[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία
τῆς Α.Θ.Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου
κατά τήν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ
εἰς τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Κατσάμπην, Πρέσβυν
τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἐσθονίᾳ
(6 Σεπτεμβρίου 2013)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἐσθονίας,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ταλλίνης καὶ πάσης Ἐσθονίας
κύριε Στέφανε,
Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατε κύριε Πρέσβυ τῆς Ἑλλάδος,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,


Μετὰ πολλῆς χαρᾶς εὑρισκόμεθα κατὰ τὴν παροῦσαν περίστασιν μετὰ τῆς τιμίας συνοδείας ἡμῶν εἰς τὸν φιλόξενον τοῦτον οἶκον τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος καὶ καθηκόντως ἐκφράζομεν τὰς εὐχαριστίας ἡμῶν διὰ τὴν πρὸς τιμὴν ἡμῶν διοργανωθεῖσαν  δεξίωσιν, ἡ ὁποία θεωροῦμεν ὅτι ἐκφράζει τὰ ἀγαθὰ αἰσθήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καὶ τὸ Ἱερὸν ἡμῶν Κέντρον εἰδικώτερον.

Μετὰ ἰδιαιτέρας τιμῆς καὶ χαρᾶς χαιρετίζομεν τὴν παρουσίαν εἰς τὸν χῶρον τοῦτον τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἐσθονίας, τοῦ καὶ προσκαλέσαντος ἡμᾶς εἰς τὴν Χώραν ταύτην. Ἡ συνάντησις καί ἐπικοινωνία τῆς ἡμετέρας Μετριότητος μετά τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος, κύριε Πρόεδρε, τοῦ Ἀνωτάτου Πολιτειακοῦ Ἄρχοντος τῆς πεπολιτισμένης ταύτης χώρας, τόσον χθές, ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ, ὅσον καί σήμερον ἐνταῦθα ἀποτελεῖ διά τήν Μητέρα Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί διά τήν ἡμετέραν Μετριότητα ἀφορμήν πολλῆς συγκινήσεως καί εἰλικρινοῦς χαρᾶς. Συγχαίρομεν, καί ἐπί τῇ περιστάσει ταύτῃ, ἀπό κέντρου  ψυχῆς τήν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα διά τό ἐπιτελούμενον ὑπ᾿ Αὐτῆς ὑψηλόν ἐθνικόν καί πολιτιστικόν ἔργον καί εὐχόμεθα πλήρη ἐπιτυχίαν κατά τήν διεξαγωγήν αὐτοῦ. Εἴθε ὁ χορηγός τῆς σοφίας καί πάσης χάριτος νά καταπέμπῃ Ὑμῖν δαψιλῶς τόν φωτισμόν Αὐτοῦ, ὥστε ἡ θητεία Ὑμῶν ὡς Προέδρου τῆς Χώρας ταύτης νά ᾖ κατά πάντα ἐθνωφελής, εἰρηνοποιός, οἰκοδομητική τῆς ὁμοψυχίας καί τῆς ἑνότητος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης καί κατά πάντα θεάρεστος. Αἱ Πατριαρχικαί εὐχαί καί προσευχαί ἡμῶν πρός τοῦτο συνοδεύουν Ὑμᾶς θερμόταται, ὡς καί ἐκεῖναι ὑπέρ τῆς Ὑμετέρας ὑγιείας καί μακροημερεύσεως. Πρὸς τούτοις, ἐκφράζομεν πρὸς τὴν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα τὰς θερμὰς ἡμῶν εὐχαριστίας διὰ τὴν πρὸς τιμὴν ἡμῶν ἔκδοσιν γραμματοσήμου ὑπὸ τῶν Ταχυδρομείων τῆς Ἐσθονίας, τιμὴν τὴν ὁποίαν ἐπιγράφομεν εἰς τὴν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.

Ἐξοχώτατε κύριε Πρέσβυ,

Ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων ὑπὸ μιᾶς εὐρύτητος πνεύματος, ἡ ὁποία μᾶς ἐπιτρέπει νὰ τὸν ἀποκαλέσωμεν τρόπον τινὰ οἰκουμενικόν, πολλῷ δὲ μᾶλλον ἰσχύει τοῦτο ἀπὸ τῆς προσελεύσεως τῶν Ἑλλήνων εἰς τὸν χριστιανισμόν, εἰς τὴν δογματικὴν ἀποκρυστάλλωσιν καὶ διατύπωσιν τοῦ ὁποίου ἡ ἐκφραστικὴ καὶ ἀκριβὴς ἑλληνικὴ γλῶσσα, καλλιεργηθεῖσα καὶ ἀναπτύξασα εἰς τὸ ἔπακρον τὰς δυνατότητας αὐτῆς διὰ τῆς φιλοσοφίας, συνέβαλε τὰ μέγιστα.

