῷ προσώπῳ σας ἅπασαν τὴν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, διὰ τὴν τιμητικὴν πρόσκλησιν, τὴν ὁποίαν ἀπηυθύνατε ἡμῖν ὅπως συμμετάσχωμεν εἰς τὰς ἑορτὰς καὶ προστῶμεν τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν ἐν Γιασένοβατς τελειωθέντων Νεομαρτύρων τοῦ πιστοῦ Ὀρθοδόξου Σερβικοῦ Λαοῦ.

Εὐχαριστοῦμεν ἰδιαιτέρως διὰ τὴν τιμητικὴν ὑποδοχήν, τοὺς φιλόφρονας λόγους καὶ τὴν εὐφραίνουσαν καρδίας ἀνθρώπων παραδοσιακὴν Σερβικὴν φιλοξενίαν, Ὑμᾶς, Μακαριώτατε, καὶ τὸν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Ζάγκρεμπ καὶ Λουμπλιάνης κύριον Πορφύριον, ὅστις πρὸ δύο ἐτῶν ἀνέλαβε τὴν διαποίμανσιν τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως ἐπ᾿ ἐλπίσι χρησταῖς καὶ ὁδηγεῖ τὸ ποίμνιον αὐτῆς εἰς νομὰς σωτηρίους, ἐργαζόμενος ἀόκνως, ἡμὲρας καὶ νυκτός, ὑπὲρ τῆς πνευματικῆς αὐτοῦ προόδου καὶ τοῦ ἐλλιμενισμοῦ του εἰς λιμένα εὔδιον ζωῆς αἰωνίου.
Εὐχαριστοῦμεν πάντας τοὺς μετέχοντας εἰς τὴν σημερινὴν ὑποδοχὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου διὰ τὴν προσγενομένην τιμὴν καὶ τὰς ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ πρὸς ἡμᾶς προσωπικῶς, αἱ ὁποῖαι ἀντανακλοῦν πρὸς αὐτὴν ταύτην τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως.

Κομίζομεν εἰς πάντας τὴν εὐλογίαν τῶν ἁγίων προκατόχων ἡμῶν εἰς τὸν Πατριαρχικὸν Θρόνον Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ, Γερμανοῦ τοῦ Ὁμολογητοῦ, Καλλίστου τοῦ ἡσυχαστοῦ, Φιλοθέου τοῦ Κοκκίνου, Νήφωνος τοῦ ταπεινοῦ, καὶ πάντων τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει διαλαμψάντων ἁγίων, μαρτύρων, ὁσίων καὶ δικαίων, ὧν ταῖς πρεσβείαις Κύριος ὁ Θεὸς διαφυλάττοι ἀκύμαντον τὸν πλοῦν τῆς στρατευομένης ἐν Σερβίᾳ Ἐκκλησίας. Ἀμήν.