[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Χαιρετισμός
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν Ὑποδοχὴν Αὐτοῦ
καὶ τῶν Ἀντιπροσώπων
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. David Usupashvili
Προέδρου τῆς Βουλῆς τῆς Γεωργίας
(12 Ἰανουαρίου 2013)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε τῆς Βουλῆς τῆς Γεωργίας,

Αἰσθανόμεθα ἰδιαιτέραν χαρὰν καὶ μεγάλην τιμήν, ἡ ἡμετέρα Μετριότης προσωπικῶς ὡς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ὁμοῦ μετὰ τῶν ἀδελφῶν Προκαθημένων, τοῦ τε τιμωμένου καὶ ἑορτάζοντος ἱστορικὰς ἐπετείους τῆς ζωῆς καὶ τῆς  μαρτυρίας αὐτοῦ ἐν Γεωργίᾳ Μακαριωτάτου Πατριάρχου καὶ Καθολικοῦ πάσης Ἰβηρίας κυρίου Ἠλιού, καὶ τῶν Μακαριωτάτων Πατριάρχου Σερβίας κυρίου Εἰρηναίου καὶ Ἀρχιεπισκόπου Πράγας καὶ πάσης Τσεχίας καὶ Σλοβακίας κυρίου Χριστοφόρου, καθὼς καὶ τῶν λοιπῶν ἀντιπροσώπων τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀδελφῶν Ἱεραρχῶν, ἐπισκεπτόμενοι εἰς τὴν ἕδραν αὐτῆς τὴν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα, ὁμοῦ μετὰ τῶν παρισταμένων ἐκ τῶν ἐκπροσώπων τοῦ εὐγενοῦς καὶ ἀγαπητοῦ πᾶσιν ἡμῖν λαοῦ τῆς Γεωργίας, οἱ ὁποῖοι συναπαρτίζετε τὴν Βουλὴν καὶ νομοθετικὴν ἐξουσίαν αὐτῆς.

Σᾶς μεταφέρομεν τὸν ὁλοκάρδιον χαιρετισμὸν καὶ τὰς ὁλοθέρμους εὐχὰς τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ τῶν ἁγιωτάτων καὶ σεβασμίων Προκαθημένων αὐτῶν καὶ τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Ὀρθοδόξων λαῶν, τοὺς ὁποίους ἔχομεν τὴν τιμὴν καὶ τὸ προνόμιον νὰ ἐκπροσωπῶμεν καὶ κατὰ τὴν στιγμὴν ταύτην ἡμεῖς οἱ ἐνταῦθα παρόντες.

Ὁ λαὸς τῆς Γεωργίας εἶναι ἀπὸ τοὺς ἀρχαιοτέρους Ὀρθοδόξους, καὶ ἐν γένει Χριστιανικοὺς λαούς, καὶ διατηρεῖ ἀναλλοίωτον καὶ ζῶσαν τὴν Ὀρθόδοξον Χριστιανικὴν αὐτοῦ πίστιν καὶ παράδοσιν. Διατηρεῖ ἐπίσης ὁ ἱστορικός, γενναῖος καὶ μαρτυρικὸς Γεωργιανὸς λαός,  ἰσχυροὺς καὶ ἀκαταλύτους δεσμοὺς ἀγάπης καὶ ὁμοψυχίας μεθ’ ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν λαῶν καὶ Ἐκκλησιῶν, καὶ ἰδιαιτέρως μετὰ τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς ἀπὸ τῶν ἱστορικῶν χρόνων τοῦ Βυζαντίου συνδεομένης μετ' αὐτοῦ καὶ ἐν καιροῖς δυσχειμέροις ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτῆς περιθαλψάσης καὶ στηριξάσης αὐτὸν εἰς τὰς ποικίλας περιστασιακὰς καὶ καιρικὰς δοκιμασίας αὐτοῦ.

