[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Δηλώσεις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ἀναχώρησιν Αὐτοῦ ἐκ Ρωσσίας (31.05.2010).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ὁλοκληρωθείσης αἰσίως, μὲ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως ἡμῶν εἰς τὴν ἁγιοτόκον Ρωσσίαν, τὴν ὁποίαν ἐπραγματοποιήσαμεν ἀνταποδίδοντες τὴν εἰρηνικὴν καὶ  ἀδελφικὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καὶ πάσης Ρωσσίας κ. Κυρίλλου εἰς τὴν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος, ἀναχωροῦμεν ἤδη διὰ τὴν Μητέρα Κωνσταντινούπολιν, πλήρεις ἀγαθῶν ἀναμνήσεων καὶ ἱερῶν βιωμάτων.

Μᾶς ἐδόθη ἡ εὐκαιρία νὰ διατρανώσωμεν διὰ πολλοστὴν φορὰν τὴν ἀρραγῆ ἑνότητα καὶ ἐκτενῆ ἀγάπην μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν Προκαθημένων των. Τὸν Μακαριώτατον γνωρίζομεν ἐκ νεότητός του καὶ ἐκτιμῶμεν τὰ πολλὰ χαρίσματα, μὲ τὰ ὁποῖα τὸν ἔχει προικίσει ὁ Θεός, καὶ τὴν ἀγάπην καὶ ἀφοσίωσίν του εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸν εὐσεβῆ ρωσσικὸν λαόν. Ἔχομεν ἀκράδαντον τὴν βεβαιότητα ὅτι θὰ συνεργασθῶμεν ἁρμονικώτατα διὰ τὴν ὑπέρβασιν τῶν ὑφισταμένων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ προβλημάτων, εἰς τὰ πλαίσια τῆς μελλούσης νὰ συνέλθῃ Ἁγίας καὶ Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου, ὥστε αἱ ἐπὶ μέρους Αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι νὰ δύνανται νὰ δώσουν μίαν πειστικὴν ἀπάντησιν εἰς τὴν ἀγωνίαν τῆς ἐν πολυτρόπῳ κρίσει εὑρισκομένης ἀνθρωπότητος, ἀπάντησιν ἑδραζομένην ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς ἀγάπης, τῆς ἐν Χριστῷ ταπεινώσεως, τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἑνότητος καὶ τῆς εἰς τὸν Θεὸν Πατέρα ἐλπίδος.

Ἡ Ρωσσία, ἀφ’ ὅτου ἐδέχθη παρὰ τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸ ἅγιον Βάπτισμα καὶ τὸ Εὐαγγέλιον, ἔχει προσφέρει εἰς τὴν Ἐκκλησίαν πολλοὺς Ἁγίους, Μάρτυρας, Ὁσίους, Ὁμολογητάς, θεοσόφους Ἱεράρχας καὶ Νεομάρτυρας, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὸν καλλιανθῆ στέφανον καὶ τὴν αἰωνίαν δόξαν της! Διὰ τῶν εὐχῶν των ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης κ. Κύριλλος καὶ ἡ περὶ αὐτὸν σεπτὴ Ἱεραρχία συνεχίζουν νὰ παιδαγωγοῦν ἄριστα τὸν λαὸν εἰς Χριστόν, ὁ Μοναχισμὸς ἀνθεῖ, οἱ Ναοὶ ὑπερπληροῦνται ἀπὸ πιστούς, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ τρέχει διὰ πολλῶν ὁδῶν μέχρι τὰ πλέον ἀπομεμακρυσμένα σημεῖα τῆς Χώρας, αἱ πληγαὶ τὰς ὁποίας εἶχεν ἀνοίξει ἡ μακρὰ νύκτα τῆς μαχητικῆς ἀθεΐας ἐπουλώθησαν, ὁ Σταυρὸς λάμπει πλέον ὁλόφωτος, ὄχι μόνον εἰς τοὺς Ναοὺς καὶ τὰς οἰκίας, ἀλλὰ καὶ εἰς αὐτοὺς τοὺς θώκους τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας, καί, τὸ καὶ σπουδαιότερον, εἰς τὰς καρδίας καὶ τὴν καθημερινὴν ζωὴν τῆς μεγάλης πλειονότητος τοῦ λαοῦ. Τοῦτο διεπιστώσαμεν ἰδίοις ὄμμασι καὶ δοξάζομεν ἀπὸ καρδίας τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Ὄντως, «αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου»!

