[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Πρόποσις
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὸ ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης Παρατεθὲν Δεῖπνον
(3 Σεπτεμβρίου 2012)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Μακαριώτατε, Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἀδελφοὶ Ἱεράρχαι, Ἐξοχώτατοι, Ἐντιμότατε κ. Δήμαρχε, κ. Πρύτανι τοῦ Πολυτεχνείου, ἀγαπητοὶ συνδαιτυμόνες, dear brothers and sisters,
Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κ. Εἰρηναῖε,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Κισάμου καὶ Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιε, Πρόεδρε τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, καὶ λοιποὶ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες τοῦ τόπου,
Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Εἶναι μεγάλη ἡ χαρὰ ἡμῶν νὰ εὑρισκώμεθα, κατὰ τὰς ἐργασίας τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ἐν τῷ μέσῳ ὑμῶν, τοῦ Προέδρου καὶ τῶν ἐντίμων μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν λοιπῶν ἐκλεκτῶν συνεργατῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ἡ ὁποία ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς καὶ ἐπὶ τεσσαρακονταπενταετίαν διακονεῖ τὸ ἱερὸν ἔργον τῆς ἐπιμορφώσεως τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν ὀρθόδοξον παράδοσιν καὶ συγχρόνως τὴν καλλιέργειαν τοῦ διαλόγου συνδιαλλαγῆς καὶ ἀλληλοκατανοήσεως, μεταξὺ τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, κατὰ τὸ πνεῦμα τοῦ σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Εἴμεθα συγκεκινημένοι ἐκ τῆς ἐπιδειχθείσης ἀγάπης καὶ τοῦ σεβασμοῦ σας πρὸς ἡμᾶς, ὡς καὶ διὰ τοὺς καρδιακοὺς λόγους ὑμῶν, ἅγιε ἀδελφέ, δεικνύοντας εὐγλώττως τὴν ἀφοσίωσιν καὶ τὴν τιμὴν ὅλων σας πρὸς τὴν Μητέρα ἡμῶν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν.

Ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ συλλειτουργὸς ἡμῶν κ. Ἀμφιλόχιος, ἀπὸ τῆς καταστάσεως αὐτοῦ εἰς τὴν Ἱερὰν ταύτην Ἐπαρχίαν, ἐχαρίσατο ἀληθῶς νέαν πνοὴν καὶ εἰς τὸ ἔργον τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας, ἀνοίξας νέαν σελίδα εἰς τὴν ἱστορίαν αὐτῆς καὶ σφραγίσας, θὰ ἠδυνάμεθα νὰ εἴπωμεν, ταύτην μὲ τὴν ἰδικήν του σφραγῖδα. Μεθ’ ἱκανοποιήσεως παρακολουθοῦμεν ἐκ Φαναρίου τὴν πλουσίαν δραστηριότητα αὐτῆς καὶ τὴν ἐν γένει συμβολήν της εἰς τὸ ἐκκλησιαστικὸν ἔργον.

Οὕτως, ἡ Ἀκαδημία αὕτη ὑπηρετεῖ τὴν ἱερὰν καὶ εὐθυνηφόρον διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ κομίσῃ τὸ ἄγγελμα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας εἰς τὸν ἐν συγχύσει εὑρισκόμενον σύγχρονον κόσμον, τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεανθρώπου Χριστοῦ. Ἐνώπιον τῶν ποικίλων ἀνθρωπισμῶν, ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει χρέος νὰ ἀντιπαρατάξῃ τὸν θεάνθρωπον Χριστόν, ὁ Ὁποῖος ἀποτελεῖ καὶ τὸ μοναδικὸν μέτρον καὶ κριτήριον αὐτῆς. Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ χωρὶς Θεὸν συγχρόνου ἀνθρωπισμοῦ εἶναι ὁρατὰ εἰς ὅλας τὰς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς τοῦ κόσμου. Αὐξανόμενοι πόλεμοι, ταραχαί, δυστυχίαι, σφαγαί, οἰκονομικὴ ἐκμετάλλευσις καὶ ἀδικία, ἐπιβολὴ τοῦ δικαίου τοῦ ἰσχυροτέρου. Εἰς τὸ ρεῦμα τοῦτο τῆς φθορᾶς ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ ἀντιπαρατάξῃ τὸν λόγον αὐτῆς, λόγον εὐαγγελικὸν καὶ εἰρηνικόν, μήνυμα ἀγάπης καὶ συμφιλιώσεως ἐν Χριστῷ.

