[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν Ὑποδοχὴν καὶ Ἐπίσημον Δοξολογίαν
ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Τζαγκαρόλων
(1 Σεπτεμβρίου 2012)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κύριε Εἰρηναῖε,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου κύριε Δαμασκηνὲ καὶ λοιποὶ Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοὶ Ἱεράρχαι, μέλη τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης,
Ὁσιολογιώτατε ἅγιε Καθηγούμενε τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης, Ἀρχιμανδρῖτα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κύριε Ἀμφιλόχιε,
Ἐξοχώτατοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν,
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ὁ Κύριος χαρίζει εἰς ἡμᾶς σήμερον, ἡμέραν ἐνάρξεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν χαρὰν νὰ εὑρισκώμεθα ἐν τῷ μέσῳ ὑμῶν, τῶν ἐν Κρήτῃ ἀγαπητῶν τέκνων τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, ἐρχόμενοι διὰ νὰ ἐπισκεφθῶμεν τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου καὶ νὰ εὐχηθῶμεν εἰς τὸν νέον Ποιμενάρχην αὐτῆς, λίαν ἀγαπητὸν ἀδελφὸν κύριον Εὐγένιον, μακρὰν καὶ εὐκλεᾶ ποιμαντορίαν, ὁμιλήσωμεν εἰς τὰς ἐργασίας τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν εἰς τὴν ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου καὶ Σελίνου καὶ ὑπὸ τὴν προεδρείαν τοῦ ποιμενάρχου αὐτῆς τελοῦσαν περίπυστον Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν Κρήτης, ὡς καὶ διὰ τὴν τέλεσιν τῶν ἐγκαινίων τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Παναγίας Χρυσοπηγῆς, τῆς κειμένης ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς θεοσώστου ταύτης Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εὐχαριστοῦντες θερμῶς διὰ τὴν λίαν τιμητικὴν ὑποδοχήν σας, Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κύριε Εἰρηναῖε, Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου κύριε Δαμασκηνὲ καὶ λοιποὶ ἅγιοι ἀδελφοί, ὡς καὶ διὰ τὸν ἐπιδεικνυόμενον σεβασμὸν καὶ τὴν τιμήν σας πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν, εὐχόμεθα ἐκ καρδίας ὁ ἀρχόμενος σήμερον ἐκκλησιαστικὸς ἐνιαυτὸς νὰ εἶναι εὐλογημένος πλουσίως παρὰ Θεοῦ καὶ νὰ διατεθῇ ὡς χρόνος σωτηρίας καὶ συναντήσεως μετὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ.

Ὡσαύτως, εὐχόμεθα εἰς τὴν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς πλουσίαν τὴν εὐλογίαν καὶ τὰς μεσιτείας τοῦ σήμερον τιμηθέντος ὁσίου Συμεὼν τοῦ στυλίτου, τοῦ πραγματικοῦ τούτου στύλου τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡς καὶ τῶν αὔριον ἑορταζομένων ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ, τοῦ κλεΐσαντος τὸν Πατριαρχικὸν Θρόνον τῆς Βασιλευούσης, καὶ ἁγίου μάρτυρος Μάμαντος, τῆς δόξης ταύτης τῆς ἁγιοτόκου Καππαδοκίας.

Χαίρομεν, διότι ὁ πανάγαθος Θεὸς παρέχει εἰς ἡμᾶς τὴν δυνατότητα νὰ ἴδωμεν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὸ ἐνταῦθα ποίμνιον τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ νὰ μεταφέρωμεν εἰς αὐτὸ προσωπικῶς τὴν εὐλογίαν καὶ τὰς εὐχὰς αὐτῆς, ἡ ὁποία ἔχει ἀνάγκην καὶ ἀπὸ τὰς εὐχάς σας καὶ τὴν ἰδικήν σας στήριξιν καὶ ἀγάπην, διὰ νὰ συνεχίζῃ τὸ κοσμοσωτήριον ἔργον της καὶ τὴν δισχιλιετῆ μαρτυρίαν καὶ ἀποστολήν της νὰ κομίζῃ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὸ μήνυμα τῆς ἐν Χριστῷ μεταμορφώσεως καὶ θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου.

