[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς τόν Ἑλληνορθόδοξον Ναόν τῆς Λύων(19.07.2009).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἱερώτατοι Ἀδελφοί,
Εὐλογημένοι Χριστιανοί, τέκνα πιστὰ τῆς Ἐκκλησίας!

Δόξα τῷ Θεῷ, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀξιώνει νὰ εἴμεθα σήμερον μαζί, ἐδῶ εἰς τὸν Ναὸν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῆς εὐλογημένης Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος τῆς Λυών, συναγμένοι εἰς τὸ Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τὸ ὁποῖον φανερώνει τὸ γεγονὸς τῆς Ἐκκλησίας!

Ἤλθομεν εἰς τὴν Λυών, ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολιν, τὸ Φανάρι, ποὺ εἶναι ἡ πατρικὴ οἰκία ὅλων μας – τὸ σπίτι μας! καὶ σᾶς μεταφέρομε τὴν ἀγάπην, τὴν εὐχὴν καὶ τὴν εὐλογίαν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας! Ἤλθαμε διὰ νὰ ἴδωμεν τὰ προσφιλῆ πρόσωπά σας, νὰ χαροῦμε διὰ τὴν προκοπήν σας, καὶ τὴν ἐν Κυρίῳ - τὴν πνευματικήν, καὶ τὴν κοινωνικήν, καὶ νὰ σᾶς συγχαροῦμε διὰ τὴν συμπλήρωσιν ἑξηκονταετίας ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Κοινότητός σας. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, τῆς ὁποίας τὸν Εὐαγγελισμὸν τιμᾶτε, σᾶς ἔχει πάντοτε ὑπὸ τὴν φιλόστοργον σκέπην καὶ κραταιὰν προστασίαν Της, καθὼς καὶ οἱ τοπικοὶ Ἅγιοι, ὁ Ἱερομάρτυς Ποθεινὸς Ἐπίσκοπος τῆς Λυὼν καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτυρες, ὁ Σάγκτος, ὁ Ἄτταλος, ὁ Ἀλέξανδρος, ὁ Μάτουρος, ὁ Ἀλκιβιάδης, ἡ Βιβλίς, ἡ νεαρὰ Βλανδίνα, ὁ ἔφηβος ἀδελφός της Ποντικὸς καὶ οἱ ἄλλοι, τεσσαράκοντα ὀκτὼ τὸ ὅλον, Ἕλληνες οἱ περισσότεροι, ποὺ ἐμαρτύρησαν ἐδῶ τὸ 177 μ.Χ. κατὰ τὸν διωγμὸν τοῦ Μάρκου Αὐρηλίου, καὶ τὰ ὑπολείμματα τῶν καέντων λειψάνων των ἁγίασαν τὸν Ροδανὸν ποταμόν. Ἡ μνήμη των θὰ ἑορτασθῇ μετὰ ἀπὸ ὀλίγας μόνον ἡμέρας, τὴν 26ην Ἰουλίου. Ἀναμφιβόλως πρέσβυς σας πρὸς Θεὸν εἶναι καὶ ὁ μέγας Πατὴρ καὶ Θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας Ἅγιος Ἱερομάρτυς Εἰρηναῖος, ἐπίσης Ἐπίσκοπος τῆς Λυὼν ἤ Λουγδούνου, ὅπως ἐλέγετο τότε ἡ πόλις σας, ἡ ἀρχαιοτάτη αὐτὴ ἀποικία τῶν Ροδίων, Μικρασιάτης, Σμυρναῖος τὴν καταγωγήν.