Ἐκ τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων ἐξῆλθον μεγάλοι ἱεραπόστολοι, ὡς οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος, οἵτινες, κατ᾿ ἐντολὴν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ συμφώνως πρὸς τὴν ἐπιταγὴν τοῦ Κυρίου «μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» (Ματθ. κη΄ 19), εὐηγγελίσθησαν τὸν κόσμον, καὶ δὴ τὰ ἔθνη τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, συνεισέφερον δὲ προσέτι οὐσιαστικῶς εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ τοπικοῦ πολιτισμοῦ διὰ τῆς ἐφευρέσεως καταλλήλου διὰ τὰς σλαβικὰς γλώσσας γραφῆς καὶ διὰ τῆς καλλιεργείας τῶν γραμμάτων.

Γενικώτερον δὲ ἡ προσφορὰ τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ ἰδίᾳ εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ὑπῆρξεν ἀξιοσημείωτος κατὰ τὸ παρελθόν, ὡς καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας διὰ τὴν κατὰ Θεὸν καὶ ἐν γένει πρόοδον τῶν τέκνων αὐτῆς πάντοτε ἀνύστακτον, ἐκφράζομεν δὲ καὶ ἀπὸ τῆς θέσεως ταύτης τὴν πεποίθησιν ὅτι καὶ κατὰ τὸ μέλλον θὰ συνεχισθῇ ἡ σχέσις αὕτη τῆς ἀγαπητικῆς ἀντιδόσεως. Πρὸς τοῦτο τυγχάνει ἐπωφελὴς ἡ ἀξιοποίησις τῶν ἑκάστοτε περιστάσεων· ἐπὶ παραδείγματι, ἡ διασπορὰ τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, ἥτις ἔχει κατὰ τὰς ἡμέρας ἡμῶν, λόγῳ τῶν διαφόρων ἐργασιακῶν καὶ ἄλλων συνθηκῶν, ἐκ νέου αὐξηθῆ, θὰ ἠδύνατο νὰ χρησιμεύσῃ ὡς ἀφετηρία ἀνανεώσεως τῶν διεθνῶν σχέσεων τόσον εἰς κρατικόν, ὅσον καὶ εἰς πνευματικὸν ἐπίπεδον. Ἕκαστος ἐκ τῆς θέσεως καὶ κλήσεως αὐτοῦ καλούμεθα νὰ διακονήσωμεν τὸν ἄνθρωπον ἐν πνεύματι ἀγάπης καὶ ἀλληλεγγύης, διότι διὰ τῶν ἀξιῶν τούτων καὶ μόνον διασφαλίζεται οὐχὶ ἁπλῶς ἡ συνύπαρξις ἡμῶν, ἀλλ᾿ αὐτὴ αὕτη ἡ ἐπιβίωσις εἰς τὸν βεβαρυμένον ὑπὸ τοῦ ἐγωϊστικοῦ ὑπερκαταναλωτισμοῦ πλανήτην ἡμῶν, διαγράφεται δὲ εὐοίωνος καὶ ἡ προοπτικὴ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

Εὐχόμεθα εἰς ὑμᾶς, Ἐξοχώτατε κ. Πρέσβυ, δύναμιν καὶ ἄνωθεν ἐνίσχυσιν εἰς τὴν ἀπομεμακρυσμένην ἐκ τῆς πατρίδος περιοχὴν ταύτην, ὑπὲρ προόδου καὶ εὐημερίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὑπὲρ τῆς φιλίας καὶ συνεργασίας τῶν δύο λαῶν, ἑλληνικοῦ καὶ ἐσθονικοῦ, καὶ τῆς ἐν τῷ κόσῳ παντὶ καλλιεργείας τοῦ χριστιανικοῦ πνεύματος τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης.
Εἰρήνη ὑμῖν! Εἰρήνη τῇ Χώρᾳ ταύτῃ καί τῷ κόσμῳ. Εἰρήνη πᾶσι.