Ἰδιαιτέρως συγκινούμεθα καὶ λαμβάνομεν πνευματικὴν χαράν, ὁσάκις εὑρισκόμεθα εἰς τὴν Κρήτην, συναντῶντες ἐνταῦθα τὸν θεοφιλέστατον λαόν της, ἔχοντα ὁμολογουμένην τὴν πηγαίαν εὐλάβειαν καὶ παραδοσιακὴν τὴν ἀφοσίωσίν του πρὸς τὸ Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον.

Ἡ ἐπίσκεψίς μας εἰς τὴν εὐλογημένην καὶ λίαν θεοσεβῆ Νῆσον αὐτὴν ἀρχίζει μὲ τὸ προσκύνημα εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῆς ὁποίας κτίτορες τυγχάνουν οἱ μακάριοι αὐτάδελφοι Ἱερεμίας καὶ Λαυρέντιος, ἐκ τῆς περιπύστου ἐνετοκρητικῆς οἰκογενείας τῶν Τζαγκαρόλων. Τὰ δύο ταῦτα τέκνα τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας πιστεύομεν ὅτι ἀγάλλονται σήμερον ἐν οὐρανοῖς, ὁρῶντα τὴν τιμὴν καὶ τὴν λαμπρότητα μὲ τὰς ὁποίας περιβάλλεται ἡ ὑπ’ αὐτῶν ἱδρυθεῖσα εἰς τιμὴν καὶ δόξαν τῆς παναγίας καὶ προσκυνητῆς Τριάδος ἱερὰ αὕτη καλιά. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θὰ αἰσθάνωνται τὴν καρποφορίαν τῶν πολλῶν κόπων καὶ θυσιῶν, εἰς τὰς ὁποίας ὑπεβλήθησαν χάριν τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου Του, ἐγκαταλιπόντες ἕνα λαμπρὸν κοσμικὸν μέλλον, τὸ ὁποῖον εἶχον ὡς τέκνα τοῦ Διοικητοῦ τῆς Νήσου, ἀντιμετωπίσαντες ἐνίοτε πειρασμοὺς ἐκ τῆς καχυποψίας καὶ ἐχθρότητος τοῦ ἐντοπίου πληθυσμοῦ ὡς ὀρθόδοξοι ἐκ μὴ ὀρθοδόξων γονέων, καὶ μοχθήσαντες διὰ πολλῶν κόπων καὶ μεριμνῶν διὰ τὴν κατασκευὴν καὶ ἀνοικοδόμησιν τοῦ ἱεροῦ τούτου κατοικητηρίου.

Εἶναι ἰδιαιτέρα ἡ χαρά μας νὰ βλέπωμεν σήμερον τὴν καλὴν καὶ σταθερὰν πορείαν τῆς Μονῆς, μὲ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν μέριμναν τοῦ ἁγίου Καθηγουμένου αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀμφιλοχίου, ὁ ὁποῖος, ὡς ὁ κτίτωρ καὶ προκάτοχος αὐτοῦ Ἱερεμίας, ἐμαθήτευσεν εἰς τὸ μέγα μοναστικὸν κέντρον καὶ ἁγιαστήριον ψυχῶν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, τὸ ἁγιώνυμον Ὅρος τῆς Θεοτόκου, διὰ νὰ λάβῃ ἐκεῖθεν τὰς καλὰς βάσεις καὶ ἀρχὰς εἰς τὴν οἰκοδομὴν τῆς πνευματικῆς του πορείας.

