Ἐπιστροφή
 

Ἀνακοινωθέν ἐπί τοῦ θέματος τῆς Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας (01/04/2014).

Ἐν σχέσει πρός τήν ἐν τῇ Αὐτοκεφάλῳ Ἐκκλησίᾳ Τσεχίας καί Σλοβακίας κρατοῦσαν σήμερον κατάστασιν, ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δηλοῦνται τά ἀκόλουθα:

1.- Ἡ γενομένη ὡς ἐγένετο ἐκλογή τοῦ νέου Προκαθημένου τῆς ἐν λόγῳ Ἐκκλησίας μετά τήν ἐκ τοῦ θρόνου αὐτοῦ παραίτησιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Χριστοφόρου δέν ἔτυχεν εἰσέτι ἀναγνωρίσεως ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἄλλων Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ἕνεκα διαπιστωθεισῶν κανονικῆς φύσεως ἀνωμαλιῶν περί τήν ἐκλογήν ταύτην.

2.- Ὡς ἐκ τούτου, οἱαδήποτε κανονική πρᾶξις ἐν τῇ ἐν λόγῳ Ἐκκλησίᾳ ὑπό τῆς ἐκ τῆς ὡς ἄνω ἐκλογῆς προκυψάσης συνθέσεως τῆς Ἱεραρχίας αὐτῆς τυγχάνει ἀντικανονική καί δέν ἀναγνωρίζεται ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

3.- Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὡς ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς περί ἧς ὁ λόγος Ἐκκλησίας, παραμένει ἕτοιμον νά συμβάλῃ εἰς τήν κανονικήν ἐξομάλυνσιν τῆς, ὡς μή ὤφελε, προκυψάσης καταστάσεως ἐν αὐτῇ καί καλεῖ πάσας τάς ἐμπλεκομένας μερίδας ὅπως συνεχίσουν τάς μετ᾿ αὐτοῦ συνομιλίας πρός ἐξεύρεσιν τῆς ἐνδεδειγμένης λύσεως, ἀποφεύγουσαι πᾶσαν ἐνέργειαν δυναμένην νά περιπλέξῃ ἔτι μᾶλλον τήν ὑφισταμένην δυσάρεστον κατάστασιν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ταύτῃ.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 1ῃ Ἀπριλίου 2014
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου