[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
κατὰ τὴν Παρουσίασιν
τοῦ Ἔργου τοῦ Ἐπισκόπου Παμφίλου
Χριστοδούλου Μελισσηνοῦ
"Ἡ Ἱστορία τῶν Ταταούλων"
(13 Ἀπριλίου 2013)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἱερώτατοι ἅγιοι Ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατε κύριε Πρέσβυ,
Γενικὲ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μετὰ πολλῆς χαρᾶς ἀπεδέχθημεν τὴν πρόσκλησιν τῆς ἐντίμου Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων ὅπως παραστῶμεν εἰς τὴν σημερινὴν παρουσίασιν ἑνὸς πολυτίμου ἱστορικοῦ ἔργου, τὸ ὁποῖον ἰχνηλατεῖ τὸν τόπον καὶ τὸν χῶρον εἰς τὸν ὁποῖον ἔζησε καὶ ἔδρασε μία ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων Κοινοτήτων τῆς πόλεώς μας.

Ὁ συγγραφεύς του, μακαριστὸς Ἐπίσκοπος Παμφίλου Μελισσηνὸς Χριστοδούλου ὡς Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς περιφερείας τῶν Ταταούλων ἐγνώριζεν ὅσον ὀλίγοι τὴν Κοινότητα καὶ τὴν ἱστορίαν της• δὲν ἠρκέσθη ὅμως μόνον εἰς τὴν προσωπικὴν αὐτοῦ γνῶσιν, ἀλλ᾽ ἐπιμελὴς καὶ φιλέρευνος ἀνέδραμεν εἰς Ἀρχεῖα, ἀνεδίφησεν εἰς ἔγγραφα πατριαρχικά, ἐμελέτησε κώδικας παλαιοὺς καὶ κατάστιχα, ἀνεζήτησε πληροφορίας καὶ φωτογραφίας, κατέγραψεν ἐνδελεχῶς τὴν τοπογραφίαν τῶν Ταταούλων, περιέγραψεν ἱεροὺς ναούς, ἐκπαιδευτικὰ καὶ φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα, συλλόγους καὶ πρόσωπα πρωταγωνιστήσαντα εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν καὶ κοινοτικὴν ζωήν, καὶ κατέθεσε μαρτυρίαν ἀξιόπιστον καὶ ἀκριβῆ διὰ τὴν ἱστορικὴν διαδρομὴν τῶν Τατούλων ἀπὸ τῆς συνοικήσεώς των μέχρι τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ, ὀλίγα μόλις ἔτη πρὸ τῆς καταστροφικῆς πυρκαϊᾶς τοῦ ἔτους 1929, ἡ ὁποία ἠλλοίωσε τὴν μορφὴν τῆς περιοχῆς. Καὶ ἐάν, ὡς ἔγραφεν ὁ συγγραφεὺς εἰς τὸν πρόλογόν του, ἡ παρουσίασις τῆς ὑπ᾽ αὐτοῦ συγκεντρωθείσης ὕλης «μᾶλλον σπουδαία καὶ διδακτικὴ κατέστη, διὰ τῆς θίξεως περισπουδάστων θεμάτων, ἀφορώντων εἰς τὴν κατάστασιν καὶ τὴν διοίκησιν ἐν γένει τῶν ἡμετέρων κοινῶν σήμερον» καὶ ὅτι «διὰ τῆς διαδόσεώς των ἐπιτυγχάνεται κοινωφελὴς σκοπὸς καὶ παρέχεται τερπνὸν καὶ διδακτικὸν ἀνάγνωσμα», ὁ σύγχρονος ἀναγνώστης διὰ τῆς γλαφυρᾶς περιγραφῆς τοῦ μακαριστοῦ συγγραφέως αἰσθάνεται, ἐντρυφῶν εἰς αὐτό, ὅτι ἀνηφορίζει τὴν λεωφόρον τῶν Ταταούλων καὶ συναντᾷ ἅπαντας τοὺς φιλομούσους καὶ φιλοπάτριδας γόνους τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι πολυτρόπως συνέβαλον εἰς τὴν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἔργου καὶ τῶν ὁποίων αἱ σύντομοι βιογραφίαι ἐμπεριέχονται εἰς αὐτό.

Ἑκατὸν ἔτη μετὰ τὴν πρώτην ἔκδοσιν ἡ δραστήριος Ἐφοροεπιτροπὴ Ταταούλων ἐν συνεργασίᾳ μὲ τὸν νέον ἐκδοτικὸν οἶκον τῆς Πόλεώς μας ΙΣΤΟΣ μᾶς χαρίζουν μίαν δευτέραν ἔκδοσιν, οὐχὶ ἁπλῶς μίαν ἐπανέκδοσιν, ἀλλὰ μίαν ἔκδοσιν ἐμπλουτισμένην διὰ τῆς ἀποδόσεως τοῦ κειμένου εἰς τὴν ὁμιλουμένην καὶ διὰ μεταφράσεως εἰς τὴν τουρκικὴν γλῶσσαν, ἥτις καθιστᾷ τὸ βιβλίον καὶ τὸν ἐμπεριεχόμενον πλοῦτον πληροφοριῶν καὶ μαρτυριῶν κτῆμα περισσοτέρων, κτῆμα τῶν συγχρόνων Ταταυλιανῶν ἐνταῦθα καὶ εἰς ὅλον τὸν κόσμον ἀλλὰ καὶ τῶν φίλων τῶν Ταταούλων καὶ ὅσων θέλουν νὰ γνωρίσουν τὰ πρόσωπα καὶ τὴν ἱστορίαν αὐτῆς τῆς Κοινότητος.

