[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν Ἐκδήλωσιν Τιμῆς τοῦ Δήμου Βοΐου
ἐν τῷ Τραμπατζείῳ Γυμνασίῳ - Μουσείῳ
(26 Ὀκτωβρίου 2012).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Μία μόνον ἡμέρα ἔχει παρέλθει, ἐρίτιμε κυρία Δήμαρχε, ἀπὸ τῆς ἐλεύσεώς μας εἰς τὴν Σιάτισταν, εἰς τὴν ὁποίαν τὰ πολλὰ καὶ ὡραῖα ἀρχοντικά της μαρτυροῦν διὰ τὴν καλαισθησίαν καὶ εὐγένειαν τῶν κατοίκων της, καὶ τὴν ὁποίαν εὐόρκως διακονεῖτε, ἐκπροσωποῦσα ἐπαξίως τὸν προσφιλῆ λαὸν αὐτῆς. Ὅμως, αἰσθανόμεθα ὡς νὰ εὑρισκώμεθα εἰς τόπον οἰκεῖον καὶ ἀγαπητόν, γνωστὸν εἰς ἡμᾶς ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν, καὶ πολλὰ εἶναι τὰ αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καὶ συγκινήσεως, τὰ ὁποῖα πληροῦν ἡμᾶς, δι’ ὅσα τόσον σεῖς προσωπικῶς, ὅσον καὶ ὁλόκληρος ὁ λαός, τοσοῦτον ἐπιμελῶς καὶ εὐτάκτως ἐπράξατε διὰ τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν μεγαλυτέραν ἐπιτυχίαν τῆς ἐπισκέψεώς μας, ἐν ἀγαστῇ συνεργασίᾳ μετὰ τῶν ἐνταῦθα ἐκκλησιαστικῶν καὶ λοιπῶν τοπικῶν Ἀρχῶν.

Ἡ ἀπονομὴ τῆς παρούσης τιμητικῆς διακρίσεως τοῦ Δήμου Βοΐου καὶ ἡ ἐπιδαψιλευθεῖσα πλουσία φιλοξενία πρὸς ἡμᾶς καὶ τὴν ἡμετέραν συνοδείαν, παρακινοῦν τὴν ἡμετέραν Μετριότητα νὰ ἐκφράσῃ τὰς ἐνθέρμους εὐχὰς καὶ εὐλογίας, ὡς καὶ τὴν Πατριαρχικὴν εὐαρέσκειάν μας πρὸς ὑμᾶς προσωπικῶς καὶ πρὸς τὸ ἔντιμον Δημοτικὸν Συμβούλιον τοῦ Δήμου Βοΐου.

Εἴθε, ὁ πανάγαθος Κύριος, ἀγαπητὴ κυρία Δήμαρχε, νὰ σᾶς ἀξιώσῃ πολλῶν εὐλογιῶν καὶ δωρεῶν, πρὸς καρποφόρον συνέχισιν τῆς διακονίας τῶν κοινῶν τῆς περιοχῆς, ὥστε αὕτη, ἡ περιοχὴ τῆς εὐθύνης σας, νὰ προοδεύῃ εἰρηνικῶς καὶ νὰ ἐξέρχεται ἐκ τῶν πολλαπλῶν προβλημάτων, τὰ ὁποῖα εἶναι φυσικὸν νὰ συσσωρεύωνται κατὰ τὴν παροῦσαν δυσχερῆ ἱστορικὴν συγκυρίαν. Ἰδιαιτέρως δὲ εὐχόμεθα νὰ συνεχίσετε τὴν συμπαράστασίν σας εἰς τὸ πνευματικὸν ἔργον τοῦ ἐκλεκτοῦ ποιμενάρχου σας, ὥστε νὰ ἠμπορῇ καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ ἐπιτελῇ ἐπιτυχῶς τὴν ἀποστολὴν αὐτῆς καὶ τὸ ἔργον τῆς στηρίξεως καὶ παραμυθίας τοῦ λαοῦ εἰς τὰς θλίψεις καὶ τὰς ποικίλας δυσκολίας.

