[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Χαιρετισμός τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ὑποδοχήν Αὐτοῦ εἰς τόν λιμένα Δάφνης τοῦ Ἁγίου Ὄρους (15 Ὀκτωβρίου 2013)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ὁσιολογιώτατε ἅγιε Πρωτεπιστάτα π. Στέφανε,
Ὁσιολογιώτατοι πατέρες τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας,
Ἐξοχώτατε κύριε Διοικητά,
Πατέρες καὶ ἀδελφοὶ ἀσκηταί, οἱ οἰκοῦντες τὴν ἀκρώρειαν ταύτην τοῦ παρ᾿ ἡμῖν γνησίου Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ τῆς ἡμῶν Μετριότητος,

Δόξα τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, τῇ παναγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ καὶ ζωοποιῷ καὶ ἀδιαιτέρῳ Τριάδι, τῷ ἑνὶ Θεῷ, καὶ ὕμνος «τῇ προστασίᾳ καὶ σκέπῃ καὶ ἐφόρῳ τοῦ περιωνύμου κλήρου της», τῇ Ἀχράντῳ Θεοτόκῳ, πρέπει καὶ κατὰ τὴν ἑσπέραν ταύτην ὅτι ηὐδόκησεν εἰς τὴν ἡμετέραν Μετριότητα, ἐρχομένην ἐκ τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων, μετὰ τῆς ὁποίας ὑφαλίως καὶ κορυφαίως ἑνοῦται καὶ συνδέεται ὁ Ἱερὸς Ἄθως, νὰ εὑρισκώμεθα δι᾿ ἕκτην φορὰν κατά τήν ταπεινήν πρωθιεραρχικήν διακονίαν ἡμῶν, ἐνταῦθα, εἰς τὸν τόπον τὸν ἔχοντα "ἱερὰν κρηπῖδα καὶ ἀπεριδόνητον ἱερὰν ἄγκυραν" τὴν Κυρίαν Θεοτόκον, ἵνα ἑορτάσωμεν καὶ πανηγυρίσωμεν μετὰ τῆς προσφιλοῦς Ὁσιότητος ὑμῶν ἱερὸν ἐπετειακὸν γεγονός, τὸ ὁποῖον ἡ Χάρις τοῦ χρόνους καὶ καιροὺς ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θεμένου Κυρίου ἐπιτρέπει ἵνα ζῶμεν εἰς χρόνους ἐσχατολογι-κούς, κατὰ τοὺς ὁποίους "ἐψύγη ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν", ἐκλονίσθη τὸ φρόνημα, ἀξίαι καὶ ἀρχαὶ παραγράφονται καὶ τὰ πάντα ἀξιολογοῦνται ὡς "ματαιότης".

Εὑρισκόμενοι εἰς τὴν ἁγιορειτικὴν γῆν, "μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς", κατὰ τὴν προσφυᾶ ρῆσιν συγχρόνου Ἁγιορείτου, λησμονοῦμεν τὰ τοῦ κόσμου καὶ προστρέχομεν ἀπόψε, καὶ ἐς ἀεί, ἡμεῖς οἱ ἐκ Κωνσταντινουπόλεως καὶ ὑμεῖς οἱ "οἰκοῦντες τὸν κλῆρον" τοῦτον πατέρες καὶ ἀδελφοί, "ἐν τῇ σῇ προστασίᾳ καὶ μητρικῇ χάριτι καὶ συμπαθεστάτῃ προνοίᾳ καὶ ἀντιλήψει σου", Ὑπεραγία Θεοτόκε, κομίζοντες ἅμα πᾶσι τοῖς ἐν τῷ Περιβολίῳ τούτῳ οἰκοῦσιν ἢ παροικοῦσι μονασταῖς, τέκνοις ἀγαπητοῖς τῆς Θεομήτορος, τὴν εἰρήνην καὶ τὴν εὐλογίαν τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, καί δεόμεθα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου: "τὴν πύλην ἡμῖν τῆς ζωῆς ὑπάνοιξον, ἀφαρπάζουσα πυλῶν ἡμᾶς τοῦ Ἅδου", "βραβεύουσα ἅμα φιλευσπλάγχνως ἀποκοπὴν τῶν πολλῶν χρεῶν" μας.
Προθύμως ἀνταποκρινόμεθα εἰς τὴν ἀπευθυνθεῖσαν ἡμῖν πρόσκλησιν τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ὅπως ἐπισκεφθῶμεν τὸ εὐλογημένον περιβόλιον τῆς Παναγίας, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑκατοστῆς ἐπετείου ἀπὸ τῆς ἐνσωματώσεως αὐτοῦ εἰς τὴν Ἑλληνικὴν ἐπικράτειαν καὶ τῆς ἐκδόσεως τοῦ ἱεροῦ ἱστορικοῦ καὶ θεοευλογήτου Ψηφίσματος τῶν τότε οἰκούντων ἐν αὐτῷ μακαριστῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων, διὰ τοῦ ὁποίου ἐξεδήλωσαν τὴν ἀμετάθετον βούλησιν αὐτῶν ἵνα ἀσκῶνται καὶ δραστηριο-ποιῶνται ἐν τῇ ἐπικρατείᾳ τῆς εὐλογημένης Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος. Τῆς κοιτίδος τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἐλευθέρας ἀσκήσεως τῶν ἀξιῶν τοῦ πνεύματος, καὶ μάλιστα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, τοῦ ἤθους καὶ τοῦ ἔθους, τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ζωῆς, πέραν σκοπιμοτήτων καὶ ἐπιγείων βλέψεων.

