[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν Ὑποδοχῆν Αὐτοῦ εἰς τὴν Κεντρικὴν
Πλατεῖαν Δήμου Κοζάνης
(27 Ἰουνίου 2012)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σερβίων καὶ Κοζάνης κύριε Παῦλε,
Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀδελφοί,
Ἐντιμότατε κύριε Λάζαρε Μαλούτα, Δήμαρχε Κοζάνης,
Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν καὶ στρατιωτικῶν
Ἀρχῶν τοῦ τόπου,
Λαὲ τοῦ Θεοῦ ἠγαπημένε,

Μετὰ πολλῆς χαρᾶς εὑρισκόμεθα αὐτὴν τὴν εὐλογημένην ὥραν ἐν τῷ μέσῳ ὑμῶν ἐπισκεπτόμενοι διὰ πρώτην φορὰν τὴν προκαθημένην τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, τὴν ἱστορικὴν πόλιν τῆς Κοζάνης.

Ἤλθομεν ἐδῶ ἐκ τῆς βασιλίδος τῶν Πόλεων ἀνταποκρινόμενοι εἰς τὸ κάλεσμα τῆς ἀγάπης σας, καὶ μεταφέρομεν πρὸς ὅλους ἐσᾶς, τοὺς εὐσεβεῖς ἄρχοντας καὶ τὸν φιλόχριστον λαόν, τὴν ἀγάπην καὶ τὴν εὐλογίαν τῆς Μητρὸς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῶν σεβασμάτων καὶ τῶν ἁγιασμάτων της. Ἤλθομεν ὅμως καὶ διὰ νὰ ἴδωμεν τὸν χαριτωμένον τοῦτον τόπον σας, διὰ νὰ θαυμάσωμεν τὰ ἔργα καὶ τὴν πρόοδον τῆς πόλεώς σας, διὰ νὰ σᾶς μεταδώσωμεν τὸν παλμὸν τῆς καρδίας μας καὶ νὰ ἀφουγκρασθῶμεν τὸν ἰδικόν σας.

Καὶ ἰδοὺ τὸν ᾐσθάνθημεν ἤδη διὰ τῆς θερμοτάτης αὐτῆς ὑποδοχῆς, ἡ ὁποία ἐν μέσῳ θέρους ἐδρόσισεν ἡμᾶς ἀπὸ τὸν καύσωνα τῆς ἡμέρας. Τὸν ᾐσθάνθημεν εἰς τοὺς εὐγενεῖς καὶ πρόφρονας λόγους σας, κύριε Δήμαρχε, τοὺς ἐκφράζοντας τὴν τιμὴν καὶ τὸν σεβασμόν σας πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν καὶ τὴν ἡμετέραν Μετριότητα. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν ὅλους ἀπὸ καρδίας καὶ σᾶς ἀνταποδίδομεν τὴν πολλὴν πατρικήν μας ἀγάπην καὶ τὴν Πατριαρχικὴν εὐλογίαν.

Χαιρόμεθα εὑρισκόμενοι εἰς τὸν διηυρυμένον Δῆμον τῆς Κοζάνης καὶ χαιρετίζομεν μετὰ πολλῆς στοργῆς καὶ ἀγάπης τοὺς κατοίκους τῆς πόλεως τῆς Κοζάνης καὶ τῶν περὶ αὐτὴν Δημοτικῶν Ἑνοτήτων, αὐτόχθονας καὶ πρόσφυγας, ἐκ Πόντου καὶ Μικρᾶς Ἀσίας, ὡς ὑπενθυμίζει τὸ ὄνομα τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἑλλησπόντου. Χαίρομεν διότι εὑρισκόμεθα εἰς πόλιν ἱστορικήν, διάδοχον τῆς ἀρχαίας μακεδονικῆς Ἐλιμείας, τῆς ὁποίας πρωτεύουσα ἦτο ἡ Αἰανή, συνδυάζουσαν τὴν λιτότητα τοῦ ὀρεινοῦ τοπίου μὲ τὴν εὐρύτητα τῆς εὐφόρου κοιλάδος τοῦ Ἀλιάκμονος, τὴν ὁποίαν ἀτενίζει ἐντεῦθεν ὁ ἐπισκέπτης. Λιτότης καὶ εὐρύτης ἀντικατοπτρίζονται καὶ εἰς τὴν ζωὴν τῶν κατοίκων της, οἱ ὁποῖοι φιλοφρόνως προσέφερον ἀναψυχὴν καὶ φιλοξενίαν κατὰ τὸν 17ον αἰῶνα εἰς τοὺς διωχθέντας χριστιανοὺς ἐκ τῶν Ἀγράφων καὶ τῆς Θεσσαλίας.

