[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Χαιρετισμός τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν ἀναχώρησιν Αὐτοῦ ἐξ Ἁγίου Ὄρους (10 Ὀκτωβρίου 2011)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Περατώσαντες αἰσίως,
Φίλτατοι Πατέρες,
Ἐξοχώτατε κύριε Διοικητὰ
καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Τὴν προσκυνηματικὴν ταύτην ἐπίσκεψιν ἡμῶν εἰς τὸ Ἅγιον Ὅρος, ἐπιστρέφομεν, σὺν Θεῷ, καὶ αὖθις εἰς τὰ ἴδια, ἐνισχυμένοι ἐκ τῆς παραμυθίας τῆς Κυρίας τοῦ Ἱεροῦ τούτου Τόπου καὶ πάντων τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει διαλαμψάντων Ἁγίων, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς πλουσίας καὶ στηρικτικῆς ἀγάπης καὶ υἱικῆς ἀφοσιώσεως ὑμῶν τῇ Μητρὶ Ἐκκλησίᾳ.

Διὸ καὶ χρέος ἡγούμεθα ἵνα ἀναπέμψωμεν τὰς τελευταίας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει εὐχαριστηρίους εὐχὰς ἡμῶν τῇ Μητρὶ τοῦ Κυρίου δι’ ὅσας εὐλογίας ἐπεδαψίλευσεν ἡμῖν κατὰ τὸ διάστημα τῆς ὀλιγοημέρου μέν, πλήρους δὲ εἰς καρποὺς καὶ βιώματα παραμονῆς ἡμῶν ἐν τῷ περιβολίῳ Της.

Καὶ νῦν ἀπερχόμεθα καλῶς εἰδότες, τέκνα θεοευλαβέστατα, ὅτι ἔχομεν ὄπισθεν ἡμῶν, ἐνταῦθα, σύμμαχον τεῖχος θερμῶν προσευχῶν, ἀναβαινουσῶν εἰς τὸν Θρόνον Κυρίου Σαβαὼθ ὡς θυμίαμα εὐπρόσδεκτον καὶ καθελκουσῶν δι’ ἡμᾶς ἐκεῖθεν θείαν δύναμιν καὶ ἐνίσχυσιν πνεύματος.

Ἐχάρημεν εὑρεθέντες ἐν τῷ μέσῳ ὑμῶν καὶ συνεκινήθημεν ἐκ τοῦ παραδείγματος τῆς ἀφοσιώσεώς σας εἰς τὴν λατρείαν τοῦ Κυρίου καὶ τῆς Παναγίας Μητρός Του καὶ εἰς τὴν θυσιαστικὴν διακονίαν τοῦ πλησίον, πνευματικήν τε καὶ πρακτικήν, ἐδιδάχθημεν καὶ ἀνενεώσαμεν τὴν αἴσθησιν τοῦ ἐπιτακτικοῦ χρέους τῆς ἀποστολῆς τοῦ καθ’ ἡμᾶς σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ἡμῶν προσωπικῶς, διὸ καὶ ἀπὸ καρδίας ἐκφράζομεν τὴν ὁλόθυμον εὐγνωμοσύνην:

Πρῶτον πρὸς τὸν ἀγαπητὸν Ἅγιον Πρωτεπιστάτην π. Βαρνάβαν Βατοπαιδινὸν καὶ τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας, οἵτινες πολὺ ἐκοπίασαν διὰ τὴν ἑτοιμασίαν μέχρι τελευταίας πρακτικῆς λεπτομερείας τῆς γενομένης ἐπισκέψεως καὶ εὐχόμεθα αὐτοῖς ὅπως συνετῶς ἅμα δὲ θεαρέστως καὶ ἀποδοτικῶς συνεχίσουν τὴν διακονίαν τῶν κοινῶν τοῦ Ἁγιωνύμου Ὅρους πραγμάτων, ὡς ἄλλωστε καὶ πράττουν.

