[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Χαιρετισμός
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατά τό πρός Τιμήν Αὐτοῦ καί τῶν Ἐκπροσώπων
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Δεῖπνον
τοῦ Ἐξοχ. κ. Mikheil Saakashvili
Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Γεωργίας
(10 Ἰανουαρίου 2013)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας τῆς ἐνδόξου Γεωργίας,
Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι καί Ἱερώτατοι ἀδελφοί ἐκπρόσωποι τῶν κατά τόπους Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,

Αἰσθανόμεθα μεγάλην τιμήν καί χαράν, διότι ἐν τῇ ἐπισήμῳ ἰδιότητι ἡμῶν ὡς Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὁμοῦ μετά τῶν ἀδελφῶν Μακαριωτάτου Πατριάρχου Σερβίας  καί  Ἀρχιεπισκόπου Πράγας καί Μητροπολίτου πάσης Τσεχίας καί Σλοβακίας, καί ἀντιπροσώπων τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐκ προσώπου τῆς συνόλης ἀνά τήν οἰκουμένην Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐπισκεπτόμεθα τήν Ὑμετέραν προσφιλῆ Ἐξοχότητα, τόν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τοῦ ὁμοδόξου λαοῦ τῆς Γεωργίας, καί παρακαθήμεθα εἰς τήν πνευματικήν καί ὑλικήν συνεστίασιν ταύτην πρός τιμήν πάντων ἡμῶν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτασμῶν τῆς ὀγδοηκοστῆς ἐπετείου ἀπό τῆς γεννήσεως καί τῆς τριακονταπενταετοῦς ἀπό τῆς ἀναδείξεως τοῦ προσφιλεστάτου πᾶσιν ἡμῖν ἀδελφοῦ Πατριάρχου Γεωργίας κυρίου Ἠλία τοῦ Β΄, ὡς Πρωθιεράρχου τῆς εὐλογημένης ταύτης Χώρας.

Μέ βαθεῖαν συγκίνησιν καί εὐφροσύνην βλέπομεν ἅπαντες σήμερον τό τίμιον πρόσωπόν Σας, κύριε Πρόεδρε, καί τῶν συνεργατῶν Σας, ἀλλά καί τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ Σας, μετά τοῦ ὁποίου μᾶς συνδέουν ἀκατάλυτοι δεσμοί συγγενείας ἐξ αἵματος Ἁγίου, τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ μας, τοῦ καλέσαντος ὅλους μας ὡς μέλη τῆς μεγάλης οἰκογενείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Αἰσθανόμεθα εὐτυχίαν, διότι ἐπισκεπτόμεθα καί πάλιν ἕνα λαόν μέ ἐνεργητικότητα καί ἀλύγιστον ἐπιμονήν, ὁ ὁποῖος κατώρθωσεν ὄχι μόνον νά ὀρθοποδίσῃ, ἀλλά καί νά ἀναπτυχθῇ εἰς ὅλα τά ἐπίπεδα τοῦ βίου. Καί ὅταν πάλιν εἰς καιρούς δυσχειμέρους ἤρχισεν ἡ βιαία μεταφορά καί ἐγκατάλειψίς του, μέ τήν δυναμικότητα τῆς ἀκάμπτου Ὀρθοδόξου ψυχῆς του καί ἐπέζησε καί ἐδημιούργησε, κατά τό μέτρον τῶν λίαν περιωρισμένων ὑλικῶν μέσων καί δυνατοτήτων τά ὁποῖα διέθετεν.

Εἶναι ἐπιμεμαρτυρημένον καί ἀποδεδειγμένον ἐμπειρικῶς, ὅτι ὁ παρών βίος διακρίνεται διά τήν ἀστάθειαν τῶν πραγμάτων, τά ὁποῖα ἄλλοτε μέν φαίνονται εὐνοϊκά, ἄλλοτε δέ, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, παρουσιάζουν ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια εἰς τούς σκοπούς καί τά σχέδιά μας καί θάπτουν ἅπαξ διά παντός κάθε εὐγενές ὄνειρον καί εὐοίωνον προοπτικήν διά τό μέλλον. Διά νά κατορθώσωμεν νά ἀποφύγωμεν τήν συντριπτικήν καί καταθλιπτικήν διά τήν ψυχήν ἀπελπισίαν, εἷς τρόπος ὑπάρχει: ἡ προσκόλλησίς μας εἰς τόν Θεόν καί Πατέρα τῶν οἰκτιρμῶν καί  πάσης  παρακλήσεως. Αὐτό τό στοιχεῖον τῆς ζωντανῆς πίστεως εἶναι τό μυστικόν διά τοῦ ὁποίου μέχρι σήμερον κατώρθωσαν καί ἐπέζησαν τῶν ἀπείρων ἱστορικῶν δυσχερειῶν οἱ πρόγονοί Σας, ἀλλά καί ὅλον τό πολυπαθές γένος τῶν Ὀρθοδόξων Γεωργιανῶν, ὡς καί τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης. Ὅλοι οἱ παρόντες παραδειγματιζόμεθα ἐξ ἀναλόγων ἐμπειριῶν, αἱ ὁποῖαι ὅμως μᾶς χαλυβδώνουν καί μᾶς στερεώνουν εἰς ὅσα καλά, ὅσα ἁγνά, ὅσα ἱερά, ὅσα ὅσια, εἰς τήν ἀρετήν, εἰς τόν ἔπαινον, εἰς τήν ἐπιτυχίαν.