Ἐπεβαίωσιν τῶν δεσμῶν τούτων ἀποτελεῖ καὶ ἡ  χορήγησις εἰς τὴν τροφὸν καὶ προστάτιδα τοῦ λαοῦ τούτου Ἐκκλησίαν τῆς Γεωργίας τῆς αὐτοκεφαλίας ἐν ἔτει 1988, εἰς δὲ τὸν Προκαθήμενον αὐτῆς, τὴν Ὑμετέραν τετιμημένην καὶ φίλην Μακαριότητα, ἀδελφὲ Πατριάρχα κύριε Ἠλία, τῆς Πατριαρχικῆς ἀξίας δι’ ἐπὶ τούτῳ Πατριαρχικῶν καὶ Συνοδικῶν ἀποφάσεων καὶ Πράξεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰς ἀναγνώρισιν ἀκριβῶς τῆς προσφορᾶς  τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας  πρὸς τὸν ἔνδοξον Ὀρθόδοξον Γεωργιανὸν λαὸν καὶ τῆς προστασίας αὐτοῦ εἰς περιόδους οὐχὶ ἐλευθέρας διαβιώσεως αὐτοῦ καὶ διατηρήσεως ἀκεραίου καὶ ἀκμαίου τοῦ φρονήματός του. Ἡ κανονικὴ πρᾶξις καὶ ἐνέργεια αὕτη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τυγχάνει ἔμπρακτος ἀναγνώρισις τοῦ κύρους ἀλλὰ καὶ τῆς ἀκμῆς καὶ εὐσταθείας τῆς  μαρτυρικῆς ταύτης Ἐκκλησίας τοῦ Καυκάσου.

Ἐπιβεβαίωσιν ἀκόμη τοῦ κύρους, τὸ ὁποῖον ἀπολαμβάνει πανορθοδόξως καὶ διεθνῶς,  καὶ τῆς προσφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας, ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν τελευταίαν τριακονταπενταετίαν, ἀποτελεῖ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι πάντες οἱ Ὀρθόδοξοι συμμετέχομεν  εἰς τοὺς ἑορτασμοὺς τῆς 80ῆς ἐπετείου ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας καὶ λίαν ἀγαπητοῦ ἡμῖν καὶ πᾶσι τοῖς Ὀρθοδόξοις Πατριάρχου αὐτῆς κυρίου Ἠλιού, τοῦ ὁποίου ἑορτάζομεν ἐπίσης τὴν 35ην ἐπέτειον ἀπὸ τῆς ἐκλογῆς καὶ ἀναρρήσεως αὐτοῦ εἰς τὸν Πατριαρχικὸν Θρόνον, «τὴν ἱερὰν ταύτην κρηπῖδα» καὶ τὴν «εὔκλειαν»  προσφορᾶς καὶ θυσίας, τοῦ ἐργαζομένου «ξένα θαύματα» διὰ τὸν λαὸν καὶ τὴν Χώραν καὶ «διαλύοντος ὡς ἀφροὺς θαλαττίους» πειρασμοὺς καὶ παρεμβαλλόμενα ἐμπόδια διὰ τὴν πρόοδον τοῦ λαοῦ.

Κομίζομεν, λοιπόν,  τὰς ὁλοθέρμους εὐχὰς τῶν Ἐκκλησιῶν, τὰς ὁποίας ἐκπροσωποῦμεν, πρὸς τὸν φίλτατον Πατριάρχην Γεωργίας καὶ ἐκφράζομεν τὴν ἰδιαιτέραν χαράν  καὶ συγκίνησιν διὰ τὴν ἀδελφικὴν ταύτην συνάντησιν μετ’ αὐτοῦ καὶ τῆς πνευματικῆς, πολιτικῆς καὶ ἀκαδημαϊκῆς ἡγεσίας τῆς ἐνδόξου καὶ γενναίας Γεωργίας. Ἡ χαρὰ τῆς προσωπικῆς συναντήσεως ταύτης ἐντείνεται καὶ ἐπιτείνεται καὶ αὐξάνεται καὶ δίδει θάρρος καὶ ἐλπίδα καὶ ἐκ τοῦ γεγονότος, ὅτι συναντῶμεν ὁμόψυχον λαόν μὲ μεγάλην ἱστορίαν καὶ χριστιανικὴν παράδοσιν καὶ προοπτικὰς εὐημερίας καὶ σταθερότητος.

Ὑμεῖς προσωπικῶς, Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε τῆς Βουλῆς τῆς Γεωργίας, ἀπὸ τῆς ὑψηλῆς καὶ πολυευθύνου θέσεώς Σας, ὡς ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ λαοῦ, ἔχετε ἐπωμισθῆ τὸ δυσχερές, ἀλλὰ καὶ ὡραῖον ἔργον τοῦ συντονισμοῦ τῶν θελήσεων τοῦ λαοῦ Σας διὰ τὴν ἐπιτευξιν τοῦ στόχου  τῆς πνευματικῆς, ὑλικῆς καὶ πολιτιστικῆς προόδου αὐτοῦ.

