[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Πρόποσις
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὸ Γεῦμα τοῦ Ἐπισκόπου Eisenstadt
κ. Ägidius Zsifkovics
(11 Νοεμβρίου 2014)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἱερώτατε καὶ ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ Μητροπολῖτα Αὐστρίας κύριε Ἀρσένιε,
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Σεβασμιώτατε Ἐπίσκοπε Eisenstadt κύριε Ägidius Zsifkovics,
Ἐκλεκτοὶ συνδαιτυμόνες,

Ἐπισκεπτόμενοι τὴν πόλιν ὑμῶν κατὰ τὴν ἑόρτιον ταύτην ἡμέραν καὶ παριστάμενοι εἰς τὸν ἑορτασμὸν τοῦ πολιούχου αὐτῆς ἁγίου Μαρτίνου, ἀσμένως ἐδέχθημεν τὴν εὐγενῆ καὶ φιλόφρονα πρόσκλησιν τῆς ὑμετέρας Σεβασμιότητος ὅπως παρακαθήσωμεν μετὰ τῆς τιμίας ἡμῶν συνοδείας εἰς τὸ εὐγενῶς προσφερόμενον ὑφ᾽ ὑμῶν ἄριστον.

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἀπὸ καρδίας διὰ τὴν εὐκαιρίαν τῆς ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐπικοινωνίας μαζί σας, τοῦ Ἐπισκόπου τῶν πιστῶν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς μικρᾶς ἀλλ᾽ ἱστορικῆς πόλεως τοῦ Eisenstadt, μιᾶς πόλεως μὲ μακρὰν ἱστορικὴν διαδρομὴν καὶ προσφορὰν εἰς τὰς τέχνας καὶ τὸν πολιτισμόν, τῆς πόλεως δύο κορυφαίων συνθετῶν, τοῦ Joseph Haydn καὶ τοῦ Franz Liszt, τῆς πόλεως ἡ ὁποία δικαίως καυχᾶται ὅτι εἶναι klein, aber fein. Διότι ἡ ἀξία καὶ ἡ σημασία τῶν πόλεων δὲν μετρᾶται ἀσφαλῶς μὲ τὴν ἔκτασιν ἢ τὸν ἀριθμὸν τῶν κατοίκων ἀλλὰ μὲ τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν προσφορὰν αὐτῶν εἰς τὸν κόσμον καὶ τὸν πολιτισμόν. Καὶ σεῖς μὲν δύνασθε ἀναμφιβόλως νὰ καυχᾶσθε δι᾽ ἀμφότερα, ἡμεῖς δὲ ἐπισκεπτόμενοι αὐτὴν ἔχομεν τὴν δυνατότητα νὰ ἀπολαύσωμεν καὶ θαυμάσωμεν τὸ λαμπρὸν ἱστορικὸν αὐτῆς παρελθὸν ἀποτετυπωμένον εἰς τὴν κομψότητα καὶ τὸ κάλλος τῶν ἱερῶν ναῶν καὶ τῶν ἱστορικῶν αὐτῆς κτηρίων, ἓν τῶν ὁποίων εἶναι καὶ τὸ Δημαρχιακὸν Μέγαρον. Αἱ εἰς αὐτὸ ἀπεικονιζόμεναι ἀλληγορικῶς κεφαλαιώδεις, κατὰ τὸν ἀπόστολον Παῦλον (Α΄ Κορ. ιγ΄ 13), ἀρεταὶ τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος καὶ τῆς ἀγάπης, συμπληρούμεναι ἀφ᾽ ἑνὸς διὰ τῶν ἐπίσης ἀλληγορικῶς ἀπεικονιζομένων ἀρετῶν τῆς δικαιοσύνης, τῆς σοφίας καὶ τῆς ἐγκρατείας, καὶ συνδυαζόμεναι μετὰ τῶν διὰ τῶν βιβλικῶν σκηνῶν ἐκφραζομένων σοφίας, ἐν τῇ ἀποδόσει τῆς δικαιοσύνης, ὡς αὐτῆς τοῦ σοφοῦ Σολομῶντος, ἀγάπης πρὸς τὴν πατρίδα, ὡς αὐτῆς τῆς Ἰουδήθ, καὶ ἐπιλογῆς τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως ἔναντι τῶν κατὰ κόσμον τιμῶν, ἀντιπροσωπεύουν ἀσφαλῶς τὰς ἀρετὰς καὶ τὰ ἰδανικά, βάσει τῶν ὁποίων ἐπορεύθησαν ἀνὰ τοὺς αἰῶνας οἱ κάτοικοι τῆς πόλεώς σας, ὥστε νὰ ἀνθέξουν εἰς τὰς ὄχι πάντοτε εὐχαρίστους ἱστορικὰς συγκυρίας καὶ νὰ προοδεύσουν ἐπ᾽ ἀγαθῷ. Αἱ ἀπεικονίσεις αὗται, εὑρισκόμεναι ἐντὸς ἑνὸς οὐχὶ ἐκκλησιαστικοῦ κτηρίου καταδεικνύουν τὴν ἀναπτυχθεῖσαν καὶ μέχρι σήμερον ὑφισταμένην ἀγαστὴν συνεργασίαν μεταξὺ Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία, ὡς ἀποδεικνύεται ἱστορικῶς, ἔχει ὠφελήσει τὰ μέγιστα τὸν ἄνθρωπον διαχρονικῶς, καθὼς Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία καλοῦνται νὰ διακονήσουν τὸν ἴδιον ἄνθρωπον, ἐκ διαφόρου βεβαίως σκοπιᾶς, ἡ δὲ ἀποτελεσματικότης τῶν προσπαθειῶν ἀμφοτέρων ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς συμπορείας αὐτῶν καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς διαστάσεως.