Ἡ τοιαύτη εὐρύτης τοῦ πνεύματος συνέβαλεν εἰς τὴν ταχεῖαν ἀνάπτυξιν καὶ πρόοδον τῆς πόλεως, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν ἱκανῶν ἀρχόντων ὡς ὁ Ἰωάννης καὶ ὁ Χαρίσιος Τράντας, οἱ ὁποῖοι διησφάλισαν ὄχι μόνον προνόμια σημαντικὰ ὡς πρὸς τὴν θρησκευτικὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν ἐκπαίδευσιν, ἀλλὰ καὶ προνόμια ἐμπορικὰ εἰς τὰς παραδουναβίους χώρας, τὰς χώρας τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης καὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν, ἱδρύσαντες πολυαρίθμους καὶ περιφήμους κοινότητας.

Ἐργατικοὶ καὶ φιλοπρόοδοι οἱ πατέρες σας εὐημερήσαντες εἰς τὴν ξένην δὲν ἐλησμόνησαν τὴν πατρῴαν γῆν, ἀλλ᾽ ἔσπευσαν ὡς τέκνα φιλόστοργα νὰ ἐνισχύσουν τὴν γενέτειραν καὶ νὰ κοσμήσουν τὴν πόλιν τῆς Κοζάνης μὲ λαμπρὰ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα, βιβλιοθήκην, ἱεροὺς ναοὺς καὶ μεγαλοπρεπῆ οἰκήματα. Εἰς τὰς Σχολάς της ηὐτύχησεν ἡ πόλις νὰ ἔχῃ πεφωτισμένους διδασκάλους ὡς τὸν Γεώργιον Κονταρῆν, μετέπειτα Μητροπολίτην Γρηγόριον, καὶ τὸν πολύν Εὐγένιον Βούλγαρην˙ ὅμως καὶ αὕτη προσέφερε διδασκάλους, συγγραφεῖς καὶ λογίους ὡς ὁ Χαρίσιος Μεγδάνης, ὁ Γεώργιος Ρουσιάδης, ὁ Μιχαὴλ Περδικάρης, ὁ Εὐφρόνιος Πόποβιτς, ἀλλὰ καὶ ὁ Γεώργιος Λασσάνης καὶ ὁ Γεώργιος Σακελλάριος, πολλὰ συμβαλόντας εἰς τὴν ἀνόρθωσιν τοῦ Γένους καὶ γράψαντας τὸ ὄνομα τῆς πόλεως χρυσοῖς γράμμασιν εἰς τὴν βίβλον τῆς ἱστορίας.

Τὴν ζωτικότητα καὶ τὴν δημιουργικότητα τῶν κατοίκων τῆς Κοζάνης ἀνενέωσαν πρὸ ἐνενηκονταετίας οἱ ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας καὶ Πόντου πρόσφυγες, ἐγκατασταθέντες ἐνταῦθα, καὶ καταστήσαντες ἔτι ἰσχυροτέρους τοὺς δεσμοὺς τῆς πόλεως ταύτης μετὰ τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων καὶ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, εἰς τὸν μαρτυρικὸν θρόνον τῆς ὁποίας ἀνῆλθε καὶ ὁ ἐνταῦθα ὀτρηρῶς διακονήσας κατὰ τὰς πρώτας δεκαετίας τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος Μητροπολίτης Φώτιος Μανιάτης, μετέπειτα Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Φώτιος ὁ Β´.

Οἱ γηγενεῖς καὶ ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας πατέρες σας εἰργάσθησαν ἀπὸ κοινοῦ διὰ τὴν διαμόρφωσιν τοῦ συγχρόνου προσώπου τῆς πόλεως, ὥστε σήμερον δύνασθε νὰ καυχᾶσθε δι᾽ αὐτούς, καὶ νὰ συνεχίζετε τὸ ἔργον των πρὸς ἀνάπτυξιν καὶ εὐημερίαν τῆς πόλεώς σας, ἀξιοποιοῦντες τὸν πλοῦτον της, τόν τε ὑλικὸν καὶ τὸν πολιτιστικόν, συνετῶς καὶ ἀποτελεσματικῶς. Διότι συχνάκις ἡ ἐκζήτησις ὑλικοῦ κέρδους ὁδηγεῖ εἰς ἀσύνετον ὑπερεκμετάλλευσιν τοῦ φυσικοῦ πλούτου καὶ ἀλόγιστον διαχείρισιν αὐτοῦ, ἔχουσα ἐνίοτε δυσαρέστους συνεπείας τόσον διὰ τὸ περιβάλλον ὅσον καὶ διὰ αὐτὴν τὴν ὕπαρξιν καὶ ζωὴν τῶν ἀνθρώπων.

