[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Χαιρετισμός
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατά τήν Ὑποδοχήν Αὐτοῦ
ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. κ. David Usupashvili
καί Bidzina Ivanishvili Προέδρου
τῆς Βουλῆς καί Πρωθυπουργοῦ τῆς Γεωργίας
(11 Ἰανουαρίου 2013)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἐξοχώτατε κύριε David Usupashvili, Πρόεδρε τῆς Βουλῆς τῆς Γεωργίας,
Ἐξοχώτατε κύριε Bidzina Ivanishvili, Πρωθυπουργέ τῆς ἱστορικῆς καί παλαιφάτου ταύτης Χώρας,

Αἰσθανόμεθα ἰδιαιτέραν χαράν καί ἱκανοποίησιν, διότι ὁ Θεός ἐχαρίσατο εἰς τήν ἡμετέραν Μετριότητα τήν εὐκαιρίαν τῆς ἐπισκέψεως ἡμῶν πρός τήν Ὑμετέραν εὐλογημένην Χώραν καί τήν συνάντησιν προσωπικῶς μετά τῶν Ὑμετέρων ἀγαπητῶν Ἐξοχοτήτων, τῶν δύο κορυφαίων θεσμῶν τοῦ πολιτειακοῦ συστήματος λειτουργίας καί διακυβερνήσεως τῆς Γεωργίας, ἤτοι τῆς νομοθετικῆς καί τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας, εὐθύνης καί ἁρμοδιότητος.

Ἔχομεν ἔλθει τήν φοράν ταύτην εἰς Γεωργίαν διά νά μετάσχωμεν ὁμοῦ μετά τοῦ πιστοῦ λαοῦ Ὑμῶν καί τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ, ἀλλά καί τῶν ἐκπροσώπων τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀνά τήν ὑφήλιον, εἰς τούς ὀργανουμένους ἑορτασμούς τῆς τριακοστῆς πέμπτης ἐπετείου ἀπό τῆς ἀναρρήσεως εἰς τόν Θρόνον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας τοῦ Μακαριωτάτου ἀδελφοῦ κυρίου Ἠλιού, ὡς καί ἐπί τῇ ὀγδοηκοστῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς γεννήσεως αὐτοῦ.

Οἱ λαοί πάντοτε χαίρουν κατά τόν ἑορτασμόν τοιούτων ἐπετείων τῶν πνευματικῶν καί πολιτικῶν ἀρχόντων αὐτῶν, διότι γνωρίζουν ὅτι ἀπό τήν εὐθυκρισίαν καί τήν ὀρθότητα τῶν ἀποφάσεων τῶν ἡγετῶν αὐτῶν ἐξαρτῶνται ἡ εὐημερία καί ἡ πρόοδος αὐτῶν. Καί ἡ μακρά πρωθιεραρχική διακονία καί  πνευματική ἡγεσία τοῦ ἀδελφοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου κυρίου Ἠλιού, τόν ὁποῖον ἰδιαιτέρως ἐκτιμῶμεν καί ἀγαπῶμεν ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ καί εὐρύτερον, θά ὐδυνάμεθα νά εἴπωμεν παγκοσμίως, ἀπέβη "ἡγεμονία συνετοῦ τεταγμένη" (Σοφ. Σειράχ ι΄,1) εἰς εὐημερίαν τῆς Χώρας καί πνευματικήν προστασίαν τοῦ εὐλογημένου Ὀρθοδόξου λαοῦ καί εὐρύτερον τῆς κανονικῆς δικαιοδοσίας  τῆς Γεωργιανῆς Ἐκκλησίας, παρά τά ἀντιμετωπισθέντα κατά τό παρελθόν καί ἀνακύψαντα καί σήμερον ὑπό ἑτέραν ὄψιν προβλήματα, τά ὁποῖα προσπαθεῖτε ἀπό κοινοῦ, πνευματική καί κοινοβουλευτική καί πολιτική ἡγεσία, νά ἀντιμετωπίσετε, καί, μεταξύ τῶν ὁποίων, ἰδιαιτέραν προτεραιότητα ἔχουν οἱ ἐξ Ἀμπχαζίας ἐν Γεωργίᾳ ἐγκατασταθέντες λόγῳ τῶν καιρικῶν καταστάσεων πρόσφυγες, ὡς ἐπί τό πλεῖστον Ὀρθόδοξοι πιστοί.

