[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ομιλία του Προέδρου της Αδελφότητος Αρχόντων Οφφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου "Παναγία η Παμμακάριστος" Εντιμολ. κ. Οδ. Σασαγιάννη, κατά το ετήσιον προσκύνημα αυτών προς την Μητέρα Εκκλησία(22.05.2011).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

Χριστός Ανέστη!

Οι εκπρόσωποι της Αδελφότητος Οφφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου «Παναγία η Παμμακάριστος», ευρισκόμεθα και πάλιν, κατά την εύσημον αυτήν ημέραν, εις την Βασιλίδα των πόλεων και εις την Καθέδραν της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, διά να λειτουργηθούμε εις τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν, να εκφράσουμε την αφοσίωσίν μας προς την Μητέρα Εκκλησίαν και προς το σεπτό πρόσωπό Σας και διά να μοιραστούμε την αναστάσιμη χαρά μαζί Σας και με το ποίμνιό Σας.

Η επίσκεψίς μας αυτή προσλαμβάνει ιδαίτερο χαρακτήρα, επειδή εντός του τρέχοντος έτους συμπληρώνονται είκοσι έτη από της αναρρήσεως Υμών εις τον Αποστολικόν Θρόνον της Κωνσταντινουπόλεως. Είναι αδύνατον, Παναγιώτατε, να μην ξεχειλίζη η καρδία μας από θαυμασμό δι᾿ όσα Υμείς, και δι᾿ Υμών το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, κατώρθωσε κατά τας τελευταίας δύο δεκαετίας, προς δόξαν του εν Τριάδι Θεού, επ᾿ αγαθώ του ανθρώπου και του κόσμου του, διά την προστασίαν των όρων της ζωής και των ζωτικών αξιών της εν αδελφοσύνη συμβιώσεως και διά την μαρτυρία της εν Χριστώ ελευθερίας μέσα εις την σύγχρονη πολυδαίδαλη πραγματικότητα.

«Επιλείψει γαρ με διηγούμενον ο χρόνος» περί του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, του Αποστόλου της καταλλαγής και της ειρήνης. Του πολύτιμου και καλοδεχούμενου συνομιλητού, διά ηγέτας, τους οποίους πολλοί εθεώρουν απροσπέλαστους. Του πνευματικού ταγού, ο οποίος ήξερε να κερδίζη την εμπιστοσύνην των, να λειτουργή ως γεφυροποιός, εκεί όπου η σύγκρουσις έμοιαζε αναπόφευκτη. Απεδείχθητε, Παναγιώτατε, πραγματικά, ο «ΑντιΧάντιγκτον» της εποχής μας, ο άνθρωπος, ο οποίος είπε δυναμικά και ηχηρά «Όχι» εις το ιδεολόγημα της «συγκρούσεως των πολιτισμών». Κατωρθώσατε να συγκεντρώσετε, γύρω από το ίδιο τραπέζι ανθρώπους που έβλεπαν ο ένας εις τον άλλον τον «εχθρό».

Δεν διστάσατε να καταπιαστήτε με τα πιο μεγάλα και τα πιο δύσκολα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Η παρέμβασίς Σας ήτο παντού και πάντοτε υπέρ της αληθείας, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, του σεβασμού της ετερότητος, της προστασίας της ακεραιότητος και της ωραιότητος της δημιουργίας, είτε αυτή η παρέμβασις ελάμβανε χώραν εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον, είτε εις την UNESCO, είτε εις το Παγκόσμιον Οικονομικόν Φόρουμ, είτε ενώπιον κυβερνήσεων, είτε απευθύνετο προς πολιτικούς, προς πανεπιστημιακούς και διανοουμένους, είτε προς θρησκευτικούς ηγέτας.

Όλο και σαφέστερα αποκαλύπτεται σήμερον η σημασία και η επικαιρότης των οραμάτων Σας και η καρποφορία των εμπνευσμένων πρωτοβουλιών Σας. Αι προτάσεις Σας διά θέματα σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας και των ανθρωπίνων διακαιωμάτων, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της ειρήνης των θρησκειών και των πολιτισμών, συζητούνται ευρύτατα και η απήχησίς των είναι εντυπωσιακή. Οι λόγοι Σας, τα συγγράμματά Σας, η παρουσία Σας εις τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, η ανοιχτοσύνη Σας, η εγκαρδιότης και η ζέσις Σας, προκαλούν θαυμασμόν από άκρου εις άκρον της υφηλίου.

