Ἐπιστροφή
 

Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατά τήν συνάντησιν Αὐτοῦ
μετά τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἐσθονίας Ἐξοχ. κ. Andrus Anip
(5 Σεπτεμβρίου 2013)

Ἐξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ τῆς Ἐσθονίας,

"Οἷς μή ὑπάρχει κυβέρνησις, πίπτουσιν ὥσπερ φύλλα, σωτηρία δέ ὑπάρχει ἐν πολλῇ βουλῇ", ἀποφαίνεται ὁ Παροιμιαστής τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (Παροιμ. ια΄, 14). Δηλαδή "σωτηρία", ἤτοι εὐημερία καί εἰρήνη, ὑπάρχει ὅπου εἶναι πολλοί βουλευόμενοι, πολλοί σύμβουλοι.

Εὑρισκόμενοι διά τρίτην φοράν εἰς τήν ὡραίαν χώραν Σας καί διαπιστοῦντες τάς προόδους αὐτῆς εἰς τήν εἰρήνην, τήν δημοκρατίαν καί τήν ἐλευθερίαν, ὡς καί τήν εὐημερίαν καί ἀνόρθωσιν τοῦ ἀγαπητοῦ ἡμῖν Ἐσθονικοῦ λαοῦ, χαίρομεν διά τήν σημερινήν συνάντησιν μετά τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος, κύριε Πρωθυπουργέ, καί σᾶς εὐχαριστοῦμεν διά τήν παρεχομένην εἰς αὐτόν στήριξιν καί βοήθειαν εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς αὐτοῦ, τῆς διακονίας τοῦ μικροῦ Ὀρθοδόξου ποιμνίου τῆς Χώρας Σας καί εὐρύτερον τοῦ Ἐσθονικοῦ λαοῦ.

Τό χορηγῆσαν πρό 90 ἐτῶν καί ἀνανεῶσαν πρό 16ετίας περίπου τό αὐτόνομον καθεστώς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἐκφράζει θερμάς εὐχαριστίας διά τήν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Ἐσθονίας μέχρι σήμερον, προσοχήν καί ἰδιαιτέραν μέριμναν διά τήν Ἐκκλησίαν ταύτην καί τήν ἐπιβίωσιν αὐτῆς καί διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν κατ᾿ αὐτῆς πειρασμικῶν ἐπιθέσεων, ἐχουσῶν ἄλλα ἐλατήρια καί στόχους.

Σᾶς συγχαίρομεν καί σᾶς εὐχαριστοῦμεν εἰλικρινῶς, διότι τήν πρώτην εὐθύνην τῆς διακυβερνήσεως τῆς Χώρας ἀσκεῖτε "ἐν πολλῇ βουλῇ", διά "συμβολῆς καί συνδιασκέψεως μετά τῶν πολλῶν", τῶν συνεργατῶν Σας δηλαδή ἐν τῇ Κυβερνήσει, διά τοῦτο καί ἐπιτυγχάνετε εἰς πάντας τούς τομεῖς τοῦ δημοσίου βίου καί ποιεῖτε ἔκδηλον τοῖς ἐγγύς καί τοῖς μακράν τήν πρόοδον τοῦ λαοῦ Σας, ἡ ὁποία καί μαρτυρεῖ τούς μόχθους τῆς Κυβερνήσεώς Σας πρός ἐξυπηρέτησιν τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου καί τῶν πολλαπλῶν ἀναγκῶν του.

