[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Πρόποσις
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὸ ὑπὸ τοῦ Ἐξοχ. κ. Θεοδώρου Καράογλου,
Ὑπουργοῦ Μακεδονίας-Θρᾴκης,
Παρατεθὲν Ἐπίσημον Γεῦμα
Πλησίον τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου
(23 Ὀκτωβρίου 2013)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ Μητροπολῖτα Θεσσαλονίκης κύριε Ἄνθιμε,
Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ,
Ἐκλεκτοὶ συνδαιτυμόνες,

Καθήμενοι πέριξ τῆς τραπέζης ταύτης, ἀπολαμβάνομεν τὸ ὑπὸ τῆς ὑμετέρας Ἐξοχότητος, κύριε Ὑπουργέ, παρατιθέμενον κοινὸν τοῦτο ἄριστον, ἔχοντες τὴν χαρὰν τῆς μετὰ πάντων ὑμῶν συναναστροφῆς καὶ τῆς ὑμετέρας θερμῆς φιλοξενίας.

Διὰ ταῦτα, ὡς καὶ διὰ τοὺς λόγους τιμῆς καὶ σεβασμοῦ τοὺς ὁποίους ἀπευθύνατε, εὐχαριστοῦμεν θερμῶς σᾶς καὶ ἐν τῷ προσώπῳ σας ἅπαντα τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς Θεσσαλονίκης, ἔτι δὲ καὶ τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θρᾴκης, ὁ ὁποῖος καθ᾽ ἁπάσας τὰς ἡμέρας τῆς ἐνταῦθα ἐπισκέψεως τῆς ἡμετέρας Μετριότητος ἐξέφρασε διὰ τῶν αὐθορμήτων ἐκδηλώσεων αὐτοῦ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν τιμὴν αὐτοῦ τόσον πρὸς ἡμᾶς ὅσον καὶ πρὸς τὴν Μητέρα Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ὁ λαὸς τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θρᾴκης, ὁ εὑρισκόμενος εἰς τὴν ἁρμοδιότητα τῆς ὑμετέρας φίλης Ἐξοχότητος, συνδέεται ἀνέκαθεν δι᾽ ἀρρήκτων δεσμῶν μετὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὀφειλομένων οὐχὶ μόνον εἰς τὴν γεωγραφικὴν ἐγγύτητα καὶ εἰς τὴν κανονικὴν ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξάρτησιν αὐτοῦ ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ αἰσθήματα σεβασμοῦ καὶ εὐγνωμοσύνης τὰ ὁποῖα τρέφει πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία ὡς στοργικὴ Μήτηρ ἔθαλπε καὶ ἐφύλαττε πάντοτε αὐτὸν ὑπὸ τὰς ἑαυτῆς πτέρυγας, διασώζουσα τοῦτον ἐκ βεβαίων κινδύνων ἐνίοτε δὲ καὶ θυσιάζουσα ἑαυτὴν χάριν τοῦ λαοῦ της.

Διὸ καὶ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον παρακολουθεῖ καὶ σήμερον μετὰ πολλῆς ἀγάπης καὶ ἀνυστάκτου ἐνδιαφέροντος τὴν πορείαν τῶν ἐν Μακεδονίᾳ καὶ Θράκῃ προσφιλεστάτων αὐτοῦ τέκνων καὶ χαίρεται διὰ τὴν πρόοδον καὶ τὰς ἐπιτυχίας αὐτῶν• ἀντιθέτως δὲ θλίβεται ὅταν λαμβάνῃ γνῶσιν τῶν δυσχερειῶν καὶ τῶν προβλημάτων τὰ ὁποῖα αὐτὰ ἀντιμετωπίζουν, ὡς δυστυχῶς συμβαίνει τὰ τελευταῖα ἔτη λόγῳ τῆς σοβούσης καὶ ἐν Ἑλλάδι καὶ ἀλλαχοῦ κρίσεως. Συμπάσχομεν αὐτοῖς καὶ συμπαριστάμεθα ὅλῃ καρδίᾳ προσευχόμενοι Κυρίῳ τῷ Θεῷ ὅπως σὺν τῷ πειρασμῷ τῆς κρίσεως χαρίσηται τῷ εὐσεβεῖ ἑλληνικῷ λαῷ συντόμως καὶ τὴν ἔκβασιν αὐτοῦ. Ἔχομεν δι᾽ ἐλπίδος ὅτι διὰ τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἑορταζομένου προστάτου τῆς φιλοξενούσης ἡμᾶς πόλεως, Μεγαλομάρτυρος ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, αἱ ἐργώδεις προσπάθειαι τὰς ὁποίας καταβάλλουν τόσον οἱ πολῖται ὅσον καὶ ἡ ἔντιμος Ἑλληνικὴ κυβέρνησις, μέλος τῆς ὁποίας τυγχάνετε καὶ ὑμεῖς, κύριε Ὑπουργέ, ἀλλὰ μετ᾿ αὐτῶν καὶ ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, θὰ εὐοδωθοῦν καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ δυνηθῇ νὰ ὑπερκεράσῃ τὴν κρίσιν καὶ τὰς ἐξ αὐτῆς δυσκολίας καὶ θὰ ἐπιστρέψῃ καὶ πάλιν εἰς τὴν ὁδὸν τῆς προόδου καὶ τῆς ἀναπτύξεως.

Εὐχόμεθα δὲ ἡ κρίσις αὕτη νὰ ἀποτελέσῃ δι᾽ ὅλους ἀφορμὴν νὰ συνειδητοποιήσωμεν τὴν ρευστότητα τῶν ἐγκοσμίων καὶ ὑλικῶν ἀγαθῶν τὰ ὁποῖα εἶναι, κατὰ τὸν ἱερὸν ὑμνογράφον, «σκιᾶς ἀσθενέστερα καὶ ὀνείρου ἀπατηλότερα» καὶ νὰ ἐκτιμήσωμεν τὴν ἀρετὴν τῆς ὀλιγαρκείας, διὰ τὴν ὁποίαν διεκρίνοντο οἱ πατέρες ἡμῶν, καὶ νὰ αὐξήσωμεν τὴν ἐμπιστοσύνην μας πρὸς τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος πατρικῶς μᾶς συστήνει νὰ μὴ φροντίζωμεν «τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα», διότι περὶ τούτων μεριμνᾷ ὁ ἴδιος ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ οὐράνιος, ἀλλὰ νὰ ζητῶμεν «πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» μετὰ τῆς βεβαιότητος ὅτι «ταῦτα πάντα προστεθήσεται ἡμῖν» (Ματθ. ς΄, 31-34).

Μὲ αὐτὰς τὰς ὀλίγας σκέψεις ἐκφράζομεν διὰ μίαν εἰσέτι φορὰν τὰς εὐχαριστίας μας πρὸς ὑμᾶς, Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ, διὰ τὴν ἐγκάρδιον φιλοξενίαν καὶ τὰ πρὸς τὴν ἡμετέραν Μετριότητα αἰσθήματα ἀγάπης καὶ σεβασμοῦ, τὰ ὁποῖα καὶ εἰς τὸ παρελθὸν πλουσίως ἐξεδηλώσατε, καὶ εὐχόμεθα ὑπὲρ ὑγείας ὑμῶν καὶ πάντων τῶν ἀγαπητῶν συνδαιτυμόνων καὶ τοῦ προσφιλοῦς λαοῦ τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θρᾴκης.

Ἡ δὲ Χάρις καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἴησαν μετὰ πάντων ὑμῶν.