[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Χαιρετισμός
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατά τήν Ἀναχώρησιν Αὐτοῦ ἐκ Γεωργίας
καί Μήνυμα
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
πρός τόν Λαόν Αὐτῆς
(14 Ἰανουαρίου 2013)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Μακαριώτατε καί Ἁγιώτατε ἀδελφέ Ἀρχιεπίσκοπε Μετσχέτης καί Τιφλίδος καί Καθολικέ Πατριάρχα πάσης Γεωργίας κύριε Ἠλία,
Ἱερώτατοι καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί συλλειτουργοί,
Ἐξοχώτατε ἐκπρόσωπε τῆς εὐλογημένης ταύτης Χώρας τῆς Γεωργίας καί ἀγαπητοί ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν ἀρχῶν,
Εὐλογημένε Λαέ καί Κλῆρε τῆς Γεωργίας,

Ὁλοκληρωθέντος τοῦ προγράμματος τῆς ἐπισκέψεως τῆς ἡμετέρας Μετριότητος πρός τήν ἔνδοξον ταύτην Χώραν καί τήν ἐν αὐτῇ Ἁγιωτάτην Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Γεωργίας καί εὐφροσύνως διελθόντες ἐν ἐπετειακαῖς ἑορταστικαῖς ἐκδηλώσεσι τόν ὀλίγον, πλήν καταγραφέντα εἰς τάς δέλτους τῆς ἱστορίας καί τῶν σχέσεων τῶν δύο ἡμῶν Ἐκκλησιῶν, χρόνον τῆς ἀναστροφῆς μετά πάντων ὑμῶν, ἀπό τοῦ ἀδελφοῦ Πατριάρχου, τῶν Προέδρων τῆς Δημοκρατίας καί τῆς Βουλῆς, Πρωθυπουργοῦ, Ὑπουργῶν, Ἱεραρχῶν, κλήρου καί λίαν ἠγαπημένου λαοῦ τούτου, τοῦ διακρατήσαντος ἀνά τούς αἰῶνας καί κατέχοντος ὡς "δόρυ καί ἀσπίδα" τήν ἀμώμητον Ὀρθόδοξον πίστιν, ἀναχωροῦμεν ἐκ τῆς Χώρας σας πλήρεις ἀγαθῶν ἀναμνήσεων ἐκ τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης καί θερμῆς φιλοξενίας, διά τάς ὁποίας καί μετά συγκινήσεως ὁλοκαρδίως εὐχαριστοῦμεν. Κατά τήν διάρκειαν τῆς παραμονῆς μας εἰς τήν Χώραν σας, πέραν τῆς χαρᾶς καί τῆς εὐφροσύνης τῶν ἡμερῶν ἐπί ταῖς δυσίν ἐπετείοις τοῦ Μακαριωτάτου ἀδελφοῦ κυρίου Ἠλία, ζωῆς καί Πατριαρχίας, ἐβιώσαμεν καί τά μεγάλα προβλήματα τοῦ λαοῦ καί τῆς Γεωργίας.

Ἕτοιμοι νά ἀναχωρήσωμεν ἐντεῦθεν, δόξαν καί εὐχαριστίαν ἀναπέμπομεν τῷ Κυρίῳ, διότι ἐπέτρεψεν εἰς ἡμᾶς τήν ἱεράν ταύτην ἀποδημίαν, μεστήν ἱερῶν συγκινήσεων, ἀπευθύνομεν δέ χαιρετισμόν ἀγάπης καί εὐχῶν πρός ὅλους σας, τόν προσφιλῆ λαόν τῆς ἐνδόξου Γεωργίας.

Ἐκ τῆς ἱερᾶς καθέδρας ἡμῶν κομίζομεν πάντοτε καί μεταδίδομεν μήνυμα ζωῆς, ὑπομονῆς, καρτερίας, ἐλπίδος, ἑνότητος καί εἰρήνης, ὑπέρ τῆς ὁποίας καί ἀδιαλείπτως προσευχόμεθα. Κομίζομεν εὐλογίαν καί χάριν ἐκ τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐκπορευομένην καί μυστικῶς καί ἀενάως ποτίζουσαν τήν διψῶσαν ψυχήν τῆς Οἰκουμένης. Ἐνδεδυμένοι τόν σάκκον τῆς κατά κόσμον θλίψεως καί τό πατριαρχικόν πολυσταύριον, κατάστικτον τοῖς μώλωψι τῆς οἰκουμενικῆς εὐθύνης, μεταφέρομεν πανταχοῦ ὅπου πορευόμεθα τήν σταυραναστάσιμον ἐμπειρίαν ὡς καί τήν βίωσιν τοῦ διαρκοῦς θαύματος τῆς Ἀναστάσεως.

Κατά τήν εὐλογημένην ταύτην ἐπίσκεψιν ἐπλήσθημεν ἱερῶν αἰσθημάτων, σπανίων βιωμάτων καί πολυτίμων ἀναμνήσεων. Ἀνεβαπτίσθημεν εἰς τά νάματα τῆς ζώσης καί γνησίας εὐσεβείας τοῦ πιστοῦ Ὀρθοδόξου Γεωργιανοῦ λαοῦ, προσεκυνήσαμεν τά ἱερά καί τά ὅσια, ἱερουργήσαμεν τό μυστήριον τῆς σαρκωθείσης ἀγάπης συλλειτουργοῦντες μετά τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος καί ἁγίων ἀδελφῶν. Ἑωρτάσαμεν τήν πορείαν ζωῆς καί Πατριαρχικῆς μαρτυρίας τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος. Ἐνεδυναμώθημεν ἐκ τῶν πλουσίων καί αὐθορμήτων ἐκδηλώσεων σεβασμοῦ καί ἀγάπης πρός τό πρόσωπον τῆς ἡμετέρας Μετριότητος καί ἐκ τῆς προσηλώσεως καί ἀφοσιώσεως τοῦ πιστοῦ λαοῦ εἰς τήν Ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως. Συνηντήθημεν, τέλος, μετά τῶν Ἀρχόντων καί ἐδέχθημεν τάς φιλόφρονας προσρήσεις των καί ἐπληροφορήθημεν χαίροντες τάς προόδους σας ἐν τῷ καθ᾿ ἡμέραν βίῳ, ἀλλά καί τά προβλήματά σας.

Ἰδιαιτέρως τό πρόβλημα τῶν ἐξ Ἀμπχαζίας προσφύγων, τό ὁποῖον ἀντιμετωπίζει μετά τῆς προσηκούσης σοβαρότητος καί τοῦ ἐπιβαλλομένου ἐνδιαφέροντος ὁ λαός σας καί οἱ πνευματικοί καί πολιτικοί ἡγήτορες αὐτοῦ καί διά τό ὁποῖον καί ἡμεῖς, ὡς Πρωτόθρονος Ἐκκλησία, ἐνδιαφερόμεθα καί προσευχόμεθα διά τήν ἐπίλυσιν αὐτοῦ, ὡς καί διά τήν διαποίμανσιν τοῦ ἐν Ἀμπχαζίᾳ ἐμπεριστάτου λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Διά τήν καλλιτέραν ἀντιμετώπισιν καί τοῦ ἰδιαιτέρως ζωτικοῦ προβλήματος τούτου ἀπατεῖται, ὡς βεβαίως γνωρίζετε, μέ αἴσθημα ἀνθρωπίνης ἀλληλεγγύης ἡ προσπάθεια ἐξευρέσεως τρόπων εἰρηνικῆς συμβιώσεως λαῶν καί ὁμάδων, οἱ ὁποῖοι εἴς τινας ἱστορικάς περιόδους συνεκρούσθησαν. Ἡ ἱστορία δεικνύει πολλάς περιπτώσεις λαῶν, οἱ ὁποῖοι σήμερον συμβιοῦν εἰρηνικῶς καί συνεργάζονται, ἐνῷ κατά τό παρελθόν ἔχουν ἔλθει εἰς δραματικάς μεταξύ των συγκρούσεις.

Εἶναι ἀληθές, βεβαίως, ὅτι τά ἐθνικά τραύματα βραδέως ἐπουλώνονται, ἀλλά ἐπίσης εἶναι ἀληθές, ὅτι ἡ ἐπούλωσις αὐτῶν εἶναι ἀναγκαία προϋπόθεσις τῆς προόδου καί τῆς εἰρηνικῆς ἀναπτύξεως τῶν λαῶν. Ἡ  λήθη  εἶναι δῶρον τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους,  ὅπως καί ἡ  μνήμη, καί εἶναι θέμα φωτισμένης διακρίσεως ἡ προτίμησις εἰς ἑκάστην περίπτωσιν τῆς λήθης ἤ τῆς μνήμης.

Καί ἐδῶ ἔγκειται· καί ἐδῶ φανεροῦται· ἡ ἀληθής σοφία τῶν λαῶν, ἐν τῇ προτιμήσει δηλαδή τῆς ψυχικῆς ἐκείνης στάσεως, ἡ ὁποία συντείνει εἰς τήν πρόοδον τοῦ λαοῦ. Ἡμεῖς ἀπό τῆς πλευρᾶς μας, ὡς πνευματικός ἡγέτης καί Πρῶτος ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ ἡμῶν Ἐκκλησία, συμπαριστάμεθα εἰς τούς πρόσφυγας καί εἰς τούς ἐν Ἀμπχαζίᾳ ἀδελφούς καί εἰς τά καθ᾿ ἡμέραν προβλήματά των καί εὐχόμεθα ὁλοψύχως καί προσευχόμεθα ἐκτενῶς ὅπως εὑρεθῇ δικαία λύσις εἰς τά ἀπασχολοῦντα τό Κράτος τῆς Γεωργίας καί τούς γείτονας αὐτοῦ προβλήματα, διά νά ἀποκατασταθῇ ἡ εἰρηνική συμβίωσις καί συνεργασία τῶν λαῶν. Αὐτή, ἄλλωστε, εἶναι καί ἡ ἐντολή τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατά τό θέλημα τοῦ Ὁποίου ἀσφαλῶς θέλουν νά ζήσουν οἱ εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἀνήκοντες καί ἐν ἐντάσει εὑρισκόμενοι γειτονικοί λαοί. Εὐχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος ἐπουλώσῃ τάς πληγάς καί ἐμπνεύσῃ ἀγαθά εἰς τάς καρδίας αὐτῶν, ἵνα οὗτοι ἀπερίσπαστοι ἀπό τοιούτων προβλημάτων, ἐν εἰρήνῃ καί εὐημερίᾳ λατρεύουν καί δοξολογοῦν τόν δοτῆρα τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

Καί νῦν, ἀδελφοί καί πατέρες καί τέκνα, Γεωργιανοί Ὀρθόδοξοι, κλῆρος καί λαός, "εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην δίδωμι ὑμῖν"· "μή ταρασσέσθω, λοιπόν, ὑμῶν ἡ καρδία, μηδέ δειλιάτω" (πρβλ. Ἰωάν. ιδ΄, 27-28), διότι ὁ Θεός εἶναι μαζί σας, ὁ Θεός τῶν πατέρων σας, ὁ Θεός ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος. Ἀγαπᾶτε καί προσκυνεῖτε Αὐτόν καί ζητεῖτε ἀπό Ἐκεῖνον, διότι "πᾶσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα" ἐξ Αὐτοῦ προέρχεται. Αὐτῷ ἡ δόξα καί τό κράτος καί ἡ τιμή καί ἡ προσκύνησις καί ἡ δύναμις καί ἡ εὐχαριστία καί ἡ εὐγνωμοσύνη εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.