[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν Ἐπίσημον Ὑποδοχὴν Αὐτοῦ
εἰς τὸ Δημαρχεῖον τῆς Νεαπόλεως
(19 Ὀκτωβρίου 2013)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως κύριε Βαρνάβα,
Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατε κύριε Περιφερειάρχα,
Ἐντιμότατε κύριε Δήμαρχε,
Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν καὶ στρατιωτικῶν Ἀρχῶν τοῦ τόπου,
Λαὲ τοῦ Θεοῦ ἠγαπημένε,

Ἰδοὺ καὶ πάλιν ἡμεῖς μαζί σας, ἀκούοντες μετὰ πολλῆς χαρᾶς τοὺς θερμοὺς καὶ ἐγκαρδίους λόγους τῆς προσφωνήσεώς σας, ἐντιμότατε κύριε Δήμαρχε, καὶ ἀποδεχόμενοι μετὰ πολλῆς συγκινήσεως τὰς ἐκδηλώσεις τιμῆς καὶ σεβασμοῦ τοῦ εὐαγοῦς κλήρου καὶ τοῦ φιλοθέου λαοῦ τῆς ὡραίας πόλεώς σας πρὸς τὴν ἡμετέραν Μετριότητα καὶ τὴν τιμίαν ἡμῶν συνοδείαν.

Ἰδοὺ καὶ πάλιν ἡμεῖς εἰς τὸ Δημαρχεῖον τῆς Νεαπόλεως, τὸ κέντρον τῆς διοικήσεως ἀλλὰ καὶ τὸ σύμβολον τῆς ἑνότητος τῶν κατοίκων τῆς νέας πόλεως τὴν ὁποίαν συνέπηξαν οἱ πατέρες σας πρὸ ἐνενήκοντα περίπου ἐτῶν ἐκτὸς τῶν βυζαντινῶν τειχῶν τῆς Θεσσαλονίκης, δόντες αὐτῇ τὸ ὄνομα τῆς πατρίδος αὐτῶν, τῆς Καππαδοκικῆς Νεαπόλεως, τὴν ὁποίαν ἠναγκάσθησαν ὑπὸ δυσχερεστάτας συνθήκας νὰ ἐγκαταλείψωσιν ἐρχόμενοι πρόσφυγες ἐνταῦθα. Ἔκτοτε ἡ πόλις αὕτη διήρυνε τὰ ὅρια αὐτῆς καὶ ηὔξησε τὸν πληθυσμόν της, εἰς τρόπον ὥστε ἡ Νεάπολις νὰ μὴ ἀποτελῇ σήμερον ἕνα ταπεινὸν συνοικισμὸν προσφύγων ἀλλὰ μίαν πόλιν μεγάλην καὶ ἀνεπτυγμένην, διαθέτουσαν ὅλας τὰς συγχρόνους ὑποδομὰς μιᾶς μεγαλουπόλεως. Ταῦτα πάντα τὰ ἐπέτυχε χάρις εἰς τὸν μόχθον καὶ τὴν ἐργατικότητα τῶν εὐγενῶν αὐτῆς κατοίκων, τὸ φιλοπρόοδον πνεῦμα των καὶ τὴν συνετὴν διοίκησιν τῶν ἑκάστοτε δημοτικῶν αὐτῆς ἀρχόντων, ὡς καὶ τῆς ὑμετέρας Ἐντιμότητος, κύριε Δήμαρχε, τοῦ ἐπὶ πολλὰ ἔτη ὑπηρετοῦντος εὐόρκως τὴν τοπικὴν αὐτοδιοίκησιν, ὡς ἀποδεικνύει ἡ διὰ τῆς ψήφου ἐκφραζομένη ἐπιδοκιμασία τοῦ ἔργου σας ὑπὸ τῶν συμπολιτῶν σας.

Ὁ λαὸς τοῦ ὁποίου ἔχετε τὴν τιμὴν νὰ ἡγῆσθε καὶ νὰ προΐστασθε ὡς πρῶτος πολίτης αὐτοῦ δὲν διακρίνεται ὅμως μόνον διὰ τὴν εὐγένειαν, τὴν ἐργατικότητα καὶ τοὺς ἀνοικτοὺς πνευματικοὺς αὐτοῦ ὁρίζοντας, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν θεοσέβειαν καὶ τὴν ἀγάπην του πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν. Διὰ τῆς εὐλογίας τοῦ Θεοῦ ἐργαζόμενος ἠδυνήθη ὁ λαὸς τῆς Νεαπόλεως νὰ δημιουργήσῃ καὶ νὰ ἀναδείξῃ τὴν νέαν πατρίδα του. Οὐδέποτε ὅμως ἐλησμόνησε τὴν πατρῴαν αὐτοῦ γῆν, τὴν γῆν τῆς Ἰωνίας, τῆς Καππαδοκίας καὶ τοῦ Πόντου καὶ τὰς ἐν αὐταῖς ἑστίας τῶν πατέρων καὶ τῶν προγόνων του, τοὺς Ἱεροὺς ναοὺς καὶ τὰς Ἱερὰς Μονὰς τὰς ὁποίας εἶχεν ἀνεγείρει ἐκεῖ ἡ εὐλάβειά των, καὶ οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ τὰς ἐπισκέπτηται προσκυνηματικῶς συνοδεύων ἐνίοτε καὶ τὴν ἡμετέραν Μετριότητα εἰς τὰς ἱερὰς αὐτῆς ἀποδημίας, διὰ νὰ ἀνάψῃ ἐκεῖ μαζί μας τὴν κανδήλαν τῆς πίστεως καὶ τὸ ἁγιοκέρι τῆς εὐλαβείας.