Συγχαίρομεν αὐτῷ καὶ τῇ ἐκλεκτῇ Ἀδελφότητι διὰ τὰς ἀκαμάτους προσπαθείας των νὰ συντηρήσουν τὰς κτηριακὰς ἐγκαταστάσεις καὶ τὴν περιουσίαν τῆς Μονῆς, νὰ καλλιεργήσουν τοὺς ἀγρούς της, νὰ διατηρήσουν ἀνθηρὰν τὴν οἰκονομικήν της κατάστασιν καὶ κυρίως να μεριμνοῦν διὰ τὴν ἀδιάλειπτον ἐν αὐτῇ λατρείαν τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῶν ἐνταῦθα προσερχομένων χριστιανῶν. Εὐχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ ἀνταποδώσῃ ἑκατονταπλασίως τὸν μισθὸν τῆς διακονίας των καὶ νὰ εὐοδώνῃ δαψιλῶς τὰς προσπαθείας των, χαρίζων εἰς τοὺς ἰδίους τὴν σωτηρίαν καὶ εἰς τοὺς προσκυνητὰς τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν παραμυθίαν, κατὰ τὴν δυσχερῆ μάλιστα ταύτην συγκυρίαν διὰ πάντας.

Ἅγιε Καθηγούμενε,

Εἰς ἀναγνώρισιν καὶ ἠθικὴν ἐπιβράβευσιν τῆς μέχρι σήμερον εὐόρκου διακονίας σας, ἀλλὰ καὶ τῆς ὑποδειγματικῆς ἀφοσιώσεώς σας εἰς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Πόλεως, σᾶς προάγομεν σήμερον εἰς Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Εἶναι μία προαγωγὴ τὴν ὁποία δικαιοῦσθε καὶ ἡ ὁποία εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θὰ χαροποιήσῃ τὰ μέγιστα αὐτοὺς ποὺ σᾶς γνωρίζουν καὶ ἐκτιμοῦν κατ᾿ ἀξίαν τὸ πρόσωπόν σας καὶ τὴν προσφοράν σας. Ἄξιος!

Κατακλείοντες τὴν παροῦσαν σύντομον προσλαλιάν, ἅγιοι ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ, αἰτούμεθα τὴν παρὰ τῆς σκεπούσης τὸν οἶκον τοῦτον Ἁγίας Τριάδος εὐλόγησιν τῆς ἀρχομένης Πατριαρχικῆς ταύτης ἐπισκέψεως ἡμῶν εἰς τὸν τόπον σας, καὶ παρακαλοῦμεν πατρικῶς τὸν ἐφευρέτην τῆς κλίμακος τοῦ στύλου πρὸς ἀνάβασιν θείαν, ὅσιον Συμεὼν νὰ χαρίζῃ εἰς τοὺς ἐνταῦθα ἐνασκουμένους ἀδελφοὺς καὶ εἰς κάθε ἀληθινὸν προσκυνητὴν «ἀναβάσεις θείας ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν».

Εἴθε ὁ Κύριος νὰ δωρῆται εἰς ὅλους γαλήνιον τὸν ἐνιαύσιον κύκλον καὶ νὰ στερεώνῃ ἣν ἐφύτευσεν ἡ παντοδύναμος δεξιά Του κατάκαρπον ἄμπελον τῆς τοπικῆς ταύτης Ἐκκλησίας τῆς Κυδωνίας καὶ τοῦ Ἀποκορώνου καὶ συμπάσης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.

Τέλος, στρεφόμεθα πρὸς ὑμᾶς, Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἅγιε ἀδελφέ, Μητροπολῖτα Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου κύριε Δαμασκηνέ, διὰ νὰ σᾶς εὐχηθῶμεν καλλίκαρπον τὴν συνέχισιν τοῦ ἤδη ἀγλαοκάρπου ποιμαντορικοῦ σας ἔργου εἰς τὴν ἱστορικὴν ταύτην Ἐπαρχίαν τῆς Δυτικῆς Κρήτης. Διαπρύσιος ἀναβαίνει ἡ προσευχὴ ἡμῶν ὅπως ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς σᾶς ἐνδυναμώνῃ εἰς τὴν διακονίαν τοῦ ποιμνίου σας, ὥστε νὰ ἴδητε τὰ πνευματικὰ ἔκγονά σας κύκλῳ τῆς τραπέζης σας, δοξάζοντα καὶ εὐλογοῦντα τὸ Ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Εὐχαριστοῦμεν διὰ τὴν ὑποδοχήν, τοὺς θερμοὺς λόγους καὶ τὰς περιποιήσεις καὶ ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τὴν χάριν καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος τοῦ Θεοῦ.