Κατά τήν τρέχουσαν ἀξιολόγησιν τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ἐπεκράτησεν ἡ θέσις νά χαρακτηρίζωνται τά "πνευματικά" ὡς "αἰώνια", τά δέ "κοσμικά" ἁπλῶς "ἐπίκαιρα", μετά τινος μάλιστα σιωπηρᾶς καί συγκεκρατημένης  περιθωριοποιήσεως τῶν δευτέρων, ὡσάν νά ἐπρόκειτο περί δευτερούσης σημασίας θεμάτων. Βαθυτέρα ὅμως μετ᾿ εὐαισθησίας καί ἐγρηγόρσεως θεώρησις τῶν πραγμάτων, πείθει ὅτι δέν ὑπάρχει διά τόν ἄνθρωπον πρόβλημα "πνευματικόν", τό ὁποῖον νά μή προϋποθέτῃ "κοσμικόν" ὑπόβαθρον, μήτε θέμα "κοσμικόν" ἄνευ προεκτάσεως εἰς τήν αἰωνιότητα. Ἄλλωστε, πρός τοῦτο ἐνηνθρώπησεν ὁ ἄναρχος Θεός, διά νά ἀναδείξῃ καί καταδείξῃ τήν συνάφειαν καί ἀλληλοεξάρτησιν οὐρανοῦ καί γῆς, πνεύματος καί ὕλης, ψυχῆς καί σώματος, θείου καί ἀνθρωπίνου.

Σαφής, ὡς ἐκ τούτου, εἶναι ἡ  σ υ γ γ έ ν ε ι α  τοῦ ἔργου καί τῆς εὐθύνης τῶν πνευματικῶν καί τῶν πολιτικῶν θεραπόντων τοῦ λαοῦ, διά τοῦτο καί ἡ μεταξύ των συνεργασία καί ἀλληλεγγύη τυγχάνει ἄνωθεν ἐπιβεβλημένη καί ἀπαραίτητος, χάριν τοῦ ἀδιαιρέτου ἀνθρώπου, μή χωριζομένου εἰς ψυχικόν καί σωματικόν, ἀλλά ἀποτελοῦντος ἑνιαίαν "εἰκόνα τοῦ Θεοῦ" ἐν τῷ κόσμῳ, ἐξ οὗ καί ἡ ἀναγκαιότης διακονίας μετά τῆς αὐτῆς ἀφοσώσεως ὅλων τῶν ἀναγκῶν καί τῶν ἐφέσεων αὐτοῦ.

Ὑπό τῆς θεωρήσεως ταύτης τοῦ ἀνθρώπου ὡς "κατ᾿ εἰκόνα καί καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ" δημιουργήματος, διαπνέεται, ὡς γνωρίζομεν, καί ἡ νομοθεσία τῆς εὐλογημένης Χώρας Σας τῆς Ἐσθονίας καί ἡ ἐν γένει "φιλοσοφία" τῆς πολιτικῆς ζωῆς αὐτῆς. Διό καί διακονεῖται ὑποδειγματικῶς ἡ συνεργασία  Κράτους καί Ὀρθοδόξου Ἐσθονικῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας, τῆς συνεχιζούσης ἐπί 90 ἔτη ἀδιακόπως, παρά τήν ἀναγκαστικήν "ἐξορίαν" ἐπί τι διάστημα, τήν προσφοράν αὐτῆς πρός τούς Ὀρθοδόξους τῆς Χώρας, συνεργασία, τήν ὁποίαν τιμῶμεν καί ἀναγνωρίζομεν καί Σᾶς συγχαίρομεν καί Σᾶς εὐχαριστοῦμεν δι᾿ αὐτήν ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί προσωπικῶς, κατά τήν ἐπετειακήν μάλιστα ἑορτήν τῆς ἐνενηκονταετίας –διά τήν ὁποίαν εὑρισκόμεθα ἐνταῦθα συμπανηγυρίζοντες μεθ᾿ Ὑμῶν καί ὁλοκλήρου τοῦ Ἐσθονικοῦ Λαοῦ-  τῆς αὐτονομίας αὐτῆς καί τῆς 95ετίας τῆς ἀνεξαρτησίας καί ἐλευθέρου βίου τῆς Ἐσθονίας, παρά τά μικρά, ἐπαναλαμβάνομεν, "διαλείμματα" ξενικῆς "κατοχῆς".

