[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, κατά τήν τελετήν ἐγκαινίων τῆς ἐκθέσεως Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας (Ζωγράφειον Λύκειον, 17.02.2011).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἱερώτατοι ἀδελφοί,
Ἐντιμότατε κύριε Γενικὲ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,
Ἐντιμότατε κύριε Δήμαρχε τῆς Θεσσαλονίκης,
Ἐλλογιμώτατε κύριε Διευθυντὰ τοῦ Ζωγραφείου,
Φιλόμουσος ὁμήγυρις!

Κατ’ ἀρχὴν ἀπευθύνομεν ὁλοκάρδιον καλωσόρισμα εἰς τὸν νέον Δήμαρχον τῆς Θεσσαλονίκης καὶ Πρόεδρον τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας κ. Ἰωάννην Μπουτάρην, ἐπισκεπτόμενον τὸ πρῶτον τὴν Βασιλεύουσαν ὑπὸ τὴν νέαν ἐπίσημον ἰδιότητά του. Ἡ παρουσία του φέρει εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ὄχι μόνον τὸ μῦρον τῆς πόλεως τοῦ Μυροβλύτου Ἁγίου Δημητρίου, ἀλλὰ καὶ τὸ ἄρωμα τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ σεβασμοῦ τοῦ λαοῦ της πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν καὶ τῆς φιλαδελφίας του πρὸς τὴν ἐνταῦθα ὁμογένειαν.

Ἡ «Ἁγιορειτικὴ Ἑστία» τῆς Θεσσαλονίκης, γέννημα τῆς καλῆς συνεργασίας τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης μὲ τὴν Ἱερὰν Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἦλθεν ὡς συνέχεια τῆς ἱστορικῆς ἐκείνης Ἐκθέσεως «Θησαυροὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους», ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη εἰς τὴν πρωτεύουσαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Βορρᾶ τὸ 1997, ὅταν ἡ Θεσσαλονίκη ἦτο Πολιτιστικὴ Πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης. Μὲ τὸ ἐρευνητικὸν ἔργον της ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν περὶ Ἁγίου Ὄρους πληροφοριῶν, μὲ τὴν παρακολούθησιν τῶν σχετικῶν μὲ τὴν Ἀθωνικὴν Μοναχικὴν Πολιτείαν δημοσιευμάτων ἀκόμη καὶ εἰς αὐτὸ τὸ διαδίκτυον, μὲ τὰς ἐκδόσεις της, τὰ ἐπιστημονικὰ συνέδρια τὰ ὁποῖα διοργανώνει κατ’ ἔτος, μὲ τὰς ἐκθέσεις της εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικόν καὶ τὰς λοιπὰς ὑποστηρικτικὰς τοῦ ἁγιορειτικοῦ πνεύματος ἐκδηλώσεις της, ἡ Ἁγιορειτικὴ Ἑστία προσφέρει μεγάλην ὑπηρεσίαν ὄχι μόνον εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ τὴν ἀείποτε ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν ἁγιορειτικῶν προσευχῶν ἁγιοτόκον πόλιν τῆς Θεσσαλονίκης, ἀλλὰ καὶ εἰς αὐτὸν τὸν παγκόσμιον πολιτισμόν. Ἡ ἀνάδειξις τῆς πνευματικῆς ἀρχοντιᾶς, τὴν ὁποίαν ἐκπροσωπεῖ ὁ ἁγιορειτικὸς μοναχισμός, μὲ τὴν λατρείαν του, τὴν προσευχήν του, τὴν ἄσκησίν του, τὴν τέχνην του, τὰ κειμήλιά του, τὰς βιβλιοθήκας του, τὴν ἀπροσωπόληπτον φιλοξενίαν του, τὴν οἰκουμενικὴν ἀντίληψιν διὰ τῆς ὁποίας ὑπερβαίνει κάθε ἔννοιαν ἐθνοφυλετισμοῦ, μὲ τὴν ὅλην ἀρετήν του, ἀποτελεῖ πράγματι συμβολὴν ὄχι μικρὰν εἰς τὸν παγκόσμιον πολιτισμόν. Πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν ἐργαζομένη ἡ Ἁγιορειτικὴ Ἑστία, ὑπὸ τὴν προεδρείαν τοῦ ἑκάστοτε Δημάρχου Θεσσαλονίκης, ἔχει πρὸ πολλοῦ ἀποσπάσει ὁλόθυμον τὴν εὐαρέσκειαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τὸν ἔπαινον τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας.

Εἰς τὸν ἀπόηχον τῶν ἑορτασμῶν τῆς Πόλεως ἡμῶν ὡς Πολιτιστικῆς Πρωτευούσης τῆς Εὐρώπης διὰ τὸ προλαβὸν ἔτος, ἡ Ἁγιορειτικὴ Ἑστία μᾶς φέρει τὸν χαιρετισμὸν τῆς Πολιτιστικῆς Πρωτευούσης τῆς Εὐρώπης διὰ τὸ 1997, διὰ τῆς ἐν εὐλογίαις ἐγκαινιαζομένης κατὰ τὴν παροῦσαν ἑσπέραν εἰς τὸ ἱστορικὸν «Ζωγράφειόν» μας Ἐκθέσεως Ζωγραφικῆς τοῦ Doug Patterson: «Ζωγραφίζοντας σὲ Τόπους Ἱεροὺς - Ἅγιον Ὄρος - Ἁγία Αἰκατερίνη Σινᾶ», ἡ ὁποία εἶναι ἡ πρώτη ἔκθεσις ποὺ ἡ Ἁγιορειτικὴ Ἑστία διοργανώνει εἰς τὴν Πόλιν μας (εὐχόμεθα νὰ ἀκολουθήσουν εἰς τὸ μέλλον καὶ ἄλλαι!). Ὁ λαμπρὸς καλλιτέχνης κ. Πάτερσον, ἀκολουθείσας τὰ ἴχνη ὁμοτέχνων του τοῦ 18ου καὶ 19ου αἰῶνος, ὡδήγησε τὰ βήματά του εἰς τὴν Ἀνατολήν, διὰ νὰ ἀπεικονίσῃ ζωγραφικῶς ἱεροὺς τόπους τοῦ Χριστιανισμοῦ, τοῦ Ἰσλὰμ καὶ τοῦ Βουδισμοῦ. Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὸν Χριστιανισμόν, ἡ προσέγγισίς του περιελάμβανε, πρὸς τοῖς ἄλλοις, τὰς Ἱερὰς Μονὰς τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἐκείνην τοῦ Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ καὶ δείγματα αὐτῆς ἀπόψε ἔχομεν τὴν εὐτυχίαν νὰ σπουδάζωμεν εἰς τὴν φιλόξενον αἴθουσαν τοῦ Ζωγραφείου. Τὸ Ἅγιον Ὄρος ἐκφράζει ὑπερχιλιετῆ καὶ ἡ Μονὴ τοῦ Σινᾶ σχεδὸν χιλιοπεντακοσιετῆ παράδοσιν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους. Εἶναι δύο μοναδικὰ σεμνώματα τῆς Πίστεως, ἀλλὰ καὶ τῆς εὐγενείας τῆς Ρωμιοσύνης, τὰ ὁποῖα εὐλόγησεν ὁ Θεὸς νὰ τηλαυγίζουν μέχρι τῆς σήμερον φῶς Χριστοῦ εἰς τὴν οἰκουμένην. Τὸ «Περιβόλι τῆς Παναγίας» καὶ τὸ Θεοβάδιστον Σινᾶ εἶναι ἐξ ἴσου Ἅγια Ὄρη καὶ ἐξ ἴσου σημεῖα ἀναφορᾶς τῆς ἀμεσότητος τῆς σχέσεως τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν ἄνθρωπον καὶ τῆς ἀπείρου ἀγάπης Του πρὸς αὐτόν. Ταυτοχρόνως ὅμως καὶ ἀπὸ αἰσθητικῆς πλευρᾶς εἶναι ὄντως μοναδικά, ὅπως καὶ ἀπὸ πλευρᾶς πολιτιστικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐφελκύουν τὸ ὄμμα καὶ τὸ ἐνδιαφέρον διαπρεπῶν δημιουργῶν καὶ ἀνθρώπων τοῦ πνεύματος, οἱ ὁποῖοι τὰ ἀπαθανάτισαν μὲ τὸν χρωστῆρα των, μὲ τὴν ποίησίν των, μὲ τὸν φωτογραφικὸν φακόν των, μὲ τὸ ἆσμα των κ.ο.κ. Ὁ κ. Πάτερσον ἐπέτυχε λαμπρὰ ἀποτελέσματα καὶ τοῦ εἴμεθα πολὺ εὐγνώμονες. Εἴθε πολλοὶ καλλιτέχναι νὰ ἀκολουθήσουν τὸ παράδειγμά του μὲ ἀνάλογον σεβασμὸν καὶ ἀνάλογον ἐπιτυχίαν. Πολὺ εὐγνώμονες εἴμεθα καὶ πρὸς τὸ ὑπὸ τὸν κ. Δήμαρχον Θεσσαλονίκης Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας διὰ τὴν εὐγενῆ πρωτοβουλίαν νὰ καταστήσουν κοινωνοὺς αὐτῆς τῆς ὑπερόχου ἐργασίας ὄχι μόνον ἡμᾶς τοὺς ὁμογενεῖς τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλὰ καὶ τὸ εὐρύτερον κοινὸν τῆς Τουρκίας. Ἡ Ἔκθεσις αὐτὴ εἶναι ἕνα ἀκόμη παράθυρον διὰ τοῦ ὁποίου οἱ δύο λαοὶ δύνανται νὰ ἴδουν ὀλίγον ὁ εἷς τὴν ψυχὴν τοῦ ἄλλου καὶ νὰ συνεννοηθοῦν εἰς μίαν ἄλλην γλῶσσαν, ὑπερβαίνουσαν τὴν καθημερινότητα. Εἶναι ἐπίσης μία χρυσῆ γέφυρα συνδέουσα δύο πόλεις μὲ τόσα κοινὰ πολιτιστικά, ἱστορικὰ καὶ θρησκευτικὰ στοιχεῖα. Πιστεύομεν ὅτι θὰ ἐκτιμηθῇ δεόντως. Εὐχαριστίας, τέλος, ὀφείλομεν καὶ εἰς τὸν ἀγαπητὸν κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου καὶ ὅλην τὴν οἰκογένειαν τοῦ Ζωγραφείου, διὰ τὴν πρόθυμον φιλοξενίαν τῆς Ἐκθέσεως. Εἰς τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς Θεσσαλονίκης, εἰς τοὺς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει θεοφιλῶς τὸν μοναχικὸν βίον ἀνύοντας καὶ εἰς τοὺς ἐν Σινᾷ ἀδελφοὺς καὶ τὸν Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπόν των κ. Δαμιανόν, στέλλομεν θερμὴν τὴν ἀγάπην μας. Πρὸς πάντας δὲ τοὺς παρισταμένους ἀπευθύνομεν ἀπὸ κέντρου ψυχῆς κάθε καλὴν εὐχὴν καὶ κάθε εὐλογίαν. Ἄς χαρῶμεν τώρα τὰ ἐκθέματα!