[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Μήνυμα
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς 78ης Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Τοῖς Ἐντιμοτάτοις κυρίοις Ἀναστασίῳ Τζήκᾳ, Προέδρῳ, καί Κυριακῷ Ποζρικίδῃ, Διευθύνοντι Συμβούλῳ τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης A.E.- HELEXPO A.E., τέκνοις τῆς ἡμετέρας Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοῖς, χάριν καί εἰρήνην παρά Θεοῦ.

«Ἡ ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς», δηλαδή ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, εὐλογεῖ καί ἐφέτος τήν 78ην ὀργάνωσιν τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως τῆς Ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης ὑπό τήν σκέπην καί προστασίαν τοῦ πολιούχου αὐτῆς Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου.

Τά ἐφετεινά ἐγκαίνια τῆς Ἐκθέσεως, εὐλογούμενα ἐντός μιᾶς ἀβεβαιότητος καί ἀσταθείας τῶν συνεχῶς μεταβαλλομένων παγκοσμίων συνθηκῶν καί τῆς κοινωνικῆς ἀδυναμίας ἐπιβιώσεως τοῦ ἀνθρώπου λόγῳ τῆς συγχρόνου κρίσεως, κατ’ ἐπίφασιν μέν οἰκονομικοϋλικῆς, ἐν τῇ πραγματικότητι καί ἐν τῇ οὐσίᾳ ὅμως ἠθικῆς καί πνευματικῆς, παρέχουν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί εἰς τήν ἡμετέραν Μετριότητα προσωπικῶς τήν εὐκαιρίαν ὅπως ἐκφράσωμεν τήν συγκίνησιν καί τήν ἐν Κυρίῳ καύχησιν ἡμῶν διότι ἡ ὡραία νύμφη τοῦ Θερμαϊκοῦ Θεσσαλονίκη συνεχίζει μίαν παράδοσιν, ἡ ὁποία, παρεκτός τῆς προωθήσεως τῶν οἰκονομικοεμπορικῶν συναλλαγῶν ἐπί διαβαλκανικοῦ καί παγκοσμίου  ἐπιπέδου, ἐμπεδώνει τήν ἑνότητα πνεύματος καί ἀληθείας, θεωρίας καί πράξεως, παρούσης ζωῆς καί μεταφυσικῆς, ἐκεῖ ὅπου δέν ὑπάρχουν προβλήματα, πειρασμοί, θλίψεις, στεναγμός, ἀλλά μόνον μακαριότης, εἰρήνη καί εὐαγγελισμός.

Βεβαίως οἱ ἐπίγειοι «οἱ διώκοντες μάταια, ἐνδεεῖς φρενῶν» (πρβλ. Παροιμ. 12,11) φρονοῦμεν τά ὑλώδη καί πρόσκαιρα, διό καί ἀγωνιῶμεν πολλάκις καί ἀσθενοῦμεν καί προβληματιζόμεθα, λησμονοῦντες τήν ἐλπίδα πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς, τόν Θεόν, ὁ Ὁποῖος ἐδημιούργησε, κατευθύνει καί κυβερνᾷ τόν κόσμον, τήν ἱστορίαν, τά ἀνθρώπινα, ὁδηγῶν τά πάντα πρός τήν τελικήν κρίσιν κατά τό θεῖον Αὐτοῦ Θέλημα.

Τά ἐγκαίνια, λοιπόν, τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης, εἰς τήν ὁποίαν ἡ διαχρονική μαρτυρία τοῦ Γένους τῶν Ρωμαίων παρουσιάζεται ἐν ὅλῃ τῇ αἴγλῃ τοῦ ἱστορικοῦ παρελθόντος καί ἐν τῇ εὐέλπιδι προσδοκίᾳ τοῦ μέλλοντος, ἀποτελοῦν τήν εὐκαιρίαν προβληματισμοῦ ἐν αὐτογνωσίᾳ τῶν κυβερνώντων σήμερον τήν εὐλογημένην Ἑλλάδα καί τοῦ γενναιοψύχου καί καρτερικῶς ἀναμένοντος τήν «ἀμείνονα αὔριον» Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, μέ τόν μακραίωνα λαμπρόν αὐτοῦ πολιτισμόν καί τό ἀκατάβλητον δημιουργικόν πνεῦμα.

Πολλάκις κατά τό παρελθόν, μέ ἀφορμήν ἀναλόγους περιστάσεις, ἐτονίσαμεν τήν μεγίστην σημασίαν καί τήν πολυσήμαντον προσφοράν τῶν μακαριστῶν προγόνων ἡμῶν εἰς τά τοῦ φιλευσεβοῦς ἡμῶν Γένους καί τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πράγματα μέσῳ τῶν αἰώνων.

