[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2004.

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἀριθμ.Πρωτ. 247

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥἈδελφοί συλλειτουργοί καί τέκνα εὐσεβῆ καί φιλόθεα τῆς Ἐκκλησίας,

                                                                                                                                  Χριστός Ἀνέστη!

Τοῦτον τόν ἀναστάσιμον χαιρετισμόν ἀπευθύνοντες πρός τήν ἀγάπην σας ἀναπολοῦμεν τήν φιλάνθρωπον ἐνέργειαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, διὈὗ τά πάντα ἐγένοντο, νά χαρίσῃ εἰς τόν ἄνθρωπον τήν ζωήν, ἀλλά καί τήν σκληράν προσπάθειαν τοῦ ἀνθρωποκτόνου διαβόλου καί τῶν παραπλανωμένων ὑπ᾿ αὐτοῦ καί γενομένων ὀργάνων του ἀνθρώπων, νά στερήσουν ἀπό τούς ἀνθρώπους αὐτό τό μέγα καί θεῖον δῶρον τῆς ζωῆς.

Τό θεῖον δῶρον τῆς ζωῆς εἶναι συνδυασμένον κατά τήν πρόθεσιν τοῦ Θεοῦ μέ τήν χαράν. Ἐπλήσθη χαρᾶς τό στόμα τῶν Μυροφόρων ἐν τῷ λέγειν «Ἀνέστη ὁ Κύριος», ἀναφέρει ὁ ἱερός ὑμνῳδός. Ἔκτοτε, μυριόστομος ἀκούεται ἡ φωνή «Χριστός Ἀνέστη» καί μυριάδων πιστῶν χριστιανῶν τό στόμα πληροῦται χαρᾶς ἐν τῷ ἐπαναλαμβάνειν τήν ἐξαγγελίαν «Χριστός Ἀνέστη». Διότι ὅλοι αἰσθανόμεθα τήν ζωήν ὡς μίαν τῶν μεγαλυτέρων ἀξιῶν διά τόν ἄνθρωπον καί μάλιστα ἐκείνην μέσῳ τῆς ὁποίας δυνάμεθα νά ἀπολαύσωμεν ὅλας τάς ἄλλας θείας δωρεάς. Χωρίς τήν ζωήν δέν ἔχομεν αἴσθησιν τῶν ἄλλων δωρεῶν τοῦ Θεοῦ πρός ἡμᾶς.

Ἡ πηγή δέ τῆς ζωῆς καί τῆς χαρᾶς εἶναι ὁ Χριστός, ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα, καί καλεῖ ὅλους ἡμᾶς νά γίνωμεν μέτοχοι αὐτῶν τῶν θείων δωρεῶν Του. Καλεῖ δέ    ὄχι μόνον ἡμᾶς τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἀλλά καί κάθε ἄνθρωπον. Κάθε ἄνθρωπος εἶναι κεκλημένος ἀπό τόν Θεόν νά ζήσῃ τήν πληρότητα τῆς ζωῆς ἐν χαρᾷ. Διότι ὁ Θεός ἐδημιούργησε τόν ἄνθρωπον καί πάντα τά λοιπά πνευματικά καί λογικά ὄντα διά νά ζοῦν ἐν χαρᾷ καί νά ἀποτελοῦν κόσμημα τοῦ ὑλικοῦ καί πνευματικοῦ σύμπαντος. Ἔδωσε εἰς κάθε ἄνθρωπον τήν δυνατότητα νά ἀπολαμβάνῃ τήν ὅλην δημιουργίαν ἐν χαρᾷ, ἐντός τῶν ὁρίων, βεβαίως, τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ τῶν ὄντων καί ἀκόμη περισσότερον τῆς πρός Αὐτόν καί πρός τά ἄλλα ὄντα ἀγάπης. Ἡ τήρησις αὐτῆς τῆς ἐντολῆς ὁδηγεῖ εἰς μίαν ἁρμονικήν κοινωνίαν προσώπων, πλαισιουμένην ἀπό τήν ὑπηρετοῦσαν τόν ἄνθρωπον λοιπήν ἄψυχον κτίσιν καί στηριζομένην ἐπί τῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία εἶναι τό βάθρον τῆς ἀγάπης. Ἡ ἐν ἐλευθερίᾳ αἴσθησις τῆς ἀγάπης ἀποκαλύπτει καί τό ἄρρητον κάλλος τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου, τοῦ ἄκρου τῶν ἐπιθυμητῶν κατά τούς ἁγίους Πατέρας, καί τοῦ ἀγαπωμένου ἀνθρωπίνου προσώπου. Τό ἀνθρώπινον πρόσωπον ἀνακλᾷ καί εἰκονίζει τό θεῖον καί ὑπέρτατον κάλλος τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ, διότι ἐκτίσθη κατ᾿    εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Αὐτοῦ.