Ἡ τελεσθεῖσα σήμερον λαμπρὰ ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, κατὰ τὴν ὁποίαν τιμᾶται ὁ πολιοῦχος τῆς πόλεως καὶ ἡ ὁποία, κατὰ εὐλογημένην συγκυρίαν, συμπίπτει ἐφέτος πρὸς τὸ ἑκατοστὸν ἔτος ἀπὸ τῆς ἀνιδρύσεως τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ, μᾶς δίδει τὴν εὐχάριστον εὐκαιρίαν νὰ συμμετάσχωμεν εἰς τὴν χαρὰν ὅλων τῶν κατοίκων, ἀλλὰ καὶ νὰ τιμήσωμεν ἕνα ἐκλεκτὸν γόνον τοῦ τόπου, τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου ἔχει συνδεθῆ ἰδιαιτέρως μὲ τὴν κατ’ ἐξοχὴν πόλιν τοῦ σωσιπάτριδος Ἁγίου Δημητρίου, τὴν ἁγιοτόκον Θεσσαλονίκην.

Πρόκειται διὰ τὸν ἐντιμολογιώτατον κύριον Νικόλαον Παπαγεωργίου, γνωστὸν διὰ τὴν προσφορὰν αὐτοῦ εἰς ὅλον τὸν πιστὸν λαὸν τῆς Μακεδονίας διὰ ποικίλων μέσων, κυρίως δὲ διὰ τῆς ἀνεγέρσεως καὶ τοῦ ἐξοπλισμοῦ τοῦ ὁμωνύμου Νοσοκομείου ἐν Θεσσαλονίκῃ, τὸ ὁποῖον προσφέρει τοσαύτην ἀνακούφισιν εἰς τὸν πόνον καὶ τὰς ἀσθενείας τῶν ἀδελφῶν μας ἐξ ὅλης τῆς μακεδονικῆς γῆς.

Οὐδέποτε θὰ λησμονήσῃ ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτη Μήτηρ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, ἐντιμολογιώτατε κύριε Παπαγεωργίου, οὔτε ἡ ἱστορία θὰ δυνηθῇ νὰ παραβλέψῃ τὴν ὅλως ἐξαίρετον προσωπικὴν βοήθειαν, τὴν ὁποίαν ἡ ὑμετέρα Ἐντιμολογιότης, μετὰ τοῦ ἐκλεκτοῦ ἀδελφοῦ σας Λεωνίδου καὶ διὰ τοῦ ἐν ᾧ προΐστασθε ὁμωνύμου Ἱδρύματος, προσέφερε καὶ συνεχίζει νὰ προσφέρῃ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ εἰς τὸ ἔργον τοῦ ποιμενάρχου τοῦ τόπου σας κυρίου Παύλου, εἰς τὴν ἰδιαιτέραν πατρίδα σας καὶ εἰς τὸν Δῆμον Βοΐου, ἀλλά καὶ εἰς τὸ γένος ἡμῶν εὐρύτερον. Ὡς ἐλαχίστην ἀναγνώρισιν τῆς πολυτίμου ταύτης προσφορᾶς ἡ Μήτηρ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, ἐν πολλῇ εὐγνωμοσύνῃ, ἀπονέμει εἰς ὑμᾶς σήμερον τὸ Πατριαρχικὸν ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ρεφερενδαρίου, τὸ ὁποῖον ἁπλῶς ἐπιβεβαιώνει τὴν καταξίωσιν τοῦ προσώπου σας εἰς τὴν συνείδησιν τοῦ λαοῦ ὡς ἑνὸς ἐκ τῶν μεγάλων Εὐεργετῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Γένους, ὡς ἄλλωστε ἐπιμαρτυρεῖ καὶ ἡ ἐπίσημος ἀναγνώρισίς σας πρὸ εἰκοσαετίας ὡς Ἐθνικοῦ Εὐεργέτου τῆς Ἑλλάδος, καὶ τὸ πλῆθος τῶν λοιπῶν βραβεύσεων καὶ τιμητικῶν διακρίσεών σας ὑπὸ τῶν εὐεργετηθέντων φορέων καὶ θεσμῶν.

