[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, κατά τήν Τρισαρχιερατικήν Θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Τενέδου(27 Ἰουλίου 2009).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ἴμβρου καὶ Τενέδου κ.Κύριλλε,
Λοιποὶ Ἱερώτατοι Ἀδελφοί,
Προσφιλέστατοι Τενέδιοι,

Δοξάζομεν ἀπὸ καρδίας τὸ πανάγιον ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἠξίωσε νὰ ἔλθωμεν εἰς τὴν Λεύκοφρυννῆσον τοῦ Τέννητος, τὸ μικρὸ τοῦτο μαργαριτάρι τοῦ βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου, διὰ νὰ ἑορτάσωμεν τὴν ἐτησίαν πανήγυριν τῆς προστάτιδος τῶν ἁπανταχοῦ Τενεδίων Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς.

Ἀνέκαθεν εἰς τὴν Τένεδον ἡ Ἁγία Παρασκευὴ ἑωρτάζετο ἐπὶ διήμερον. Οὕτω καὶ ἐφέτος, ἀφοῦ ἐτελέσαμε χθὲς τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν ἱστορικὸν ναΐσκον τοῦ ἁγιάσματός της, ἤδη κορυφώνομεν τὸν ἑορτασμὸν μὲ τὴν σημερινὴν Τρισαρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν σεβάσμιον  τοῦτον Κοινοτικὸν Ναὸν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, συνεορτάζοντες τὸν Ἅγιον Μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα τὸν Ἰαματικόν.
Χαιρόμεθα βλέποντες τὰ προσφιλῆ πρόσωπα τῶν ὀλίγων ὁμογενῶν τῆς νήσου, τοὺς ὁποίους καὶ θέλομεν νὰ διαβεβαιώσωμεν ὅτι οὐδέποτε λησμονοῦμεν καὶ πάντοτε ἔχομεν δι’ αὐτοὺς μίαν ἰδιαιτέραν θέσιν εἰς τὴν καρδίαν μας καὶ εἰς τὰς προσευχάς μας. Ὅσον ὀλίγοι καὶ ἄν εἶναι, διὰ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ διὰ τὴν ψυχὴν τοῦ Γένους εἶναι πολλοὶ καὶ πολύτιμοι! Τὸ ἴδιο καὶ διὰ τὸν Χριστόν, ὁ Ὁποῖος ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ Σταυροῦ Του κουφίζει καὶ τὸν ἰδικόν των σταυρόν, καὶ ἐπαγγέλλεται ζωὴν καὶ ἀνάστασιν. Εἴμεθα εἰς τὸ πλευρόν των μὲ βαθεῖαν ἀγάπην, ἕτοιμοι νὰ τοὺς βοηθήσωμεν ὅσον δυνάμεθα καὶ μὲ ὅσα μέσα διαθέτομεν. Καὶ ὑποσχόμεθα νὰ ἔλθωμεν καὶ πάλιν εἰς τὸ μέλλον πλησίον των, εἰς ἔμπρακτον ἐπιβεβαίωσιν τοῦ δι’ αὐτοὺς ζωηροῦ ἐνδιαφέροντός μας. Χαιρόμεθα, ἐπίσης, βλέποντες τὰ προσφιλῆ πρόσωπα τῶν κατ’ ἀνάγκην μακρὰν τῆς πατρίδος των διαβιούντων Τενεδίων τοῦ ἐξωτερικοῦ, ποὺ ἦλθαν νὰ προσκυνήσουν τὰ ἅγια χώματα τῶν πατέρων των, νὰ πανηγυρίσουν τὴν προστάτιδά των Ἁγίαν Παρασκευήν, νὰ προσευχηθοῦν διὰ τοὺς κεκοιμημένους των, νὰ γεμίσουν τὴν ψυχήν των μὲ ἥλιο καὶ ὀξυγόνο τενέδιο, νὰ ἀνανεώσουν τοὺς ἱεροὺς δεσμούς των μὲ τὸν τόπον! Εὐχόμεθα εἰς αὐτοὺς ἐγκαρδίως κάθε πρόοδον καὶ προκοπήν, ὅπου καὶ ἄν ζοῦν. Εἶναι ὅλοι των παιδιὰ τῆς Τενέδου, παιδιά μας πολυαγαπημένα, τῶν ὁποίων τὸ καλὸ ὄνομα μᾶς ἐπιτρέπει νὰ σεμνυνώμεθα ἐν Κυρίῳ.