Ὁ πιστός χριστιανός, ἀλλά καί κάθε ἄνθρωπος, πρέπει νά αἰσθάνεται ὁ ἴδιος καί νά ἀναγνωρίζῃ εἰς ὅλους τούς ἄλλους τήν δυνατότητα νά ἀπολαμβάνουν τήν ζωήν    καί τήν χαράν τῆς ζωῆς. Ἀτυχῶς ὅμως, κατά πρῶτον ὁ διάβολος ἐμίσησε τήν ζωήν τῶν ἀνθρώπων καί ἔγινεν ἀνθρωποκτόνος καί κατά δεύτερον ἐνέβαλεν εἰς τό ἀνθρώπινον γένος τήν ἰδέαν τῆς ἀνθρωποκτονίας. Ἔπεισε τόν Κάϊν νά γίνῃ ὁ πρῶτος ἀδελφοκτόνος. Ἔκτοτε πολλοί συνάνθρωποί μας μισοῦν κατά μίμησιν ἐκείνου τήν ζωήν τῶν ἄλλων συνανθρώπων αὐτῶν. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι, ἔκτοτε καί καθ᾿    ὅλην τήν διάρκειαν τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας, μυριάδες ἀναρίθμητοι συνανθρώπων μας ἐστερήθησαν τῶν ἀγαθῶν τῆς ζωῆς καί τῆς χαρᾶς τῆς ζωῆς, συνεπείᾳ φονικῶν καί φθονερῶν πράξεων ἄλλων συνανθρώπων αὐτῶν. Τοῦτο δυστυχῶς συνεχίζεται ἀκόμη καί σήμερον.

Καί ὅμως ὁ Χριστός ἀνέστη ἵνα ζωήν ἔχωμεν καί περίσσειαν ζωῆς. Καί δέν εἶναι νοητόν οὔτε εἰς χριστιανόν οὔτε εἰς ἄλλον ἄνθρωπον ἀγαπῶντα τήν ἑαυτοῦ ζωήν καί σεβόμενον τόν Θεόν νά θέλῃ ἤ νά ἐνεργῇ τόν φόνον ἤ τόν πόνον τῶν συνανθρώπων αὐτοῦ. Ὁ φόνος τῶν συνανθρώπων, καί μάλιστα ἀδιακρίτως τῶν ἀθώων καί μή συμμετεχόντων εἰς πολεμικάς ἀντιπαραθέσεις, εἶναι πρᾶξις    ἀπάνθρωπος, καταδικαστέα καί μή ἡρωϊκή. Ὡσαύτως καταδικαστέα εἶναι καί πᾶσα ἐγωϊστική πρᾶξις προκαλοῦσα πόνον εἰς τούς ἄλλους καί ἀποβλέπουσα εἰς τήν ἱκανοποίησιν μερικῶν.

