Ἐπιστροφή
 

Πρόποσις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τό ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μόσχας (5 Ἰουλίου 2009).

Μακαριώτατε Πατριάρχα Μόσχας καὶ πάσης Ρωσίας, ἐκλεκτὲ καὶ ἐπιπόθητε Ἀδελφὲ κύριε Κύριλλε,

Δὲν Σᾶς ὑπεδέχθημεν σήμερον εἰς τὸ μαρτυρικόν, ἀλλὰ πάντοτε φωτεινὸν Φανάριον, τοῦ ὁποίου ἡ καθημερινὴ «ἐπισύστασις» εἶναι «ἡ μέριμνα πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν», ὡς ξένον, ἔστω ὡς φίλον ἰδιαιτέρως ἀγαπητόν, ἀλλὰ Σᾶς ὑπεδέχθημεν κυριολεκτικῶς ὡς «ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων ἡμῶν καὶ σάρκα ἐκ τῆς σαρκός ἡμῶν»! Δὲν Σᾶς ἐκλαμβάνομεν ὡς τρίτον τινά, ἀλλ’ ὡς Ἀδελφὸν ἡμῶν γνήσιον, κύτταρον ὑγιὲς καὶ μέλος εὐγενὲς τοῦ ἰδικοῦ μας Σώματος, τέκνον, ὡς καὶ ἡμεῖς, τῆς αὐτῆς ποτνίας καὶ καλλιγόνου Μητρός, τῆς Ἁγίας, Ἀποστολικῆς καὶ Οἰκουμενικῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκκλησίας!

Καυχώμεθα ἐν Κυρίῳ διότι ἡ πρωτεύθυνος Ἐκκλησία αὕτη, ἀπὸ τῆς ἐποχῆς ἀκόμη τοῦ ἐν Ἁγίοις προκατόχου ἡμῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, ἐμερίμνησε φιλοστόργως διὰ τὴν μεταλαμπάδευσιν τοῦ φωτὸς τοῦ Εὐαγγελίου εἰς τὸν μεγάλον λαὸν τῶν Ρώς, τὸν ὁποῖον καὶ ἀργότερον, ἐπὶ Ἡγεμόνος Βλαδιμήρου τοῦ Ἰσαποστόλου, οὗ καὶ τὸ ὄνομα ἐκ τῆς ἁγίας κολυμβήθρας φέρετε, πανεθνὶ ἐβάπτισεν ἐν Κιέβῳ πρὸ χιλίων, εἴκοσι καὶ ἑνὸς ἐτῶν. Σεμνυνόμεθα διότι καὶ μετὰ ταῦτα, ὁ ἐν Ἁγίοις προκάτοχος ἡμῶν Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Φιλόθεος ὁ Κόκκινος ἐμερίμνησε σπουδαίως διὰ τὴν μεταλαμπάδευσιν τοῦ γνησίου μοναχικοῦ καὶ ἡσυχαστικοῦ πνεύματος εἰς τὴν Χώραν Σας, ἕτερος δὲ ἀνὴρ μέγας ἐκ τῶν ἡμετέρων, ὁ ἐν Ἁγίοις Μάξιμος ὁ Βατοπαιδινός, ὁ καὶ Γραικὸς ὑφ’ ὑμῶν ἀποκαλούμενος, ἐλθὼν εἰς Ρωσίαν, διεσαφήνισε πολλὰ τῶν θεωρητικῶν καὶ πρακτικῶν τῆς πίστεως, μετεγλώτισσεν ἐν ἀκριβείᾳ τὰς Γραφὰς καὶ τὰ λειτουργικὰ κείμενα καὶ ἐστήριξε τοὺς πατέρας Σας εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν. Mutatis mutandis οὕτως εἰργάσθησαν θεοφιλῶς πρὸς τὴν αὐτὴν κατεύθυνσιν ἐν Ρωσίᾳ καὶ οἱ μακαριστοὶ Ἕλληνες ἀδελφοὶ Λειχοῦδαι, καθὼς καὶ οἱ πολυτάλαντοι καὶ πολύμουσοι Ἀρχιερεῖς Εὐγένιος ὁ Βούλγαρις καὶ Νικηφόρος ὁ Θεοτόκης, ἱκανὰ προσενεγκόντες εἰς τὴν αὐτόθι Ἐκκλησίαν. Συγκινούμεθα διότι ὁ λαός Σας οὐκ εἰς κενὸν ἐδέξατο τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ, ἀλλ’ ἀναγεννηθεὶς δι’ αὐτῆς, ἐκαλλιέργησεν ἐμπόνως τὸ Εὐαγγέλιον καὶ ἀνέδειξε νέφος μέγα Ἁγίων, Μαρτύρων, Νεομαρτύρων, Ὁμολογητῶν, Ἐγκρατευτῶν, Ὁσίων, Ἱεραρχῶν, Διδασκάλων, Ἱεραποστόλων, Γερόντων (Στάρτσι) καὶ Θεολόγων, ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι καὶ τῶν κάτω χρόνων, οἱ ὁποῖοι κοσμοῦν τὸ νοητὸν στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας ὡς φωστῆρες Χριστοῦ ὑπέρλαμπροι! Εὐγνωμονοῦμεν τὸ εὐσεβὲς Ἔθνος Σας, διότι εἰς καιροὺς δυσχειμέρους τοῦ Γένους ἡμῶν ὑπῆρξε μεταδοτικὸν ἐν ἀγάπῃ καὶ ἐλεημοσύνῃ πολλῇ πρὸς τοὺς τοῦ Χριστοῦ πένητας. Παρέσχε καταφύγιον καὶ προστασίαν εἰς πολλοὺς ἐμπεριστάτους καὶ διωκομένους ἀδελφούς, εἰς πλείστους ὀρφανοὺς καὶ ἐκριζωθέντας, ἐνῶ ἐφιλοξένησεν ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν μετὰ τιμῶν πρεπουσῶν καὶ τὸ ἀθλητικὸν λείψανον τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου ἡμῶν Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε΄. Σὺν πᾶσι τούτοις, ἡ σύγχρονος ὀρθόδοξος θεολογικὴ σκέψις ὀφείλει, Μακαριώτατε, πλεῖστα εἰς ἐπιφανεῖς νεωτέρους Ρώσους Θεολόγους, ὡς ὁ Βλαδίμηρος Λόσκυ καὶ πρὸ πάντων ὁ πολὺς π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, οἱ ὁποῖοι ἤνοιξαν μεγάλα παράθυρα ὄχι μόνον εἰς τὴν σύγχρονον Δύσιν διὰ νὰ δυνηθῇ νὰ ἴδῃ τὰς ἐν τῆ Ἀνατολῇ ὑγιεῖς πνευματικὰς ρίζας της, ἀλλὰ καὶ εἰς ἡμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους, διὰ νὰ ἐπανασυνδεθῶμεν μὲ τὸ πνεῦμα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖον τὸ ἐπικρατῆσαν ἐπὶ ἱκανὰς δεκαετίας καὶ παρ’ ἡμῖν ὀθνεῖον εὐσεβιστικὸν κλῖμα τὸ εἶχε παραγκωνίσει. Καὶ διὰ τοῦτο, ἐν τῷ προσώπῳ τῶν συγκεκριμένων Θεολόγων, πολλὰς χάριτας ὁμολογοῦμεν εἰς τὴν Ρωσικὴν Ἐκκλησίαν.

