[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Πρόποσις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τό ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον εἰς Πετρούπολιν (31.05.2010).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Μακαριώτατε Πατριάρχα Μόσχας καὶ πάσης Ρωσσίας κ. Κύριλλε,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ἁγιοπετρουπόλεως καὶ Λάντογκας κ. Βλαδίμηρε,
Λοιποὶ Ἱερώτατοι ἀδελφοί,
Ἀγαπητοὶ συνδαιτυμόνες!

Ὁ ἐν Τριάδι προσκυνητὸς Πανάγιος ἡμῶν Θεός, μᾶς ἠξίωσε νὰ ἔλθωμεν διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν εἰς τὴν ἁγιοτόκον γῆν τῆς Ρωσσίας, εἰς ἀνταπόδοσιν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει εἰρηνικῆς ἐπισκέψεως τοῦ νέου Πατριάρχου Μόσχας καὶ πάσης Ρωσσίας καὶ λίαν ἀγαπητοῦ ἡμῖν καὶ ἐπιποθήτου ἀδελφοῦ καὶ συλλειτουργοῦ κ. Κυρίλλου.

Ἡ ἀγάπη τοῦ Μακαριωτάτου ἐπεξέτεινε τὰ πλαίσια καὶ τὰ συνήθη χρονικὰ ὅρια μιᾶς ἐπισήμου Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως καὶ τὴν μετέτρεψεν εἰς μίαν πολυήμερον εὐγενῆ, φιλάδελφον καὶ ἀβραμιαίαν φιλοξενίαν! Ὑπῆρξε καὶ κατὰ τοῦτο πολὺ ὑποχρεωτικὸς ὁ πολυφίλητος ἀδελφὸς Πατριάρχης Κύριλλος, ἀλλὰ καὶ οἱ συνεργάται του, μὲ πρῶτον τὸ Γραφεῖον Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν σχέσεων ὑπὸ τὸν ἀγαπητὸν Μητροπολίτην Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνα. Οὕτως ἐδόθη εἰς ἡμᾶς ἡ εὐλογημένη εὐκαιρία νὰ χαρῶμεν περισσότερον ἀπὸ ποτὲ ἄλλοτε τὴν ἁγιοτόκον Ρωσσίαν, ἡ ὁποία καὶ εἰς τὰς ἡμέρας ταύτας ἀναδεικνύει Μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ, ὡς ὁ νεαρὸς Εὐγένιος Ροντιόνωφ, ὁ ὁποῖος ἐτίμησε μέχρις αἵματος τὸν Σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ εἰς ἡλικίαν μόλις δεκαεννέα ἐτῶν, ὅταν οἱ συνομήλικοί του εἶχον ἄλλας προτεραιότητας καὶ ἀξίας εἰς τὴν ζωήν των. Ἠδυνήθημεν νὰ ἀπολαύσωμεν ἀλλήλους περισσότερον, νὰ συμπροσευχηθῶμεν καὶ νὰ συμπνευματισθῶμεν περισσότερον, νὰ ἑορτάσωμεν μαζὶ τὴν Ἁγίαν Πεντηκοστήν, νὰ προσκυνήσωμεν ἀπὸ κοινοῦ τὸ μέγα Μυστήριον τῆς Ἁγίας Τριάδος, νὰ δεχθῶμεν τὴν ζωοποιὸν αὔραν τοῦ Παρακλήτου, νὰ συνεορτάσωμεν τὰ τίμια ὀνομαστήρια τοῦ Μακαριωτάτου ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν Θεσσαλονικέων Ἰσαποστόλων καὶ Φωτιστῶν Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου, καὶ νὰ φθάσωμεν αἰσίως εἰς τὴν σημερινὴν Κυριακὴν τῶν Ἁγίων Πάντων, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐπεκαλέσθημεν τὰς θεοπειθεῖς πρεσβείας πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος Ἁγίων, Προφητῶν, Πατριαρχῶν, Ἀποστόλων, Μαρτύρων, Ὁμολογητῶν, Πατέρων, Διδασκάλων, Ὁσίων καὶ Δικαίων, τόσον διὰ τὸ πλήρωμα τῶν καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως καὶ Μόσχας καὶ τῶν λοιπῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὅσον καὶ δι’ ὅλον τὸν Χριστιανικὸν κόσμον. Κατὰ τὰς ἡμέρας αὐτὰς ἐπεβεβαιώσαμε καὶ πάλιν καὶ πολλάκις τοὺς ἰσχυροὺς καὶ ἀκαταλύτους ἱεροὺς δεσμούς, οἱ ὁποῖοι συνδέουν ἀπὸ χιλιετίας καὶ πλέον τὴν Μητέρα Κωνσταντινούπολιν μὲ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσσίας. Κλῆρος καὶ λαὸς ἑκατέρωθεν γνωρίζουν, γνωρίζομεν ἅπαντες, ὅτι εἴμεθα πάντες ἕν ἐν Χριστῷ! Μέλη καὶ κύτταρα τοῦ αὐτοῦ Σώματος, τοῦ παναγίου Σώματος τοῦ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος, ἐν δόξῃ εἰς οὐρανοὺς Ἀναληφθέντος καὶ αἰωνίως μετὰ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ζῶντος καὶ συμβασιλεύοντος Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ! Εἴμεθα γνήσιοι ἀδελφοί, ὁμομήτριοι καὶ ὁμογάλακτοι, τὸ ἕν φρονοῦντες, τὴν ἅπαξ τοῖς Ἁγίοις παραδοθεῖσαν πίστιν κρατοῦντες καὶ ὁμολογοῦντες ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ, τὸν αὐτὸν δρόμον τῆς εὐαγγελικῆς ἀρετῆς τρέχοντες, τὸν αὐτὸν ἀγῶνα κατὰ τοῦ διαβόλου, τῆς ἁμαρτίας καὶ τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους ἀγωνιζόμενοι, ἐν μιᾷ καὶ βεβαίᾳ ἐλπίδι αἰωνίου ζωῆς καὶ βασιλείας χαίροντες, τῆς αὐτῆς θείας εἰρήνης κληρονόμοι, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ ἀλληλοπεριχωρούμενοι! Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!

Ταῦτα πάντα, ἀγαπητοί, προσλαμβάνουν μείζονας διαστάσεις, λαμβανομένης ὑπ’ ὄψιν τῆς γενικωτέρας κρίσεως, ἡ ὁποία μαστίζει εἰς τὰς ἡμέρας ἡμῶν τὴν ἀνθρωπότητα, σχεδὸν ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς γῆς! Ἕνας Ἕλλην ποιητὴς εἶπεν ὅτι εἰς τὰς ἡμέρας ἡμῶν «ἔχουν τὰ γέλια ξεψυχίσει κι ἔχουν γεράσει τὰ παιδιά»! Σύγχυσις φρενῶν καὶ ἀξιῶν, ψῦξις τῆς ἀγάπης, ἐγωκεντρισμός, προσήλωσις εἰς τὴν ὕλην, βουλιμικὴ ὑπερκατανάλωσις, θεοποίησις τῆς ἡδονῆς, ἄρνησις οἱουδήποτε σταυροῦ, κατάχρησις τῆς δημιουργίας, ἀσέβεια πρὸς τὸ πρόσωπον τοῦ πλησίον, ἀμνημοσύνη θανάτου, λήθη Θεοῦ! Αὐτὰ ἔφεραν τὴν «κρίσιν», ἤ μᾶλλον τὴν «θείαν δίκην» ὑπὸ τῆς ὁποίας μαστίζεται ἡ ἀνθρωπότης παιδευτικῶς, εἴ γε καὶ ἤθελεν ἀνανήψει καὶ ἐκζητήσει ἐκ νέου τὸν μόνον Κύριον καὶ Πατέρα καὶ Θεὸν τῆς ἀγάπης! Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας, καὶ ὅλαι αἱ ἐπὶ μέρους ἁγιώταται Αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι, ἔχομεν ἱερὰν ὑποχρέωσιν τὸ πᾶν νὰ πράξωμεν καὶ οὐδὲν νὰ παραλείψωμεν, τόσον μεμονωμένως ὅσον καὶ ἀπὸ κοινοῦ, ὥστε νὰ βοηθήσωμεν τοὺς συνανθρώπους μας νὰ εὕρουν τὴν Ὁδόν καὶ τὴν Ἀλήθειαν καὶ τὴν Ζωήν, νὰ στηρίξουν τὰς ἐλπίδας των εἰς τὴν μόνην ἀκαταίσχυντον ἐλπίδα, ἤγουν τὴν φιλάνθρωπον Πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀντιστοῦν ἐρρωμένως εἰς τὸν πειρασμὸν τῆς ἀπογνώσεως καὶ νὰ γευθοῦν τὴν χρηστότητα τοῦ Κυρίου! Εἰς τοῦτο, ὑπολαμβάνομεν, εἴμεθα ἅπαντες σύμφωνοι ἐκ προοιμίου. Μένει νὰ συντονίσωμεν ἐπὶ τὸ λυσιτελέστερον τὰς ἐνεργείας ἡμῶν ἐν φόβῳ Θεοῦ καὶ ὡς λόγον Αὐτῷ ἀποδώσοντες.