Τὴν ἀγάπην πρὸς τὰς πατρογονικὰς αὐτοῦ ἑστίας συνδυάζει ὁ εὐγενὴς καὶ εὐσεβὴς λαὸς τῆς Νεαπόλεως καὶ μετὰ τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ σεβασμοῦ αὐτοῦ πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, τὸ μαρτυρικὸν ἀλλὰ ἀειφεγγὲς Φανάριον, τὸ ὁποῖον δι᾽ ἀτρύτων κόπων καὶ θυσιῶν συνετήρησε τὴν εὐσεβῆ ρίζαν τοῦ Γένους ἡμῶν, σκέπον ἀεὶ μετὰ πολλῆς στοργῆς καὶ ἀγάπης τὰ προσφιλῆ αὐτοῦ τέκνα, μεριμνῶν ἀνυστάκτως διὰ τὰς ἀνάγκας αὐτῶν, χαῖρον ἐπὶ τῇ προόδῳ αὐτῶν, καὶ ἀναμένον πάντοτε αὐτὰ εἰς τὰς αὐλὰς τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας ἐν Κωνσταντινουπόλει.

Δοξάζομεν τὸν Θεὸν ὁ ὁποῖος μᾶς ἠξίωσε καὶ πάλιν νὰ ἔλθωμεν εἰς τὴν Νεάπολιν κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τοῦ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, διὰ νὰ ἑορτάσωμεν μαζί σας τὴν  συμπλήρωσιν τεσσαρακονταετίας ἀπὸ τῆς συστάσεως τῆς κατ᾿ αὐτὸν Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἤλθομεν μεταφέροντες τὴν εὐλογίαν τῆς Μητρὸς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τὴν μητρικὴν εὐχὴν καὶ στοργήν της πρὸς ὅλους ἐσᾶς, καὶ τὴν εὐλογίαν τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τὸ Ἱερὸν Περιβόλιον τῆς ὁποίας, τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἐπεσκέφθημεν κατὰ τὰς προλαβούσας ἡμέρας, καὶ ἡ ὁποία παρίσταται σήμερον ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν διὰ τῆς ἱερᾶς καὶ θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Σουμελᾶ, τῆς ἀποτεθησαυρισμένης ἐν τῇ κατὰ Βέρμιον ὁμωνύμῳ Ἱερᾷ Μονῇ, τὴν ὁποίαν μετέφερεν ἐπὶ τῷ ἐνταῦθα ἑορτασμῷ ὁ προσφιλὴς ἀδελφὸς Ἱερώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

Γνωρίζοντες, κύριε Δήμαρχε, τὸ πολύπλευρον καὶ πολυεύθυνον ἔργον τὸν ὁποῖον ἐπιτελεῖτε πρὸς ὠφέλειαν τοῦ προσφιλοῦς καὶ εὐγενοῦς λαοῦ τῆς Νεαπόλεως καὶ τοῦ Δήμου Νεαπόλεως καὶ Συκεῶν καὶ τὴν ἀρίστην συνεργασίαν τὴν ὁποίαν ἔχετε μετὰ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, μεταφέρομεν πρὸς ἐσᾶς ἰδιαιτέρως τὰς πλουσίας εὐχὰς καὶ εὐλογίας τοῦ καθ᾽ἡμᾶς Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τὸν ὁποῖον μεγάλως εὐλαβεῖσθε καὶ εὐχόμεθα ὅπως ὁ Θεὸς καὶ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἐνισχύουν τὰς προσπαθείας σας καὶ σᾶς ὁδηγοῦν εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν καὶ κοινωφελές.

Ἀπὸ καρδίας σᾶς εὐχαριστοῦμεν διὰ τοὺς γέμοντας σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης λόγους σας καὶ τὴν ὡραίαν ὑποδοχὴν τὴν ὁποίαν μᾶς ἐπεφυλάξατε. Σᾶς ἐναγκαλιζόμεθα καὶ ἡμεῖς μετὰ πατρικῆς ἀγάπης καὶ σᾶς εὐλογοῦμεν ἅπαντας. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας Αὐτοῦ Μητρὸς εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν.