[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, κατά τά θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Παρασκευῆς Θεραπείων(21 Μαΐου 2011).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Δέρκων κ. Κωνσταντῖνε, Ποιμενάρχα τῆς θεοσώστου ταύτης ἱστορικῆς Ἐπαρχίας,
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐντιμότατε κ. Γενικὲ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Χριστὸς Ἀνέστη!

Ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς εὐσήμῳ, καθ’ ἥν ἑορτάζομεν τὸν Ἰσαπόστολον Ἅγιον Βασιλέα Κωνσταντῖνον, τὸν πατέρα τῆς εὐάνδρου Ρωμηοσύνης, καὶ τὴν Ἁγίαν Μητέρα του Ἑλένην, ἀξιούμεθα νὰ ἐκκλησιασθῶμεν εἰς τὸν ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῆς θεοσώστου Μητροπόλεως Δέρκων, συγχαίροντες ἐνθέρμως τῷ ἄγοντι τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ Ἱερωτάτῳ Μητροπολίτῃ Δέρκων καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ κυρίῳ Κωνσταντίνῳ.

Ὁ Ἱερὸς οὗτος Ναὸς τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς συμπληρώνει ἐφέτος ἑκατὸν πεντήκοντα ἔτη ἀπὸ τῆς ἀνεγέρσεως αὐτοῦ. Ἕνας καὶ ἥμισυς αἰὼν εἶναι μακρὰ χρονικὴ περίοδος κατὰ τὴν ὁποίαν τὸ σεβάσμιον κτίριον συνεσώρευσε στοιχεῖα γήρατος, διὸ καὶ ἔχρηζε ριζικῆς ἀναστηλώσεως καὶ ἀνακαινισμοῦ. Ὁ Ποιμενάρχης δὲν ὤκνησε πρὸ τῆς τοιαύτης ἀνάγκης τοῦ Μητροπολιτικοῦ του Ναοῦ, ἀλλὰ τῇ εὐγενεῖ χορηγίᾳ φιλογενῶν προσώπων καὶ φορέων καὶ τῇ προθύμῳ συναντιλήψει τῶν καλῶν συνεργατῶν του, ἔφερεν εἰς αἴσιον πέρας τὰς ἐπιπόνους καὶ πολυεξόδους ἐργασίας ἀναστηλώσεως καὶ ἀνακαινισμοῦ τοῦ Ναοῦ καὶ ἰδοὺ σήμερον οὗτος, «ὡραῖος κάλλει» τὴν ὄψιν, καὶ μὲ ἀναστάσιμον στολισμὸν καὶ εὐπρέπειαν, ἀνταξίαν τόσον τῆς μεγάλης Ἁγίας προστάτιδός του ὅσον καὶ τῆς ἰδιότητός του ὡς τοῦ πρώτου Ναοῦ τῆς Γεροντικῆς Μητροπόλεως Δέρκων, δέχεται τὴν τελετὴν τῶν Θυρανοιξίων του καὶ προσφέρεται ἀνακαινισμένος καὶ ἐξωραϊσμένος εἰς πλήρη λειτουργικὴν χρῆσιν πρὸς χαρὰν οὐρανοῦ καὶ γῆς. Ἀποτελεῖ κοινὴν πάντων ἡμῶν ἐπιθυμίαν καὶ ἀπόφασιν νὰ μὴ μείνῃ οὐδεὶς Ναὸς, τόσον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως ὅσον καὶ τῶν λοιπῶν ἐν τῇ χώρᾳ Ἱερῶν Μητροπόλεων, ἔρημος φροντίδος ἀναστηλώσεως καὶ συντηρήσεως καὶ ἐξωραϊσμοῦ. Δὲν τὸ ἀπαιτεῖ μόνον ἡ ἱερότης τοῦ χαρακτῆρος καὶ τῆς ἀποστολῆς των. Τὸ ἀπαιτεῖ καὶ ἡ ἀξιοπρέπεια καὶ ἡ φιλοτιμία τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους. Οἱ μακάριοι πατέρες ἡμῶν μᾶς ἔχουν ἀφήσει τοιαύτην παρακαταθήκην. Δὲν ἦτο πάντοτε ἐκ τοῦ οἰκονομικοῦ περισσεύματος αὐτῶν ἡ ὑπὲρ τῶν οἴκων τοῦ Θεοῦ πρόθυμος χορηγία καὶ μέριμνα. Πᾶν τοὐναντίον! Ἦτο ὅμως πάντοτε ἐκ τοῦ περισσεύματος τοῦ πλούτου τῆς καρδίας των, ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς θεοσεβείας των, τῆς φιλογενείας των καὶ τῆς «ἀρχοντιᾶς» των. Δὲν θὰ ὑστερήσωμεν ἡμεῖς σήμερον! Τὸ πᾶν θὰ πράξωμεν καὶ οὐδὲν θὰ παραλείψωμεν ὥστε πάντα τὰ σεβάσματα τῆς πίστεώς μας νὰ ἐμφανίζωνται καὶ ἐν τῷ τρέχοντι αἰῶνι ἀξίως τῆς Ἱστορίας μας καὶ τοῦ προορισμοῦ των. Εἴμεθα εὐτυχεῖς διότι ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Δέρκων ἐνστερνίζεται πλήρως τὴν ἐπιθυμίαν καὶ ἀπόφασιν αὐτήν, καὶ σήμερον δικαιοῦται νὰ καυχᾶται ἐν Κυρίῳ ὁμοῦ μετὰ τῶν πνευματικῶν τέκνων του. Ἡ Μετριότης ἡμῶν, ὡς ἐκ τῆς θέσεως τῆς Πατριαρχικῆς κατοικίας ἐν Θεραπείοις, τυγχάνει «ἐνορίτης» οὕτως εἰπεῖν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, διὰ τοῦτο καὶ ἡ χαρὰ ἡμῶν σήμερον εἶναι μεγάλη, ὡς καὶ πάντων τῶν ἐνοριτῶν καὶ ὅλων τῶν Θεραπειανῶν καὶ λοιπῶν πιστῶν τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως, καὶ εὐχαριστοῦμεν θερμῶς τῷ λίαν ἡμῖν ἀγαπητῷ ἀδελφῷ Μητροπολίτῃ κυρίῳ Κωνσταντίνῳ διὰ τὴν εὐλαβῆ αὐτοῦ πρόσκλησιν ὅπως αὐτοπροσώπως παραστῶμεν καὶ χοροστατήσωμεν κατὰ τὴν σημερινὴν ἱστορικὴν Θείαν Λειτουργίαν καὶ τελέσωμεν τὰ ἱερὰ Θυρανοίξια.