Ἰδιαιτέρως ἀξιολογοῦμεν καί ἐκτιμῶμεν ἐν τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ τήν συμβολήν τῶν γενεῶν τῶν πολιτῶν τῆς πόλεως τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί εὐρύτερον τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν πνευματικήν, κοινωνικήν καί πολιτιστικήν ζωήν καί ταυτότητα τοῦ ἡμετέρου Γένους. Ἡ χρυσῆ σειρά ἱερῶν μορφῶν καί γενναιοψύχων ἀνδρῶν καί γυναικῶν, τοῦ ἁπλοῦ ἕλληνος Ὀρθοδόξου πιστοῦ, μᾶς καταλείπει μίαν ἀνεκτίμητον κληρονομίαν, μίαν πηγήν ἐμπνεύσεως καί δυνάμεως, ὥστε νά ἔχωμεν ἐνώπιον ἡμῶν τά πρότυπα αὐτῶν,  διαβάντων καί δρασκελισάντων ἐπιτυχῶς ἱστορικά «σταυροδρόμια» προσφυγιᾶς, ἀνεχείας, πικρίας, διωγμῶν, στεναγμῶν, θανάτων, πείνης,  διακρατησάντων ὅμως, παρά ταῦτα,  τήν πρός τόν Θεόν πίστιν καί τήν πρός τό Γένος ἀγάπην ἀλλά κυρίως τήν ἐλπίδα, ἡ ὁποία τελικῶς τούς ἐδικαίωσε, δέν τούς κατῄσχυνε, κατά τήν θεόπνευστον ρῆσιν τοῦ διελθόντος καί ἐκ Θεσσαλονίκης Ἁγίου Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου. Τό παράδειγμα τοῦτο τῆς φιλοθεΐας καί τῆς φιλοπατρίας παραμένει πάντοτε ἀνεξίτηλον καί ἀξιομίμητον καί ὁδηγός εἰς ἀρετήν καί ἡμῶν τῶν ἐπιγενομένων.

Ὅθεν, μετ᾿ αἰσθημάτων θαυμασμοῦ παρακολουθοῦντες τήν πολυδιάστατον δημιουργικήν δραστηριότητα τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης, καλοῦμεν ἅπαντας ἀπό τῆς ὑπό τόν Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν κύριον Ἀντώνιον Σαμαρᾶν ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί τῶν διοργανωτῶν τῆς ἐκθέσεως μέχρι καί τοῦ νεωτέρου Ἕλληνος πολίτου, ἵνα συνεχίσωμεν, ἀπό τῆς ἑαυτοῦ σκοπιᾶς ἕκαστος, βαδίζοντες ἐπί τά ἴχνη τῶν προγόνων μας, πιστεύοντες εἰς τήν Ἐλπίδα, τόν Κύριον, καί ὅτι ἡ ἡμέρα αὕτη τῶν ἐγκαινίων «ἡμέρα εὐαγγελίας ἐστί» (Δ΄ Βασιλ. 7,9) διά τήν αὔριον καί διά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος.

Μή δυνάμενοι νά παραστῶμεν προσωπικῶς εἰς τά ἐγκαίνια, προγευόμενοι ὅμως τῆς χαρᾶς τοῦ ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου προγραμματισθέντος προσκυνήματος ἡμῶν εἰς τήν εὐλογημένην Θεσσαλονίκην, ἀπευθύνομεν τό παρόν μήνυμα καρτερίας καί ὑπομονῆς, θάρρους καί προσμονῆς, ἐλέους καί χάριτος, ἀληθείας καί ζωῆς, προτρεπόμενοι μετά τοῦ ἐκπροσωποῦντος ἡμᾶς καί τήν Μητέρα ὑμῶν Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατά τήν τελετήν ταύτην Ἱερωτάτου ἀδελφοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Ἀνθίμου καί μετά πάσης τῆς ἐν Ἑλλάδι κληρουχίας: «πεποίθατε ἐπί Κύριον», ἀδελφοί καί τέκνα, ὅτι «ὡς ὥρα ἐπί τῶν ὀρέων, ὡς πόδες εὐαγγελιζομένου ἀκοήν εἰρήνης, ὡς εὐαγγελιζόμενος ἀγαθά» (Ἡσ. 52, 7) ἔρχεται ὁ χθές καί σήμερον καί εἰς τόν αἰῶνα ὁ αὐτός Κύριος Ἰησοῦς, ὁ παθών, σταυρωθείς καί ἀναστάς, ἵνα ἀποδώσῃ δικαιοσύνην  καί εἰρήνην καί εὐημερίαν εἰς τό ἡμέτερον εὐσεβές Γένος καί εἰς τόν κόσμον, πιστεύοντες ὅτι ὁ «καιρός εὐδοκίας» ἐγγύς (Ψαλμ. 68,14).

Εἰρήνη ὑμῖν, ἀδελφοί καί τέκνα. Εἰρήνη τῇ Ἑλλάδι καί τῷ Γένει παντί. Εἰρήνη τῷ κόσμῳ παντί! Ὀρθρίσατε ἐν εἰρήνῃ καί εὑρήσετε εὐδοκίαν. Ἀμήν.

,βιγ΄ Σεπτεμβρίου ς΄

+Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης