[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Θ. Λειτουργίαν εἰς τό Ἁγίασμα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Τενέδου(26 Ἰουλίου 2009).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ἴμβρου καὶ Τενέδου κ. Κύριλλε,
Λοιποὶ Ἱερώτατοι Ἀδελφοί,
Ἀγαπητοὶ προσκυνηταί,
Προσφιλέστατοι Τενέδιοι,

Μὲ πολλὴν συγκίνησιν ἤλθαμε εἰς τὴν Τένεδον διὰ νὰ συνεορτάσωμεν τὴν Ἁγίαν Παρασκευήν. Τὴν Ὁσιοπαρθενομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ μαζὶ μὲ τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον προστατεύουν τοὺς Χριστιανοὺς τοῦ νησιοῦ καὶ τοὺς ξενητευμένους μας.

Τὸ Ἁγίασμα αὐτὸ ἐγνώρισε παλαιότερον ὡραῖες ἡμέρες, γεμάτες φῶς καὶ εὐλογίαν. Τότε ποὺ εἰς τὸ νησὶ ἡ Ρωμαίηκη Κοινότητα ἀνθοῦσε καὶ ὅλοι οἱ πιστοὶ ἤρχοντο τακτικὰ εἰς τὴν Χάριν της, νὰ προσκυνήσουν, νὰ πιοῦν ἁγίασμα, νὰ παρακαλέσουν τὴν Θαυματουργὸ Ἁγία μας διὰ βοήθειαν καὶ προστασίαν. Καὶ εἰς τὴν ἑορτὴν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ποὺ ἦτο τὸ σημεῖον ἀναφορᾶς ὅλου τοῦ ἐτησίου κύκλου τῆς ζωῆς τῶν Τενεδίων, τὸ νησὶ ἐπανηγύριζε μὲ ὅλην του τὴν ψυχήν. Κάθε ξενητευμένος Τενέδιος, εἴτε εἰς τὴν Ἑλλάδα ζῆ, εἴτε εἰς τὴν Ἀμερικήν, τὸν Καναδᾶ, τὴν Αὐστραλίαν ἤ ὅπου ἀλλοῦ, νιώθει ἔντονον τὴν παρουσίαν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς κοντά του καὶ νοσταλγεῖ νὰ ἔλθῃ εἰς τὴν γενέθλια νῆσο καὶ νὰ προσκυνήσῃ ἐδῶ, νὰ λάβῃ ἐνίσχυσιν πνευματικήν.

