[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν Ἑόρτιον Τράπεζαν
μετὰ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Καθολικοῦ
τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς
Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς
(2 Σεπτεμβρίου 2012)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κύριε Εἰρηναῖε,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου
κύριε Δαμασκηνὲ καὶ λοιποὶ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἐξοχώτατοι Ἄρχοντες τοῦ τόπου,
Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς μετὰ τῆς
τιμίας Συνοδείας ὑμῶν,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἦτο μεγάλη ἡ χαρὰ ἡμῶν νὰ τελέσωμεν σήμερον τὰ ἐγκαίνια τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς, ἡ ὁποία ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς ἱδρύσεώς της διακονεῖ τὸ ἱερὸν ἔργον τῆς σωτηρίας ψυχῶν, τῶν ἀφιερωμένων εἰς τὸν Κύριον καὶ λατρευουσῶν Αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός, ἐν Πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ.

Αὕτη ἡ χαρὰ ἠμῶν εἶναι ἀκόμη μεγαλυτέρα, καθ’ ὅτι ὁ ἐγκαινιασθεὶς ἱερὸς ναὸς οὗτος εἶναι τόπος λατρείας τοῦ Μεταμορφωθέντος Κυρίου, τιμᾶται δηλαδὴ εἰς τὸ ὑπερφυὲς καὶ θαυμαστὸν γεγονὸς τῆς Μεταμορφώσεως, τὸ ὁποῖον κατέχει κεντρικὴν θέσιν εἰς τὴν ζωὴν τοῦ ὀρθοδόξου μοναχοῦ καὶ ἐν γένει εἰς τὸν μοναχισμόν, ὅστις ἀποτελεῖ, τρόπον τινά, προέκτασιν τοῦ γεγονότος τούτου ἐν τῷ ἱστορικῷ γίγνεσθαι.

Ἡ ἄπειρος φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ ἔδωκεν εἰς ἡμᾶς τὴν ἀνεκτίμητον δωρεὰν ἀπὸ τῆς παρούσης ζωῆς νὰ μετέχωμεν εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς ἀφθάρτου καὶ ἀϊδίου δόξης τῶν τέκνων Αὐτοῦ. Ὡς γράφει ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ (Β΄ α΄, 16 κ.ἑ.), «οὐ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν  ὑμῖν τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ’ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος». Ἀνταυγείας αὐτῆς τῆς μεγαλειότητος θὰ χαρίζῃ ἐφεξῆς εἰς τὰς ἐνταῦθα μοναζούσας, ἀλλὰ καὶ εἰς πάντα ἀληθινὸν προσκυνητήν, τὸ μόλις πρὸ ὀλίγου ἐγκαινισθὲν καθολικόν. Καὶ ὡς ὁ ἀπόστολος Πέτρος, μένων ἐκστατικὸς ἐνώπιον τοῦ ὁρωμένου  κάλλους τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου, «μὴ εἰδὼς ὃ ἐλάλει», αἰτεῖται παρ’ Αὐτοῦ «ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σκηνάς», διὰ νὰ μένῃ διὰ πάντα ἐκεῖ καὶ νὰ εὐφραίνεται εἰς τὴν θέαν Αὐτοῦ τοῦ θείου Προσώπου, οὕτως εὐχόμεθα καὶ ὑμεῖς, ἀγαπηταὶ ἀδελφαί, νὰ προσέρχεσθε καὶ νὰ μένετε πάντοτε ἐν τῷ ἐγκαινιασθέντι ναῷ ὡς ἐπιποθηταὶ καὶ ἐπόπται τῆς Ἐκείνου μεγαλειότητος, καὶ νὰ ἀκούετε διαρκῶς καὶ μυστικῶς εἰς τὰ ὦτα τῆς ψυχῆς σας «τὴν φωνὴν τὴν ἐνεχθεῖσαν ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης: "Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, εἰς ὅν ἐγὼ ηὐδόκησα". Ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ θεανθρωπίνου κάλλους κάθε κοσμικὴ δόξα καὶ φαντασία ὁμοιάζει μὲ σκιὰν καὶ ὄναρ. Ἐνώπιον τοῦ φωτὸς τοῦ Προσώπου τοῦ Κυρίου, «κερὶ κι ὁ ἥλιος θὰ σβηστεῖ στὸν οὐρανό», λέγει ὁ ποιητής. Μὴ λησμονῆτε λοιπὸν ποτὲ ὅτι αὐτὴν τὴν μετοχὴν εἰς τὴν δόξαν καὶ εἰς τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἄπειρος ἀγαθότης Του δὲν ἔδωκε μόνον εἰς τοὺς τρεῖς Μαθητας Του ἐν Θαβωρείῳ, ἀλλὰ ἔκτοτε καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας χαρίζει εἰς πάντα ἄνθρωπον εἰλικρινῶς ποθοῦντα αὐτήν.

