[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἐν τῷ ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου(21.11.2010).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Παράδοσιν τῶν πατέρων ἡμῶν εὐσεβῆ συνεχίζοντες προσήλθομεν σήμερον, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν παναγίων Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τόν Καθεδρικόν ἡμῶν τοῦτον Ναόν, ὁμοῦ μετά τῶν σεβασμίων μελῶν τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί ἄλλων ἀδελφῶν Ἱεραρχῶν, συρρεύσαντος δέ πλήθους πιστῶν μετά τῶν προκρίτων αὐτῶν, καί διά πάντα ταῦτα δοξολογοῦμεν τό ἅγιον ὄνομα τοῦ Θεοῦ τῶν πατέρων ἡμῶν καί προσκυνοῦμεν ἐν εὐλαβείᾳ καί τιμῇ τήν Πάναγνον Μητέρα αὐτοῦ τε καί ἡμῶν.

Τά Εἰσόδιά της, τά ὁποῖα σήμερον ἑορτάζομεν, δέν ἀναφέρονται εἰς τά Εὐαγγέλια παρά μόνον εἰς τό Πρωτευαγγέλιον τοῦ Ἰακώβου. Μόνον ἡ Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καταγράφεται ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις.

Ἡ Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων εἶναι ἀπό τάς ἀρχαιοτέρας, καθώς ἑωρτάζετο κατά τούς πρώτους αἰῶνας τοῦ Χριστιανισμοῦ ὑπό τῆς Ἁγίας Ἑλένης καί μνημονεύεται ὑπό τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Νύσσης. Εἶναι μία ἑορτή πού μᾶς προετοιμάζει διά τήν ἐπερχομένην μεγάλην ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων καί τήν ἐξ αὐτῆς χαράν ὁλοκλήρου τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου.

Ἡ σημερινή ἑορτή σηματοδοτεῖ τήν ὁλοκληρωτικήν ἀφιέρωσιν τῆς Παναγίας εἰς τόν ναόν, εἰς τά ἅγια τῶν ἁγίων, καθώς ἐπίσης καί τήν ἑτοιμότητά της νά ὑπηρετήσῃ τόν Θεόν ἀποκλειστικῶς ὡς ἡ Μήτηρ αὐτοῦ.

Ὅθεν, ἡ Παναγία εἶναι ἡ εἰκών ὅλων ἡμῶν τῶν κληρικῶν πού ἐκλήθημεν νά εἰσερχώμεθα εἰς τά ἅγια τῶν ἁγίων καί νά διακονῶμεν τόν Θεόν καθημερινῶς. Εἰσέρχομαι δέ εἰς τά ἅγια τῶν ἁγίων σημαίνει εἰσέρχομαι εἰς τό βάθος τῶν μυστηρίων καί τῆς προσευχῆς, ἱστάμενος πρόσωπον πρός πρόσωπον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,


Ἀνατρέχοντες εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ Ναοῦ τούτου τῶν Εἰσοδίων πληροφορούμεθα ὅτι εἰς τά μέρη ταῦτα, τά ὁποῖα ὑπήγοντο διοικητικῶς εἰς τόν Γαλατᾶν καί ἐκκλησιαστικῶς εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Παναγίας Καφφατιανῆς, περί τά μέσα τοῦ 18ου αἰῶνος ὁ πληθυσμός τῶν ὀρθοδόξων ἐπυκνώθη (διά «τό πυκνόν τοῦ τότε ἐν γένει συνοικισμοῦ», ὁμιλεῖ γράμμα τοῦ Πατριάρχου Τιμοθέου τῆς ἐποχῆς ἐκείνης), δι’αὐτό καί αἱ δυνάμεις αἱ συνάψασαι τήν Συνθήκην Εἰρήνης ἐν Küçük Kaynarca τό ἔτος 1774 συνεφώνησαν νά οἰκοδομηθῇ ἐδῶ νέος ναός, ὁ ὁποῖος καί ὡλοκληρώθη τό θέρος τοῦ 1804. Διά τήν διοίκησιν τοῦ ναοῦ ὁ Πατριάρχης Καλλίνικος μέ τήν περί αὐτόν Ἱεράν Σύνοδον ἐξέδωκε τόν Ὀκτώβριον τοῦ ἔτους ἐκείνου σιγιλλιῶδες γράμμα, τό ὁποῖον ἀπήλλαξεν αὐτόν παντός φόρου πρός τό πατριαρχικόν ταμεῖον καί καθώρισεν ἄρθρα, τά ὁποῖα ὁμιλοῦν διά τήν κανονικήν ὑπαγωγήν του «ὑπό τήν ἄμεσον κηδεμονίαν καί προστασίαν καί κυριότητα καί δεσποτείαν τοῦ ἁγιωτάτου Πατριαρχικοῦ Ἀποστολικοῦ τε καί Οἰκουμενικοῦ Θρόνου»· διά τήν στελέχωσίν του ὑπό καταλλήλων καί ἀκαταλαλήτων κληρικῶν· διά τήν περιφοράν πέντε δίσκων· διά τήν σφραγίδα τοῦ ναοῦ· διά τήν ἀνάγκην τηρήσεως κώδηκος ἐσόδων καί ἐξόδων καί πάσης ληψοδοσίας καί, τέλος, διά τούς Ἐπιτρόπους τοῦ Ναοῦ, διά τούς ὁποίους τό Πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιῶδες γράμμα λέγει ἐπί λέξει: «οἱ προβληθέντες γνώμῃ κοινῇ ἔφοροι καί ἐπίτροποι τοῦ ναοῦ τούτου, κατά τό προεκδοθέν αὐτοῖς ἡμέτερον Πατριαρχικόν γράμμα, ἔχουσι τό κῦρος καί πᾶσαν πληρεξουσιότητα ἐν τῷ ναῷ τούτῳ, φροντίζοντες, καί ἐπιμελούμενοι περί τῆς διαμονῆς, καλῆς διοικήσεώς τε καί εὐταξίας αὐτοῦ».

Ἐντιμότατοι κύριοι Πρόεδρε καί μέλη τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου,

Ἀνελάβετε προσφάτως τήν εὐθύνην, μέ τήν ψῆφον τῆς ὁμογενείας, νά διοικήσετε δι’ ὡρισμένον χρονικόν διάστημα «νομίμως καί εὐτάκτως» ὄχι μόνον τόν ναόν τοῦτον, Καθεδρικόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὡς Ἀρχιεπισκόπου καί Ποιμενάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλά, κατά τά ἰσχύοντα πλέον, καί ὁλόκληρον τήν μεγαλώνυμον ταύτην Κοινότητα μέ τήν λαμπράν ἱστορίαν τοῦ παρελθόντος καί μέ τάς πολλάς ἀνάγκας καί τά προβλήματα τῆς σήμερον.

Ἐξελέγητε καί ἀμέσως ἐθέσατε τήν χεῖρα ἐπί τό ἄροτρον καί ἀνελάβετε ἀξιεπαίνως μίαν προσπάθειαν ἀνασυγκροτήσεως τῶν κοινοτικῶν πραγμάτων.

Μέ ἐφαλτήριον τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ὁ ὁποῖος ἀπό πολλῶν δεκαετιῶν ἀποτελεῖ τό κέντρον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου καί ἐν τῷ ὁποίῳ στεγάζονται τά κεντρικά Γραφεῖα αὐτῆς καί ἑδρεύει ὁ ἑκάστοτε ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχου Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος, ἀπό ἐδῶ, λέγομεν, ἐξακτινώνεται ἡ δραστηριότης σας εἰς τόν Ἅγιον Κωνσταντῖνον, εἰς τήν Ἁγίαν Τριάδα καί μέχρι τοῦ Κοιμητηρίου τοῦ Σισλῆ, ὅπου ἀναπαύονται τά ὀστᾶ τά γεγυμνωμένα πλείστων ὅσων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν «προσδοκώντων ἀνάστασιν νεκρῶν καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος».

Ξεκινήσατε μέ ἔνθεον ζῆλον, μέ διάθεσιν ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς εἰς τά κοινά, μέ ἐνθουσιασμόν, μέ ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον διά τήν παιδείαν καί τά γράμματα, μέ προθυμίαν ἐξυπηρετήσεως καί ἄλλων Κοινοτήτων καί Ἱδρυμάτων μας, μέ πιστότητα καί ἀφοσίωσιν εἰς τήν Μητέρα καί τροφοδότιδα πάντων ἡμῶν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν, ὡς ἐμπρέπει εἰς τούς Χριστιανούς, μάλιστα δέ εἰς τούς εὐσεβεῖς καί ὀρθοδόξους Χριστιανούς τῆς πόλεως αὐτῆς τοῦ Κωνσταντίνου, οἱ ὁποῖοι ἀνέκαθεν ἔβλεπον τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὡς τό κέντρον τῆς ἐκκλησιαστικῆς, θρησκευτικῆς, πνευματικῆς, κοινωνικῆς, ἐκπαιδευτικῆς καί κοινοτικῆς δομῆς, διαρθρώσεως καί ζωῆς αὐτῶν, ἀνεξαρτήτως τῶν ἔξωθεν ἐπιβληθέντων εἰς αὐτούς νέων διατάξεων καί θεσμοθετήσεων.

Σᾶς συγχαίρομεν καί σᾶς εὐχόμεθα πατρικῶς ἐξ ὅλης καρδίας πλήρη ἐπιτυχίαν εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τῶν καθηκόντων καί τῆς ἱερᾶς ἀποστολῆς σας ὡς Ἐφοροεπιτρόπων, διά τό καλόν τῶν «γαλατιανῶν καί σταυροδρομιτῶν κάι μπεηογλιτῶν», ὅπως ἀναφέρεται εἰς ἔγγραφον δημοσιευθέν ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑκατονταετηρίδος τοῦ ναοῦ τούτου τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Σᾶς εὐχόμεθα καλήν ἐπιτυχίαν εἰς τάς εὐγενεῖς προσπαθείας σας διά τό «πρώτιστον τῆς Κωνσταντινουπόλεως προάστειον τοῦ περατικοῦ Γαλατᾶ», διά «τό Σταυροδρόμι τῆς Ρωμιοσύνης», διά τό ἄλλοτε «ἀμπελόφυτον» Σταυροδρόμι.

Καί κατακλείομεν μέ τήν πατρικήν εὐχήν καί τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν μας καί πάλιν πρός τόν Εὐλαβέστατον Διάκονον πλέον Ἀστέριον, τόν ὁποῖον ὁλόκληρος ἡ Χριστιανική μας Κοινότης προσάγει καί προσφέρει σήμερον εἰς τόν Θεόν, καί ἡμεῖς διά τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τῆς Χειροτονίας εἰσηγάγομεν εἰς τά ἅγια τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ, ὅπως τότε εἰσώδευσεν εἰς αὐτά ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος.

Ἀγαπητέ μας Ἀστέριε, καί πάλιν ἄξιος!