Εἴμεθα βέβαιοι, ἀγαπητοί, ὅτι καὶ χθὲς καὶ σήμερον συνελειτούργησαν μαζί μας μυστικῶς οἱ ἀπὸ αἰώνων παρεδρεύοντες εἰς τὸ οὐράνιον θυσιαστήριον ἀοίδιμοι Ἐπίσκοποι Τενέδου Ἀναστάσιος καὶ Φλωρέντιος, ἐκ τῶν Πατέρων τῆς Γ΄ καὶ τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀντιστοίχως, καθὼς καὶ τὸ μέγα τέκνον τῆς Τενέδου, ὁ ἀοίδιμος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ προκάτοχος ἡμῶν Μελέτιος ὁ Β΄. Ἀναμφιβόλως καὶ οἱ νεώτεροι Ποιμενάρχαι Ἴμβρου καὶ Τενέδου ἀοίδιμοι Ἰάκωβος, Μελίτων, Νικόλαος καὶ Φώτιος, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν μετὰ ταῦτα Πατριάρχην καὶ ἄμεσον προκάτοχον ἡμῶν Δημήτριον τὸν Α΄, οἱ ὁποῖοι ἀγάπησαν καὶ ἐπόνεσαν τὴν Τένεδον καὶ τὸ ἐν αὐτῇ ποίμνιόν των. Ναί! Δὲν εἴμεθα, ἀγαπητοί, ποτὲ μόνοι! Μαζί μας εἶναι καὶ οἱ ἐν Κυρίῳ κοιμηθέντες, οἱ «μακάριοι νεκροί» μας ποὺ ζοῦν εἰς τὴν ἄλλην πατρίδα μας, τὴν αἰωνίαν, τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ! Ὅλοι συναντώμεθα εἰς τὸ ἅγιον ποτήριον τῆς θείας Εὐχαριστίας. Ἡ προσευχή, καὶ μάλιστα ἡ Θεία Λειτουργία, εἶναι ἡ ὥρα καὶ ὁ τόπος τῆς εὐλογημένης συναντήσεώς μας. Καὶ εἰς αὐτὴν τὴν συνάντησιν ξεχωριστὴν θέσιν ἔχουν οἱ διατελέσαντες ἡγούμενοι καὶ πατέρες ἡμῶν ἐν τῇ πίστει. Ἄς μᾶς συνοδεύουν αἱ ἅγιαι εὐχαί των.

Δὲν χωρεῖ ἀμφιβολία, ἀγαπητοί, ὅτι εἶναι σκληρὰ ἡ σύγχρονος πραγματικότης τῆς Τενέδου, ὅπως ἄλλωστε καὶ τῆς ἀδελφῆς Ἴμβρου. Δὲν εἶναι ὅμως τῆς παρούσης τὸ νὰ ἀναφέρωμεν τὰς αἰτίας καὶ τὰς ἀφορμάς. Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον μᾶς ἐνδιαφέρει πρωτίστως εἶναι τὸ πῶς ἡ πραγματικότης αὐτὴ θὰ καταστῇ περισσότερον φωτεινὴ καὶ ὑποφερτή. Δόξα τῷ Θεῷ, κάποια περιθώρια ὑπάρχουν καὶ μᾶς δίδουν ἐλπίδας. Σημειώνομεν τὴν διὰ συνδρομῆς τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Ἐξοχωτάτου κ. Ἐρντογὰν ἀνοικοδόμησιν τοῦ καμπαναριοῦ τοῦ ἱεροῦ τούτου ναοῦ, τὸ ὁποῖον ἦτο παλαιόθεν σύμβολον τῆς χριστιανικῆς παρουσίας εἰς τὴν νῆσον καὶ σημεῖον ἀναφορᾶς τῶν Τενεδίων. Δραττόμεθα τῆς εὐκαιρίας νὰ ἐκφράσωμεν θερμὰς πρὸς τοῦτο εὐχαριστίας τόσον εἰς τὸν κ. Πρωθυπουργὸν προσωπικῶς, ὅσον καὶ εἰς τὴν Κυβέρνησίν του. Σημειώνομεν ἐπίσης τὴν ἀναστήλωσιν καὶ ἀνακαίνισιν τῆς Ἐπισκοπικῆς κατοικίας, ἡ ὁποία συνετελέσθη μὲ τὴν ἄοκνον φροντίδα τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου κ. Κυρίλλου καὶ εἶναι πλέον καὶ αὐτὴ δεύτερον εὐπρεπὲς σημεῖον ἀναφορᾶς τῆς παρουσίας τῆς ὁμογενείας ἐνταῦθα. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ἐκφράζομεν εἰς τὸν ἀγαπητὸν ἅγιον ἀδελφόν, καὶ διὰ τοῦτο, ὁλόθυμον τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐαρέσκειαν καὶ εὐελπιστοῦμεν ὅτι, μὲ τὴν ἀρρωγὴν τῶν Τενεδίων τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ ἄλλων φιλογενῶν, θὰ δυνηθῇ νὰ ἀναστηλώσῃ, τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο καὶ τὰ ἐξωκκλήσια τῆς νήσου, ὅπως τὸ πράττει ὅλως ἀξιεπαίνως καὶ εἰς τὴν Ἴμβρον. Ἐξ ἑτέρου, εἴχομεν προσφάτως καὶ τὴν δικαίωσιν τῆς Κοινότητος Τενέδου ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸν Δικαστήριον Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου ἐν σχέσει μὲ τὰ δικαιώματά της ἐπὶ τῆς περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία θέτει φραγμὸν εἰς αὐθαιρέτους ἐνεργείας εἰς βάρος τῶν δικαιωμάτων τῆς ὁμογενοῦς μειονότητος. Δόξα τῷ Θεῷ, πιστεύομεν ὅτι ἡ Παναγία ἔκαμε τὸ θαῦμα Της, εἰσακούσασα τὰς προσευχὰς καὶ τοὺς στεναγμοὺς τῶν τέκνων Της. Ἐπὶ τέλους, εἴμεθα νομιμόφρονες καὶ νομοταγεῖς πολῖται καὶ δὲν ἔχομεν ἀπαιτήσεις πέραν τῶν βασικῶν καὶ αὐτονοήτων ποὺ ἔχει καὶ ὁ τελευταῖος πολίτης τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ὁ τελευταῖος πολίτης οἱουδήποτε ἀνὰ τὸν κόσμον πολιτισμένου καὶ εὐνομουμένου Κράτους! Πιστεύομεν δὲ ὅτι καὶ αἱ ἔντιμοι ἐπιτόπιοι Ἀρχαί, τόσον αἱ τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, ὅσον καὶ αἱ Κρατικαί, θὰ εὑρίσκωνται παρὰ τὸ πλευρὸν τῆς μικρᾶς χριστιανικῆς Κοινότητος τῆς νήσου, μὲ κατανόησιν καὶ εὐμενῆ διάθεσιν. Τὰς παρακαλοῦμεν δι’ αὐτὸ καὶ τὰς διαβεβαιοῦμεν ὅτι ἡ τοιαύτη εὐμενὴς στάσις των θὰ εἶναι ἄριστον συστατικὸν διὰ τὴν νῆσον καὶ τὴν Χώραν εἰς τὰ ὄμματα παντὸς τρίτου. Ἄλλωστε, ἡ μὲν Χώρα μας εὑρίσκεται εἰς πορείαν ἐντάξεως εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν, τὴν ὁποίαν καὶ ὡς Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ἐστηρίξαμε καὶ στηρίζομεν μὲ σθένος, ἡ δὲ Τένεδος εὑρίσκεται ὑπὸ τουριστικὴν ἀνάπτυξιν καὶ πολλοὶ ξένοι τὴν ἐπιλέγουν διὰ τὰς διακοπάς των. Ὅταν ἡ Εὐρώπη βλέπῃ σεβασμὸν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν μειονοτήτων ἀπὸ μέρους τοῦ Κράτους ἡμῶν, αἱ θύραι της θὰ εἶναι ἀνοικταὶ διὰ τὴν Τουρκίαν. Καὶ ὅταν οἱ ἐν Τενέδῳ καταφθάνοντες ξένοι ἐπισκέπται βλέπουν τὰς σχέσεις τῆς Διοικήσεως μὲ τὴν ἐναπομείνασαν μειονότητα ἀγαθάς, τοῦτο θὰ ἐνθαρρύνῃ περισσοτέρους νὰ ἔρχωνται καὶ νὰ διαμένουν ἐπὶ ἡμέρας εἰς τὴν Τένεδον, ἀφήνοντες πολύτιμον συνάλλαγμα εἰς τὴν τοπικὴν ἀγορὰν καὶ τὰς ὑπηρεσίας καὶ βοηθοῦντες εἰς τὴν περαιτέρω ἀνάπτυξιν τῆς νήσου, ἐπ’ ἀγαθῷ ὅλων τῶν κατοίκων.