Ἐπιτρέψατε δέ ἡμῖν, κύριε Πρωθυπουργέ, ὅπως ἰδιαιτέρως Σᾶς εὐχαριστήσωμεν διά τήν προστασίαν καί ἀρωγήν ταύτην πρός τήν ἄγρυπνον θεματοφύλακα μεγάλων καί ἱερῶν παραδόσεων Ὀρθόδοξον Αὐτόνομον Ἐσθονικήν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία ἐκφράζεται καί διά τοῦ τρόπου ἀντιμετωπίσεως ὑπό τῆς ἐντίμου Κυβερνήσεώς Σας τοῦ θέματος τῶν ἀποζημιώσεων ἀπολεσθείσης ἐκκλησιαστι-κῆς περιουσίας εἰς χρόνους δυσχειμέρους καί ἀθεϊστικούς, τῆς Ὑμετέρας θέσεως ἑδραζομένης ἐπί τῆς ἱστορικῆς δικαιοσύνης. Ὁ ἐπιλεγείς τρόπος διευθετήσεως καί ἐπιλύσεως τοῦ προβλήματος τούτου ἐπιδέχεται ἀσφαλῶς βελτιώσεις, καταδεικνύει ὅμως τήν προσήλωσιν τῆς Ἐσθονικῆς Κυβερνήσεως εἰς τάς ἀρχάς τοῦ δικαίου καί εἰς τήν ἱστορικήν συνέχειαν, τόσον σημαντικήν διά τε τήν Πολιτείαν καί διά τήν Ἐκκλησίαν. Ἰδιαιτέρως συγκινεῖ τήν καρδίαν τῆς Μετριότητος ὡς πνευματικοῦ πατρός καί Πατριάρχου τῶν Ἐσθονῶν Ὀρθοδόξων ἡ μέριμνα τοῦ Ἐσθονικοῦ Κράτους διά τήν κοινωνικήν ἀσφάλειαν τῶν μοναζουσῶν διά τῆς ἀναλήψεως τοῦ ἡμίσεος τῆς ἀπαιτουμένης δαπάνης, δι' ὅ καί θερμῶς εὐχαριστοῦμεν. Ἡ προσήλωσις αὕτη εἰς τήν ἱστορικήν συνέχειαν καί συνέπειαν τῆς Ἐσθονίας καταδεικνύεται καί ἐκ τοῦ γεγονότος,  ὅτι ἡ Χώρα Σας, ἰσότιμον καί πλῆρες μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐκφράζει ἀμέριστον τήν ἀλληλεγγύην καί τήν συμπαράστασιν πρός τάς δοκιμαζομένας λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως χώρας καί τούς λαούς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ νότου.

Ἐπιτρέψατε, πρίν ἤ κατακλείσωμεν τόν λόγον, κύριε Πρωθυπουργέ, ἵνα ἐπανέλθωμεν εἰς τήν ἀνωτέρω ρῆσιν τῶν Παροιμιῶν τῆς Βίβλου, ἐπισημαίνοντες ὅτι ἡ "ἐν πολλῇ βουλῇ" ἀξία διακυβέρνησις τῆς Χώρας Σας ἐκφράζεται καί ἐναργῶς ἀποτυποῦται καί διά τῆς συμβολῆς ἐν προκειμένῳ τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος καὶ τῶν συνεργατῶν καὶ συμβούλων Αὐτῆς.

Εὐχαριστοῦντες ἐν εὐαρεσκείᾳ καί ἱκανοποιήσει πολλῇ τήν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα, κύριε Πρωθυπουργέ, διά τό ἐπιτελούμενον ὑφ᾿ Ὑμῶν καί τῶν ἀξίων συνεργατῶν Ὑμῶν σπουδαῖον ἔργον ἐν τῇ διακυβερνήσει τῆς Ἐσθονίας κατά τήν διανυομένην κρίσιμον ταύτην  καμπήν  τῆς παγκοσμίου ἱστορίας, εὐλογοῦμεν Ὑμᾶς καί τάς προσπαθείας Ὑμῶν ὑπέρ τοῦ ἀγαθοῦ καί τῆς προόδου τῆς Χώρας Σας καί εὐχόμεθα ὑπέρ ὑγείας καί κατά Θεόν προκοπῆς τόσον Ὑμῶν καί τῶν ἐκλεκτῶν συνεργατῶν καί οἰκείων Σας ὅσον καί ὁλοκλήρου τοῦ εὐλογημένου Ἐσθονικοῦ Λαοῦ. Ἀμήν.