Ὅλοι των σᾶς προστατεύουν ἀδιαλείπτως ἀπὸ τὸν οὐρανὸν καὶ δέονται εἰς τὸν Θεὸν ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ὅλης τῆς ἐν Γαλλίᾳ Ἐκκλησίας! Εἴμεθα ἐπίσης βέβαιοι ὅτι, ὑπὸ τὴν ἀνύστακτον ποιμαντικὴν μέριμναν τοῦ καλοῦ σας ποιμενάρχου καὶ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ καὶ συλλειτουργοῦ ἡμῶν Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουὴλ καὶ τῶν κατὰ καιροὺς εὐλαβῶν ἱερέων σας, ἀγωνίζεσθε νὰ κρατήσετε ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τὴν κληρονομίαν τῶν πατέρων σας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανικὴ πίστις, ἀφ’ ἑνός, αὐτὴ διὰ τὴν ὁποίαν ἔχυσαν τὸ αἷμα των οἱ ἅγιοι Μάρτυρες τῆς Λυὼν καὶ ἑκατομμύρια, βεβαίως, ἄλλοι ἀνὰ τὸν κόσμον, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι καὶ τὴν ἐποχήν μας, καὶ ἡ μεγάλη Ἑλληνικὴ πολιτιστικὴ παράδοσις, γλῶσσα καὶ πολιτισμός, ἀφ’ ἑτέρου, ποὺ οὕτως ἤ ἄλλως εὑρίσκεται εἰς τὰ θεμέλια τοῦ πολιτισμοῦ τῆς συγχρόνου Εὐρώπης. Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον μας, ὑπὸ τὴν πνευματικὴν εὐθύνην τοῦ ὁποίου εὑρίσκεσθε, ὅπως καὶ ἑκατομμύρια ἄλλων, ὁμογενῶν καὶ λοιπῶν, Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν ἀνὰ τὰ πέρατα τοῦ κόσμου, ὅταν πρὸ τεσσαράκοντα τριῶν ἐτῶν ἵδρυε αὐτοτελῆ Μητρόπολιν εἰς τὴν Γαλλίαν, ἐξέφραζεν ἐμπράκτως τὴν πολλὴν ἀγάπην καὶ τὸ βαθὺ ἐνδιαφέρον του διὰ σᾶς καὶ διὰ τὰ τέκνα σας, ὥστε, συγκροτημένοι ἐκκλησιαστικῶς κατὰ τὸν καλλίτερον καὶ ἀσφαλέστερον τρόπον, νὰ προάγεσθε καθημερινῶς κατὰ Θεὸν καὶ νὰ γίνεσθε ὑπόδειγμα συνεποῦς χριστιανικοῦ βίου εἰς τοὺς συμπολίτας σας! Ἔτσι, τόσον ὁ μακαριστὸς πρῶτος Μητροπολίτης Μελέτιος, ὅσον καὶ ὁ διάδοχός του Μητροπολίτης κ. Ἱερεμίας (νῦν Ἑλβετίας), ὅσον καὶ ὁ τρίτος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ἔδωσαν –καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ δίδῃ ὁ τελευταῖος- τὸν καλλίτερον ἑαυτόν των διὰ σᾶς, ὡς γνήσιοι πατέρες καὶ ποιμένες, τιμῶντες τὴν ἀρχιερωσύνην των καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Ἱεράρχου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, δηλαδὴ  τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου!

Μαζί μας, καθὼς βλέπετε, εὑρίσκονται σήμερον καὶ ἀρκετοὶ ἀδελφοὶ ἐκλεκτοὶ καὶ προσφιλέστατοι ἀπὸ ἄλλας Αὐτοκεφάλους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας τῆς Εὐρώπης, ἐν οἷς καὶ ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων καὶ πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος καὶ ἐκλεκτοὶ ἐκπρόσωποι ἄλλων Ἐκκλησιῶν. Εἶναι ὅλοι μέλη καὶ κύτταρα τοῦ ἰδίου ἁγίου Σώματος, τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τὴν ὁμολογοῦμεν εἰς τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως. Ὁ Ἅγιος Εἰρηναῖος, ὁ ἀρχαῖος Ἐπίσκοπος τῆς Λυών, τὸν ὁποῖον ἐμνημονεύσαμε ἐνωρίτερον, ἦτο ἀπὸ τοὺς πρώτους Θεολόγους οἱ ὁποῖοι ἐπικέντρωσαν τὸ κήρυγμά των εἰς τὴν ἰδίαν τὴν Ἐκκλησίαν καὶ εἰς τὴν ἑνότητά Της ὡς ἑνὸς Σώματος. Ἐπολέμησε μάλιστα μὲ ζῆλον τὸν Γνωστικισμὸν καὶ τὰς λοιπὰς φοβερὰς αἱρέσεις, αἱ ὁποῖαι διέσπων καὶ ἐλυμαίνοντο τὴν ἀρχαίαν Ἐκκλησίαν. Ἐδίδασκεν ὅτι «ἡ Ἐκκλησία, ἐνῶ εἶναι διεσπαρμένη εἰς ὅλον τὸν κόσμον, μὲ πολλὴν ἐπιμέλειαν φυλάσσει τὴν παραδεδομένην Πίστιν, καὶ ὡσὰν νὰ κατοικῆ ὅλη μέσα εἰς ἕνα σπίτι, κηρύσσει, διδάσκει καὶ παραδίδει μὲ μίαν ψυχήν, μίαν καρδίαν καὶ ἕνα στόμα» τὴν παράδοσιν καὶ διδασκαλίαν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἀποστόλων. Ἡ παρουσία τῶν ἐκπροσώπων τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τὴν σημερινὴν Θείαν Λειτουργίαν, αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἀλήθειαν ὑπογραμμίζει: Ὅτι εἴμεθα ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι ἕνα σπίτι, μία ψυχή, μία καρδία, ἕνα στόμα, ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς καταγωγῆς καὶ γλωσσικῶν ἤ πολιτισμικῶν διαφορῶν! Τοῦτο δὲν συμβαίνει, δυστυχῶς, μὲ ὅλους ὅσους ὁμολογοῦν πίστιν εἰς τὸν Χριστὸν γενικῶς. Ὁ διάβολος, ὁ πατὴρ τοῦ ψεύδους, ἐνέσπειρεν εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ Χριστιανισμοῦ ζιζάνια πλάνης, αἱρέσεως, σχίσματος καὶ διχασμοῦ, τὰ ὁποῖα ἐζημίωσαν καὶ ζημιώνουν, ἐπλήγωσαν καὶ πληγώνουν τὴν Ἐκκλησίαν. Ἄς ἐνθυμηθοῦμε ὅτι σήμερον οἱ Ὀρθόδοξοι ἑορτάζομεν τοὺς Ἁγίους 630 Θεοφόρους Πατέρας, οἱ ὁποῖοι συνεκρότησαν τὸ 451 μ.Χ. εἰς τὴν Χαλκηδόνα τὴν ἁγίαν Δ΄ Οἰκουμενικὴν Σύνοδον, ἀκριβῶς διὰ νὰ ἀπαλλάξουν τὴν Ἐκκλησίαν ἀπὸ τοιαύτα ζιζάνια, καὶ μάλιστα ἀπὸ ἐκεῖνα τῆς αἱρέσεως τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ, καὶ νὰ ἀποκαταστήσουν τὴν ἑνότητα τῶν πιστῶν ἐν τῇ ἀληθινῇ πίστει. Δυστυχῶς, τοιούτου εἴδους σκάνδαλα κρατοῦν καὶ σήμερον μεγάλας Χριστιανικὰς ὁμάδας εἰς ἀπόστασιν ἀπ’ ἀλλήλων καὶ μᾶς στεροῦν τῆς χαρᾶς τῆς μυστηριακῆς κοινωνίας μαζί των. Ἐφ’ ὅσον δὲν ἔχομεν κοινὴν δογματικὴν διδασκαλίαν καὶ ὁμολογίαν, δὲν ἠμποροῦμε νὰ ἔχωμεν οὔτε κοινὴν Εὐχαριστίαν καὶ κοινὸν Ποτήριον μαζί των, καὶ αὐτὸ μᾶς λυπεῖ βαθύτατα, λυπεῖ δὲ πολὺ περισσότερον τὸν ἴδιον τὸν Χριστόν, ὁ Ὁποῖος ἐπιθυμεῖ ὅλοι νὰ εἴμεθα ἕν, ὅπως Αὐτὸς μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος διὰ τὸν ὁποῖον εὑρισκόμεθα εἰς διάλογον μὲ διαφόρους ἑτεροδόξους Ἐκκλησίας καὶ Ὁμολογίας. Κάμνομεν τὸ χρέος τῆς ἀγάπης, διαλεγόμενοι τιμίως καὶ ὑπευθύνως μὲ τοὺς ἐκτὸς τῶν κόλπων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καὶ ἀφήνομεν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον νὰ ἐνεργήσῃ περαιτέρω ὅπως Ἐκεῖνο κρίνει. Ὀφείλομεν νὰ μὴ ἀπομονούμεθα ἐγωϊστικῶς εἰς τὴν αὐτάρκειάν μας, κινδυνεύοντες νὰ κατακριθῶμεν μετὰ τῶν «τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων»,  διότι ὁ θησαυρὸς τῆς ἀληθείας, τὸν ὁποῖον ἔχομεν κληρονομήσει, δυνητικῶς ἀνήκει εἰς ὅλους, καὶ ὅσον περισσότεροι γίνονται κοινωνοί του, τόσον περισσότερον θὰ αὐξάνῃ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ μεγαλύτερος θὰ εἶναι ὁ μισθός μας παρὰ Κυρίου! Ἐὰν ἰσχύῃ δι’ ἡμᾶς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ποὺ ἠκούσαμεν εἰς τὸ εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας: «ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου», δὲν ἔχομεν δικαίωμα νὰ κρυπτώμεθα, οὔτε νὰ θέτωμεν τὸ φῶς τῆς ἀληθείας «ὑπὸ τὸν μόδιον»! Ὑποχρεούμεθα νὰ εἴμεθα ἀπολύτως συνεπεῖς μὲ τὸ «Πιστεύω» μας, νὰ μετουσιώνωμεν καθημερινῶς, ὅπως οἱ ἑορταζόμενοι Θεοφόροι Πατέρες τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου,  τὴν πίστιν εἰς πρᾶξιν, εἰς «καλὰ ἔργα», νὰ ἔχωμεν τὴν Ὀρθοδοξίαν μας ὑψωμένην ἐπάνω εἰς τὸν λυχνοστάτην τῆς Ὀρθοπραξίας καὶ τῆς Ἀγάπης, νὰ βλέπουν καὶ οἱ μακρὰν ἡμῶν καὶ νὰ δοξάζουν «τὸν Πατέρα ἡμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς».