Διὰ νὰ φθάσητε, βεβαίως, ἁγία Καθηγουμένη καὶ ὁσιώταται ἀδελφαί, εἰς τὸ σημερινὸν κορυφαῖον τοῦτο γεγονός, ἐπιστέγασμα πολυετοῦς προσπαθείας, ὑμεῖς καὶ τὰ ὑπόλοιπα, ἀφανῶς καὶ φανερῶς ἐργασθέντα, μέλη τῆς Ἀδελφότητος γνωρίζετε κάλλιον ἡμῶν ὁπόσοι κόποι καὶ προσωπικαὶ θυσίαι ἐχρειάσθησαν καὶ ὁπόσας δοκιμασίας καὶ θλίψεις διήλθετε. Ἡμεῖς γευόμεθα νῦν τὸν γλυκὺν καρπόν. Δὲν λανθάνει ὅμως ἡμᾶς ἡ θυσία καὶ ὁ ἀγών, οἱ ὁποῖοι προηγήθησαν.

Συνεχίσατε λοιπὸν τὴν ζωήν σας μετὰ φόβου καὶ ἀγάπης δουλεύουσαι τῷ Κυρίῳ, ὑπὸ τὴν πατρικὴν καθοδήγησιν τοῦ κατὰ πνεῦμα πατρὸς ὑμῶν Ἱερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης καὶ λίαν προσφιλοῦς ἡμῖν ἀδελφοῦ κυρίου Εἰρηναίου, ὡς Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, καὶ τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου καὶ ἀγαπητοῦ ἡμῖν ἀδελφοῦ κυρίου Δαμασκηνοῦ, ὡς ποιμενάρχου τῆς Ἐπαρχίας ταύτης, μὲ τὴν βεβαίαν πεποίθησιν ὅτι οἱ «τῷ ὕψει τῶν ἀρετῶν ἐπαρθέντες, καὶ τῆς ἐνθέου τῆς Μεταμορφώσεως δόξης ἀξιωθήσονται». Ἀγωνισθῆτε ὅλαις δυνάμεσιν, ὥστε νὰ φανῆτε ἄξιαι τῆς μεγίστης τιμῆς καὶ κλήσεως τὴν ὁποίαν σᾶς ἔκαμεν ὁ Κύριος καὶ σᾶς κατέταξεν εἰς τὸ ἰσάγγελον τάγμα τῶν Ὀρθοδόξων μοναζουσῶν.

Εὐχαριστοῦμεν θερμῶς διὰ τὴν ἀβραμιαίαν φιλοξενίαν καὶ τὴν παρατιθεμένην ταύτην ἑόρτιον Τράπεζαν καὶ διὰ τὴν ἐν γένει ἐπιδειχθεῖσαν τιμὴν καὶ ἀγάπην πασῶν ὑμῶν, καὶ δοξάζομεν τὸν Θεὸν διὰ πάντα ὅσα ἀφθονοπαρόχως χαρίζει εἰς τὴν Ἱερὰν ταύτην καθ' ἡμᾶς Πατριαρχικὴν καὶ Σταυροπηγιακὴν Μονήν.

Συγχαίροντες πατρικῶς μετὰ τῆς ὁσιακῆς καὶ φιλτάτης Ἀδελφότητος ὑμῶν, ἁγία Καθηγουμένη, διὰ τὸ ἱστορικὸν γεγονὸς τῶν ἐγκαινίων, πορευόμεθα μετὰ χαρᾶς εἰς τὸν ἐπακολουθοῦντα ἐγκαινισμὸν καὶ τὴν εὐλόγησιν τοῦ Κέντρου Περιβαλλοντικὴς Ἐκπαιδεύσεως.

Εὐχόμεθα εἰς ὑμᾶς ἀδιάλειπτον τὴν εὐλογίαν τοῦ ἐν Θαβὼρ Μεταμορφωθέντος Κυρίου καὶ τὴν θεομητορικὴν χάριν τῆς Θεοτόκου Ζωοδόχου Πηγῆς, τῆς ἐκπηγασάσης τὴν Ζωὴν ἡμῶν, καὶ ἀδιάκοπον προκοπὴν πνευματικήν, ὥστε νὰ συνεχίζε0τε φαίνουσαι τὸ φῶς τῆς Μεταμορφώσεως πάσῃ τῇ Ἐκκλησίᾳ, εἰς δόξαν Κυρίου καὶ σωτηρίαν καὶ ἐνίσχυσιν πλήθους ψυχῶν, αἵτινες προστρέχουν διψητικῶς εἰς τὴν Ἱερὰν ταύτην Μονήν.

Ὑψοῦντες τὸ ποτήριον, ὑψοῦμεν δεητικῶς καὶ τὴν δεξιὰν ἡμῶν καὶ εὐλογοῦμεν τὴν θεόλεκτον συνοδείαν σας, ἐξαιτούμενοι μόνιμον τὴν γλυκεῖαν παράκλησιν καὶ τὴν ἔκχυσιν τῶν ποταμῶν τῶν δωρεῶν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.