[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Χαιρετισμός
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατά τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημάρχου τοῦ Pärnu
Παρατεθεῖσαν Δεξίωσιν
(8 Σεπτεμβρίου 2013)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἐντιμότατε κύριε Δήμαρχε,

Πλήρεις ἐντυπώσεων, συναισθημάτων καὶ συγκινήσεων κατακλείομεν τὴν σημερινὴν ἡμέραν διὰ τῆς παρουσίας ἡμῶν εἰς τὸ δεῖπνον τοῦτο, κατὰ τὸ ὁποῖον ἐτιμήσατε ἡμᾶς μὲ τὴν χρυσῆν κλεῖδα τῆς πόλεώς σας. Δεχόμεθα τὴν χειρονομίαν σας ταύτην ὡς ἔκφρασιν τιμῆς, σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης πρὸς τὴν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν τὴν ὁποίαν ἐκπροσωπεῖ ἐνταῦθα ἡ ἡμετέρα Μετριότης καὶ ἀνταποδίδομεν εἰς ὑμᾶς καὶ δι᾽ ὑμῶν εἰς ἅπαντας τοὺς εὐγενεῖς καὶ φιλοπροόδους κατοίκους τῆς ἱστορικῆς πόλεως τοῦ Pärnu, τῶν ὁποίων προΐστασθε, τὴν ἀγάπην καὶ εὐγνωμοσύνην ἡμῶν διὰ τὴν ἐγκάρδιον ὑποδοχὴν καὶ φιλοξενίαν.

Ἤλθομεν τὴν πρωΐαν τῆς σήμερον ἐκ τῆς πρωτευούσης τῆς χώρας ὑμῶν εἰς τὴν ὑμετέραν πόλιν καὶ ἐνεκαινιάσαμεν τὴν ἐνταῦθα παρουσίαν μας διὰ τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, διὰ τῆς «ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ» μετὰ εὐσεβῶν κατοίκων τῆς πόλεως καὶ τῆς περιοχῆς ὑμῶν δοξολογίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς μετοχῆς εἰς τὴν κοινὴν καὶ ζωοποιὸν τράπεζαν τῆς Θείας Εὐχαριστίας, καὶ ἐτελέσαμεν τὴν χειροτονίαν ἑνὸς νέου πρεσβυτέρου πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν λειτουργικῶν καὶ ποιμαντικῶν ἀναγκῶν τῶν εὐλαβῶν Ὀρθοδόξων κατοίκων τοῦ Pärnu.

Ἐν συνεχείᾳ, ἔσχομεν τὴν εὐκαιρίαν νὰ ξεναγηθῶμεν εἰς τὴν ὡραίαν καὶ ἱστορικήν σας πόλιν, τὴν συνδυάζουσαν τὸ ἔνδοξον αὐτῆς παρελθόν, τὸ καλυπτόμενον ἐνίοτε ἐντὸς τῆς ἀχλύος τῶν αἰώνων, καὶ τὴν πλουσίαν αὐτῆς παράδοσιν μετὰ τοῦ φυσικοῦ κάλλους καὶ τοῦ ἠπίου καὶ εὐκράτου κλίματος, στοιχεῖα καθιστῶντα ταύτην πόλον ἕλξεως πλήθους ἐπισκεπτῶν, οὐχὶ μόνον Ἐσθονῶν ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἄλλων, ἰδίᾳ κατὰ τὸ θέρος, ὥστε δικαίως ἡ πόλις σας νὰ φέρῃ ἀπὸ ἐτῶν τὸν τίτλον τῆς θερινῆς πρωτευούσης τῆς Ἐσθονίας.

Ὁ τοιοῦτος τίτλος δὲν εἶναι ὅμως ὁ μόνος τὸν ὁποῖον φέρει ἡ ἱστορική σας πόλις. Ἀπὸ δεκαετίας, ὡς ἐπληροφορήθημεν, κατέχει καὶ ἕτερον ἐπίζηλον τίτλον: αὐτὸν τῆς φιλικῆς πρὸς τὰ παιδία καὶ τοὺς νέους πόλεως, ἀπονεμηθέντα εἰς αὐτὴν ὑπὸ τῆς Unicef καὶ καταδεικνύοντα τὴν ἰδιαιτέραν εὐαισθησίαν τῶν κατοίκων καὶ τῶν δημοτικῶν αὐτῆς ἀρχόντων διὰ μίαν ἐξόχως σημαντικὴν ὁμάδα τοῦ πληθυσμοῦ ἑκάστης πόλεως, τὰ παιδία καὶ τοὺς νέους, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὸ μέλλον αὐτῶν.

Συγχαίρομεν, λοιπόν, ὑμᾶς, κύριε Δήμαρχε διότι προΐστασθε τοιαύτης περιφήμου πόλεως, εἰς τὴν ὁποίαν ἡ ἱστορία συναντᾶται μετὰ τῆς προόδου καὶ τῆς ἐξελίξεως, καὶ τὸ παρελθὸν συμβαδίζει ἁρμονικῶς μετὰ τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος. Μακαρίζομεν δὲ καὶ τοὺς συμπολίτας σας διότι ηὐτύχησαν νὰ ζοῦν εἰς μίαν τόσον ὡραίαν καὶ πλουσίαν εἰς παράδοσιν πόλιν καὶ συγχαίρομεν τούτους διὰ τὴν συμβολήν των εἰς τὴν διάσωσιν καὶ διατήρησιν τῶν πολιτιστικῶν αὐτῆς μνημείων καὶ θησαυρῶν, ἅμα δὲ καὶ διὰ τὴν ἀνάδειξιν τῆς ἱστορίας αὐτῆς.

