Ἐπιστροφή
 

Πρόποσις
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν Ἐπίσημον ἐν τῷ Ἱ. Ἡσυχαστηρίῳ
Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Τράπεζαν
μετὰ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Καθολικοῦ Αὐτοῦ
(21 Ὀκτωβρίου 2012)

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σιδηροκάστρου κύριε Μακάριε,
Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατε κύριε Ὑφυπουργέ, Ἐξοχώτατοι βουλευταί,
Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη Ἰακώβη,
Ἐντιμότατοι καὶ προσφιλέστατοι Ἄρχοντες τοῦ τόπου,
Ἀγαπητοὶ συνδαιτυμόνες,

Μετὰ πολλῆς χαρᾶς καὶ συγκινήσεως ἐτελέσαμεν τὰ ἐγκαίνια τοῦ νεοδμήτου Καθολικοῦ τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ἡσυχαστηρίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τηροῦντες τὴν δοθεῖσαν ὑπόσχεσιν ἡμῶν κατὰ τὴν θεμελίωσιν αὐτοῦ. Χαίρομεν δὲ περισσοτέρως διότι ὁ ἐγκαινιασθεὶς ναός, εἶναι ἔργον χειρῶν ἀνθρώπων ἀφιερωμένων εἰς τὸν Θεόν, καὶ παραδεδομένων ὁλοσχερῶς εἰς τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἀγάπησιν Αὐτοῦ. Εἶναι ἔργον χειρῶν μοναστικῶν, ἔργον τοὐτέστι προσευχῆς καὶ ὑπακοῆς, ὡς πάντα τὰ ἔργα τῶν μοναχῶν, ἔργον τὸ ὁποῖον ἐθεμελιώθη ἐπὶ τὴν πέτραν τῆς πίστεως τῆς ἐνταῦθα Ἀδελφότητος, τὸ ὁποῖον ἀνηγέρθη μεθ᾽ ὑπομονῆς καὶ ἐτελειώθη μετ᾽ εὐφροσύνης καὶ πνευματικῆς ἀγαλλιάσεως, ἔργον τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ ἔκφρασιν ἀγάπης τῆς Ἀδελφότητος τοῦ Ἱεροῦ τούτου Κοινοβίου πρὸς τὸν κόσμον καὶ τὸν ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος πλειστάκις ἀναζητεῖ εἰς τὰς Ἱερὰς Μονὰς καὶ τὰ Ἡσυχαστήρια τὴν πνευματικὴν ἀναψυχὴν καὶ ἀνάπαυσιν. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ ἐγκαινιασθεὶς ναός, ἂν καὶ ἔργον χειροποίητον, εἶναι συγχρόνως ἔργον «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» τετελειωμένον, ἔργον ἀποδεικνύον τὸν σεβασμὸν τῶν ἐνταῦθα μοναζουσῶν πρὸς τὸ φυσικὸν περιβάλλον καὶ πρὸς τὴν μακραίωνα καὶ ἡγιασμένην παράδοσιν τῆς μοναστηριακῆς ἀρχιτεκτονικῆς.

Γνωρίζομεν, βεβαίως, τοὺς κόπους, τὰς θλίψεις καὶ τὰς πολυετεῖς προσπαθείας διὰ τὴν ἀνέγερσίν του. Γνωρίζομεν τὴν προσφορὰν καὶ τὴν προσωπικὴν ἐργασίαν διὰ τὴν ὁλοκλήρωσίν του τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς ταύτης Ἀδελφότητος ἀλλὰ καὶ τῆς Ἀδελφότητος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Καθηγούμενον αὐτῆς λίαν ἀγαπητὸν Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀλέξιον, ὥστε νὰ ἀπολαμβάνωμεν ἡμεῖς σήμερον τὸ ἐξαίσιον τοῦτο ἀποτέλεσμα, καὶ νὰ ζῶμεν μαζί σας τὴν μεγάλην χαρὰν τοῦ ἐγκαινιασμοῦ αὐτοῦ.