Θεωροῦμεν χρέος ἡμῶν νὰ εὐχαριστήσωμεν θερμότατα, πέραν τοῦ Μακαριωτάτου καὶ πολυφιλήτου ἡμῖν ἀδελφοῦ Πατριάρχου κ. Κυρίλλου, τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας καὶ τῶν ἐπιτελικῶν στελεχῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως, τὰς Κρατικὰς Ἀρχὰς τῆς Ρωσσίας διὰ τὰς πληθωρικὰς ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ καὶ τιμῆς πρὸς τὸ πρόσωπον τῆς ἡμετέρας Μετριότητος καὶ τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν Συνοδείαν, αἱ ὁποῖαι, βεβαίως, ἀντανακλοῦν εἰς τὸν Ἁγιώτατον Ἀποστολικὸν καὶ Οἰκουμενικὸν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὅστις εἶναι ἡ κοινὴ πνευματικὴ Μήτηρ καὶ Τροφὸς πάντων ἡμῶν. Ἀναλόγους εὐχαριστίας ἀπευθύνομεν πρὸς τὰ πλήθη τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν μὲ συγκινητικὴν σπουδὴν νὰ ἐκδηλώσουν τὴν εὐλάβειάν των καὶ νὰ δεχθοῦν τὴν στοργὴν καὶ εὐλογίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

Πατρικῶς συνιστῶμεν εἰς ὅλον τὸν ἀξιονόμαστον ρωσσικὸν λαὸν νὰ ἀξιοποιήσῃ εἰς τέλος τὴν μεγάλην παράδοσιν τῆς εὐσεβείας τῶν πατέρων του, τὴν ἱερὰν κληρονομίαν τῆς ἁγίας Ρωσσίας, τὸν πλοῦτον τῶν δωρεῶν, τὰς ὁποίας ἀφειδῶς ἐσκόρπισεν ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν Ρωσσίαν. Νὰ ἐνθυμῆσθε πάντοτε, ἀγαπητοί, τὴν διδασκαλίαν καὶ τὸ παράδειγμα τῶν Ἁγίων σας, τὴν ὑπομονήν, τὴν ὁμολογίαν καὶ τὰ αἵματα τῶν Μαρτύρων σας, τὰς προσευχὰς τῶν Ὁσίων σας, τὴν ἀγάπην τῶν ποιμένων σας, τὸ μεγαλεῖον τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ καὶ τὴν δόξαν τῆς Ἀναστάσεως! Μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, καλυμμένοι ὑπὸ τὴν ἁγίαν σκέπην τῆς Θεοτόκου, ἑνωμένοι εἰς τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ διὰ τῶν ἁγίων Μυστηρίων καὶ τῶν θεοειδῶν ἀρετῶν! Μὴ πλανᾶσθε ἀπὸ φωνὰς ξένας πρὸς τὴν φωνὴν τοῦ Εὐαγγελίου, κυκλώσατε τὸν Πατριάρχην καὶ τοὺς Ποιμένας σας ἐν ὑπακοῇ πίστεως, καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς καὶ μετὰ πάντων τῶν εἰλικρινῶς ἀγαπώντων τὸν Κύριον Ἰησοῦν! Εἰς τὴν μαρτυρικὴν καὶ ἁγίαν Σκηνὴν τοῦ Φαναρίου θὰ συνεχίσωμεν νὰ ἀναπέμπωμεν πάντοτε θερμὰς προσευχὰς ὑπὲρ ὑμῶν! Σᾶς ἀγαπῶμεν!... Εἰλικρινῶς καὶ ἐκτενῶς σᾶς ἀγαπῶμεν!... Ἀπὸ κέντρου ψυχῆς καὶ καρδίας σᾶς ἀγαπῶμεν, κλῆρον, ἄρχοντας καὶ λαόν!... Εἶσθε ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων ἡμῶν καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκὸς ἡμῶν! Καὶ σεῖς νὰ προσεύχεσθε ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ ὁ οὐρανὸς θὰ ἀνταποκρίνεται ἐν εὐλογίᾳ πολλῇ εἰς τὰς ἱκετηρίους φωνάς  μας.

Καὶ τὰ νῦν, ἀναχωροῦντες, σώματι μόνον, ἀλλ’ ὄχι καὶ πνεύματι, σᾶς ἐμπιστευόμεθα εἰς τὰς χεῖρας τῆς Θείας Ἀγάπης καὶ Φιλανθρωπίας. Χαίρετε, ἀδελφοί! Χαίρετε, τέκνα! Χαίρετε, φίλοι! Χαίρετε πάντες! Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε! Πάλιν ἐρῶ, χαίρετε! «Χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρηνεύετε∙ καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν! (Β΄ Κορ. 13: 11).