Μέρος τῆς παραδόσεως τῆς πόλεως τοῦ Pärnu ἀποτελεῖ ἀσφαλῶς καὶ ἡ χριστιανικὴ παράδοσις, ἰδιαιτέρως δὲ ἡ ἱστορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, δραστηριοποιουμένης ἐνταῦθα ἤδη ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τοῦ 18ου αἰῶνος εὐεργετικῶς διὰ τὸν λαόν, ὅστις καὶ περιβάλλει αὐτὴν μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ καὶ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ. Διὰ τοῦτο καὶ παρὰ τὰς πολλὰς περιπετείας τὰς ὁποίας ἐβίωσε κατὰ τὸ ἀπώτερον καὶ πρόσφατον παρελθὸν ἡ Ἐκκλησία Ἐσθονίας, παρὰ τοὺς διωγμοὺς καὶ τὰς ἀπαγορεύσεις αἱ ὁποῖαι ἐπεβλήθησαν εἰς αὐτὴν ὑπὸ τῶν ἑκάστοτε κατακυριευόντων τῶν ἐθνῶν καὶ τῶν λαῶν, παρὰ τὰ μαρτύρια καὶ τὰς ἐξορίας εἰς τὰς ὁποίας ὑπεβλήθησαν τὰ πιστὰ μέλη καὶ οἱ ποιμένες αὐτῆς, ἡ ἀγάπη τοῦ λαοῦ πρὸς αὐτὴν καὶ πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία πρὸ ἐνενήκοντα ἐτῶν ἐχειραφέτησε τὴν Ἐκκλησίαν Ἐσθονίας εἰς αὐτόνομον, δὲν ἐψύγη, ἀλλὰ ἐσυνέχισε νὰ ὑφίσταται θερμαίνουσα τὰς καρδίας τῶν πιστῶν καὶ συντηροῦσα αὐτοὺς κατὰ τὰς δυσκόλους περιόδους. Τὸ αὐτόνομον τοῦτο ἀνασυνέστησεν ἐν ἔτει 1996 τὸ καθ᾽ ἡμᾶς  Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ἵνα ὑπὸ νέας μᾶλλον εὐοιώνους συνθήκας συνεχίσῃ ἡ τοπικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τὴν διακονίαν αὐτῆς πρὸς τὸν ἐνταῦθα πιστὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ.

Εἰς τὴν ἀναζωογόνησιν ταύτην τῆς Αὐτονόμου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν ὡς πρὸς τὴν νομικὴν καὶ διοικητικὴν αὐτῆς ὑπόστασιν, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ ὡς πρὸς τὴν σχέσιν αὐτῆς μὲ τὴν κοινωνίαν καὶ τοὺς ἀνθρώπους πρὸς τοὺς ὁποίους οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ ἀπευθύνῃ τὸ μήνυμά της, γνωρίζομεν ὅτι καθοριστικῆς σημασίας ὑπῆρξεν ἡ συμπαράστασις καὶ ἡ βοήθεια τῆς πόλεως τοῦ Pärnu, τῶν ἀρχῶν καὶ τῶν κατοίκων της. Διὸ καὶ κατὰ τὴν ἐπίσημον ταύτην στιγμὴν ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἐκφράσωμεν πρὸς τὴν ὑμετέραν Ἐντιμότητα καὶ πρὸς τοὺς εὐγενεῖς κατοίκους τῆς πόλεώς σας τὰς ὁλοθύμους εὐχαριστίας τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ τὴν εὐχὴν ὅπως συνεχίσητε στηρίζοντες τὴν ὑπὸ τὴν μέριμναν καὶ προστασίαν αὐτῆς Ἐκκλησίαν τῆς Ἐσθονίας, συνεργαζόμενοι ἁρμονικῶς πρὸς ὠφέλειαν ἀμφοτέρων καὶ ἰδίᾳ τῶν ἀνθρώπων, εἰς τὴν διακονίαν τῶν ὁποίων εὑρίσκεσθε τόσον ὑμεῖς ὅσον καὶ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία.

Εὐχόμενοι ὑπέρ ὑγιείας καὶ μακροημερεύσεως ὑμῶν, κ. Δήμαρχε, καὶ πάντων τῶν δημοτῶν σας, σᾶς εὐχαριστοῦμεν καὶ πάλιν καὶ πολλάκις διὰ τὴν ἐγκάρδιον ὑποδοχήν σας καὶ τὴν πρόφρονα φιλοξενίαν σας καὶ ἀναχωροῦμεν αὔριον ἐκ τῆς πόλεώς σας φυλάσσοντες εἰς τὴν ψυχήν μας τὰς ὡραιοτέρας ἐντυπώσεις ἐξ αὐτῆς καὶ τὴν γλυκεῖαν ἀνάμνησιν τῶν εὐγενῶν κατοίκων της. Εἴθε νὰ χαρίζῃ ὁ Κύριος εἰς ὑμᾶς καὶ εἰς ἕνα ἕκαστον ἐξ αὐτῶν πᾶσαν δόσιν ἀγαθὴν καὶ πᾶν δώρημα τέλειον.