Δεν Σας τιμούν μόνον οι ισχυροί της γης ως ειρηνοποιό και προστάτη του φυσικού περιβάλλοντος, ως προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας, αλλά Σας θαυμάζουν αναρίθμητοι άνθρωποι, όπου γης, διά την φλεγομένην καρδίαν Σας απέναντι εις την καταστροφήν της φύσεως, διά τον πολιτισμόν της αλληλεγγύης, τον οποίον ενσαρκώνετε.

Οι εκπρόσωποι των μη χριστιανικών θρησκειών, Σας εκτιμούν και Σας εμπιστεύονται διά την ευρύτητα του πνεύματος και την ειλικρίνειά Σας, διά τας θαραλλέας διαθρησκειακάς Σας πρωτοβουλίας. Ο χριστιανικός κόσμος αναγνωρίζει την συμβολήν Σας εις την προώθησιν του διαλόγου της αγάπης, της αληθείας και της ζωής, καθ᾿ οδόν προς την ποθεινήν ενότητα των Εκκλησιών. Οι ορθόδοξοι πιστοί Σας ευγνωμονούν δι᾿ όσα επράξατε και πράττετε διά την ευστάθειαν των Εκκλησιών και την ενότητα της Ορθοδοξίας καθώς και διά την μαρτυρίαν της μέσα εις την σύγχρονη κοινωνία.

Παναγιώτατε,

Η Αδελφότης ημών, η οποία εφέτος εορτάζει την εικοστήν επέτειον της ιδρύσεώς της, εύχεται ολοψύχως και ομοψύχως εις Υμάς, υγείαν, μακροημέρευσιν και την εξ ύψους ενίσχυσιν διά την συνέχισιν της αγλαοκάρπου δράσεώς Σας και της προσφοράς Σας εις την Εκκλησίαν, το Γένος και την ανθρωπότητα. Δεχθήτε τας ολοθέρμους ευχαριστίας του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητος και των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής διά την τιμήν. Κατά την τελευταία συνεδρία μας, απεφασίσαμε να οργανώνεται κατ᾿ έτος μία σύναξις των οφφικιάλων επί τη θρονική εορτή της Μητρός Εκκλησίας, με την οποία, κατά τον τρέχοντα ενιαυτόν, επιθυμούμε να διατρανώσουμε τον σεβασμό και την αφοσίωσίν μας προς το πρόσωπό σας, με αφορμή την εικοσαετία της ευλογημένης Πατριαρχίας Σας.       

Έρρωσθε, Παναγιώτατε, διά να υπάρχῃ το ευήκοον ους εις τους στεναγμούς των αδικουμένων, εις μίαν εποχή, όπου η ακοή είναι η «χαμένη αίσθησις». – Διά να αντηχή μέσα εις το πανδαιμόνιο του ευδαιμονισμού και του ανάλγητου συμφεροντισμού, η φωνή της ασκήσεως, της απλότητος, της πνευματικότητος και της ελευθερίας από την τυραννία των αναγκών. – Διά να αποδεικνύεται ότι πιστότης εις την παράδοσιν και πρωτοπορία, ταπεινοφροσύνη και παρρησία, προσευχή και αγών διά τον άνθρωπο και το κατ’αλήθειαν ζην, στοχαστικότης και δυναμισμός, μπορούν να συνυπάρξουν εις εν πρόσωπον και να κάνουν θαύματα.

Έρρωσθε, Παναγιώτατε, διά να ηχή εις την Καππαδοκίαν, την Πέργαμον, τα Μύρα και τον Πόντον, το «Ευλογημένη η Βασιλεία», το «Χριστός Ανέστη», το «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, προσέλθετε». – Διά να ακούεται «εν τω κόσμω» μια κρυστάλλινη φωνή, η οποία δεν πηγάζει «εκ του κόσμου», διότι είναι η φωνή της αγιωτάτης ημών παραδόσεως και πνευματικότητος, της εσχατολογικής πνοής της ευλογημένης Ορθοδοξίας.

Έρρωσθε και εύχεσθε υπέρ όλων ημών Παναγιώτατε και Πανσέβαστε Πάτερ και Δέσποτα.