Μακαριώτατε καὶ Ἁγιώτατε ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργέ,

Ἅπαξ ἔτι διαβεβαιούμεθα Ὑμᾶς ὅτι εἴμεθα παρὰ τὸ πλευρόν Σας πάντοτε ἐν ἀγάπῃ καὶ τιμῇ, πρόθυμοι νὰ συνεχίσωμεν τὴν καλὴν συνεργασίαν τῶν ἀοιδίμων προκατόχων ἡμῶν, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ εὔκλειαν τοῦ ὀνόματος τῆς Ἐκκλησίας. Πρὸς τούτοις εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα νὰ Σᾶς ἀξιώσῃ ὁ Θεὸς νὰ ὁδηγήσητε τὴν Ρωσικὴν Ἐκκλησίαν καὶ Θεολογίαν εἰς ἡμέρας νέας ἀκμῆς καὶ δόξης! Νὰ ἀναπτερώσητε τὰς ἐλπίδας τοῦ εὐσεβοῦς Ρωσικοῦ λαοῦ! Νὰ τὸν στηρίξητε μεγάλως εἰς τὴν ἁγίαν Πίστιν τῶν πατέρων του! Νὰ τὸν ἀσφαλίσητε ἀπὸ πᾶσαν ἔξωθεν καὶ ἔσωθεν ἐπιβουλὴν ἀλλοτριοδιδασκάλων καὶ προβατοσχήμων λύκων! Νὰ συσφίγξητε τοὺς ἱεροὺς δεσμοὺς ἀγάπης καὶ ὁμοφροσύνης μετὰ πασῶν τῶν κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν τοῦ Θεοῦ! Νὰ καταγραφῇ τὸ ὄνομά Σας εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν μὲ γράμματα χρυσᾶ καὶ ζωηρά, εἰς ἔπαινον τῆς ἀμωμήτου Ὀρθοδοξίας! Μὲ αὐτὰς τὰς ἀπὸ κέντρου ψυχῆς καὶ καρδίας εὐχάς, ὑψοῦμεν τὴν κύλικα ὑπὲρ ὑγιείας καὶ μακροημερεύσεώς Σας. Εἰς πολλὰ ἔτη, Μακαριώτατε καὶ προσφιλέστατε Ἀδελφέ!