Εἰς  τήν  παροῦσαν ζωήν ὁ Δομήτρωρ καί Κυβερνήτης τῆς Ἐκκλησίας μας καί τοῦ κόσμου παντός μᾶς διεβεβαίωσεν ὅτι θά ἔχωμεν θλῖψιν. Θλῖψιν προερχομένην ἐκ λόγων πολιτικῶν, ἐθνικῶν, οἰκονομικῶν, καί ἄλλων συμφερόντων, ἀνθρωπίνης ἀνασφαλείας καί συμπεριφορᾶς μίσους καί συκοφαντίας, ἀντί ἀγάπης καί εἰρήνης. Θλῖψιν, ἡ ὁποία διά τῆς κλειδός τῆς πλήρους ἐμπιστοσύνης μας εἰς τόν νικητήν τοῦ θανάτου σταυρωθέντα καί ἀναστάντα Κύριον θά μεταβάλλεται –καί μεταβάλλεται ἀληθῶς ἐν τέλει- εἰς χαράν καί ἐλπίδα ζῶσαν καί ἐπίγειον, κυρίως ὅμως κληρονομίας τῆς αἰωνίου βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ὅπου οἱ χοροί ὅλων τῶν Ἁγίων καί αἱ ψυχαί τῶν μακαρίων καί ἀοιδίμων προπατόρων και προγόνων μας.

Ἡ μαρτυρική Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, καί ἡμεῖς ὁ ἐλέῳ Θεοῦ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὁμοῦ μετά τῶν συμπαρακαθημένων ἡμῖν ἀδελφῶν καί Ὀρθοδόξων πιστῶν ἁπανταχοῦ τῆς δεσποτείας Κυρίου, Σᾶς διαβεβαιοῦμεν, Ἐξοχώτατε, ὅτι εἶσθε εἰς τάς καθημερινάς προσευχάς μας, ὥστε νά Σᾶς εὐλογῇ, νά Σᾶς σκέπῃ καί νά Σᾶς ἐνισχύῃ  ὁ Κύριος εἰς τήν πορείαν τοῦ λαοῦ Σας, πρός τήν ἀσφάλειαν, την  εὐημερίαν, τήν εἰρήνην, τήν  ἐπιτυχίαν, τήν δόξαν.
Εὐχαριστοῦμεν ἐξ ὅλης ψυχῆς καί καρδίας διά τήν ὑποδοχήν, τάς τιμάς καί διά την θερμότητα τῶν αἰσθημάτων τῆς εὐλαβείας καί τῆς ἀγάπης Σας, τά ὁποῖα ἐκφράζει καί τό παρόν ἀδελφικόν δεῖπνον.

Ἐξοχώτατε,

Εἶναι ὄντως αἰσιόδοξον τό γεγονός, ὅτι ὁ λαός Σας, ὅπως καί κάθε Ὀρθόδοξος λαός,  διατηρεῖ ἐπί ἑκατοντάδας ἐτῶν τήν Ὀρθόδοξον πίστιν του καί ἐκράτησεν αὐτήν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ παρά τούς σφοδρούς διωγμούς τούς ὁποίους ὑπέστη ἀνά τούς αἰῶνας ἡ Ἐκκλησία ἑκασταχοῦ, καί κυρίως ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐν Γεωργίᾳ, ἐν Ρωσσίᾳ, ἐν Σερβίᾳ, ἐν Βουλγαρίᾳ, ἐν Πολωνίᾳ, ἐν Ρουμανίᾳ, ἐν Τσεχίᾳ καί Σλοβακίᾳ καί πανταχοῦ, τελευταίως δέ ἀπό τό ἐπί πολλάς δεκαετίας ἐπικρατῆσαν καί εἰς τάς ἀνωτέρω χώρας κομμουνιστικόν καί ἀθεϊστικόν καθεστώς.