Ἄλλωστε, ἡ Ἁγία Παρασκευὴ εἶναι μία ἀπὸ τὶς δημοφιλέστερες Ἁγίες τῆς Ἐκκλησίας μας, μάλιστα δὲ εἰς τὴν ἑλληνόφωνη Ὀρθοδοξία, τόσον διὰ τὸ χάρισμα ποὺ τῆς ἔχει δώσει ὁ Θεὸς νὰ θεραπεύῃ νοσήματα τῶν ὀφθαλμῶν, ὅσον καὶ διὰ τὴν ἀξιοθαύμαστον πολιτείαν της. Διότι εἶναι ἕνα πολυεδρικὸ διαμάντι ἡ Ἁγία μας! Καὶ Ὁσία, καὶ Παρθένος, καὶ Ἱεραπόστολος, καὶ Μεγαλομάρτυς! Ὅλα μαζί! Ἕνας ὑπέροχος συνδυασμὸς ἀρετῆς, ἐνθέου ζήλου, ἀγάπης, αὐταπαρνήσεως, προσφορᾶς εἰς τὸν συνάνθρωπον καὶ θυσίας διὰ τὸ ὄνομα καὶ τὴν ὁμολογίαν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ! Καὶ ὅλα αὐτὰ εἰς τὸ πρόσωπον μιᾶς νεαρᾶς κοπέλλας! Τὴν ὥρα ποὺ οἱ ἄλλες συνομήλικές της περὶ ἄλλα ἐμερίμνουν καὶ ἐτυρβάζοντο, ὡς συνήθως, ἐκείνη ἐφρόντιζε πῶς νὰ ἀρέσῃ εἰς τὸν Χριστόν καὶ πῶς νὰ ἐπαρκέσῃ εἰς τὶς ἀνάγκες, ὑλικὲς καὶ πνευματικές, τῶν συνανθρώπων της! Ὅλη της ἡ ζωὴ ἦτο μία «παρασκευή», δηλαδὴ προετοιμασία διὰ τὸν Χριστὸν καὶ διὰ τὴν αἰωνιότητα! Ἀκολουθώντας μὲ συνέπειαν τὸ νόημα τοῦ ὀνόματός της, καθημερινῶς παρεσκευάζετο, ἑτοιμαζόταν, μὲ πολλὴν φροντίδα! Νὰ «φτιάξῃ ψυχή», κατὰ τὸ δὴ λεγόμενον, νὰ πολεμήσῃ τὰ πάθη της, νὰ καθαρίσῃ τὴν καρδιά της, νὰ καλλιεργήσῃ τὶς ἀρετές καὶ νὰ ἑνωθῇ μὲ τὸν Χριστὸν διὰ τῆς προσευχῆς καὶ τῶν ἁγίων Μυστηρίων. Ἦτο πάντοτε ἕνα ὁλοφώτεινο παράδειγμα δι’ ὅλους. Ὅσοι τὴν ἔβλεπαν καὶ τὴν ἄκουαν, ἔλεγαν πὼς σὰν αὐτὴν πρέπει νὰ εἶναι ὁ ἄνθρωπος! Ἔβλεπαν εἰς τὸ πρόσωπόν της τὸν ἀληθινὸν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ καὶ ἐφιλοτιμοῦντο νὰ τὴν μιμηθοῦν. Καὶ εἰς τὴν πίστιν, καὶ εἰς τὴν ἀγάπην, καὶ εἰς τὴν φιλανθρωπίαν, καὶ εἰς τὴν ὑπομονήν, καὶ εἰς τὸ κάθε τί. Ἴσχυε δι’ αὐτὴν κατὰ γράμμα ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: «Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς»!

Καλῶς, λοιπόν, ἐπράξαμε, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ, ποὺ ἤλθαμε εἰς τὴν πανήγυριν τῆς Ἁγίας μας! Κατὰ σχῆμα λόγου τὴν τιμοῦμε ἐμεῖς μὲ τὴν παρουσίαν μας καὶ τὸν ἐκκλησιασμό μας. Κατ’ οὐσίαν ὅμως ἐκείνη εἶναι ἡ ὁποία τιμᾶ ἐμᾶς μὲ τὴν ἀγάπη της, μὲ τὴν προστασίαν της καὶ μὲ τὶς πρεσβεῖες της εἰς τὸν Θεὸν ὑπὲρ ἡμῶν. Ἄς τῆς ἀνοίξωμε τὴν καρδιά μας, νὰ τῆς μιλήσωμε μὲ θάρρος, νὰ τῆς ποῦμε ὅ,τι ἀπασχολεῖ τὸν καθένα μας. Νὰ τῆς ποῦμε τὸ εὐχαριστῶ μας γιὰ ὅσα ἔχει κάμει γιὰ μᾶς! Καὶ τὸ παράπονό μας γιὰ τὴ σημερινή κατάστασι. Ἐκείνη ἄς τὰ διαβιβάσῃ εἰς τὸν Θεὸν μὲ τὴν παρρησία ποὺ ἔχει ἐνώπιόν Του, καὶ ἄς Τοῦ ζητήσῃ τὸ ἔλεος καὶ τὴν χάριν δι’ ὅλους μας! Ἀλλὰ ἡ παρουσία μας ἐδῶ, μὲ τὴν εὐκαιρίαν τῆς ἑορτῆς, ἔχει καὶ τὸν χαρακτῆρα τοῦ ἀνταμώματος μεταξύ μας. Νὰ ἴδωμεν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, νὰ ἀλληλοστηριχθοῦμε, νὰ παρηγορηθοῦμε, νὰ χαροῦμε! Νὰ ἐπιβεβαιώσωμε τὴν θέλησί μας νὰ κρατήσωμε τὴν Τένεδο ὄρθια καὶ ζωντανή! Γιὰ τοὺς λίγους ποὺ ἔμειναν! Γιὰ τοὺς πολλοὺς ποὺ λείπουν! Γιὰ ὅλους ὅσοι τὴν νιώθουν πυρωμένο καρφὶ στὴν μνήμη τους καὶ στὴν καρδιά τους! Καὶ εἰς τὸ σημεῖο αὐτὸ θέλομεν νὰ ἐπαινέσωμεν τὸν ζῆλον καὶ τὴν ἀνύστακτον μέριμναν τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ἴμβρου καὶ Τενέδου, ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ κ. Κυρίλλου, ὁ ὁποῖος κάνει τὸ πᾶν διὰ τὸ καλὸ καὶ τῶν δύο νήσων, ὡς καλὸς ποιμὴν καὶ πλεῖστα φειδόμενος τοῦ ποιμνίου του. Ἐπιθυμοῦμεν ἐπίσης νὰ συγχαρῶμεν τὸν ἐν Ἀθήναις Σύλλογον Τενεδίων «ὁ Τέννης», διὰ τὴν ὑπὲρ τῆς πατρίδος τῶν μελῶν του ἀξιέπαινον πολυδιάστατον δραστηριότητά του καὶ νὰ σημειώσωμεν τὴν παρουσίαν ἐν μέσῳ ἡμῶν πλείστων μελῶν του.