Εἰς τὸ πλαίσιον τοῦτο ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία εὐνοεῖ πάντοτε τὸν διάλογον καὶ τὴν συνεργασίαν, χωρὶς νὰ φοβῆται. Ὅστις κατέχει τὴν ἀλήθειαν δὲν φοβεῖται νὰ τὴν κάνῃ κτῆμα καὶ ἄλλων. Δὲν πρέπει ὅμως νὰ λησμονῶμεν ὅτι ἡ προσπάθεια αὕτη πρέπει νὰ συνοδεύεται καὶ ἀπὸ ἀνάλογον ζωήν. Τὸ ἦθος καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι δύο στοιχεῖα ἀρρήκτως συνδεδεμένα. Ὅταν ἀληθεύωμεν ἐν τῇ ζωῇ ἡμῶν, θὰ ἀληθεύωμεν καὶ εἰς τὴν πίστιν ἡμῶν. Οὕτως ὁ ἄνθρωπος, καὶ δὴ ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἐργάτης, καλεῖται νὰ διώξῃ τὴν ἁμαρτίαν ἔνδοθεν αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ περιβάλλοντός του. Διώκων τὴν ἁμαρτίαν, διώκει τὴν πλέον ἀγρίαν καὶ καταστροφικὴν δύναμιν ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ ὁ ἴδιος μεταμορφοῦται καὶ τὸν κόσμον μεταμορφώνει καὶ ποιεῖ ἐκ λίθων φωτόμορφα τέκνα τοῦ Ἀβραάμ, ἐξάγει ἀξίους ἐξ ἀναξίων καὶ καθίσταται κῆρυξ τοῦ ἁγίου ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ εἰς πᾶσαν τὴν γῆν.

Πιστεύομεν ὅτι διὰ τῆς ἐμβαθύνσεως εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποίαν ἐπίσης ὑπηρετεῖ μὲ συνέπειαν ἡ Ἀκαδημία αὕτη, συνοδευομένης, τῆς ἐμβανθύσεως, ἀπὸ ἀνάλογον ἄσκησιν, εἶναι δυνατὸν ἡμεῖς οἱ χριστιανοὶ νὰ πλησιάσωμεν ὁ εἷς εἰς τὸν ἕτερον. Διότι εἰς τὰς Γραφὰς κρύπτεται ὁ Χριστός. Ὡς χαρακτηριστικῶς λέγει τροπάριον τῆς Ὑπαπαντῆς, «ἐν αὐταῖς εὑρίσκομεν αὐτὸν τικτόμενον καὶ σπαργανούμενον, τιθηνούμενον καὶ γαλακτοτροφούμενον, περιτομὴν δεχόμενον καὶ ὑπὸ Συμεὼν βασταχθέντα, οὐ δοκήσει οὐδὲ φαντασίᾳ, ἀλλ’ ἀληθείᾳ τῷ κόσμῳ φανέντα».

Ἡ ἐμβριθὴς μελέτη καὶ συνεχὴς ἐπαφὴ μετὰ τῶν Ἁγίων Γραφῶν, μᾶς μεταγγίζει Πνεῦμα Ἅγιον καὶ μᾶς μεταποιεῖ βαθμηδὸν καὶ ἀνεπαισθήτως εἰς «ἐπιστολὰς Χριστοῦ γινωσκομένας καὶ ἀναγινωσκομένας» καὶ ἔμπνοα καὶ ζῶντα Εὐαγγέλια, φέροντα ἐναργῶς ἐντετυπωμένα εἰς τὰ νοήματα καὶ τὰς ἐνεργείας τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἐν Χριστῷ ἀναγεννημένου ἀνθρώπου.
Συγχαίρομεν τὸν ἐκλεκτὸν Ποιμενάρχην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ταύτης, ὅστις ὡς Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας καταβάλλει πᾶσαν δυνατὴν προσπάθειαν ἵνα αὕτη ἐπιτελῇ τὴν ἀποστολήν της καὶ ἵσταται εἰς τὸ ὕψος, τὸ ὁποῖον ἐπιθυμεῖ ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, προάγουσα τὸν διάλογον, τὴν συνεργασίαν καὶ τὴν ἐπικοινωνίαν, συντελέσας ἀποφασιστικῶς εἰς τὴν ἀναβάθμισιν αὐτῆς κατὰ τὰ ἔτη τῆς ἀρχιερατικῆς διακονίας του. Διὰ τῆς ἐπιτυχοῦς διοργανώσεως θεολογικῶν συνεδρίων, τῆς μονίμου καὶ σταθερᾶς ἀναφορᾶς καὶ σχέσεως αὐτῆς μετὰ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς συμβολῆς της εἰς τὴν σύνδεσιν πίστεως καὶ ἐπιστήμης καὶ τοῦ λοιποῦ πολυεδρικοῦ ἔργου αὐτῆς, ἡ Ὀρθόδοξος αὕτη Ἀκαδημία ἀποτελεῖ πραγματικὸν κόσμημα εἰς τὸν σημερινὸν ἐκκλησιαστικὸν χῶρον.

