Ἐπιστροφή
 

Ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Δόλλης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα(12.11.2010).Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς,  12ης Νοεμβρίου,  ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Δόλλης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐπεσκέψατο τά Πατριαρχεῖα καί ἐγένετο δεκτός μετά τῶν προσηκουσῶν τῷ ἀξιώματι αὐτοῦ τιμῶν ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, προσκυνήσας προηγουμένως ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, παρακαθήσας δέ καί εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν. Ἡ συνάντησις τοῦ Ἐξοχωτάτου  μετά τοῦ Πατριάρχου ὑπῆρξε θερμή καί ἐγκάρδιος.

Τήν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα συνώδευον ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί ἡ Εὐγεν. κ. Νίκη Καμπᾶ, Διευθύντρια τοῦ Διπλωματικοῦ γραφείου τοῦ κ. Ὑφυπουργοῦ.