Συγχαίρομεν, ὅθεν, ἐπὶ τῷ περατωθέντι ἔργῳ, καὶ τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐαρέσκειαν ὁλοθύμως ἀπονέμομεν ἐπὶ τούτῳ εἰς αὐτὸν καὶ εἰς πάντας τοὺς θεοφιλῶς συνεργήσαντας, μογήσαντας καὶ εὐγενῶς χορηγήσαντας, ὧν ὁ ἔπαινος πολὺς παρὰ Θεοῦ.

Λαμβανομένου ὑπ’ ὄψιν, ἀγαπητοὶ παρόντες, ὅτι ὁ ἐν Βασιλεῦσιν Ἅγιος καὶ Ἰσαπόστολος Κωνσταντῖνος καὶ ἡ ἰσοστάσιος τῇ τιμῆ Ἁγία Βασιλομήτωρ Ἑλένη εἶχον ἐπιδείξει ἰδιαίτερον ζῆλον διὰ τὴν ἵδρυσιν καὶ οἰκοδομὴν ὡραίων ναῶν εἰς τὴν Βασιλεύουσαν Πόλιν καὶ εἰς ἅπασαν τὴν ἐπικράτειάν των, λείψανα τῶν περισσοτέρων ἀλλὰ καί τινες ἐξ αὐτῶν, ἔστω καὶ μὲ πολλὰς μετατροπὰς καὶ διορθώσεις, ὑφίστανται μέχρι τῆς σήμερον εἰς πεῖσμα τοῦ πανδαμάτορος χρόνου, θεωροῦμεν τὴν σημερινὴν ἡμέραν τῆς ἱερᾶς μνήμης των ὡς τὴν πλέον κατάλληλον διὰ νὰ τελεσθοῦν τὰ Θυρανοίξια τοῦ ναοῦ τούτου. Ἐν συνδυασμῷ μὲ τὴν Θείαν Λειτουργίαν, τοῦτο εἶναι τὸ ὡραιότερον «μνημόσυνόν» των, ἡ καλλίστη τιμή των, ὁ πλέον πρόσφορος τρόπος διὰ νὰ τοὺς εἴπωμεν ἕνα μεγάλο «Εὐχαριστῶ» ἀνθ’ ὧν ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους ἐν φόβῳ Θεοῦ καὶ ἀγάπῃ εἰργάσαντο. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι συγχαίρουν μεθ’ ἡμῶν ἀπὸ τοὺς οὐρανίους θαλάμους ὅπου αὐλίζονται ἐν τῶ φωτὶ τῆς Τρισηλίου Θεότητος καὶ ἐπευλογοῦν ἡμᾶς καὶ τὸ ἐπιτελεσθὲν καὶ ἤδη ἀποτελεσθὲν θεάρεστον ἔργον, ὅπως συγχαίρει καὶ συναγάλλεται ἐν ἱλαρότητι καὶ ἡ Ὁσιοπαρθενομάρτυς Ἁγία Παρασκευή, ἐπικαλουμένη τὸ θεῖον ἔλεος καὶ τὴν εὐλογίαν τοῦ Κυρίου ἐπὶ πάντας τοὺς ἐμπράκτως ἀγαπήσαντας καὶ ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἰκου αὐτῆς!

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Δέρκων!

Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ συνέδεσε διὰ παντὸς τὴν ζωήν σας, ἤδη ἀπὸ τῆς βαπτίσεώς σας, μέσῳ τοῦ ὀνόματός σας, μὲ τὸν μέγιστον ἐν Ἰσαποστόλοις Κωνσταντῖνον. Σήμερον ἐπὶ τῇ μνήμῃ του, ἄν καὶ πάντες ἀνεξαιρέτως χαιρόμεθα καὶ πανηγυρίζομεν καὶ αἰσθανόμεθα εὐεργετικὴν τὴν παρουσίαν του ἐν μέσῳ ἡμῶν, ὑμεῖς ὅμως περισσότερον ὅλων χαίρετε καὶ ἀγάλλεσθε καὶ σκιρτᾶτε καὶ δοξάζετε μὲ ξεχωριστὴν θερμότητα τὸ παντευλόγητον ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, διότι σᾶς ἐχάρισε τοιοῦτον προσωπικὸν οὐράνιον προστάτην καὶ ἀντιλήπτορα καὶ πρέσβυν ἀκοίμητον! Παραλλήλως, δικαιοῦσθε νὰ αἰσθάνεσθε θερμοτέραν τὴν φιλοστοργίαν καὶ τὴν προστασίαν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς διότι ἐμεριμνήσατε ἀξίως διὰ τὴν ἀποκατάστασιν καὶ στερέωσιν καὶ εὐπρέπειαν τοῦ Ναοῦ της. Εὐχόμεθα πάντες καὶ προσευχόμεθα ἀπὸ καρδίας ὅπως, διὰ τῶν ἁγίων καὶ θεοπειθῶν εὐχῶν ἀμφοτέρων, ὁ Κύριος ἐπιμετρᾷ τῇ ὑμετέρᾳ φίλῃ Ἱερότητι μῆκος ἐτῶν εὐλογημένων, ἐν ὑγιείᾳ ἀμφιλαφεῖ ἀπερικλονήτῳ, ἐν δυνάμει βραχίονος καὶ ἀκμῇ πνευματικῇ, διὰ νὰ συνεχίσετε τὴν εὔορκον καὶ κατηξιωμένην ἐπισκοπικὴν διακονίαν σας ἐν τῇ λαχούσῃ ὑμῖν Θεοσώστῳ Μητροπόλει καὶ ἐν τῇ ποτνίᾳ Μητρὶ Ἐκκλησίᾳ ὡς πιστὸς καὶ πολύτιμος συνεργάτης καὶ συγκυρηναῖος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἐπὶ τιμῇ πολλῆ τοῦ ὀνόματός σας. Εἰς πολλὰ ἔτη!

Ἀκόμη, ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἐκφράσωμεν τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐαρέσκειαν εἰς τὴν ἔντιμον Ἐκκλησιαστικὴν Ἐπιτροπὴν τῆς Κοινότητος Θεραπείων, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ ἀγαπητοῦ κ. Συμεὼν Φραντζελατζίογλου, διὰ τὸ ἔμπρακτον καὶ ζωηρὸν ἐνδιαφέρον ποὺ ἐπέδειξε διὰ τὰ γενόμενα ἀνακαινιστικὰ ἔργα. Χαιρόμεθα ὅταν βλέπωμεν τοὺς κοινοτικοὺς παράγοντάς μας, τοὺς ὁποίους ἀνέδειξεν ἡ ψῆφος τῆς ὁμογενείας, νὰ εὐλαβοῦνται τὴν ἐκκλησιαστικήν των ἀρχὴν καὶ νὰ συνεργάζωνται ἁρμονικῶς μετ᾿ αὐτῆς, ὅπως ἦτο ἀνέκαθεν ἡ παράδοσίς μας. Ἡ αὐτονόμησίς τινων ἀπὸ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἐξυπηρέτησις ἰδιοτελῶν σκοπῶν εἶναι εἰσαγωγὴ καινῶν δαιμονίων εἰς τὴν κοινοτικὴν ζωήν μας καὶ ἀποδοκιμάζεται ἀπὸ τὴν συνείδησιν τῆς Ρωμηοσύνης. Στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις, ἀγαπητοὶ ὁμογενεῖς, τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, καὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ. Καὶ νὰ μὴ λησμονοῦμεν ὅλοι ὅτι ἔστι δίκης ὀφθαλμός, ὅς τὰ πάνθ᾿ ὁρᾷ.

Ἀδελφὲ ἅγιε Δέρκων, μὲ τοὺς καλοὺς συνεργάτας σας εἰς τὴν Κοινότητα αὐτὴν τῶν Θεραπείων, σᾶς συγχαίρομεν καὶ πάλιν καὶ σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἐκ μέρους τῆς Μητρὸς ἡμῶν Ἐκκλησίας διὰ τὴν χαρὰν ποὺ μᾶς δίδετε σήμερον μὲ τὸ ὁλοκληρωθὲν λαμπρὸν τοῦτο ἔργον. Ἄξιος!