Μέσα εἰς αὐτὸ τὸ πνεῦμα μετέχομεν καὶ εἰς τὸ Συμβούλιον τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τοῦ ὁποίου συνέρχεται κατ’ αὐτὰς εἰς τὴν πόλιν σας. Μέσα εἰς τὸ κλῖμα τοῦ ὀνομασθέντος «ψυχροῦ πολέμου», καὶ ἐνῶ ἀκόμη οἱ πληγὲς τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἦσαν νωπές, καὶ ἡ Εὐρώπη ἦτο πολιτικῶς κατακερματισμένη, πολιτιστικῶς κατερειπωμένη, ἰδεολογικῶς ἀμήχανη καὶ ἠθικῶς κατατραυματισμένη, ταγοὶ καὶ ἀντιπρόσωποι τεσσαράκοντα περίπου ἐκκλησιαστικῶν καὶ ὁμολογιακῶν σχημάτων ἐσκέφθησαν νὰ χαρίσουν νέαν ἐλπίδα εἰς τοὺς λαούς τῆς Εὐρώπης, μέσῳ ἑνὸς ζωντανοῦ ἑνωτικοῦ χριστιανικοῦ μηνύματος, καὶ ἔτσι συνεκρότησαν τὸ Συμβούλιον Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, τοῦ ὁποίου ἡ πρώτη, ἱδρυτική, Γενικὴ Συνέλευσις ἐπραγματοποιήθη εἰς τὴν Δανίαν πρὸ πεντήκοντα ἐτῶν, τὸν Ἰανουάριον τοῦ 1959. Πολλαὶ ἐπὶ μέρους Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι μετέχουν εἰς τὸ Συμβούλιον, ὁ δὲ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἀναστάσιος εἶναι καὶ Ἀντιπρόεδρος αὐτοῦ. Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον μετέχει ἐπισήμως εἰς τὸ Συμβούλιον, ἐφιλοξένησε μάλιστα καὶ τὴν 8ην Γενικὴν Συνέλευσίν του εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν Κρήτης εἰς Χανιά, τὸ 1979. Ἡ παρουσία μας. λοιπόν, κατ’ αὐτὰς εἰς τὴν Λυών, ὀφείλεται καὶ εἰς τὴν ἐπιβεβλημένην συμμετοχήν μας εἰς τὸν ἑορτασμὸν τῆς 50ετηρίδος τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, εἰς τὰ πλαίσια τῆς 13ης Γενικῆς Συνελεύσεώς του, ἡ ὁποία ἔχει ὡς θέμα της τὴν ἐλπιδοφόρον ρῆσιν: «Κεκλημένοι εἰς μίαν ἐλπίδα ἐν Χριστῷ».

Εἰς τὴν πολυπρόσωπον κρίσιν τῶν ἡμερῶν μας: ἠθικήν, κοινωνικήν, περιβαλλοντικήν, οἰκονομικήν καί, κυρίως, πνευματικήν, οἱ Χριστιανοὶ δὲν ἔχομεν περιθώριον ἀπελπισίας! Ὁ Χριστός, τὸ Εὐαγγέλιόν Του, ἡ Ἐκκλησία Του, εἶναι ἡ ἀκαταίσχυντος, ἡ βεβαία ἐλπίδα! Καὶ αὐτὴν τὴν ἐλπίδα ὀφείλουμε νὰ ἐγκολπωθοῦμε ὄχι μόνον οἱ Εὐρωπαῖοι, ἀλλὰ ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς γῆς! Προσευχηθῆτε, ἀδελφοί,  καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον νὰ κατευθύνῃ πρὸς τὸ φῶς τῆς ἐλπίδος αὐτῆς πάντα ἄνθρωπον!

Συγχαίροντες τὴν εὐλογημένην Κοινότητα τῆς Λυὼν διὰ τὴν 60ετηρίδα της, εὐχόμεθα πλεῖστα περαιτέρω ἔτη καὶ αἰῶνας πνευματικῆς ἀνθηφορίας καὶ κοινωνικῆς καρποφορίας! Ἡ πατρικὴ ἡμῶν ἀγάπη καὶ Πατριαρχικὴ εὐλογία καὶ εὐχὴ σᾶς συνοδεύουν πάντοτε, τέκνα ἐν Κυρίῳ προσφιλέστατα! Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως σεμνύνεται διὰ σᾶς!  «Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη»!

Ἔλεγχος καὶ Ἀνατροπὴ τῆς Ψευδωνύμου Γνώσεως, 1, ΧΧ, 2.
Ρωμ. 1: 18.
Ματθ. 5: 14.
Ἔνθ.  ἀνωτ., 16.
Ἔνθ’ ἀνωτ.
Α΄ Πέτρ. 1: 2.