Γνωρίζετε ὅμως καλῶς καὶ σεῖς ὅτι «τὰ καλὰ ἔργα κόπῳ κτῶνται καὶ πόνῳ κατορθοῦνται» καὶ ὅτι ἡ τελείωσις τοῦ πνευματικοῦ ναοῦ τοῦ Θεοῦ, τὸν ὁποῖον εἷς ἕκαστος ἐξ ἡμῶν φέρει ἐν τῇ ὑπάρξει αὐτοῦ, καὶ εἰς τὴν ὁποίαν οἱ μοναχοὶ ἔχουν ἀφιερώσει πλήρως νοῦν καὶ καρδίαν καὶ δυνάμεις σωματικὰς καὶ ψυχικὰς καὶ τὰς αἰσθήσεις ἁπάσας, εἶναι διεργασία πολὺ ἐπιπονωτέρα καὶ μακροχρονιωτέρα αὐτῆς τῆς τελειώσεως τοῦ χειροποιήτου ναοῦ. Ἡ τοιαύτη ὅμως πνευματικὴ ἐργασία ἀποτελεῖ «τὸ καλὸν καὶ μακάριον ἔργον» τὸ ὁποῖον ἐξελέξασθε, ἀδελφαί, ὑπείκουσαι τῇ θείᾳ κλήσει, καὶ ἀνελάβετε ἐνώπιον τοῦ Νυμφίου τῶν ψυχῶν σας, καὶ ὅτι τούτου τοῦ ἔργου τελειωθέντος χαρὰ μεγάλη γίνεται ἐν οὐρανῷ, ἀσυγκρίτως μεγαλυτέρα τῆς χαρᾶς τὴν ὁποίαν σήμερον αἰσθανόμεθα νὰ πληροῖ τὰς καρδίας μας.

Εἰς αὐτὸ τὸ ἔργον τῆς πνευματικῆς τελειώσεως συνεχίσατε ἐργαζόμεναι μετ᾽ ἀφοσιώσεως καὶ ἀγάπης πολλῆς ὑπὸ τὴν πατρικὴν καθοδήγησιν τοῦ πνευματικοῦ σας πατρὸς Ὁσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ. Ἀλεξίου, τοῦ ἀγρυπνοῦντος φιλοστόργως διὰ τὰς πνευματικὰς καὶ ὑλικάς σας ἀνάγκας καὶ συμπαρισταμένου ὑμῖν παντοιοτρόπως, ἐν ἀγαστῇ συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου καὶ ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ κυρίου Μακαρίου. Ἀγωνίζεσθε διὰ νὰ βαδίζετε ἐπὶ τὰ ἴχνη τοῦ μεγάλου προστάτου σας Τίμιου Προδρόμου, τοῦ φωτίζοντος διὰ τοῦ φωτὸς τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ λύχνου, τὰς τρίβους τῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶ τῆς ἐν Χριστῷ τελειώσεως, διὰ τῆς ἀσκήσεως, τῆς ὑπακοῆς καὶ τῆς καθάρσεως, δίδουσαι τοιουτοτρόπως καὶ σεῖς τὴν καλὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ συνεχίζουσαι τὴν ἱερὰν παράδοσιν τοῦ Ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ.

Ἐπὶ τῇ χαρμοσύνῳ ἡμέρᾳ τῶν ἐγκαινίων, συμπιπτόντων πρὸς τὴν συμπλήρωσιν τριακονταετοῦς ζωῆς τῆς Ἱερᾶς ταύτης Ἀδελφότητος, συγχαίρομεν πατρικῶς σᾶς καὶ τὴν περὶ ὑμᾶς χορείαν τῶν εὐσεβῶν μοναζουσῶν, ἁγία Καθηγουμένη, εὐχόμενοι νὰ συνεχίσετε τρέχουσαι «τὸν προκείμενον ὑμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶσαι πάντοτε εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν» (Ἑβρ. ιβ΄, 2) πρὸς δόξαν Θεοῦ, πρὸς καύχησιν τῆς ἀγαπώσης ὑμᾶς Μητρὸς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, πρὸς οἰκοδομὴν τῶν ἐνταῦθα προστρεχουσῶν ψυχῶν καὶ πρὸς σωτηρίαν τῶν ἰδικῶν σας ψυχῶν.