Χαίρομεν δέ, ἀγαπητὲ κύριε Παπαγεωργίου, διότι ἔχομεν τὴν δυνατότητα νὰ ἐκφράσωμεν καὶ ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἀφ' ἑνὸς μὲν τὰς εὐχαριστίας, τὰ ἐγκάρδια συγχαρητήρια καὶ τὴν εὐαρέσκειαν ἡμῶν προσωπικῶς, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τὰς ὑπομυχίους εὐχάς ὅπως ἐπὶ πολλὰ ἀκόμη ἔτη σᾶς χαρίζῃ ὁ Κύριος πᾶσαν ἀγαθοδωρίαν, ἐν ἀμφιλαφεῖ ὑγιείᾳ σώματος καὶ πνεύματος, πρὸς καλλίκαρπον συνέχισιν τῆς πολυεδρικῆς προσφορᾶς ὑμῶν καὶ τοῦ κοινωφελοῦς Ἱδρύματος Παπαγεωργίου, εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ Γένος.

Τὸ σημερινὸν Λύκειον καὶ Γυμνάσιον τῆς Σιατίστης, τὸ ὁποῖον μὲ ἰδικὰς σας δαπάνας ἀνεγείρατε ὡς προσφορὰν εἰς τὴν παιδείαν καὶ τὴν νεότητα, θὰ παραμείνῃ εὔγλωττον μνημεῖον τῆς φιλοπατρίας σας, ἀλλὰ καὶ ἀπόδειξις τῆς διατηρήσεως ὑπὸ τῆς συγχρόνου γενεᾶς τῆς πνευματικῆς κληρονομίας τῶν προγόνων της, οἱ ὁποῖοι πρὸ ἑκατὸν εἴκοσι καὶ πλέον ἐτῶν ἀνίδρυσαν καὶ συνετήρουν ἐνταῦθα τὸ παρὸν Τραμπάτζειον Γυμνάσιον, ὅταν εἰς ἅπασαν τὴν Μακεδονίαν ἐλειτούργουν μόνον τρία.

Εὐχαριστοῦμεν θερμότατα τοὺς ἀγαπητοὺς διδασκάλους καὶ μαθητὰς τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Σιατίστης, διὰ τὴν ξεχωριστὴν μουσικὴν ἐκδήλωσιν, τὴν ὁποίαν ἐπιμελῶς καὶ φιλοπόνως ἡτοίμασαν, καὶ εὐχόμεθα ἐκ βάθους καρδίας ὁ Κύριος νὰ εὐλογῇ ἕνα ἕκαστον, νὰ πολυπλασιάζῃ τὸ μουσικὸν τάλαντόν των καὶ νὰ αὐξάνῃ τὴν πρόοδον καὶ τὰς ἐπιδόσεις των. Εἶναι δὲ ἰδιαιτέρα ἡ χαρὰ ἡμῶν, διότι εἰς τὴν πόλιν τῆς Σιατίστης λειτουργεῖ τοιοῦτον εἰδικὸν σχολεῖον, μὲ τὴν ὡραίαν ἀποστολὴν νὰ καταρτίζῃ καὶ νὰ ἑτοιμάζῃ τοὺς νέους τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς εἰς τὴν μουσικήν, ἡ ὁποία ἐξευγενίζει καὶ ἐξημερώνει τὰ ἤθη καὶ μαλακώνει τὰς ψυχάς. Εὐχόμεθα πατρικῶς ἡ εὐγενὴς καὶ ἀξιέπαινος αὐτὴ πρωτοβουλία νὰ εὐδοκιμήσῃ, νὰ καρποφορήσῃ καὶ νὰ εὕρῃ καὶ ἑτέρους μιμητάς. Θὰ σᾶς ἀναμένωμεν δέ, ἀγαπητοί μαθηταὶ καὶ διδάσκοντες, καὶ θὰ εἶσθε πάντοτε εὐπρόσδεκτοι εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον μας, εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, διὰ νὰ γνωρίσετε καὶ ἀπὸ κοντὰ τὴν ἱστορίαν μας, τὴν ἱστορίαν τοῦ Γένους μας, τὰ μνημεῖα μας, τὰς ἐκκλησίας μας, τὰς ἱστορικὰς μονάς μας, καὶ νὰ λουσθῆτε εἰς τὸ φῶς τὸ ὁποῖον ἀνατέλλει ἀπὸ αὐτὸ καὶ τὸ ὁποῖον ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἐπὶ δύο χιλιάδες χρόνια ἀκτινοβολεῖ καὶ διαχέει εἰς ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς οἰκουμένης.