Ὡς γνωστόν, τὸ «φαίνεσθαι», τὸ ὁποῖον ἐπιδιώκουν ἀτυχῶς οἱ πολλοὶ εἰς τὴν ἐποχὴν μας, κυρίως «οἱ ἐν ἐξουσίαις ὄντες», ἀδυνατίζει καὶ ἀδικεῖ, ἵνα  μὴ εἴπωμεν μηδενίζει, τὸ «εἶναι» καὶ τῶν προσώπων καὶ τῶν λαῶν. Ἡ «ταυτότης» καὶ τὸ «εἶναι» ἔχουν καὶ πρέπει νὰ ἔχουν πάντοτε τὴν γνησιότητα τὴν ὁποίαν ἔχομεν ἕκαστος ὅταν εὑρισκώμεθα μόνοι «ἐνώπιος ἐνωπίῳ» μὲ τὴν συνείδησίν μας, τὸν συνεχῆ καὶ ἀδέκαστον κριτὴν σκέψεων καὶ διαλογισμῶν καὶ ἐνεργειῶν. Αὐτὸ τὸ «εἶναι» καὶ τὴν «ἰδιοπροσωπίαν» καὶ «ταυτότητα» τοῦ φρονήματος καὶ τῆς θελήσεως τοῦ λαοῦ ἐκφράζει καὶ δέον να ἐκφράζῃ καὶ ἡ Βουλὴ τῆς Γεωργίας, ὡς πεποίθαμεν, παρορῶσα τὸ «φαίνεσθαι», τὸ ὁποῖον ἔχει στοιχεῖα στρεβλώσεως καὶ παραποιήσεως τοῦ γνησίου «εἶναι» καὶ παροδικῆς ἐμφανίσεως «ἐπιπλάστου δόξης» καὶ ἐπιτευγμάτων, τὰ ὁποῖα ἐὰν δὲν εἶναι ἀληθῆ καὶ δὲν ἀποβλέπουν πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ λαοῦ πάντοτε ἀδικοῦν.

Πάντες ἡμεῖς οἱ παριστάμενοι ἐνταῦθα τὴν εὐχὴν ταύτην ἐκφράζομεν, ἡ ὁποία δέον νὰ διακρίνῃ κυρίως τοὺς ἐν «ὑπεροχῇ ὄντας», πνευματικοὺς καὶ πολιτικοὺς ἡγέτας, ὡς διδάσκει ἡ Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλησία διὰ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, διδάσκοντος ὅτι "οὐ σῴζεται βασιλεὺς διὰ πολλὴν δύναμιν… Κύριος καθιστᾷ βασιλεῖς καὶ μεθιστᾷ… Σῴζεται οὖν βασιλεὺς οὐ παρὰ τὴν πολλὴν δύναμιν, ἀλλὰ περὶ τὴν Θείαν Χάριν…Ἐν χειρὶ δὲ Θεοῦ ἐστιν οὐχ ὁ τυχῶν, ἀλλ' ὁ ἄξιος τῆς τοῦ βασιλέως προσηγορίας…".

Εὐχόμεθα, λοιπόν, εἰς τὸν λαὸν τῆς Γεωργίας πᾶσαν παρὰ Θεοῦ βοήθειαν κατὰ τὴν ἐμφανῆ προσπάθειάν του διὰ τὴν ἠθικήν, πολιτιστικήν, οἰκονομικὴν καὶ ἐν γένει ἐθνικὴν αὐτοῦ ἀναγέννησιν καὶ πρόοδον, ὥστε να καθορᾶται ὑπὸ πάντων τὸ «εἶναι» αὐτοῦ καὶ οὐχὶ ἁπλῶς καὶ μόνον τὸ «φαίνεσθαι».

Εὐχόμεθα καὶ εἰς Ὑμᾶς προσωπικῶς, Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε, καὶ εἰς τοὺς ἀντιπροσώπους τοῦ λαοῦ Σας καὶ συνεργούς Σας πᾶσαν παρὰ Θεοῦ εὐλογίαν καὶ ἐνίσχυσιν εἰς τὸ ἀνορθωτικὸν καὶ ἐπουλωτικὸν τῶν πληγῶν τοῦ παρελθόντος ἔργον Σας. Ἐπίσης  ἐν ἀγάπῃ ἱκετετεύομεν τὸν Κύριον ἵνα καὶ εἰς  Ὑμᾶς ἀτομικῶς χαρίζηται μακροζωΐαν, ἔμπνευσιν, φωτισμὸν καὶ θείαν βοήθειαν εἰς τὴν ἐθνωφελῆ καὶ κοινωφελῆ προσφοράν σας. Αἱ προσευχαὶ τῆς πανορθοδόξου κοινότητος σᾶς συνοδεύουν.

Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ εἴη μετὰ πάντων Ὑμῶν. Ἀμήν.