[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Πρόποσις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, εἰς τό ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ρουμανίας (28.05.2009).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Μακαριώτατε ἅγιε Ἀδελφέ,
Ἱερώτατοι Ἀδελφοί,
Λοιποὶ ἀγαπητοὶ συνδαιτυμόνες,

Μόλις πρὸ ὀλίγου ἐτελέσαμεν ἐπὶ τῇ ἀγομένῃ ἑορτῇ τῆς Θείας  Ἀναλήψεως τὸ ἱερὸν Πατριαρχικὸν Συλλείτουργον, τὸ ὁποῖον πέραν τοῦ ὅτι ὑπῆρξεν ὁ κολοφὼν τοῦ πανηγυρικοῦ ἑορτασμοῦ τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς, ὑπῆρξεν ἐπίσης ἡ ἔκτυπος σφραγὶς καὶ μεγαλόφωνος διακήρυξις καὶ βεβαίωσις τῆς, χάριτι Θεοῦ, ὑφισταμένης ἀρραγοῦς ἑνότητος ἡμῶν, «σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις», ἐν τῇ σωζούσῃ δογματικῇ ἀληθείᾳ τῆς Πίστεως, ἐν τῇ κανονικῇ τάξει καὶ ἐκκλησιαστικῇ δομῇ, ἐν τῇ εἰς ἀλλήλους καὶ πρὸς τὸν Θεόν, τὸν ἄνθρωπον καὶ τὸν κόσμον ἀγάπῃ, καὶ ἐν τῇ κοινῇ ἐλπίδι τῆς αἰωνίου Ζωῆς καὶ Βασιλείας τοῦ Φωτός. Μόλις ἐγεύθημεν, ἅπαξ ἔτι, ἐν μυστηρίῳ «τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ», διὰ τῆς κοινωνίας τοῦ παναγίου Σώματος καὶ τοῦ πανακηράτου καὶ ζωηροῦ Αἵματός Του, καὶ ἐβιώσαμε μυστικῶς τὴν ἀλήθειαν, τὴν ὁποίαν ὑπογραμμίζει ὁ Ἱερομάρτυς Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος λέγων ὅτι «ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ [εἶναι] ἕν σῶμα, μία φρόνησις, εἷς νοῦς, μία πίστις, μία ἀγάπη», καθὼς καὶ τὴν ὑπερφυῆ ἱερὰν πραγματικότητα τοῦ εἶναι ἡμᾶς «συγκληρονόμους καὶ συσσώμους καὶ συμμετόχους τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ Χριστῷ διὰ τοῦ εὐαγγελίου, οὗ ἐγενόμεθα διάκονοι». Δόξα τῷ Θεῷ ἕνεκεν καὶ αὐτῆς τῆς πρὸς ἡμᾶς μεγάλης Του δωρεᾶς καὶ εὐλογίας!

Τὸ παρὸν Ἄριστον, ἀδελφοί, ἔρχεται ὡς ἐπιστέγασμα καὶ ἐπίλογος τῆς προλαβούσης λειτουργικῆς ἡμῶν ἑστιάσεως, προκειμένου νὰ καλύψωμεν τὴν πρὸς συντήρησιν καὶ θρέψιν ἀνάγκην τοῦ σαρκίου ἀφ’ ἑνός, ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ ἐκφράσωμεν καὶ δι’ αὐτοῦ τὴν μεγάλην ἡμῶν χαρὰν ἐπὶ τῇ ἐλεύσει παρ’ ἡμῖν τῆς ἱερᾶς Κορυφῆς τῆς κατὰ Ρουμανίαν Ἐκκλησίας, τοῦ λίαν ἡμῖν ἀγαπητοῦ καὶ ἐπιποθήτου ἀδελφοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου κυρίου Δανιήλ, καθὼς καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἱερωτάτων ἀδελφῶν Ἱεραρχῶν καὶ λοιπῶν ἐκλεκτῶν μελῶν τῆς τιμίας αὐτοῦ Συνοδείας ἀφ’ ἑτέρου. Ἀστράπτει καὶ λάμπει ὁ Πατριαρχικὸς ἡμῶν οἶκος διὰ τῆς παρουσίας Σας! Χαίρουν πάντες οἱ ἐνταῦθα ἀδελφοὶ καθορῶντες τὰ προσφιλῆ καὶ σεβάσμια πρόσωπά Σας καὶ ἔχοντες τὴν εὐλογημένην εὐκαιρίαν τῆς μεθ’ Ὑμῶν φιλαδέλφου συντυχίας καὶ συνδιαλέξεως. Χαίρει ἅπαν τὸ ὁμογενὲς στοιχεῖον τῆς Πόλεως, καθὼς καὶ ἡ ἐνταῦθα Ρουμανικὴ παροικία, ἡ φιλοφρόνως οἰκονομουμένη ἐκκλησιαστικῶς ἐν τῷ ἐν Πικριδίῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Χαίρουν ἄνωθεν αἱ μακάριαι ψυχαὶ τῶν ἀοιδίμων Προκατόχων ἡμῶν Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν, καὶ μάλιστα ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἐπί τι ἔζησαν καὶ διηκόνησαν εἰς τὰς παλαιὰς Παραδουναβίους Ἡγεμονίας τῆς σήμερον Ρουμανίας. Χαίρουν τὰ πνεύματα τῶν ἀειμνήστων Φαναριωτῶν Ἡγεμόνων, οἱ ὁποῖοι, εἰς καιροὺς κατ’ ἐξοχὴν χαλεποὺς καὶ ἀργαλέους, εἰργάσθησαν μὲ ὅσας δυνάμεις εἶχον, καὶ μὲ ὅσον περιθώριον ἐξουσίας ἔδιδεν ἡ ἐπικυρίαρχος Αὐτοκρατορία, μὲ φόβον Θεοῦ ὁπωσδήποτε καὶ μὲ ἀγάπην καὶ φιλοτιμίαν πολλήν, διὰ τὴν ἀνακούφισιν τοῦ δουλεύοντος τότε, ὡς καὶ ἡμεῖς, ἀδελφοῦ καὶ ὁμοπίστου Ρουμανικοῦ λαοῦ, καὶ διὰ τὴν διοργάνωσιν τῶν κατὰ τὰς τέως Ἡγεμονίας δημοσίων πραγμάτων, στηρίξαντες τὴν Πίστιν καὶ θέντες τὰ θεμέλια τοῦ συγχρόνου Ρουμανικοῦ Κράτους. Πανταχόθεν, καὶ ἐκ γῆς, καὶ ἐξ οὐρανοῦ, ἀκούονται φωναὶ ἀγαλλιάσεως καὶ ἐνθουσιώδεις χαιρετισμοὶ καὶ προσρήσεις ἀγάπης! «Ἰδοὺ δὴ τί καλόν, ἤ τί τερπνόν, ἀλλ’ ἤ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό»!