Ἔχετε τήν ἰδιαιτέραν εὐλογίαν ἀπό τόν Θεόν, Ἐξοχώτατοι κύριοι Πρόεδρε τῆς Βουλῆς και Πρωθυπουργέ, νά ἔχετε εὐσεβέστατον καί λίαν κατηρτισμένον Πατριάρχην καί πνευματικόν ἡγέτην, ἱκανόν νά ποιμαίνῃ θεαρέστως τόν λαόν τοῦ Θεοῦ, ὡς τό ἀπέδειξε περιτράνως ἡ μέχρι σήμερον εὐάρεστος καί εὐλογημένη Πατριαρχία του, κατά τήν ὁποίαν, καί εἰς μίαν ἰδιαιτέρως δυσχερῆ μεταβατικήν περίοδον, ἐπετεύχθησαν πολλά, μέ πρώτιστον τήν ἑνότητα τοῦ λαοῦ καί τήν διαφύλαξιν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, τῆς παραδόσεως καί τῶν ἠθῶν καί ἐθίμων του, ἀλλά καί τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς του. Καί εἰς τοῦτο συνέβαλε τά μέγιστα ὁ Πατριάρχης Ἠλίας μετά τῆς περί αὐτόν σεβασμίας Ἱεραρχίας καί τοῦ εὐλογημένου κλήρου, ἐν ἀγαστῇ συνεργασίᾳ πάντοτε μετά τῆς πολιτικῆς καί ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας ἐν τῷ Ὑμετέρῳ Κράτει.

Βεβαίως, τήν κυρίαν εὐθύνην τῆς πολιτικῆς διοικήσεως τοῦ Κράτους φέρουν ἡ Πολιτική Κυβέρνησις καί αἱ κοσμικαί Ἀρχαί. Ἀλλά εἰς τήν διαμόρφωσιν τῆς συνειδήσεως περί τῆς προτιμητέας πράξεως σπουδαιότατον ρόλον διαδραματίζουν ἡ θρησκευτική πίστις καί αἱ ἠθικαί πεποιθήσεις τῶν λαῶν, τάς ὁποίας καλλιεργοῦν καί ἐμπνέουν οἱ θρησκευτικοί ἡγέται.

Ἡ πολιτική ἐξουσία προσπαθεῖ νά ἐμπνεύσῃ τήν συμμόρφωσιν τῶν πολιτῶν πρός τάς νομικάς διατάξεις, αἱ ὁποῖαι ἐκφράζουν τό ἐλάχιστον ὅριον τῆς ἠθικῆς συμπεριφορᾶς. Ἡ Ἐκκλησία ἐπικαλεῖται τόν Νόμον τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει περισσοτέρας ἀπαιτήσεις ἀρετῆς, συμβάλλουσα εἰς τήν βελτίωσιν τοῦ  κοινωνικοῦ ἤθους, καί τοιουτοτρόπως ἐλαφρύνει και διευκολύνει ἐν πολλοῖς τό ἔργον τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας διά τήν ἠθικήν ἀγωγήν τῶν μελῶν τῆς κοινωνίας. Ὅπου ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεόν καί ὁ σεβασμός πρός τάς ἐντολάς Του ἐπικρατεῖ, ἡ ἐγκληματικότης ὑποχωρεῖ, τά ἤθη γενικώτερον ἐξευγενίζονται καί τό φορτίον τῶν κοσμικῶν ἀρχῶν ἐλαφρύνεται.

Εἶναι βεβαίως διακριτοί οἱ ρόλοι τῆς Πολιτείας καί τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά εἰς σημαντικόν μέρος οἱ σκοποί καί οἱ στόχοι αὐτῶν ἀλληλοπεριχωροῦνται. Διά τοῦτο εἶναι λίαν ὠφέλιμον νά συνεργάζωνται εἰλικρινῶς καί μετά ἀμοιβαίου σεβασμοῦ τῶν ὁρίων τῆς ἁρμοδιότητος ἑκατέρου μέρους ἡ Πολιτεία καί ἡ Ἐκκλησία. Οὐδέν καλόν εἰς τούς λαούς προσέφερον οἱ θρησκευτικοί διωγμοί, παλαιοί καί νεώτεροι. Γνωρίζομεν ὅτι ἀποδέχεσθε καί ἐφαρμόζετε, Ἐξοχώτατοι, ἐν τῇ πράξει τάς ἀρχάς ταύτας καί ἐκφράζομεν τήν εἰλικρινῆ χαράν καί ἱκανοποίησίν μας δι᾿ αὐτό.