Εἰς τὸ σημεῖον αὐτό, τόσον ἀπὸ μέρους ἡμῶν, ὅσον καὶ ἀπὸ μέρους τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν Συνοδείας, τῶν Ἱερωτάτων Μητροπολιτῶν Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, Μυριοφύτου καὶ Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, τοῦ Ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου καὶ τῶν λοιπῶν συνεκδήμων ἡμῶν, ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἐκφράσωμεν πρὸς τὸν Μακαριώτατον ἅγιον ἀδελφὸν Πατριάρχην Μόσχας καὶ πάσης Ρωσσίας κ. Κύριλλον, πρὸς τὰ μέλη τῆς περὶ αὐτὸν σεβασμίας Ἱεραρχίας καὶ πρὸς τὸν οἰκοδεσπότην Ἱερώτατον Μητροπολίτην Ἁγιοπετρουπόλεως καὶ Λάντογκας κ. Βλαδίμηρον τὰς θερμοτέρας καὶ ἀπὸ κέντρου ψυχῆς εὐχαριστίας ἡμῶν διὰ τὴν ἐπιδειχθεῖσαν εἰς ἡμᾶς λίαν φιλάδελφον γνώμην, διὰ τὰς εὐγενεῖς περιποιήσεις καὶ δι’ ὅσα ἀγαθὰ ὑπὲρ ἡμῶν εἰργάσαντο, τιμῶντες ἐν τοῖς προσώποις ἡμῶν τὸν πάνσεπτον καὶ πολύτλαν Οἰκουμενικὸν Πατριαρχικὸν Θρόνον, παρὰ τοῦ ὁποίου ἐξεπέμφθη τὸ πρῶτον τὸ Εὐαγγέλιον εἰς τοὺς λαοὺς τῶν Ρώσσων. Ἀναλόγους εὐχαριστίας ἀπευθύνομεν καὶ πρὸς τὰς ἐντίμους κρατικὰς Ἀρχὰς διὰ τὰς δαψιλευθείσας εἰς ἡμᾶς εὐλαβῶς τιμάς, περιποιήσεις καὶ διευκολύνσεις!

Ἀναχωροῦντες αὔριον διὰ τὸ ἐν Φαναρίῳ Σεπτὸν Κέντρον, μαζὶ μὲ τὴν εὐχαριστίαν ἡμῶν ἀφήνομεν εἰς ὑμᾶς, πολυφίλητοι ἀδελφοί, τὴν ἀγάπην ἡμῶν καὶ αὐτὴν τὴν καρδίαν ἡμῶν. Θερμάς, ὡς πάντοτε, ἀναπέμπομεν καὶ θὰ ἀναπέμπωμεν εὐχὰς πρὸς τὸν Ὕψιστον καὶ τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον νὰ σκέπουν ὑμᾶς καὶ πᾶσαν ρωσσικὴν γῆν μὲ τὴν κραταιὰν προστασίαν των, νὰ φωτίζουν τοὺς πιστοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς Ρωσσίας καὶ νὰ ἐγείρουν πολλὰ τέκνα τῷ Ἀβραὰμ ἐντεῦθεν καὶ κατὰ τὰς ἡμέρας ἡμῶν! Εὔχεσθε καὶ σεῖς ὑπὲρ ἡμῶν! Ἄς ὑπάρχῃ καθημερινῶς μία φωτεινὴ γέφυρα καθαρᾶς προσευχῆς, ἡ ὁποία θὰ συνδέῃ τὴν Κωνσταντινούπολιν, τὴν Μόσχαν καὶ τὰς ἐκκλησιαστικὰς Ἐπαρχίας ἑκατέρας μὲ τὸν οὐρανόν! Ὁ μακαριστὸς καὶ ἐπὶ ἁγιότητι καὶ σοφίᾳ ἐνθέῳ διακριθεὶς Ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ, συνήθιζε νὰ λέγῃ: «Εὐλογία Κυρίου μενέτω ἐφ’ ὑμᾶς εἰς τοὺς αἰῶνας, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»! Μὲ αὐτοὺς τοὺς λόγους κατακλείομεν καὶ ὑψοῦμεν τὸ ποτήριον εἰς ὑγιείαν, μακροημέρευσιν καὶ σωτηρίαν πάντων τῶν συνδαιτυμόνων!