[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Χαιρετισμός
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν Ἐπίσημον Ὑποδοχήν Αὐτοῦ
εἰς Πλατεῖαν Σιδηροκάστρου
(22 Ὀκτωβρίου 2012).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σιδηροκάστρου κύριε Μακάριε καὶ λοιποὶ ἅγιοι ἀδελφοὶ Ἱεράρχαι,
Ἐξοχώτατοι καὶ Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν,
Ἐντιμότατε Δήμαρχε Σιδηροκάστρου κ. Ἀπόστολε Καρύδα,
Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Δόξαν καὶ αἶνον ἀναπέμπομεν εἰς τὸν δωρεοδότην Θεὸν διότι μᾶς ἀξίωσε νὰ ἐπισκεπτώμεθα καὶ πάλιν τὴν ἀκριτικὴν καὶ ἱστορικὴν πόλιν σας, τὴν πόλιν τοῦ Σιδηροκάστρου. Ἀπευθύνομεν ἐγκάρδιον χαιρετισμὸν πρὸς ὅλους ἐσᾶς, κλῆρον καὶ λαόν, ἄρχοντας καὶ ἀρχομένους, καὶ ἐπιδαψιλεύομεν τὴν πατρικὴν καὶ Πατριαρχικήν μας εὐλογίαν, μεταφέροντες πρὸς ὑμᾶς καὶ τὴν εὐλογίαν τῆς Μητρὸς πάντων ἡμῶν Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ τὴν χάριν τῶν Ἁγίων καὶ τῶν ἁγιασμάτων της.

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν ὅλους διὰ τὴν θερμοτάτην καὶ ἐγκάρδιον ὑποδοχὴν καὶ ἰδιαιτέρως σᾶς, κύριε Δήμαρχε, διὰ τοὺς εὐγενεῖς λόγους σας τοὺς γέμοντας σεβασμοῦ καὶ τιμῆς πρὸς τὴν κοινὴν Μητέρα καὶ τροφὸν ὅλων μας, τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, καὶ πρὸς τὴν ἡμετέραν Μετριότητα, καὶ ἐπιθυμοῦμεν καὶ δι᾽ ὑμῶν νὰ ἐκφράσωμεν τὴν ἀγάπην καὶ τὴν στοργὴν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας πρὸς ἕνα ἕκαστον τῶν κατοίκων τῆς πόλεως τοῦ Σιδηροκάστρου καὶ τοῦ Δήμου Σιντικῆς, συνδεομένων δι᾽ ἀκαταλύτων πνευματικῶν δεσμῶν μετὰ τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κέντρου ἐν ΚΠόλει.

Αἰσθανόμεθα βαθεῖαν συγκίνησιν καὶ χαρὰν διότι βλέπομεν καὶ πάλιν τὰ προσφιλῆ σας πρόσωπα, πρόσωπα τέκνων ἠγαπημένων καὶ περιποθήτων, τὰ ὁποῖα ἐργάζονται μετὰ τιμιότητος καὶ φιλοπροόδου διαθέσεως, καὶ συνεργάζονται ἁρμονικῶς μετ᾽ ἀλλήλων, συνεισφέροντα τὰς ἰδίας αὐτῶν ἱκανότητας καὶ τὰ χαρίσματα εἰς τὸ κοινὸν καλόν, τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ ἀνάπτυξις καὶ ἡ εὐημερία τῆς πόλεως καὶ τῆς περιοχῆς σας. Χαίρομεν δὲ ἔτι περισσότερον διαπιστοῦντες ὅτι τὰ τοιαῦτα χαρίσματα συνδυάζονται μὲ τὴν πίστιν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴν ἀγάπην πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν ὅλων σας ἀνεξαιρέτως, ὁποθενδήποτε καὶ ἐὰν ἕλκετε τὴν καταγωγήν σας, εἴτε εἶσθε γηγενεῖς, εἴτε Βλάχοι, εἴτε ἐὰν οἱ πατέρες σας ἦλθον ἀπὸ τὸ Μελένικον, εἴτε ἐὰν ἦλθον ὡς πρόσφυγες πρὸ ἐνενηκονταετίας ἀπὸ τὴν Ἀνατολικὴν Θράκην, τὴν Μικρὰν Ἀσίαν καὶ τὸν Πόντον, εἴτε ἐὰν ὑμεῖς ἐγκατεστάθητε ὡς παλιννοστοῦντες ἐδῶ κατὰ τὰς δύο τελευταίας δεκαετίας.