Ὅπως ἀνέκαθεν οὕτω καί τόν ἐφετεινόν ἑορτασμόν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ σκιάζουν πολλαί καί σοβαραί εἰδήσεις περί πολλαπλῶν ὁμαδικῶν ἀνθρωποκτονιῶν καί ἄλλων ὀδυνηρῶν πράξεων εἰς βάρος τῶν ἀνθρώπων πραττομένων ὑπό ἀνθρώπων. Ὁ Χριστός, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ Ὁδός καί ἡ Ἀνάστασις καί ἡ Ζωή καί ὁ Ὁποῖος διῆλθε τήν ἐπί γῆς ζωήν Αὐτοῦ εὐεργετῶν καί ἰώμενος, δεικνύει εἰς ὅλους τούς ἀνθρώπους τόν δρόμον τῆς ἀγάπης καί τῆς προσφορᾶς, τῆς δικαιοσύνης καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς ζωῆς καί τῆς χαρᾶς τοῦ ἄλλου, ὡς τόν μόνον δρόμον ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ τήν ἀνθρωπότητα εἰς τήν ἀληθῆ χαράν καί τήν πληρότητα τῆς ζωῆς. Ὁ Χριστός ἀντέστη εἰς τόν κατ᾽ Αὐτοῦ διωγμόν καί θάνατον διά τῆς συγχωρήσεως, τῆς ἀγάπης, τῆς εὐεργεσίας, τῆς θυσίας καί τῆς ἀναστάσεως. Ἀπέδειξεν ὅτι ἡ δύναμις τοῦ κακοῦ, παρά τήν λυσσώδη ἐπιδίωξίν του νά θανατώσῃ τόν ἀρχηγόν τῆς ζωῆς, οὐδέν ἐπέτυχε. Καί πείθει ἡμᾶς ὅτι καί σήμερον αἱ δυνάμεις τοῦ κακοῦ θά ἡττηθοῦν ἀπό τήν ἰσχυροτέραν δύναμιν τῆς ἀγάπης, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μόνη ἡ ὁποία ὁδηγεῖ εἰς τήν ἀνάστασιν.

Ὅθεν, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, δέν πρέπει νά δειλιῶμεν βλέποντες τό κακόν νά φαίνεται ὅτι ἐπικρατεῖ. Ἐν τέλει νικητής θά εἶναι ὁ Ἀναστάς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καί οἱ πιστεύοντες εἰς τήν ἀνάστασιν Αὐτοῦ. Ἀλλά ἡ νίκη μας δέν θά εἶναι νίκη κατά τῶν συνανθρώπων μας, ἀλλά νίκη κατά τοῦ κακοῦ, διότι οἱ χριστιανοί θέλομεν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά συμμετάσχουν εἰς αὐτήν τήν νίκην καί οὐδείς συνάνθρωπός μας νά νικηθῇ ὑπό τοῦ κακοῦ καί νά ἀπολέσῃ τήν ἐπίγειον καί πολύ περισσότερον τήν αἰωνίαν ζωήν αὐτοῦ.

Ὅθεν, χαιρετίζοντες ὑμᾶς πάντας, ἀγαπητοί, διά τοῦ ἀναστασίμου χαιρετισμοῦ «Χριστός Ἀνέστη», σᾶς εὐχόμεθα νά διέλθητε τήν περίοδον τοῦ Ἁγίου Πάσχα ἐν ἀναστασίμῳ χαρᾷ καί διά τῆς ἁγίας ζωῆς σας νά συμβάλλετε εἰς τήν διάδοσιν τοῦ πνεύματος τῆς φιλαλληλίας καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς ζωῆς καί τῆς χαρᾶς τῶν συνανθρώπων μας, διά νά νικᾶται τό κακόν ὑπό τοῦ καλοῦ καί νά βασιλεύῃ εἰς τάς καρδίας ὅλων ὁ νικητής τοῦ θανάτου, ὁ ἀρχηγός τῆς ζωῆς, ὁ Ἀναστάς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Γένοιτο.
   
Ἅγιον Πάσχα 2004
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα    εὐχέτης πάντων ὑμῶν.