Εἴμεθα δὲ βέβαιοι ὅτι τὰς αὐτὰς ἀρετὰς ἔχουν ὡς ὁδηγὸν εἰς τὴν ζωήν των καὶ οἱ σύγχρονοι κάτοικοι τῆς πόλεως τοὺς ὁποίους ἔχετε τὴν εὐθύνην νὰ ποιμαίνητε∙ ἡ δὲ πόλις, ὡς μετὰ χαρᾶς πληροφορούμεθα, συνδυάζει ἄριστα τὸ ἱστορικὸν παρελθὸν αὐτῆς πρὸς ὑποδομὰς ἀνταποκρινομένας εἰς τὰς πλέον συγχρόνους ἀπαιτήσεις τῶν κατοίκων της, οἱ ὁποῖοι, παρὰ τὴν ἐξέλιξιν καὶ τὴν ἀποξένωσιν τὴν ὁποίαν αὕτη ἐνίοτε προκαλεῖ, διατηροῦν τὴν αὐτὴν ἐγκαρδιότητα τόσον ἔναντι τῶν συμπολιτῶν αὐτῶν ὅσον καὶ ἔναντι τῶν ἐπισκεπτῶν τῆς πόλεώς των καὶ παντὸς ἀνθρώπου.

Ἡ τοιαύτη ἐγκαρδιότης καὶ ἀγάπη τῶν κατοίκων τῆς πόλεως ἐξεφράσθη πρὸ ὀλίγου καὶ διὰ τῆς προσφορᾶς σας πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Ἱερὰν Μητρόπολιν Αὐστρίας οἰκοπέδου πρὸς ἀνέγερσιν Ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μονῆς, γεγονὸς τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ αἰτίαν μεγάλης χαρᾶς δι᾽ ἅπαντας ἡμᾶς, καθὼς προσβλέπομεν εἰς τὴν δι᾽ αὐτῆς ἐνίσχυσιν τῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν καὶ μετὰ τῆς ἱστορικῆς πόλεώς σας. Πεπείσμεθα δὲ ὅτι μόνον διὰ τῆς ἐνισχύσεως τῶν σχέσεων καὶ τῆς ἀλληλοκατανοήσεως μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων εἶναι δυνατὸν νὰ προοδεύσῃ ὁ κόσμος καὶ νὰ μὴ παρασυρθῇ ὑπὸ ἀκραίων καὶ φανατικῶν, διακηρυσσόντων ἀντὶ τῆς ἀγάπης τὸ μίσος ἔναντι τοῦ ἄλλου, ὡς ἐσχάτως μετὰ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας ἀκούομεν νὰ συμβαίνῃ ἐν τῇ Μέσῃ Ἀνατολῇ καὶ ἀλλαχοῦ.

Κατακλείοντες, εὐχαριστοῦμεν διὰ μίαν εἰσέτι φορὰν τὴν ὑμετέραν Σεβασμιότητα διὰ τὴν εὐγενῆ φιλοξενίαν καὶ τὰ αἰσθήματα τιμῆς καὶ ἀγάπης πρὸς τὴν ἡμετέραν Μετριότητα καὶ τὸ Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον καὶ ὑψοῦντες τὸ κύπελλον προπίνομεν ὑπὲρ ὑγείας καὶ ἐνισχύσεώς σας ἐν τῇ ἐπιτελέσει τῆς διακονίας σας καὶ προόδου πάντων τῶν εὐγενῶν χριστιανῶν τῆς Ἐπισκοπῆς σας.