Ἐπιστροφή
 

(No title)

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 12ης Νοεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 13ης ἰδίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, οὗτινος τά ἱερά λείψανα ἐξετέθησαν πρός προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί ὅμιλος πιστῶν ἐκ Κύπρου, Ξάνθης καί Κομοτηνῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Νήφωνος Βατοπαιδινοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Του τό ὑπό τοῦ ζεύγους Δημητρίου καί Δωροθέας Ἀθανάσωφ παρατεθέν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Conrad δεῖπνον, τῇ 13ῃ τ.μ., ἐπί τῇ 50ῇ ἐπετείῳ τῶν γάμων αὐτῶν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 13ης Νοεμβρίου, ἐνῷ τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 14ην Νοεμβρίου ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας,Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐντεῦθεν. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β’, Γαβριήλ Δ’, Κωνσταντίου Β’ καί Γρηγορίου Στ’, ὡς καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Τυάνων κυροῦ Φιλίππου. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ  αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου,  ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς, ὁ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶς Τσιτσᾶκος, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μεγαρευμιωτῶν «ὁ Ταξιάρχης» καί Ἀντιπρόεδρος τῆς ΟΙΟΜΚΩ, ἡ Εὐγεν. κ. Λωξάνδρα Δημοπούλου, νέα  Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλῆς Παχόπουλος, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Κωνσταντι -νουπολιτῶν, μέ θέμα: «Τά ἁγιάσματα τῆς Πόλης», ἡ Εὐγεν. κ. Ὄλγα  Ἀλιμπέρτη, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησεν ἡ προβολή τῆς ταινίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μουτεβελῆ, μέ θέμα: «ὁ Ἅγιος Δημήτριος καί τό ἱερό Ἁγίασμα στήν Ξηροκρήνη».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐντίμου Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Todor Petkov, πρῴην Νομάρχην Φιλιππουπόλεως, Ivan Chomakov, πρῴην Δήμαρχον Φιλιππουπόλεως, Luka Stanchev καί Βασίλειον Λιάζε, Πρόεδρον τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας.
Τόν Ἐλλογιμ. Δρα κ. Faruk Şen, Καθηγητήν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Zehra Wellmann, ἐκ τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος TAVAK.
Τόν Σύλλογον Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Μπαζγκάρλο.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην Καλομοίρην καί Χαρίτωνα Καζασίδην, Ἐπιχειρηματίας, ἐξ Ἀθηνῶν.     
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Βιρβιλήν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Πανταζῆν, Φοιτητήν, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου, κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τῆς ἀειμνήστου Βασιλικῆς Γλάρου-Παπαεμμανουήλ, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Δράμας, τήν Παρασκευήν, 12ην Νοεμβρίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. François del Marmol, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς «Ἡμέρας τοῦ Βασιλέως» τῆς χώρας ταύτης, τήν Παρασκευήν, 12ην Νοεμβρίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου Mar Emmanuel Delly, Πατριάρχου Βαβυλῶνος τῶν Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν, λειτουργίαν καί χειροτονίαν ἱερέως, τήν Κυριακήν, 14ην ἰδίου.