Ἡ ἀναγέννησις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας  καί πίστεως ὑπῆρξε ταχυτάτη παρά τάς ἀντιξοότητας, καί τοῦτο φανερώνει ὅτι ἡ πίστις τοῦ εὐλογημένου καί συγχρόνως μαρτυρικοῦ Γεωργιανοῦ Λαοῦ, καί τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων λαῶν,  ὑπῆρξε καί εἶναι ἐνεργής καί ἐναργής, ἀκόμη καί ὅταν ἐκ τοῦ φόβου τῶν διωγμῶν ἀπέφευγον οἱ πιστοί τάς ὀχληράς διά τό καθεστώς ἐκδηλώσεις πίστεως. Ἡ Ὀρθόδοξος πίστις εἶναι πράγματι ἰσχυρόν θεμέλιον διά τήν ἀνοικοδόμησιν καί ἐπίτευξιν τελικῶς τῆς εὐημερίας των λαών, διότι συγκρατεῖ τά ἤθη καί ἐμπνέει τούς ἄρχοντας καί τόν λαόν εἰς τήν τήρησιν τοῦ κοσμικοῦ νόμου, ὁ ὁποῖος εἶναι καί πρέπει νά εἶναι ἔκφρασις τοῦ θείου νόμου. Βεβαίως, ὁ θεῖος νόμος ἀπαιτεῖ περισσότερα ἀπό τόν κοσμικόν. Ὁ Χριστιανός πάλιν, ὁ εἰθισμένος νά σέβεται τόν νόμον τοῦ Θεοῦ, μετά χαρᾶς σέβεται καί τηρεῖ καί τόν νόμον τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Κράτους του τόν σύμφωνον ἀσφαλῶς πρός τάς εὐαγγελικάς ἐπιταγάς. "Ἀπόδοτε οὖν τά Καίσαρος Καίσαρι καί τά τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ", λέγει ὁ Κύριος (Ματθ. κβ΄ 21). Τοιουτοτρόπως, ἡ Χριστιανική πίστις ἐργάζεται ὑπέρ τῆς εὐταξίας τῶν κοινωνικῶν σχέσεων καί εἶναι ὁ καλλίτερος συνεργός τοῦ Κράτους διά τήν κοινωνικήν εἰρήνην καί πρόοδον.

Διαπιστοῦντες τήν ἐκτίμησιν καί τήν ἀγάπην τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος πρός τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί τάς διδασκαλίας της, ἐκφράζομεν τήν εἰλικρινῆ χαράν μας καί τά συγχαρητήρια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί συνόλης τῆς Ὀρθοδοξίας διά τήν θέσιν καί στάσιν Σας αὐτήν καί εὐχόμεθα ὁλοκαρδίως ὅπως ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός Σᾶς χαρίζῃ ὑγείαν καί μακροημέρευσιν ἵνα ἀπό τῆς ὑψηλῆς θέσεώς Σας ὑπηρετῆτε ὠφελίμως τόν λαόν Σας.

Ἡ ἡμετέρα Μετριότης καί οἱ παρόντες ἀδελφοί ἐν Χριστῷ  εὐχόμεθα εὐόδωσιν ἐν παντί τῶν προσπαθειῶν τῆς Ὑμετέρας τετιμημένης Ἐξοχότητος καί τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας πρός τήν κατεύθυνσιν τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τοῦ κράτους, τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως, τῆς ἐμπεδώσεως τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν καί τῆς εἰρήνης εἰς τήν εὐρυτέραν περιοχήν τοῦ Καυκάσου, διασφαλιζομένης τῆς ἀσφαλείας καί τῆς εὐημερίας τῆς Γεωργίας. Εὐχαριστοῦντες ἅπαντες, ἐγείρομεν τό κύπελλον τοῦτο τῆς εἰρήνης, τό κύπελλον πλῆρες ἀκράτου οἴνου, δεόμενοι τοῦ Κυρίου ὅπως σκέπῃ καί εἰρηνεύῃ τήν Ὀρθόδοξον Γεωργίαν καί διατηρῇ αὐτήν καί τόν λαόν της καί γενναῖον, μέ ἐπιμονήν καί ὑπομονήν, μέ ἀγάπην καί θυσίαν, ὥστε νά πορεύεται τήν ὁδόν τοῦ πεπρωμένου του, ὁδόν εἰρήνης, ἀληθείας καί ζωῆς. Γένοιτο.

Ὁ Θεός μαζί σας!