Δευτερεῖα εὐχαριστιῶν ἀποδίδομεν εἰς τὰ μέλη τῆς τριμελοῦς ἐπὶ τῆς ὑποδοχῆς ἡμῶν Ἱεροκοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς Γέροντας Νεῖλον Σιμωνοπετρίτην, Νικόδημον Ἁγιοπαυλίτην καὶ Γαβριὴλ Ἐσφιγμενίτην, οἵτινες ἐπεφορτίσθησαν τὸ μέγιστον βάρος τοῦ προγραμματισμοῦ καὶ ἐπακριβοῦς ἐκτελέσεως τοῦ προγράμματος τῆς ἐπισκέψεως ἡμῶν ἐνταῦθα.

Ἀλλὰ θὰ ἦτο ἄδικον ἐὰν δὲν ἐξεφράζομεν εὐχαριστίας πρὸς ἅπαντας τοὺς Ὁσιολογιωτάτους Καθηγουμένους καὶ Προϊσταμένους τῶν Ἱερῶν Μονῶν, τοὺς ὁποίους ἔσχομεν τὴν χαρὰν νὰ ἴδωμεν ἐκ τοῦ σύνεγγυς καὶ θεωροῦμεν πολυτίμους πνευματικῶς συμπαραστάτας τοῦ ἔργου τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας.

Τελευτῶντες, εὐγνωμοσύνην ἐκφράζομεν πρὸς τὸν Ἐξοχώτατον Διοικητὴν κύριον Ἀρίστον Κασμίρογλου καὶ τὰς Ἐντιμοτάτας πολιτικὰς ἀρχὰς τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας διὰ πᾶσαν παρασχεθεῖσαν ἡμῖν εὐκολίαν καὶ ὁλοπρόθυμον ἐξυπηρέτησιν, ὡς καὶ τὴν εἰλικρινῆ εὐγένειαν καὶ τὸν βαθὺν σεβασμὸν μετὰ τοῦ ὁποίου συμπεριεφέρθησαν πρὸς τὴν ἡμετέραν Μετριότητα, εὐχόμενοι πλουσίαν τὴν εὐλογίαν τοῦ Κυρίου εἰς τὸ δημόσιον λειτούργημά των ἐπ’ ἀγαθῷ τοῦ Ἱεροῦ Τόπου.

Ὅμως, ὀφειλετικῶς δέον ὅπως μνησθῶμεν τῆς πολλῆς ἀγάπης καὶ τῆς συγκινητικῆς ἐκφράσεως τῶν αἰσθημάτων τιμῆς, εὐλαβείας καὶ ἀγάπης ὅλων τῶν ἐνταῦθα ἐνασκουμένων πατέρων, πιστῶν λάτρεων καὶ γνησίων φίλων τῆς Θεομήτορος, δεόμενοι πατρικῶς διὰ τὴν σὺν Θεῷ προκοπὴν καὶ ἐπιτυχίαν εἰς τὸν σκοπὸν τῆς μοναχικῆς βιοτῆς, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ἀπὸ τῆς παρούσης ζωῆς μετοχὴ εἰς τὰ ἀγαθὰ τῆς μελλούσης βασιλείας. Ἡ χάρις καὶ εὐλογία τοῦ παναγάθου Κυρίου νὰ συνοδεύουν τὴν ζωὴν καὶ τοὺς πνευματικοὺς ἀγῶνας ὅλων σας, πατέρες καὶ ἀδελφοὶ προσφιλέστατοι.

Παρατιθέμενοι δὲ ὑμᾶς, τῷ Θεῷ καὶ τῇ Σκέπῃ τῆς Παναγίας Μητρός Του, ἀσπαζόμεθα πάντας ἀδελφοποθήτως καὶ πατρικῶς καὶ ὑψοῦντες χεῖρας δεητικὰς πρὸς Κύριον ἑξαιτούμεθα ἑνὶ ἐκάστῳ τὰ πρὸς σωτηρίαν συμφέροντα, παρακαλοῦντες ὅπως ἔχητε καὶ ἡμᾶς ἀείποτε εἰς τὰς ἁγίας σας προσευχὰς, τὰς ὁποίας ἑξαιρετικῶς ἔχομεν ἀνάγκην!

Καλὴν ἀντάμωσιν καὶ πάλιν!