Πιστεύομεν, Μακαριώτατε, ὅτι τὴν παροῦσαν Εἰρηνικὴν Ἐπίσκεψίν Σας ἐνταῦθα, τὴν χαροποιοῦσαν γῆν καὶ οὐρανόν, θὰ ἀκολουθήσουν πολλαὶ ἄλλαι εἰς τὸ μέλλον! Ὄχι μόνον ἐπίσημοι, ἀλλὰ καὶ ἀνεπίσημοι, καθ’ ὅσον ἡ παρουσία Σας ἐν μέσῳ ἡμῶν εἶναι σφόδρα ἐπιθυμητή! Μὲ τὸν ἀοίδιμον προκάτοχόν Σας, μακαριστὸν Πατριάρχην Θεόκτιστον, εἴχομεν, ὡς ἐνθυμεῖσθε, μίαν ἰδιαιτέρως θερμὴν ἀδελφικὴν κοινωνίαν καὶ σχέσιν, ἐν ἀμοιβαιότητι ἐμπιστοσύνης, «τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, ... τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες, ... προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων», ἐπ’ ἀγαθῷ ὅλης τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ αὐτὸ ἐπιθυμοῦμεν νὰ συνεχισθῇ καὶ μετὰ τῆς Ὑμετέρας θεοτιμήτου Μακαριότητος. Ἡ ἀνθρωπότης ἔχει εἰσέλθει εἰς πολὺ δυσκόλους ἡμέρας. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἐνώπιόν της πολλὰς νέας, ἀγνώστους μέχρι τῆς χθές, προκλήσεις. «Σκότος, γνόφος, θύελλα, φωνὴ μεγάλη» ἐπικρατεῖ ἀνὰ τὸν κόσμον! Κρίσεις οἰκονομικαί, κρίσεις ἠθικαί, κρίσεις πνευματικαί, κρίσεις ταυτότητος, κρίσεις πίστεως, τὸ σπουδαιότερον, ταλανίζουν τὸν ἄνθρωπον τῶν ἡμερῶν μας, ὁ ὁποῖος κραυγάζει ἐν ἀπογνώσει: «Ζητεῖται ἐλπίς!» Αὐτὴν τὴν ζητουμένην ἐλπίδα, τὴν ὁποίαν τοῦ ἔκλεψαν ποικιλώνυμοι μαθητευόμενοι μάγοι καὶ ποικιλόχρωμοι καρδιοκλέπται καὶ ψυχολησταί, καλούμεθα νὰ τοῦ προσφέρωμεν ἀμελητὶ καὶ μετὰ πειθοῦς βιωματικῆς. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι εἰς τοῦτο θὰ χωρήσωμεν ἀπὸ κοινοῦ, ἐν πλήρει συμπνοίᾳ, στηρίζοντες καὶ ἐνισχύοντες ἀλλήλους ἐν ἀφθονίᾳ ἀγαθῶν αἰσθημάτων, μὲ ἔνθεον ζῆλον καὶ ἱερὸν ἐνθουσιασμόν!

Ἐγείρομεν, λοιπόν, τὸ ποτήριον καὶ προπίνομεν ὑπὲρ ὑγιείας καὶ μακροημερεύσεώς Σας, Μακαριώτατε, ὑπὲρ σωτηρίας τῶν ὑπὸ τὴν Πατριαρχικὴν εὐθύνην Σας πιστῶν τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, καὶ ὑπὲρ εὐλογίας παρὰ τοῦ Θεοῦ τῆς νέας σελίδος, ἡ ὁποία ἀνοίγεται εἰς τὰς διμερεῖς σχέσεις μεταξὺ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ Πατριαρχείου Ρουμανίας. Εἰς πολλὰ ἔτη, ἅγιε Ἀδελφέ!