Ἡ πίστις καὶ ἡ προσήλωσις εἰς τὸν Θεὸν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν ὑπῆρξεν ἀνέκαθεν χαρακτηριστικὸν τῶν πατέρων σας καὶ ὅλων τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς σας, καὶ αὐταὶ ἀπετέλεσαν τὸ ἀρραγὲς ἔρεισμα ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐστηρίχθησαν ἐκεῖνοι κατὰ τὰς δυσκόλους στιγμὰς τῆς πολυκυμάντου ἱστορικῆς πορείας τοῦ τόπου, καὶ ἀντέστησαν καὶ ἐκραταιώθησαν καὶ ἐπέζησαν, καὶ οὐδέποτε ἀπηρνήθησαν τὴν πατρῴαν εὐσέβειαν καὶ τὰς ἱερὰς παραδόσεις τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους, ἀποδειχθέντες ἄριστοι φρυκτωροὶ καὶ φύλακες ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων τῆς ἱστορίας, «ποτὲ ἀπὸ τὸ χρέος μὴ κινοῦντες», ὡς λέγει καὶ ὁ ποιητής.

Τινές θεωροῦν ὅτι ἡ πίστις καὶ ἡ προσήλωσις εἰς τὰς εὐσεβεῖς παραδόσεις ἀποτελεῖ ὀπισθοδρομικότητα ἢ αἰτίαν ἐσωστρεφοῦς συμπεριφορᾶς τῶν ἀνθρώπων, σεῖς ὅμως ἀποδεικνύετε ἀντιθέτως ὅτι αὗται ἀποτελοῦν ἐφαλτήριον διὰ ὑγιῆ πρόοδον καὶ σταθερὰν ἀνάπτυξιν, ἐναρμονιζομένην πρὸς τὰς πραγματικὰς δυνατότητας τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰς ἐπικρατούσας συνθήκας, καὶ ὄχι ἀνισόρροπον ἀνάπτυξιν, διαλύουσαν πλειστάκις τὸν κοινωνικὸν ἱστὸν καὶ ὁδηγοῦσαν εἰς κρίσιν οἰκονομικὴν καὶ ἠθικήν, ἔτι δὲ καὶ βλάπτουσαν τὸ φυσικὸν περιβάλλον. 

Εὑρισκόμενοι ἀπὸ προχθὲς εἰς τὸν τόπον σας ἔχομεν τὴν εὐκαιρίαν νὰ πληροφορούμεθα καὶ νὰ διαπιστώνουμε ἰδίοις ὄμμασι περὶ τῆς σώφρονος, λελογισμένης καὶ σεβομένης τὸ περιβάλλον ἀναπτύξεως, ἡ ὁποία συμβαίνει εἰς τὸν τόπον αὐτόν, καθὼς σεῖς, ἀξιοποιοῦντες τὴν ἐπὶ τὰ βελτίονα μεταβολὴν τῶν σχέσεων μετὰ τῶν γειτονικῶν λαῶν, τὴν γεωγραφικὴν θέσιν τῆς πόλεώς σας, συγχρόνως δὲ καὶ τὸν φυσικὸν καὶ ἱστορικὸν αὐτῆς πλοῦτον, δίδετε νέαν ὤθησιν εἰς τὴν ἀνάπτυξιν καὶ τὴν πρόοδον τοῦ τόπου σας καὶ μεταβάλλετε τὴν πόλιν καὶ τὴν περιοχήν σας εἰς πόλον ἕλξεως διὰ τοὺς ἐπισκεπτομένους αὐτήν, ἀλλὰ καὶ προσφέροντα ποικίλας εὐκαιρίας εἰς τοὺς κατοίκους, νέους καὶ μεγαλυτέρους.

