[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Πρόποσις
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὸ ὑπὸ τοῦ Μακ. Πατριάρχου Σερβίας
κ. κ. Εἰρηναίου παρατεθὲν ἐπίσημον γεῦμα
(6 Ὀκτωβρίου 2013)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας τῆς Σερβίας,
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Πεκίου, Βελιγραδίου, Καρλοβικίου καὶ Πατριάρχα πάσης Σερβίας, λίαν δὲ ἀγαπητὲ καὶ τιμιώτατε Ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ κύριε Εἰρηναῖε,
Μακαριώτατοι ἀδελφοὶ Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατοι Ἄρχοντες,
Ἀγαπητοὶ συνδαιτυμόνες,

Προσενεγκόντες «τὴν λογικὴν λατρείαν ὑπὲρ τῆς οἰκουμένης, ὑπὲρ τῆς ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας...» καὶ εὐφροσύνως μεταλαβόντες Σώματος καὶ Αἵματος Χριστοῦ ἐκ τοῦ  Ποτηρίου τῆς Ζωῆς κατὰ τὸ τελεσθὲν πανηγυρικὸν Συλλείτουργον, μετέχομεν νῦν καὶ τῆς ὑλικῆς ταύτης τραπέζης, τὴν ὁποίαν ἀβραμιαίως καὶ λίαν φιλαδὲλφως παραθέτει ἡμῖν ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης.

Τιμήσαντες δὲ λειτουργικῶς τὸν Ἰσαπόστολον Ἅγιον Κωνσταντῖνον ἐπὶ τῷ γεγονότι τῆς χιλιοστῆς ἑπτακοσιοστῆς ἐπετείου ἀπὸ τῆς ἐκδόσεως τοῦ Διατάγματος τῆς ἀνεξιθρησκείας, ἀνεμνήσθημεν τῶν ἀγώνων καὶ τῶν προσπαθειῶν αὐτοῦ διὰ τὴν ἔξοδον τῆς ἀχανοῦς τότε αὐτοκρατορίας ἀπὸ τοῦ σκότους τῆς εἰδωλολατρίας καὶ τὴν ἀληθινὴν πρόοδον αὐτῆς. Ἔκτοτε ἡ Αὐροκρατορία ἐπορεύθη ἐν τῷ φωτὶ τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ καὶ προώδευσε μεγάλως πνευματικῶς, μεταδώσασα τὴν  πρόοδον αὐτὴν εἰς ἅπασαν τὴν οἰκουμένην.

Εἶναι ἀληθὲς ὅτι τὸ Διὰταγμα τοῦτο ἔθεσε τὰς στερεὰς βάσεις διὰ τὴν μετατροπὴν τοῦ κράτους τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας εἰς χριστιανικόν, γεγονὸς ὅπερ ἐπετεύχθη συντόμως καὶ θαυμαστῶς, ἀφοῦ βεβαίως εἶχε προηγηθῆ ἡ ἔκχυσις ποταμῶν αἱμάτων τῶν ἁγίων μαρτύρων. Ἔκτοτε καὶ ἐπὶ αἰῶνας εἰς τὴν Ρωμαϊκὴν Αὐτοκρατορίαν, ἥτις καὶ οὐσιαστικῶς ἀπετέλει τὴν περίοδον ἐκείνην τὴν καρδίαν τῆς Εὐρώπης, ἐπεκράτησε, παρὰ τὰ κατὰ καιροὺς ἀναφυόμενα προβλήματα, μία θαυμαστὴ ἑνότης καὶ ὁμοψυχία ἑδραζομένη εἰς τὴν κοινὴν πίστιν, τὴν κοινὴν λειτουργικὴν ζωὴν καὶ τὰς κοινὰς εὐαγγελικὰς ἀρχάς.

Τὴν πορείαν ταύτην συνεχίζει ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν καὶ ἡ σημερινὴ τελεσθεῖσα θεία λειτουργία μαρτυρεῖ τὴν συνέχειαν αὐτῆς τῆς ἑνότητος, περὶ τῆς ὁποίας εἰργάσθη ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος. Συγχρόνως, συγκεντρωμένοι σήμερον ὁμοῦ διὰ νὰ τὸν τιμήσωμεν μαρτυροῦμεν ὅτι τὸ βαθύτατα χριστιανικόν, φωτιστικὸν καὶ ἐκπολιτιστικὸν ἔργον του δὲν ἔμεινεν ἀτελείωτον οὔτε ἐλησμονήθη ἀλλὰ συνεχίζεται μέχρι σήμερον καὶ θὰ συνεχίζηται ὅσον ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία, ἧς πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας.