Θὰ ἦτο δὲ παράλειψις, ἐὰν, εὑρισκόμενοι εἰς τὸ Γυμνάσιον τοῦτο, δὲν ἐξάρωμεν καὶ δὲν τιμήσωμεν ὡσαύτως τὴν μεγάλην προσφορὰν εἰς τὴν νεότητα τοῦ προσφιλοῦς ποιμενάρχου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθ’ ὅλον τὸ διάστημα τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας αὐτοῦ, ὡς λειτουργοῦ, πνευματικοῦ, κατηχητοῦ καὶ ἐκπαιδευτικοῦ, τὴν ὁποίαν λίαν καρποφόρως συνεχίζει καὶ εἰς Σιάτισταν, ἀσχολούμενος, ἐκ τῆς μεγάλης πατρικῆς ἀγάπης του, μὲ τὰ ἀπασχολοῦντα τοὺς νέους προβλήματα καὶ καταβάλλων μεγάλας προσπαθείας διὰ νὰ ὑποδείξῃ εἰς αὐτοὺς τὴν μόνην ἀληθινὴν ὁδόν, ἡ ὁποία ἠμπορεῖ νὰ καταξιώσῃ καὶ νὰ νοηματοδοτήσῃ τὴν ζωήν των, Αὐτὸν Ὅστις εἶναι ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή, τὸν Χριστόν.

Θὰ φύγωμεν δὲ πλήρως ἀναπαυμένοι ἐκ τῆς πόλεώς σας καὶ νομίζομεν ὅτι καὶ αὐτὴ θὰ ἦτο ἡ μεγαλυτέρα ἀνάπαυσις καὶ τοῦ Ποιμενάρχου σας, ἐάν, μετὰ τὴν παροῦσαν ἐπίσκεψίν μας, εἰς τὴν καρδίαν ἑκάστου αὐξηθῇ ἡ ἀγάπη καὶ ἡ προσήλωσίς σας εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ εἰς Αὐτὸν ὁ Ὁποῖος εἶναι ὁ ἱδρυτής της, ἡ κεφαλή της καὶ ὁ Κυβερνήτης της.

Εἴθε, ἱερώτατε καὶ λίαν ἀγαπητὲ ἀδελφέ, ὁ πανδωρεοδότης Κύριος, ὁ διακρατῶν ἐν ταῖς χερσὶν Αὐτοῦ τὰ ἡνία τῆς Ἐκκλησίας, νὰ χαρίζηται εἰς ὑμᾶς ἐν πλησμονῇ πᾶσαν οὐρανόφοιτον ἀγαθοδωρίαν καὶ νὰ ἀνταμείψῃ ὑμᾶς δικαιομίσθως ἐν τῇ ἐπουρανίῳ Βασιλείᾳ Αὐτοῦ, δι’ ὅσα ἀγαθὰ πράττετε ὑπὲρ τῆς στερεώσεως καὶ προόδου τόσον τῆς νεότητος, ὅσον καὶ ἅπαντος τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος εἰς τὴν ὑφ’ ὑμῶν ποιμαινομένην εὐλογημένην Ἐπαρχίαν Σιατίστης.

Ἡ δὲ πλουσιόδωρος χάρις καὶ εὐλογία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴησαν μετὰ τῆς ἀγαπητῆς Ἱερότητος ὑμῶν, τοῦ ἐντιμολογιωτάτου ἄρχοντος Ρεφερενδαρίου κυρίου Παπαγεωργίου, τῆς ἐριτίμου κυρίας Δημάρχου καὶ ὅλων τῶν ἀγαπητῶν μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, τῶν ἀγαπητῶν μαθητῶν τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου καὶ παντὸς τοῦ φιλευσεβοῦς κλήρου καὶ λαοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ Ἐπαρχίας ταύτης.

Ἐν κατακλεῖδι, ἀνταποκρινόμενοι εἰς παράκλησιν τοῦ Ἱερωτάτου ἀδελφοῦ κυρίου Παύλου, ἀπονέμομεν εἰς ὑμᾶς, κύριε Παπαγεωργίου, καὶ τὸ παράσημον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σισανίου καὶ Σιατίστης εἰς ἔνδειξιν τιμῆς καὶ ἀναγνωρίσεως τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας δι' ὅσα προσεφέρατε εἰς αὐτὴν καὶ τὴν ἰδιαιτέραν σας πατρίδα.