Καὶ εἶσθε ἄξιοι ἐπαίνων διότι δὲν ἐκρύψατε ὑπὸ τὴν γῆν τὰ δοθέντα εἰς ὑμᾶς τάλαντα ἀλλὰ τὰ ἐκαλλιεργήσατε φιλοπόνως, ἀναδεικνύοντες ἑαυτοὺς ἀξίους τῶν πατέρων σας, οἱ ὁποῖοι ἠγωνίσθησαν διὰ νὰ διατηρήσουν τὴν γῆν αὐτὴν ἀκμαίαν καὶ νὰ κληροδοτήσουν εἰς ὑμᾶς τὸν πλοῦτον τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ ἡμετέρου Γένους. Διὸ καὶ σᾶς προτρέπομεν πατρικῶς νὰ συνεχίσετε αὐτὸν τὸν ὡραῖον ἀγῶνα καὶ τὴν εὐγενῆ προσπάθειάν σας, μένοντες πάντοτε ἡνωμένοι μετ᾽ ἀλλήλων, διότι μόνον διὰ τῆς ἑνότητος ἀντιμετωπίζονται αἱ δυσκολίαι καὶ αἱ ἀντιξοότητες τοῦ παρόντος βίου, καὶ μόνον διὰ τῆς ἑνότητος ἐπιτυγχάνεται ἡ πρόοδος καὶ ἡ εὐημερία τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν κοινωνιῶν. Σᾶς προτρέπομεν ἀκόμη νὰ διατηρήσετε καὶ τὸν σύνδεσμόν σας μὲ τὸν Θεὸν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν, διότι ἄνευ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ οἱαδήποτε ἀνθρωπίνη προσπάθεια εἶναι ἀτελὴς καὶ ἀδύναμος, ἀντιθέτως δὲ ἡ διὰ τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐνισχυομένη φύσις τοῦ ἀνθρώπου καθίσταται ἱκανὴ νὰ ἀνταπεξέλθῃ καὶ εἰς τὰς μεγαλυτέρας δυσχερείας, ὅπως μᾶς διαβεβαιώνει καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφων «πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ» (Φιλιπ. δ΄ 13).

Εἶσθε εὐτυχεῖς διότι ἐκτὸς τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ φυσικοῦ πλούτου ὁ Θεὸς ἐπλούτισε τὴν περιοχήν σας μὲ Ἱερὰς Μονὰς καὶ Ἡσυχαστήρια, εἰς τὰ ὁποῖα ἀσκοῦνται ψυχαὶ ἀφιερωμέναι εἰς τὸν Θεόν, ψυχαὶ ἐργαζόμεναι πνευματικῶς καὶ προσευχόμεναι νυχθημερόν. Αἱ προσευχαί των ἀποτελοῦν φυλακτήριον καὶ διὰ σᾶς, τοὺς ἀγωνιζομένους καὶ μοχθοῦντας ἐν τῷ κόσμῳ ἀνθρώπους, καὶ οἱ χῶροι των τόπους ἀναπαύσεως διὰ τοὺς κοπιῶντας καὶ πεφορτισμένους ἀνθρώπους τῆς συγχρόνου ἐποχῆς.

Εἶσθε μακάριοι καὶ διότι ἔχετε ἕνα ἄξιον καὶ δραστήριον ποιμενάρχην, ὁ ὁποῖος δὲν παύει νὰ σπείρῃ εἰς τὰς ψυχάς σας τὸν σπόρον τῆς εὐσεβείας καὶ τῆς ἀγάπης εἰς τὴν Μητέρα Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν, γεγονὸς τὸ ὁποῖον καὶ διαπιστώνουμε σήμερον διὰ τῶν συγκινητικῶν ἐκδηλώσεων τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ σεβασμοῦ σας κατὰ τὴν ὑποδοχὴν τοῦ Πατριάρχου σας.

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν ὅλους θερμῶς, ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, καὶ ἰδιαιτέρως ὑμᾶς, φίλτατε κύριε Δήμαρχε καὶ ἀγαπητοὶ Δημοτικοὶ Σύμβουλοι, διὰ τὴν πολλήν σας ἀγάπην καὶ τὴν ἐγκαρδιότητα τῆς ὑποδοχῆς. Σᾶς εὐγνωμονοῦμεν καὶ σᾶς εὐλογοῦμεν ἀπὸ καρδίας πατρικῶς καὶ Πατριαρχικῶς, εὐχόμενοι ἡ Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος τοῦ Θεοῦ νὰ εἶναι πάντοτε μαζί σας.