Λοιπόν, ἀδελφοί, καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ, εἰς τὸ βάθος τῆς σήραγγος οἱ πιστοὶ πάντοτε βλέπομεν φῶς. Καὶ τοῦτο, διότι τὸν τελευταῖον λόγον τὸν ἔχει ὁ Θεός. Εἰς Αὐτὸν ἐπιρρίπτομε καὶ σήμερον τὴν ἐλπίδα μας, ὅπως ἀκριβῶς τὸ εἴπομεν ἐνωρίτερον μυστικῶς ἐνώπιον τῆς ἁγίας τραπέζης, πρὸ τῶν Τιμίων Δώρων: «Σοὶ παρακατατιθέμεθα τὴν ζωὴν ἡμῶν ἅπασαν καὶ τὴν ἐλπίδα, Δέσποτα Φιλάνθρωπε»! Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι δὲν θὰ ἀποστρέψῃ τὸ πρόσωπόν Του, ἀλλὰ θὰ δώσῃ ἀπάντησιν εἰς τὴν προσευχήν μας. Δὲν θὰ ἀποκάμωμεν ἐπικαλούμενοι τὴν βοήθειαν καὶ προστασίαν Του. Δὲν θὰ κουρασθοῦμε νὰ ἀγωνιζώμεθα διὰ τὴν ψυχήν μας, διὰ τὴν ἀξιοπρέπειάν μας, διὰ τὸ αὔριον τοῦ ποιμνίου μας. Ἄς μᾶς συνοδεύουν αἱ πρεσβεῖαι τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Μεγάλης Μητρὸς καὶ κραταιᾶς Σκέπης τοῦ εὐσεβοῦς Γένους ἡμῶν, καὶ αἱ εὐχαὶ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ πάντων τῶν Ἁγίων. «Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν». Ἀμήν!