[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
κατὰ τὴν Χειροθεσίαν
τοῦ Καθηγητοῦ Νικολάου Οὐζούνογλου
εἰς Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων
(5 Δεκεμβρίου 2011)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἐντιμολογιώτατε Ἄρχων Προστάτα τῶν Γραμμάτων κ. Νικόλαε Οὐζούνογλου,

Μετὰ πολλῆς τῆς χαρᾶς σᾶς ὑποδέχεται σήμερον, παραμονὴν τῆς ἐτησίας μνήμης τοῦ μεγάλου ἱεράρχου της, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, καὶ οὐρανίου προστάτου σας, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία εἰς τὰς αὐλάς της ὡς τέκνον αὐτῆς γνήσιον καὶ ἀγαπητόν, τὸ ὁποῖον ἐπιθυμεῖ νὰ τιμήσῃ διὰ τοῦ ὀφφικίου τοῦ Ἄρχοντος Προστάτου τῶν Γραμμάτων.

Ἔχομεν τὴν χαρὰν νὰ σᾶς γνωρίζωμεν καλῶς, οὐχὶ μόνον διότι ἀποτελεῖτε σάρκα ἐκ τῆς σαρκὸς τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὡς καταγόμενος ἐκ τῆς βασιλίδος ταύτης τῶν πόλεων, ἀλλὰ καὶ διότι ἀπὸ ἐτῶν προεδρεύετε τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, τῆς πολλὰ προσφερούσης εἰς τὸ εὐσεβὲς ἡμῶν Γένος καὶ δὴ εἰς τὴν ἐνταῦθα Ὁμογένειαν, ἰδίως δὲ εἰς τὴν νεολαίαν αὐτῆς, εἰς τὴν ὁποίαν ἅπαντες ἐναποθέτομεν τὰς χρηστὰς ἡμῶν ἐλπίδας διὰ τὸ μέλλον.

Καί εἴμεθα αἰσιόδοξοι δι᾽ αὐτό, διότι γνωρίζομεν ἐπισταμένως καὶ ἔχομεν ἰδίαν πεῖραν τῆς ἀνυστάκτου μερίμνης σας διὰ τὴν προστασίαν τῆς ὁμογενειακῆς παιδείας, τὴν ἐνίσχυσιν τῶν σχολείων καὶ τὴν στήριξιν τῶν μαθητῶν των πρὸς ὁλοκλήρωσιν τῶν σπουδῶν των εἰς τὰ ἀνώτατα ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα, κρατικὰ καὶ ἰδιωτικά, τῆς χώρας ἡμῶν μὲ τὴν χορήγησιν ὑποτροφιῶν πρὸς αὐτούς. Μὲ συγκίνησιν παρακαλουθοῦμεν τὴν στοργικὴν μέριμναν τὴν ὁποίαν ἐπιδεικνύετε ὡς πρόεδρος τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, ἐργαζόμενος καὶ ἀγωνιῶν, ὁμοῦ μετὰ τῶν λοιπῶν μελῶν αὐτῆς, διὰ τὴν κάλυψιν πάσης ἀνάγκης τῶν νέων τῆς Ὁμογενείας μας,  συνεχίζων τοιουτοτρόπως τὴν μακραίωνα ἀγαθὴν παράδοσιν κορυφαίων προσωπικοτήτων τοῦ Γένους καὶ συμπολιτῶν μας, τῶν πολυτρόπως εὐεργετησάντων τὴν παιδείαν καὶ τοὺς θεράποντας καὶ θιασώτας αὐτῆς. Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνον τὰ ἐκπαιδευτικὰ θέματα τῆς Ὁμογενείας διὰ τὰ ὁποῖα ζωηρῶς ἐνδιαφέρεσθε καὶ εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν ὁποίων ἀποτελεσματικῶς συμβάλλετε, ἀγαπητὲ Ἄρχων. Ἡ πρὸς τὴν γενέτειραν ἀγάπη σας καλύπτει ὁλόκληρον τὸ φάσμα τῶν ἀπασχολούντων ἡμᾶς προβλημάτων, διὰ τὴν ἐπίλυσιν τῶν ὁποίων ἐπικοινωνεῖτε καὶ συνεργάζεσθε ἐντίμως καὶ μὲ τὸν Σύνδεσμον Ὑποστηρίξεως τῶν Ρωμαίηκων Ἱδρυμάτων καὶ μὲ τὰς Κυβερνητικὰς ἀρχὰς τῆς Τουρκίας καὶ μὲ ἐκτὸς αὐτῆς καὶ τὴς Ἑλλάδος θεσμούς, θυσιάζων πολὺν ἀπὸ τὸν πολύτιμον χρόνον σας καὶ συντονίζων πολλὰς δραστηριότητας μὲ ἀποκλειστικὸν σκοπὸν τὴν ἀνακούφισιν τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας καὶ τῆς φυσικῆς αὐτῆς ἀρχῆς, ἤτοι τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, καὶ τὴν ἀποκατάστασιν ἀδικιῶν τοῦ παρελθόντος. 

