[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Προσφώνησις
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας
κ. Κωνσταντίνου
πρὸς τὴν Α. Θ. Παναγιότητα, τὸν Πατριάρχην,
ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τὴν
1ην Ἰανουαρίου 2016

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Παναγιώτατε Δέσποτα,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς,
Ἐξοχώτατε,
Ἄρχοντες τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,
Ἐκλεκτοί παρόντες.

Ἀπό χθές τό βράδυ ἕνα λεπτό μετά τά μεσάνυκτα εἰσήλθαμε στόν καινούργιο χρόνο. Ζοῦμε αὐτή τή στιγμή κάτι νέο ἀκαθόριστο ἀκόμη, θά ἔλεγε κανείς, καί ἡ ψυχή μας γεμίζει μέ ἀνάμικτες σκέψεις καί ποικίλα συναισθήματα. Μέ τή σκέψη περισσότερο κοντά σ᾿ αὐτό πού ἔχουμε μπροστά μας θά ἀποφύγω νά ἀναφερθῶ ἤ καί νά ἀναλάβω μιά ἔκθεση πεπραγμένων. Θά ἦταν πολύ καλύτερο νά προβοῦμε σέ κάποιο εἶδος αὐτοκριτικῆς σύμφωνα μ᾿ αὐτό πού ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι τό «ποί παρέβην τί δέ ἔρρεξα τί δέ μοί δέον οὐκ ἐτελέσθη».

Πολλά τά δεινά πού ἐπισωρεύθηκαν ἐπάνω στόν πλανήτη μας, καί παράλληλα ἡ δυνατή ἐπιθυμία νά μή ἐπαναληφθοῦν τά λάθη τοῦ παρελθόντος, ὅσο καί ἄν ὑποβαθμίσθηκε ἡ ποιότης τῆς ζωῆς καί ἡ ἀξία τῆς ἀγάπης, ἀδύνατο νά μή ὑπάρχουν μερικές ἀναλαμπές μικρές ἤ μεγάλες πού νά φωτίζουν τά σκοτάδια πού μᾶς βασανίζουν. Αὐτές οἱ ἀναλαμπές πού θά γίνουν συνεχές ἄπλετο φῶς καί δέν θά παραμείνουν φωτερά σκοτάδια εἶναι ἡ διαρκής ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου πού θέλει νά ζήσει σάν πραγματικός ἄνθρωπος μέ ὅλες τίς δυνατότητες πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός καί νά ἐφαρμόζεται σ᾿ αὐτόν τό «ὡς χαρίεν ἄνθρωπος ἐάν ἄνθρωπος ᾗ». Ἄλλωστε φῶς καί ζωή ἡ μοίρα τοῦ Γένους μας καί παραμένει μοναδική μας ἐλπίδα νά ξαναζήσουμε τίς μεγάλες στιγμές ὅπως τίς ἔζησαν οἱ μεγάλοι τῆς πίστεως καί τοῦ ἱστορικοῦ μας παρελθόντος.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τό ἔτος πού πέρασε ἄφησε φρικτά τραύματα ἐπάνω στόν πλανήτη μας. Ὁ ἄνθρωπος κατέληξε νά γίνει θηρίο ἱστορικό ὑπερδύναμο καί κάτω ἀπό τό πρόσχημα τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ νά ἐξυπηρετεῖ τά ἀνομολόγητα συμφέροντα τῶν ὀλίγων πού θά καταρρακώσουν καί θά συντρίψουν τή ζωή καί τήν ὑπόσταση τῶν πολλῶν.

Τί περιμένει ἡ ἀνθρωπότης ἀπό τόν καινούργιο χρόνο;

-Νά παύσει ἡ ἐκμετάλλευσις ἀνθρώπου ἀπό ἄνθρωπο πού ἔφθασε σήμερα σέ δυσθεώρητα ὕψη.
-Νά ἐπέλθει ἐπί τέλους ἡ ποθητή παγκόσμιος εἰρήνη χωρίς ἀντεγκλήσεις καί ἀλληλοσπαραγμούς.
-Νά δοθεῖ ἅπαξ καί διαπαντός τέλος στήν προσφυγική ταλαιπωρία ὁλοκλήρων περιοχῶν καί λαῶν.
-Ἡ πίστις νά γίνει τό βίωμα τῶν πολλῶν. Ἐξετοξεύσαμε πυραύλους καί δορυφόρους στό διάστημα μέ ὅλα τά συναφῆ ἐπιτεύγματα καί τίς ἐφευρέσεις ὅμως ὁ ἄνθρωπος δέν ἔγινε καλύτερος.
-Νά ἐπικρατήσει πανταχοῦ ὁ Χριστιανικός πολιτισμός ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐμπιστοσύνη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Ἰδιαίτερα ἐδῶ γιά τήν Πόλη μας, νά δώσει ὁ Θεός δύναμη καί νά σταλάζει στίς ψυχές τῶν ὀλίγων πού ἐνδιαφέρονται πραγματικά γι᾿ αὐτήν, πού ζοῦν τήν ὑπευθυνότητά τους χωρίς ἐπιδείξεις καί δημοσιότητα, καί φυλάσσουν φυλακάς τῆς νυκτός, σθένος, προκοπή πρωτοβουλίες ὥστε νά ἐξακολουθοῦν νά πράττουν τό πᾶν, χωρίς συμφέρον, πάντα μέ ἀγάπη καί σεβασμό πρός τούς θεσμούς καί πρός Αὐτόν πού τούς ἐκπροσωπεῖ. 
-Νά πραγματοποιηθοῦν οἱ ἐπιδιώξεις τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τήν ἐπιτυχία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου γιά νά δοθεῖ ἄλλη μιά φορά μιά νέα παγκόσμια μαρτυρία περί τοῦ Ἰησοῦ.
-Νά διατηρεῖ ὁ Θεός τόν Πατριάρχη μας, τόν Σεπτό Προκαθήμενο τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν πλήρει ὑγείᾳ. Θά διερωτηθοῦν αὐτοί πού ζοῦν μακρυά πέραν τῆς πραγματικότητος, τί ἔκαμε ὁ Πατριάρχης ὅλον αὐτόν τόν καιρό; Καί μόνο νά σκεφθοῦμε τό ὅτι χάρις στίς ἄοκνες προσπάθειές Του ἔγινε γνωστή τόσο ἡ Ὀρθοδοξία ὅσο καί τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, περισσότερο παρά ποτέ, σέ ὅλο τόν κόσμο, θά παραδεχθοῦμε ἀναμφισβήτητα ὅτι τοῦ ἀξίζει ὁ ἀμαράντινος τῆς δόξης στέφανος.

Ἄς προσευχηθοῦμε γιά τόν Πατριάρχη μας νά ἐξακολουθεῖ νά προσφέρει ἐπί πολύν καιρό ὁλόκληρο τόν ἑαυτό Του γιά τό καλό τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους. Καλή Χρονιά σέ ὅλους μας!