Εὐχόμεθα καὶ προτρεπόμεθα ζωηρῶς ὅπως ὅλοι οἱ ξενητευμένοι Τενέδιοι, ἀντὶ νὰ πηγαίνουν κάπου ἀλλοῦ διὰ τὰς διακοπάς των, νὰ ἔρχωνται εἰς τὴν Τένεδον, νὰ ἀναβαπτίζωνται εἰς τὰς ρίζας των, νὰ ἐνδυναμοῦται ἡ ψυχή των ἀπὸ τὴν ἐπαφὴν μὲ τὰ ἅγια χώματα τοῦ νησιοῦ τῶν πατέρων των! Νὰ ἀναστηλώσουν καὶ ἀνακαινίσουν μάλιστα εἰ δυνατὸν καὶ τὰ σπίτια των, ὅσοι ἀκόμη τὰ ἔχουν, νὰ νιώθουν καὶ οἱ ἐναπομείναντες ὅτι δὲν εἶναι μόνοι! Νὰ ἀναστηλώσωμε σιγὰ - σιγὰ καὶ τὰ ἐξωκκλήσια μας, νὰ χαίρεται ὁ οὐρανός, νὰ χαιρώμεθα καὶ ἐμεῖς. Μὴ λησμονῆτε, ἀγαπητοί, ὅτι ἡ Τένεδος εἶναι πάντοτε ὡραία! Καὶ τὴν ἄνοιξι, καὶ τὸ καλοκαίρι, καὶ τὸ φθινόπωρο, ἀκόμη καὶ τὸν χειμῶνα! Μεθυστικῶς ὡραία, καὶ ὄχι ἀπαραιτήτως λόγῳ τοῦ περιφήμου ἀνὰ τὸν κόσμον κρασιοῦ της! Ἄλλωστε, μὲ τὴν τουριστικὴν ἀνάπτυξιν, τὴν ὁποίαν ἔχει λάβει τὰ τελευταῖα χρόνια, καὶ τὴν σχετικὴν ὑποδομήν ποὺ ἤδη διαθέτει, γίνεται ὅλο καὶ περισσότερο περιζήτητος τόπος διακοπῶν...

Ἄς εἶναι εὐλογημένη ἡ παρουσία ὅλων σας εἰς τὸ νησί μας, ἀγαπητοί! Ἡ πατρικὴ ἡμῶν εὐχὴ καὶ Πατριαρχικὴ εὐλογία σᾶς συνοδεύει ἐν ἀγάπῃ πολλῇ. Καὶ εἴθε ἡ Ἁγία Παρασκευὴ, ὄχι μόνον νὰ μεριμνᾷ διὰ τὴν ὑγείαν μας, καὶ μάλιστα τῶν ὀφθαλμῶν μας, ἀλλὰ καὶ νὰ παρασκευάζῃ δι’ ὅλους μας ὁδὸν εὐαρεστήσεως τοῦ Θεοῦ, ὁδὸν σωτηρίας! Χρόνια πολλά!