Ἡ κατὰ τὴν εὐφρόσυνον ταύτην διὰ τὴν Ἱερὰν Μονὴν ἡμέραν παρουσία καὶ συμμετοχὴ τῶν λίαν ἡμῖν ἀγαπητῶν ἀδελφῶν καὶ συλλειτουργῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν πληροῖ μεγίστης χαρᾶς τὴν καρδίαν ἡμῶν. Διὰ τοῦτο καὶ ἐκφράζομεν αὐτοῖς τὴν ὁλοκάρδιον ἡμῶν εὐχαριστίαν.
Εὐχαριστοῦμεν εἰσέτι θερμῶς τὸν Ἐξοχώτατον κ. Ὑπουργὸν Μακεδονίας - Θρᾴκης, ὅστις τιμᾷ διὰ τῆς παρουσίας του τὴν λαμπρὰν τῶν ἐγκαινίων ἡμέραν. Χαιρετίζομεν τὴν παρουσίαν τῶν ἐκπροσώπων τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου βαθμοῦ τῆς τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως καὶ δι᾽ αὐτῶν τὸν φίλτατον Ἑλληνικὸν λαόν, καὶ ἰδιαιτέρως τὸν λαὸν τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Βορείου Ἑλλάδος.

Εὐλογοῦμεν πατρικῶς μετὰ πολλῆς ἀγάπης τοὺς ὁσιωτάτους ἐκπροσώπους τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους καὶ δι᾽ αὐτῶν τοὺς ἐν ταῖς Μοναῖς καὶ Σκήταις τοῦ Περιβολίου τῆς Παναγίας ἐνασκουμένους ὁσιωτάτους μοναχούς, τέκνα προσφιλῆ καὶ πεφιλημένα τῆς ἡμετέρας Μετριότητος, καὶ προτρεπόμεθα αὐτοὺς νὰ ἀγωνίζωνται προθύμως διὰ τὸν ἁγιασμὸν αὐτῶν, «οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον» (Ἑβρ. ιβ΄, 14).

Ὁλοθύμως εὐχαριστοῦμεν τὸν Ὁσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην κύριον Ἀλέξιον, τόσον διὰ τοὺς πλήρεις σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης λόγους του ὅσον καὶ δι᾽ ὅσα ἐπὶ πολλὰ ἔτη προσέφερε καὶ προσφέρει οὐχὶ μόνον ὡς Καθηγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ξενοφῶντος, ἀλλὰ καὶ ὡς φιλόστοργος πνευματικὸς πατὴρ τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ἡσυχαστήριου καὶ τῶν ἐνταῦθα ἀσκουμένων εὐσεβῶν μοναζουσῶν, καὶ δι᾽ αὐτῶν καὶ εἰς τὴν Μητέρα Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν.

Λόγον ἐγκαρδίου εὐχαριστίας ἀπευθύνομεν καὶ πρὸς σᾶς, ἁγία Καθηγουμένη καὶ ὁσιώταται ἀδελφαί, διὰ τὰς πολλὰς ἐκδηλώσεις τιμῆς καὶ ἀγάπης, διὰ τὴν ἀβραμιαίαν φιλοξενίαν καὶ διὰ τὴν παροῦσαν ἑόρτιον τράπεζαν. Εὐλογοῦμεν ὑμᾶς μετὰ πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης καὶ εὐχόμεθα ὅπως Κύριος ὁ Θεός, διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, χαρίζηται εἰς τὴν Ἱερὰν αὐτὴν ἀδελφότητα καὶ εἰς πάντας τοὺς συμπαρισταμένους αὐτῇ «πᾶσαν δόσιν ἀγαθὴν καὶ πᾶν δώρημα τέλειον».

Συγχαρητήρια καὶ πάλιν καὶ ἔτη πολλὰ καὶ εὐλογημένα εἰς ὅλους τοὺς ἀγαπητοὺς συνδαιτυμόνας.