Χαιρόμεθα δὲ μεγάλως ἀκούοντες ὅτι σεῖς σήμερον ἀξιοποιεῖτε τὸν ὀρυκτὸν πλοῦτον μετὰ σεβασμοῦ πρὸς τὸ περιβάλλον, προστατεύοντες αὐτὸ διὰ καινοτόμων δράσεων, ὡς ἡ τηλεθέρμανσις, ἡ ἐνεργειακὴ ἀναβάθμισις τῶν δημοσίων κτηρίων, ἡ ἀνακύκλωσις τῶν ὑλικῶν καὶ ὁ βιολογικὸς καθαρισμός, καὶ ὠφελεῖτε διὰ τῶν δράσεων αὐτῶν τὸ κοινωνικὸν σύνολον.

Ἐκ παραλλήλου δὲ χαίρομεν καὶ διὰ τὴν ἀνάδειξιν τοῦ ἑτέρου ἀγαθοῦ τῆς περιοχῆς σας, διὰ τοῦ ὁποίου σᾶς ἐπλούτισεν ὁ δωρεοδότης Θεός, τοῦ κρόκου Κοζάνης, ἡ ἐργώδης συγκομιδὴ τοῦ ὁποίου μᾶς ὑπενθυμίζει τὸ ἀρχαῖον ρητόν «τὰ καλὰ κόποις κτῶνται», ἀλλὰ καὶ μᾶς ἐνθαρρύνει εἰς διαρκῆ προσπάθειαν, ὥστε νὰ ἀνταποκριθῶμεν εἰς τὰς ὑποχρεώσεις τοῦ βίου μας καὶ νὰ καλλιεργήσωμεν εὐσυνειδήτως τὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ δοθέντα εἰς ἡμᾶς τάλαντα, ἐργαζόμενοι πρὸς δόξαν Αὐτοῦ καὶ ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν μας.

Χαιρόμεθα διότι βλέπομεν εἰς τὰ πρόσωπά σας αὐτὴν τὴν διάθεσιν πρὸς ἐργασίαν καὶ πρόοδον, ὄχι μόνον ὑλικὴν ἀλλὰ καὶ πνευματικήν, καθ' ὅσον ἡ ὑλικὴ πρόοδος ἄνευ τῆς πνευματικῆς ἀποτελεῖ κενὸν περιεχομένου ἐπίτευγμα, καὶ οἰκοδόμημα στερούμενον θεμελίων, κρημνιζόμενον καὶ καταποντιζόμενον εὐκόλως ἐκ τῶν καταιγίδων καὶ τῶν σεισμῶν τῶν ποικίλων τοῦ βίου ἐπαγωγῶν καὶ τῶν κρίσεων, αἱ ὁποῖαι ἐσχάτως πλήττουν τὸν κόσμον. Τὸ Γένος μας ἔχει ὅμως θεμέλιον ἰσχυρὸν τὴν ὀρθόδοξον πίστιν, καὶ ἀντλεῖ δύναμιν καὶ ζωὴν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καὶ τὰς ἑλληνικὰς καὶ χριστιανικὰς παραδόσεις του, ὥστε νὰ ἀνθίσταται εἰς τὰς δυσκολίας καὶ νὰ ἐξέρχεται ἀλώβητον ἐκ τῶν δυσχερειῶν. Διὰ τοῦτο καὶ σᾶς προτρέπομεν πατρικῶς νὰ συνεχίσετε ἀγωνιζόμενοι τὸν καλὸν ἀγῶνα, τηροῦντες τὰς παραδόσεις τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους καὶ τῆς Μητρὸς ἡμῶν Ἐκκλησίας, καὶ μένοντες ἀρρήκτως συνδεδεμένοι μετ᾽ αὐτῆς.

Μὲ αὐτὴν τὴν βεβαιότητα σᾶς εὐχαριστοῦμεν καὶ πάλιν διὰ τὴν θερμὴν ὑποδοχήν σας καὶ σᾶς εὐλογοῦμεν μετὰ πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης καὶ στοργῆς, εὐχόμενοι ὑγείαν καὶ πρόοδον εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν, εἰς ὅλους ἐσᾶς, τὸν ἀγαπητὸν κύριον Δήμαρχον καὶ τοὺς λοιποὺς ἄρχοντας, καὶ τοὺς προσφιλεῖς κατοίκους τῆς Κοζάνης, τῆς ὁποίας ἀπὸ τῆς σήμερον εἴμεθα καὶ ἡμεῖς πολῖται, καὶ σᾶς βεβαιοῦμεν ὅτι θὰ σᾶς ἔχωμεν ὅλους σας εἰς τὴν καρδίαν μας καὶ εἰς τὰς προσευχάς μας πάντοτε.

Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ πλούσιον ἔλεος Αὐτοῦ εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν καὶ τῶν ἀγαπητῶν οἰκογενειῶν σας.