Καὶ πάντα ταῦτα «τὰ προσφιλῆ καὶ εὔφημα», τὰ ὁποῖα ἐπιτελεῖτε παραλλήλως πρὸς τὰς ἐπιστημο¬νικάς σας ἐρεύνας καὶ τὴν ἀκαδημαϊκήν σας σταδιοδρομίαν ὡς καθηγητὴς τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, τὰ ἐπιτελεῖτε, μιμούμενος τὸ παράδειγμα τοῦ προστάτου ἁγίου σας, τοῦ ἁγίου Νικολάου, ὁ ὁποῖος ἀνεδείχθη κατὰ τὸν ἱερὸν ὑμνο¬γράφον «μέγας ἀντιλήπτωρ» πάντων τῶν ἐχόντων ἀνάγκην καὶ ἐν κινδύνοις τελούντων.

Ὅθεν, καὶ διὰ τοῦ προσφερομένου εἰς ὑμᾶς ὀφφικίου τοῦ Ἄρχοντος Προστάτου τῶν Γραμμάτων, τοῦ ἁρμόζοντος εἰς τὸ προσφιλὲς πρόσωπον καὶ τὸ θεάρεστον ἔργον σας, τιμῶμεν τὴν ἄχρι τοῦδε προσφοράν σας πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ εὐσεβὲς ἡμῶν Γένος, εὐελπιστοῦντες ὅτι θὰ συνεχίσητε προστατεύοντες ἐπὶ χρόνους μακροὺς τὴν ἐκπαιδευτικὴν κοινότητα τῆς Πόλεως ἡμῶν, ἡ ὁποία τυγχάνει καὶ πατρὶς καὶ τροφός σας, ἐνισχύοντες τὰ τέκνα αὐτῆς εἰς τὴν ἐπίτευξιν τοῦ εὐγενοῦς στόχου τῆς πνευματικῆς αὐτῶν καλλιεργείας καὶ μορφώσεως, ὥστε νὰ ἀναδειχθοῦν χρήσιμα καὶ ἐπίλεκτα μέλη καὶ τῆς ὁμογενείας καὶ τῆς χώρας ταύτης.

Χαρῆτε, λοιπόν, τὸ ὀφφίκιον τοῦτο, τὸ ὁποῖον συνοδευόμενον διὰ τοῦ Σταυροῦ, τὸν ὁποῖον φέρετε καὶ θὰ φέρετε ἐπὶ τοῦ στήθους σας, θὰ σᾶς ὑπομιμνήσκῃ τὴν ἐσταυρωμένην καὶ μαρτυρικὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς ὁποίας συγκυρηναῖος καθίστασθε καὶ ὑμεῖς ἀπὸ τῆς σήμερον, καὶ συνεχίσατε τὴν προσφοράν σας εἰς τὴν νεότητα καὶ παιδείαν μετὰ μείζονος ζήλου καὶ ἀγάπης.

Ἐν κατακλεῖδι, ἀποδίδοντες εἰς ὑμᾶς τὴν τιμὴν ταύτην καὶ ὑπὸ τὴν ἰδιότητα τοῦ προέδρου τῆς ΟΙΟΜΚΩ ἐπιγράφομεν αὐτὴν καὶ εἰς ὅλα τὰ μέλη αὐτῆς, τὰ ὁποῖα, ἂν καὶ ἠναγκάσθησαν λόγῳ τῶν ἰδιαιτέρων συνθηκῶν τῶν καιρῶν νὰ ἀποδημήσουν μακρὰν τῶν πατρογονικῶν αὐτῶν ἑστιῶν, δὲν ἐλησμόνησαν ταύτας, ἀντιθέτως μάλιστα προσπαθοῦν, μὲ κάθε τρόπον νὰ ἔλθουν βοηθοὶ εἰς τὰς ἀνάγκας τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας καὶ δὴ τῆς ἐκπαιδευτικῆς Κοινότητος.

Ἐντιμολογιώτατε κ. Οὐζούνογλου,

σᾶς συγχαίρομεν θερμῶς ἐπὶ τῇ προσγενομένῃ εἰς ὑμᾶς ὑπὸ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τιμῇ καὶ ἀπονέμομεν τὴν Πατριαχικὴν ἡμῶν εὐλογίαν ὁμοῦ μετὰ τῆς πατρικῆς ἡμῶν εὐχῆς εἰς ὑμᾶς καὶ εἰς τοὺς οἰκείους σας καὶ εἰς ἅπαντα τὰ προσφιλῆ μέλη τῆς ὑφ᾽ ὑμῶν προεδρευομένης Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν. Ἄξιος!