[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Πρόποσις
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὸ ὑπὸ τοῦ Ἐξοχ. κ. Tomislav Nikolić,
Προέδρου τῆς Σερβίας, παρατεθὲν ἐπίσημον γεῦμα
(5 Ὀκτωβρίου 2013)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε τῆς Σερβίας,
Μακαριώτατε καὶ Ἁγιώτατε Πατριάρχα Σερβίας, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητὲ καὶ περιπόθητε ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Εἰρηναῖε,
Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατοι Ἄρχοντες,
Ἐκλεκτοὶ συνδαιτυμόνες,

«Χαῖρε ἡ γέφυρα ὄντως ἡ μετάγουσα ἐκ θανάτου πάντας πρὸς ζωήν», ψάλλομεν πρὸς τὴν Θεοτόκον μετὰ Ἰωσὴφ τοῦ ὑμνογράφου διαδηλοῦντες τὴν χαρὰν ἡμῶν διότι εὑρισκόμεθα εἰς τὴν εὐλογημένην Σερβίαν.

Ἐκφράζοντες ἐν πρώτοις τὰς πολλὰς εὐχαριστίας τῆς ἡμετέρας Μετριότητος καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου  διὰ τὴν τιμητικὴν δοχὴν ἡμῶν προσωπικῶς καὶ τῶν ἀδελφῶν Προκαθημένων τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐπιδηλοῦμεν τὴν χαρὰν ἡμῶν διὰ τὴν συμμετοχὴν τῆς Ἐξοχότητός Σας ὑπὸ τὴν ἰδιότητα τοῦ Προέδρου τῆς εὐλογημένης Σερβίας εἰς τοὺς ἑορτασμοὺς τῶν 1700 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Διατάγματος τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἐν Μεδιολάνοις.

Ἡ Σερβία εἶναι μία χώρα μὲ μεγάλην καὶ βαθεῖαν χριστιανικὴν παράδοσιν, κατέχουσα διακεκριμένην θέσιν ἐν τῷ Ὀρθοδόξῳ κόσμῳ. Πολλάκις ἐδοκιμάσθη δι᾿ αὐτὴν τὴν πιστότητά της εἰς τὴν χριστιανικὴν ταυτότητα, μάλιστα δὲ εἰς τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν, καὶ ὁ λαός Σας ἔχει ἀναδείξει χιλιάδας μαρτύρων μέχρι καὶ αὐτῶν τῶν τελευταίων ἐτῶν.

Διὰ τοῦτο καὶ χαίρομεν διότι αἱ ἑορταστικαὶ ἐκδηλώσεις διὰ τὴν ἐπέτειον κορυφοῦνται εἰς τὴν Πατρίδα Σας, καὶ μάλιστα εἰς τὸν τόπον ὅπου ἐγεννήθη ὁ ἐμπνευστὴς καὶ χορηγὸς τῆς ἀνεξιθρησκείας Μέγας Κωνσταντῖνος.

Ἡ καινοτόμος χριστιανικὴ καὶ φιλάνθρωπος πολιτικὴ τοῦ ἰσαποστόλου ἐκείνου δύναται καὶ πρέπει νὰ ἀποτελέσῃ ὑπὸδειγμα διὰ κάθε πολιτικὸν ἀρχηγὸν τόσον τῆς Χώρας Σας, ὅσον καὶ ὁλοκλήρου τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ κόσμου παντός, μὲ σκοπὸν καὶ στόχον τὴν ἐπίτευξιν μιᾶς κοινωνίας ζώσης εἰρηνικῶς καὶ καρποφόρως καὶ πορευομένης ὑπὸ τὸ φῶς καὶ τὴν ὁδηγίαν τῶν θείων ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ.

Βεβαίως, οὐδεὶς ἀληθὴς χριστιανός, οὐδέποτε καὶ οὐδαμοῦ τῆς οἰκουμένης, εὑρέθη νὰ ἀποτελῇ στοιχεῖον ἀνειρήνευτον καὶ ἐχθρικὸν πρὸς τοὺς πλησίον καὶ τοὺς μακρὰν συνανθρώπους του. Ἀντιθέτως μάλιστα, ἕκαστος ἄνθρωπος ἀποτελεῖ διὰ τὸν πιστὸν χριστιανὸν εἰκόνα ἀγαπητὴν καὶ ἀξιοσέβαστον τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφόν του.