Κατανοοῦμεν ὅτι ὁ κόπος καὶ ἡ μέριμνα τοῦ ἱερωτάτου ἀδελφοῦ ἡμῶν εἶναι μεγάλα. Ἀλλὰ πιστεύομεν ὅτι πολὺν θὰ ἔχῃ τὸν μισθὸν διὰ ταῦτα καὶ ἐκ καρδίας τῷ εὐχόμεθα νὰ συνεχίσῃ τὴν ἀρχιερατικὴν διακονίαν αὐτοῦ εἰς ἔτη πολλὰ μὲ τὴν ἰδίαν προσφοράν, τὸ ἴδιον ἦθος καὶ τὴν ἰδίαν σοβαρότητα, τὰ ὁποῖα τὸν διακρίνουν, ὥστε νὰ ἐκπληροῦται συγχρόνως ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ καὶ ἡ παράδοσις τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης νὰ κοσμῆται δι’ ἐκλεκτῶν ἱεραρχῶν.

Ὀφείλομεν ἐπίσης θερμὰς εὐχαριστίας εἰς ἅπαν τὸ ἔντιμον Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, καὶ ἰδιαιτέρως εἰς τὸν Ἐξοχώτατον Περιφερειάρχην κ. Σταῦρον Ἀρναουτάκην, τὸν Ἀντιπεριφερειάρχην Χανίων κ. Ἀπόστολον Βουλγαράκην καὶ τὸν ἀξιότιμον Δήμαρχον Πλατανιᾶ, κύριον Ἰωάννην Μαλανδράκην, οἱ ὁποῖοι στηρίζουν καὶ ποικιλοτρόπως συνδράμουν τὸ ἔργον αὐτῆς, ἀποδεικνύοντες οὕτω τὴν ἀγάπην καὶ τὴν τιμήν των πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν. Τοὺς ἀξίζει εἷς δίκαιος ἔπαινος καὶ ἐκφράζομεν πρὸς αὐτοὺς τὴν εὐαρέσκειαν τῆς ἡμῶν Μετριότητος.

Ὑψοῦμεν τὸ ποτήριον, εὐχόμενοι εἰς πάντας πλουσίαν τὴν εὐλογίαν τοῦ Κυρίου πρὸς καλλίκαρπον συνέχισιν τοῦ ἔργου τῆς Ἀκαδημίας ταύτης, ὑπὸ τὴν συνετὴν καὶ σώφρονα καθοδήγησιν τοῦ Προέδρου αὐτῆς, μὲ τὴν συμβολὴν καὶ τὴν ἀδιάλειπτον συμπαράστασιν τῶν ἐκλεκτῶν συνεργατῶν του.

Εὐχαριστοῦμεν καὶ πάλιν ἅπαντας διὰ τὴν ὑποδοχὴν καὶ τὴν φιλοξενίαν ὑμῶν, ἡ ὁποία μεγάλως ἀνέψυξεν ἡμᾶς καὶ μᾶς δίδει δυνάμεις εἰς τὴν συνέχισιν τῆς εὐθυνηφόρου ἀποστολῆς μας. Ἡ εὐγνωμοσύνη ἡμῶν θὰ εἶναι μόνιμος διὰ πάντας.