Μέ αὐτάς τάς πεποιθήσεις καί προσδοκίας και τάς διαπιστώσεις, χαίρομεν διότι τάς πολιτικάς καί κοσμικάς εὐθύνας τῆς διακυβερνήσεως τοῦ Γεωργιανοῦ λαοῦ ἔχει ἐναποθέσει οὗτος εἰς τάς στιβαράς χεῖρας, τήν διορατικότητα καί τήν πολιτικήν εὐστροφίαν καί τάς ἱκανότητας ἀμφοτέρων Ὑμῶν, κύριε Πρόεδρε τῆς Βουλῆς καί κύριε Πρωθυπουργέ, οἱ ὁποῖοι ὁμοῦ μετά τοῦ ἀνωτάτου Ἄρχοντος τῆς Χώρας κυρίου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καί ὑπό τήν πνευματικήν ποδηγεσίαν τοῦ ἐκλεκτοῦ Πατριάρχου σας κυρίου Ἠλιού, ἔχετε νά ἐπιδείξητε ἔργα ἀγαθά καί δυναμικήν σταθερότητος διά τό μέλλον τῆς Γεωργίας καί τοῦ λαοῦ της, τό ὁποῖον ἀσφαλῶς καί θά εἶναι ἄμεινον καί ἔνδοξον, ἀντάξιον τῆς ἱστορίας καί τῆς παραδόσεώς  σας. Ἐπιλέγοντες μετά τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὅτι "οὐκ ἔστι παριδεῖν τήν ἡγεμονίαν τῆς διανοίας" (Δ´ Μακ. ιγ΄,4), πάντοτε ἐμπνεομένης καί κατευθυνομένης ὑπό τῆς Χάριτος καί τοῦ ἀνεσπέρου φωτός τῆς Ἀληθείας, τοῦ Θεοῦ, χαιρετίζομεν τάς Ὑμετέρας Ἐξοχότητας καί τούς ἐκλεκτούς συνεργάτας σας ἔν τε τῇ Βουλῇ καί τῇ Κυβερνήσει μετ᾿ ἀγάπης πολλῆς καί τιμῆς, μεταφέρομεν πρός ὑμᾶς πάντας τά ἀγαθά αἰσθήματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί εὐχόμεθα εἰς τόν Ὑμέτερον ἔνδοξον καί γενναῖον λαόν τῆς Γεωργίας εὐημερίαν καί πᾶσαν κατά Θεόν εὐδοκίαν, εἰς Ὑμᾶς προσωπικῶς δέ  μακροημέρευσιν καί πᾶσαν θείαν ἀρωγήν καί φώτισιν κατά τήν ἐκτέλεσιν τῶν πολυευθύνων καθηκόντων Σας, ἐπ᾿ ἀγαθῷ τοῦ φιλοχρίστου τούτου λαοῦ.

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν διά τήν ὑποδοχήν, διά τήν τιμήν καί διά τήν χαράν τῆς συναντήσεως καί ἐπικοινωνίας, καί κυρίως τῆς διαπιστώσεως ἐπί τόπου τῆς προσφορᾶς, ἡ ὁποία ἐπιμαρτυρεῖται καί ἐκ τῆς ἐμπιστοσύνης καί τῆς ἀγάπης τοῦ εὐσεβοῦς Γεωργιανοῦ λαοῦ πρός τά πρόσωπά σας.

Ὑγιαίνετε καί καλῶς πολιτεύεσθε, διά νά ἔχητε πάντοτε τήν ἱκανοποίησιν τῆς προσφορᾶς, τῆς ἀγάπης τοῦ λαοῦ καί τῆς εὐλογίας, τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία μαζί μέ τήν Πατριαρχικήν μας εὐλογίαν ἄς σᾶς συνοδεύῃ πάντοτε. Γένοιτο.