Παρά ταῦτα βλέπομεν συχνάκις εἰς τὸν ροῦν τῆς ἱστορίας καὶ μέχρι σήμερον τοὺς χριστιανοὺς νὰ διώκωνται ἀπηνῶς κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου: «εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν» (Ἰωάν. ιε΄, 20). Τὰ συνεχιζόμενα ἐπὶ μακρὸν λυπηρὰ γεγονότα εἰς βάρος τῶν χριστιανῶν κυρίως ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ, ἐσχάτως δὲ καὶ ἐν Πακιστὰν καὶ ἐν Ἀφρικῇ, καὶ ἡ παρατεινομένη καταστρατήγησις τοῦ δικαιώματος τῆς ἀνεξιθρησκείας εἰς τὴν εὐρυτέραν παγκόσμιον σκηνὴν ἀποτελοῦν ἁπτὴν καὶ ὀδυνηρὰν ἀπόδειξιν. Ἀτυχῶς, ὑπάρχουν πολλαὶ χῶραι μέχρι σήμερον ὅπου τὸ τίμημα τοῦ νὰ εἶναι ἢ νὰ γίνῃ τις χριστιανὸς εἶναι ὁ θάνατος.

Εὐχόμεθα, διὰ τοῦτο, διακαῶς καὶ ἐργαζόμεθα ὡς «πνευματικοὶ ταγοί» ὅπως ἡ ἐπέτειος τῆς ἐκδόσεως τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων ἀποτελέσῃ ἀφορμὴν καὶ ἀφετηρίαν δι᾿ ὅλον τὸν εὐρωπαϊκὸν καὶ ἐν γένει χριστιανικὸν κόσμον νὰ ἀναθεωρήσῃ τὴν πορείαν του, νὰ ἐνθυμηθῇ καὶ νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τὰς πνευματικὰς ρίζας του, νὰ ἀναλογισθῇ τὴν προέλευσιν βασικῶν συγχρόνων ἀρχῶν καὶ δικαιωμάτων του, καὶ νὰ ἀγωνισθῇ ὅλαις δυνάμεσι διὰ τὴν ὑπέρβασιν τῶν θρησκευτικῶν, φυλετικῶν καὶ ἐθνικῶν διακρίσεων καὶ διὰ τὴν ἀνοικοδόμησιν δικαιοτέρου κόσμου, εἰς τὸν ὁποῖον θὰ ἐπικρατῇ ὁ σεβασμὸς τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ θεώρησις αὐτοῦ ὡς προσώπου. Διότι ὅταν δὲν προάγωνται ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ δικαιοσύνη δὲν δύναται νὰ ὑπάρξῃ ἀναζήτησις καὶ πρόοδος τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν κοινωνιῶν.

Ἐκ τῆς εὐλογημένης Σερβίας, τῆς πατρίδος τοῦ μεγάλου Ἁγίου Σάββα, τοῦ Ἁγιορείτου ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας της, Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε, ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν πρὸς πάντας τοὺς χριστιανοὺς νὰ πράξωμεν πᾶν τὸ δυνατόν, ὥστε ἡ ἀνάμνησις τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων νὰ μὴ εἶναι μόνον μνήμη, ἀλλὰ νὰ παραμένῃ ζῶσα διὰ πάντας γέφυρα εἰρήνης, ἐλευθερίας, δικαιοσύνης καὶ ἑνότητος πρὸς κοινὸν ὄφελος πάσης τῆς οἰκουμένης. Γέφυρα μετάγουσα εἰς τὴν εἰρήνην, ὑπὲρ τῆς ὁποίας καθ᾿ ἑκάστην εὔχεται ἡ Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλησία.

Καὶ αὖθις, εὐχαριστοῦντες θερμῶς, εὐχόμεθα πλήρη ἐπιτυχίαν ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦ λειτουργήματός Σας, διὰ πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τοῦ τιμωμένου Μεγάλου Κωνσταντίνου καὶ τῶν πολυαριθμήτων καὶ ἐπιφανῶν Σέρβων Ἁγίων, Μαρτύρων καὶ Νεομαρτύρων, οἱ ὁποῖοι εἴθε ν]σ ἐνισχύουν καὶ εὐλογοῦν τὴν Ὑμετέραν ἐρίτιμον Ἐξοχότητα, τοὺς ἀγαπητοὺς συνεργάτας Σας καὶ ὅλον τὸν πιστὸν Ὀρθόδοξον Σερβικὸν λαόν.

Εἰς πολλὰ καὶ εἰρηνικὰ καὶ εὐλογημένα ἔτη, Ἐξοχώτατε!