Τὸ ὡραῖον αὐτὸ βιβλίον παρουσιάζομεν κατὰ τὴν ἑσπέραν ταύτην εἰς τὴν φιλόξενον αἴθουσαν τοῦ Σισμανογλείου Μεγάρου, οὐχὶ μόνον διὰ νὰ ἐνθυμηθῶμεν τὴν παλαιὰν αἴγλην καὶ πολύπλευρον δραστηριότητα τῶν κατοίκων τῆς περιωνύμου Κοινότητος Ταταούλων πρὶν ἀπὸ ἕνα περίπου αἰῶνα, ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ χαρῶμεν διὰ τὴν ἀκάματον δραστηριότητα τῶν σημερινῶν ἀγαπητῶν κατοίκων της καὶ νὰ συγχαρῶμεν τόσον τὴν Ἐφοροεπιτροπὴν τῆς Κοινότητος ὅσον καὶ τοὺς ὑπευθύνους τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου ΙΣΤΟΣ διὰ τὴν ἐξαίρετον ταύτην πρωτοβουλίαν των.

Ἡ πρωτοβουλία αὕτη ἀποτελεῖ συνέχειαν τῆς πρὸ τριῶν ἐτῶν ἐπανεκδόσεως ἑνὸς ἄλλου πολυτίμου ἔργου, τοῦ Ὑπομνήματος Ἱστορικοῦ περὶ τὴν νῆσον Ἴμβρον, συνταχθέντος ὑπὸ τῶν Ἀνδρέου Μουστοξύδου καὶ Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, καὶ εὐχόμεθα νὰ ἴδουν προσεχῶς τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος καὶ ἄλλα παρόμοια ἔργα, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν δι᾽ ὅλους ἡμᾶς καὶ ἰδιαιτέρως διὰ τοὺς νεωτέρους ταμεῖα γνώσεως καὶ σοφίας, θησαυροφυλάκια φυλάσσοντα οὐχὶ φθειρομένους καὶ προσκαίρους θησαυρούς, ἀλλὰ ἀφθάρτους καὶ ἀναφαιρέτους, ὡς ἀποτυποῦντα τὴν ἱστορίαν καὶ τὰς παραδόσεις ἡμῶν καὶ καταγράφοντα τὴν λαμπρὰν παρουσίαν τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους εἰς τὸν τόπον αὐτόν, διὰ τὴν ὁποίαν ἔχομεν δικαίωμα νὰ καυχώμεθα καὶ ὑποχρέωσιν νὰ μὴ λησμονῶμεν. Διότι ἡ ἱστορία καὶ αἱ δάφναι τοῦ παρελθόντος δὲν ἀποτελοῦν δι᾽ ἡμᾶς αἰτίαν ἐφησυχασμοῦ ἢ ἀφορμὴν μελαγχολίας, ἀλλὰ κίνητρον διὰ νέας δραστηριότητας, αἱ ὁποῖαι ἀποδεικνύουν τὰς ἀστειρεύτους δυνάμεις τοῦ Γένους μας καὶ τὴν ἔφεσιν αὐτοῦ εἰς τὰ καλὰ καὶ δημιουργικὰ ἔργα ἐν εἰρηνικῇ συνυπάρξει μετὰ πάντων τῶν ἀνθρώπων.

Τὸ τοιοῦτον ἀποδεικνύει τὸ ἔργον τῶν Ἐφοροεπιτροπῶν τῶν Κοινοτήτων μας καὶ τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου ΙΣΤΟΣ, ὁ ὁποῖος προσφάτως ἀνεβίωσε τὴν παλαιὰν Πολίτικην παράδοσιν τῶν ἐτησίων Ἡμερολογίων, διὰ τῆς προετοιμασίας τῆς ἐκδόσεως τοῦ Ἡμερολογίου τοῦ διαρρεύσαντος ἔτους συμπεριλαμβάνοντος τὰ πεπραγμένα τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας κατ᾽ αὐτό. Ταῦτα πάντα ἐν συνδυασμῷ μετὰ τῆς διαρκῶς αὐξανομένης κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη φερέλπιδος δραστηριότητος τῶν ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων τῆς Πόλεως ἡμῶν εἰς ποικίλους τομεῖς τῆς τέχνης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, καρπὸν τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ καὶ τὸ κατὰ τὰς ἡμέρας αὐτὰς διεξαγόμενον συνέδριον εἰς τὸ Ζωγράφειον διὰ τὸν ποιητὴν Κωνσταντῖνον Καβάφην, πληροῦν τὴν καρδίαν μας ἀπὸ χαρὰν καὶ αἰσιοδοξίαν διὰ τὸ μέλλον τῆς ἀγαπητῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας.

Συγχαίρομεν, λοιπόν, ἐγκαρδίως καὶ πατρικῶς τὴν Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων καὶ τὸν Ἐκδοτικὸν Οἶκον ΙΣΤΟΣ διὰ τὴν πολύτιμον καὶ καλαίσθητον νέαν ἔκδοσιν, ἡ παρουσίασις τῆς ὁποίας μᾶς ἐχάρισε τὴν ἀποψινὴν ὡραίαν συνάντησιν.
Σᾶς εὐχόμεθα ἕνα εὐφρόσυνον ἅγιον Πάσχα.