[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Πρόποσις
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὸ πρὸς Τιμὴν Αὐτοῦ
Παρατιθέμενον Ἐπίσημον Δεῖπνον
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου
(2 Σεπτεμβρίου 2012)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κύριε Εἰρηναῖε,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κύριε Εὐγένιε, καί οἱ λοιποί Ἱερώτατοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι,
Ἐξοχώτατοι καί Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες τοῦ Ρεθύμνου καί τῆς εὐάνδρου Κρήτης,
Ἀγαπητοί  συνδαιτυμόνες,

Πλήρεις εὐλογιῶν καί πεφορτισμένοι ἐκ τῶν ἐμπειριῶν τῆς σημερινῆς ἡμέρας καί μετ᾿ αἰσθημάτων ψυχικῆς συγκινήσεως διά τήν σύσσωμον καί εὐλαβητικήν συμμετοχήν εἰς τήν ὑποδοχήν ἡμῶν ἐν τῇ πόλει τοῦ Ρεθύμνου ὑπό τῶν ἀρχόντων, τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως, δοξάζομεν ἐκ βαθέων τὸν χαρισάμενον ἡμῖν τοιαῦτα βιώματα, τά ὁποῖα ὁμολογοῦμεν ὅτι μεγάλως μᾶς ἐνισχύουν πρός συνέχισιν τῆς διακονίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας. «Ἰσχύς μου ἡ ἀγάπη τοῦ λαοῦ μου».

Ἔχοντες δέ καί πάλιν τήν εὐλογίαν τῆς ἐπί τό αὐτό νέας συναντήσεώς μας ἐπ᾿ ἀφορμῇ τοῦ εὐγενῶς καί ἐκθύμως παρατιθεμένου τούτου δείπνου ὑπό τοῦ Ἱερωτάτου καί λίαν ἀγαπητοῦ ἡμῖν ἀδελφοῦ Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, ἐπιθυμοῦμεν δημοσίως ἵνα ἐκφράσωμεν πρός αὐτόν τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐαρέσκειαν καί τά εἰλικρινῆ συγχαρητήρια διά τό λαμπρόν ποιμαντορικόν του ἔργον, εἰδικώτερον δέ ἐν προκειμένῳ διά τήν θαυμασίαν προετοιμασίαν πάντων τῶν σχετικῶν πρός τήν ἡμετέραν ἐπίσκεψιν εἰς τήν ἱστορικήν ταύτην Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου, ἀλλά καί πρός πάντας τούς πανταχόθεν ἐνταῦθα συνελθόντας ἀγαπητούς συνεργάτας καί τό πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, διά τήν συγκινητικήν ἀγάπην καί τιμήν σας, αἱ ὁποῖαι μαρτυροῦν τήν προσκόλλησίν σας εἰς τήν ζωήν καί τάς ἁγίας παραδόσεις τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου, τάς ὁποίας ζηλοτύπως διακρατεῖτε καί ἐπαινετῶς παραδίδετε εἰς τούς ἐπιγενομένους ὡς πολυτιμοτάτην παρακαταθήκην.

Θά ἦτο δέ παράλειψις ἐάν δέν ἐκφράσωμεν ἐπισήμως καί πάλιν τάς θερμάς εὐχαριστίας καί τήν ὁλόθυμον εὐγνωμοσύνην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἡμῶν προσωπικῶς πρός τάς ἐντίμους ἀρχάς τῆς φιλοπροόδου καί φιλοξενούσης ἡμᾶς πόλεως τοῦ Ρεθύμνου, ἰδίᾳ δέ πρός τόν ἐκλεκτόν Δήμαρχον αὐτῆς κύριον Γεώργιον Μαρινάκην καί τούς συνεργάτας αὐτοῦ. Ἡ ἀβραμιαία δοχή καί τιμητική ὑποδοχή των μεγάλως κουφίζει τό βάρος τῶν εὐθυνῶν τοῦ πατριαρχικοῦ λειτουργήματος καί ἐκ καρδίας δεόμεθα ὁ Κύριος νά σᾶς εὐλογῇ πολυκάρπως εἰς τήν περαιτέρω διακονίαν τοῦ ἐνταῦθα ἐκλεκτοῦ κρητικοῦ λαοῦ.

Ὁ ὄντως Θεός, ὁ ἀποκεκαλυμμένος καί διαρκῶς ἀποκαλυπτόμενος ἐν τοῖς μυστηρίοις τῆς ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας, παρέχει εἰς ἡμᾶς τήν δωρεάν νά αἰσθανώμεθα τήν ἑνότητα τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως. Ἡ κοινή αὕτη πίστις καί τό κοινόν πνευματικόν βίωμα ἀποτελοῦν τούς παράγοντας οἱ ὁποῖοι δημιουργοῦν τό βαθύ αἴσθημα ἑνότητος μεταξύ πάντων ἡμῶν τῶν ὀρθοδόξων, καί ἐπιβεβαιώνουν τήν κοινήν πηγήν τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς καί τό νόημα τῆς ἀνθρωπίνης καί ἐπιγείου ὑπάρξεώς μας, τό ὁποῖον οὐδέν ἕτερον εἶναι παρά μόνον νά ἁγιάσωμεν τήν ζωήν μας μέ τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ πνέοντος ἐντός τῆς Ἐκκλησίας καί ἐργαζομένου μεγάλα καὶ θαυμαστά. Τό μήνυμα τοῦτο τυγχάνει ὅλως ἰδιαίτερον σήμερον, εἰς τήν κρίσιμον ταύτην καμπήν διά τήν φιλτάτην Ἑλλάδα, διό καί πρέπει πάντες, Πολιτεία καί Ἐκκλησία, κλῆρος καί λαός, ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι, νά προβοῦν εἰς συστράτευσιν δυνάμεων, κυρίως πνευματικῶν, πρός ὑπέρβασιν τῆς κρίσεως, διά τῆς χρήσεως τῶν ἀγαθοδώρων μέσων τά ὁποῖα δίδει εἰς ἡμᾶς ἡ Ἐκκλησία.

Εὐχόμενοι λοιπόν ἀπό καρδίας πατρικῶς εἰς πάντας πλουσίαν τήν εὐλογίαν τοῦ παναγάθου Θεοῦ καί συμπόρευσιν τῆς ζωῆς ἡμῶν μέ τό σωτηριῶδες θέλημα τοῦ Κυρίου, σᾶς διαβεβαιοῦμεν ὅτι χαίρομεν πάντοτε πληροφορούμενοι τήν ὁσημέραι εὐλογημένην πορείαν ὑμῶν τῶν ἠγαπημένων καί ἐκλεκτῶν τέκνων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐν Ρεθύμνῳ καί ἔτι πλέον θά εὐχώμεθα ὑπέρ τῆς κατά πάντα καί διά πάντα εὐημερίας σας, ὑλικῆς τε καί πνευματικῆς.
Ὑψοῦντες τό κύπελλον, εὐχόμεθα ὑπέρ ὑγείας καί μακροημερεύσεως τοῦ ἀμφιτρύονος, Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κυρίου Εὐγενίου, τόν ὁποῖον καί πάλιν εὐχαριστοῦμεν δι' ὅλας τάς περιποιήσεις, καί εὐχόμεθα εἰς αὐτόν μακράν ἀρχιερατικὴν διακονίαν.

Ἀδελφοί καί τέκνα προσφιλῆ, σᾶς εὐχόμεθα ἀπό καρδίας νά ὑγιαίνετε καί νά εὐτυχῆτε ἐν Κυρίῳ.