Ἀτυχῶς, ἡ ἐλευθερία τῆς ἐπιλογῆς τῆς θρησκευτικῆς πίστεως δὲν ἔχει ἀναγνωρισθῆ ἀκόμη ὑπὸ πάντων. Ἀντιμετωπίζομεν ἀκόμη καὶ ἐντὸς τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν πράξεις θρησκευτικῆς μισαλλοδοξίας ἀντιθέτους πρὸς τὰς διακηρύξεις καὶ διεθνεῖς συμβάσεις περὶ τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ περὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας προερχομένας ἐκ τῶν ἑκάστοτε ἀναβιουσῶν φονταμενταλιστικῶν ἀντιλήψεων καὶ ἐθνοφυλετικῶν καὶ θρησκευτικῶν φανατισμῶν.

Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐπανεκδοθῇ καὶ ἐγγραφῇ εἰς τὰς καρδίας ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος, ὥστε νὰ καταστῇ παγκόσμιον πολιτιστικὸν κτῆμα, τὸ Διὰταγμα τῶν Μεδιολάνων. Εἶναι ἀπαξιωτικὸν τοῦ πολιτισμοῦ μας νὰ καταστρέφωνται χῶροι λατρείας τοῦ Θεοῦ, χῶροι ὅπου ἀναπαύονται οἱ νεκροί, χῶροι μοναστικῆς ἀσκήσεως καὶ βιοτῆς, ὡς καὶ ἐν γένει χῶροι θρησκευτικῶν δραστηριοτήτων καὶ νὰ ὑφίστανται διωγμοὺς οἱ ἄνθρωποι ἕνεκα τῆς θρησκευτικῆς αὐτῶν πίστεως.

Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ εἰς τὰς καρδίας ὅλων τὴν ἀγαθὴν διὰθεσιν τοῦ σεβασμοῦ τῶν θρησκευτικῶν ἐπιλογῶν τῶν  συνανθρώπων του.

Ἐγείροντες, ἐν χαρᾷ καὶ εὐφροσύνῃ, τὸ κύπελλον τοῦ γεννήματος τούτου τῆς Ἀμπέλου τῆς ἐν Σερβίᾳ κληρουχίας τοῦ Κυρίου, εὐχόμεθα εἰς τὴν Ὑμετέραν τετιμημένην Μακαριότητα, Πατριάρχα Σερβίας κύριε Εἰρηναῖε,  μακροημέρευσιν, ἐνίσχυσιν καὶ ἄνωθεν φωτισμόν, εἰς τοὺς ἀγαπητοὺς ἀδελφοὺς Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλησίας Σας πᾶσαν ἀγαθοδωρίαν, ἑνότητα καὶ ὁμοψυχίαν, εἰς δὲ τὸν Ὀρθόδοξον λαὸν πλήρωμα τῆς Σερβίας εἰρήνην καὶ εὐλογίαν καὶ εἰς τοὺς πολιτικοὺς ἄρχοντας τὴν σύνεσιν καὶ τὴν σοφίαν τοῦ Ἁγίου Ἰσαποστόλου εἰς τὴν διακυβέρνησιν τῆς εὐλογημένης ταύτης πατρίδος Πατέρων, Ὁμολογητῶν, Ἁγίων, Ὁσίων καὶ Δικαὶων.

Καὶ πάλιν εὐχαριστοῦντες, προσεπευχόμεθα ἐκ μέρους τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Σέρβων, τῆς ἐν τῇ Κωνσταντίνου Πόλει συνεχιζούσης νὰ κρατῇ ὅ ἔχει καὶ ὅ,τι παρεδόθη αὐτῇ, «ἄχρις ἡμέρας Κυρίου», καὶ δεόμεθα Αὐτοῦ: «Μνήσθητι, Κύριε, τῆς ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς ἀπὸ περάτων ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης, καὶ εἰρήνευσον αὐτήν....Μνήσθητι, Κύριε, τῆς πόλεως ταύτης ἐν ᾗ παροικοῦμεν καὶ πάσης πόλεως καὶ χώρας. Μνήσθητι, Κύριε, πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν. Μνήσθητι, Κύριε, τῶν καρποφούντων ἐν ταῖς ἁγίαις Σου Ἐκκλησίαις καὶ μεμνημένων τῶν πενήτων.....».

Μνήσθητι, Κύριε, πάσης Ἐπισκοπῆς Ὀρθοδόξων τῶν ὀρθοτομούντων τῶν λόγον τῆς σῆς Ἀλήθειας.

Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Σερβίας κυρίου Εἰρηναίου, τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Σερβικῆς Δημοκρατίας, καὶ πάντων καὶ πασῶν, «....καὶ ἐπὶ πάντας ἡμᾶς καὶ οὓς κατὰ διάνοιαν ἔχομεν τὰ ἐλέη Σου ἐξαπόστειλον» (Εὐχαὶ Θείας Λειτουργίας Ἁγίων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου). Ἀμήν.