Ἐρχόμενοι ὡς κανονικὸς Ἐπίσκοπός σας, πατέρες καὶ ἀδελφοί, εἰς τὰ ἴδια, εὐφραινόμεθα διότι παραλαμβάνετε ἡμᾶς,  καὶ εὐχαριστοῦμεν ἑαυτοῖς καὶ ἀλλήλοις ἐπὶ τῇ ἐπανασυναντή-σει, χαίροντες ὅτι κατὰ τὸ τριήμερον τοῦτο "ἐν ἑσπέρᾳ καὶ πρωῒ καὶ μεσημβρίᾳ, ἐν ἡμέρᾳ, νυκτὶ καὶ πάσῃ ὥρᾳ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ" θὰ εὑρισκώμεθα ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς Κυρίας Θεοτόκου, καὶ δεόμεθα πρὸς αὐτὴν ὅπως "μὴ παύσῃ ἐν παντὶ περισκέπουσα τὸ περίβλεπτον τοῦτο Ὄρος" τῆς κληρουχίας τῆς εὐλογημένης Ἑλλάδος καὶ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, "τὸ εὐλαβῶς ἐν ἡμέρᾳ τε καὶ νυκτὶ τὸ ἅγιον ὄνομα τῆς Θεομήτορος φέρον ἐν τῷ στόματι καὶ νοΐ, παρέχουσα ἐν τούτῳ πλουσίᾳ χειρὶ τῆς αὐτῆς ἐπιστασίας τὰ γνωρίσματα», τὰ ὁποῖα καὶ νῦν «καρδίας πόθῳ» ψηλαφοῦμεν κατὰ τρόπον ἁπτόν.

Ἐκφράζοντες τὰς εὐχαριστίας διὰ τὴν γενομένην τιμητικὴν ὑποδοχὴν εἰς τὸν φιλόξενον λιμένα τῆς Δάφνης, καὶ εἰσοδεύοντες εἰς τά "ἅγια τῶν ἁγίων" τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐκ τῆς "πύλης τῆς κατ᾿ ἀνατολάς", ἀρχόμεθα τῶν ἑορτασμῶν ἐν καθαρῷ νοῒ καὶ συμπνευματιζόμεθα μετὰ τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος "τοῦ Ὄρους καθηγητῶν, μοναστῶν, μιγάδων, Ἱεραρχῶν, ἀθλητῶν, ὁμολογητῶν, ποιμένων καὶ ὁσίων καὶ μετὰ τῶν μοναστῶν τοῦ πλήθους" καὶ βιοῦμεν τῷ πνεύματι τὰ πρὸ αἰῶνος γεγονότα, τὴν ἀκμὴν καὶ τὴν παρακμήν, τὴν κραταιὰν ὡς ὁ θάνατος ἀγάπην καὶ ἀφοσίωσιν τῶν Ἁγιορειτῶν εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν καὶ εἰς τὰ ἰδεώδη τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, ὑπὸ τὴν σκέπην, προστασίαν καὶ ἀρωγὴν τοῦ ὁποίου, κατὰ τὰ Ἁγιορειτικὰ ἤθη, ζῇ καὶ κινεῖται καὶ μαρτυρεῖ ὁ Ἄθως τοῖς ἐγγὺς καὶ τοῖς μακράν.

Εὐλογοῦντες ὑμᾶς ἐπικαλούμεθα πατρικῶς πλουσίαν τὴν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπὶ πάντας καὶ ἕνα ἕκαστον Ἁγιορείτην μοναχόν, ταῖς πρεσβείαις τῆς Κυρίας Θεοτόκου.
Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἠγαπημένα, "εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος". Ἀμήν.