[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς τήν ἐν Παρισίοις Ἁγιορειτικήν Ἔκθεσιν(09.04.2009).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἐξοχώτατοι καί διακεκριμένοι παρόντες,

Μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πού εἶναι ὁ ἑκάστοτε Οἰκουμενικός Πατριάρχης, παριστάμεθα εἰς τήν τελετήν τῶν ἐγκαινίων τῆς Ἐκθέσεως «Le Mont Athos et l‘ Empire Byzantine -Trésors de la Sainte Montagne».

Ἐκφράζομεν τήν μεγάλην χαράν καί ἱκανοποίησίν μας διότι ἡ ἐν τῇ Δύσει «Πόλις τοῦ φωτός» ἤνοιξε διάπλατα τάς πύλας καί τά παράθυρά της διά νά εἰσέλθῃ φῶς ἐκ τῆς Ἀνατολῆς, τό φῶς τῆς βυζαντινῆς, τῆς ἑλληνορθοδόξου, παραδόσεως, ἡ ὁποία βιοῦται ὑποδειγματικῶς περισσότερον ἀπό μίαν χιλιετίαν ἤδη, ἀδιακόπως, εἰς τήν μοναχικήν Χερσόνησον τοῦ Ἄθωνος.

Οἱ ἀοίδιμοι Βυζαντινοί Αὐτοκράτορες, ὑπογράφοντες πάντοτε «ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ πιστός Βασιλεύς καί Αὐτοκράτωρ τῶν Ρωμαίων», εἶχον βαθυτάτην τήν βεβαιότητα ὅτι ἦσαν ὑπόχρεοι νά ἐνισχύουν παντί τρόπῳ τήν χριστιανικήν ζωήν καί πνευματικήν καλλιέργειαν τῶν πολιτῶν των. Μέρος αὐτῆς τῆς ὑποχρεώσεώς των ἦτο ἡ ὑποστήριξις καί ἐνίσχυσις κατά πάντα καί τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἰδιοτύπου μοναχικῆς Πολιτείας. Οὕτω καί θεσμικῶς καί νομικῶς τήν διησφάλισαν καί περιεθρίγκωσαν, καί οἰκονομικῶς τήν ἐνίσχυσαν, καί μέ μοναδικά καί τιμαλφέστατα κειμήλια τήν κατεπλούτισαν, καί τήν οἰκουμενικότητα τοῦ πνεύματος τῆς Χριστιανικῆς Αὐτοκρατορίας ἐν αὐτῇ κατέδειξαν, ἐπιτρέποντες τήν ἐγκατάστασιν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει μοναχῶν διαφόρων ἐθνικοτήτων.

Μέ τήν πάροδον τῶν αἰώνων, αἱ μυριάδες τῶν μοναχῶν οἱ ὁποῖοι ἤνυσαν τόν ἀσκητικόν δίαυλον εἰς τά διάφορα ἁγιορειτικά σκηνώματα, Μονάς, Σκήτας, Κελλία καί Ἐρημητήρια, πρῶτον διά τῆς ἀσκήσεώς των, τῆς προσευχῆς καί τῆς ἐμπράκτου ἐφαρμογῆς εἰς τήν ζωήν των τῆς πληρότητος τοῦ Εὐαγγελίου, καί κατόπιν διά τῆς μελέτης, τῆς τέχνης, τοῦ «ἐργοχείρου» των, παρήγαγον πολιτισμόν ὑπερβαίνοντα τό πρόσκαιρον τοῦ αἰῶνος τούτου. Ἕνα πολιτισμόν ἀναφερόμενον περισσότερον εἰς τήν «ἄνω πόλιν», τήν «μέλλουσαν», καί τήν ἐκείνης εὐμορφίαν, ἁρμονίαν καί λαμπρότητα! Μικρά στοιχεῖα ἐκφράσεως τοῦ ὑπερκοσμίου αὐτοῦ πολιτισμοῦ καί δείγματα τῆς ἀνατολικῆς, τῆς ὀρθοδόξου κατανοήσεως τῶν καιρίων τῆς ζωῆς, εἶναι τά κειμήλια, τά ὁποῖα, μέ τήν εὐλογίαν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἄθω λιτανεύει ἐν τῇ Ἑσπερίᾳ καί ἐκθέτει ἀπό σήμερον ἐνταῦθα, εἰς τούς φιλοξένους τούτους χώρους.

Ἀκραδάντως πιστεύομεν ὅτι ἡ παροῦσα λιτάνευσις τῶν ἱερῶν καί ὁσίων τῆς Ἁγιορειτικῆς ζωῆς ἔχει νά εἴπῃ οὐκ ὀλίγα εἰς τόν σημερινόν ἄνθρωπον, μάλιστα εἰς τάς ἡμέρας ταύτας τῆς συγχύσεως καί τῆς οἰκονομικῆς καί ἠθικῆς κρίσεως καί ἀβεβαιότητος. Πέραν τοῦ σχήματος τοῦ παρόντος αἰῶνος καί κόσμου, τό ὁποῖον «παράγει» (Α’ Κορ. 7, 31), ὑπάρχουν ὡρισμέναι διαχρονικαί σταθεραί, αἱ ὁποῖαι ἐκφράζουν ἐλπίδα, παρηγορίαν, χάριν, φῶς, ἁρμονίαν καί «περισσόν ζωῆς» (πρβλ. Ἰωάν. 10, 10). Αὐτάς τάς ζωηφόρους σταθεράς ἐκφράζουν τά ἐκτιθέμενα ἱερά κειμήλια, εἰκόνες, χειρόγραφα καί λοιπά, ἀνάγοντα τόν εἰλικρινῆ ἀναζητητήν «εἰς ὕψος νοητόν», ἀπό τό ὁποῖον θά δυνηθῇ νά διακρίνῃ τό «ἀπόθετον κάλλος» τῆς ἀστραπῆς τῆς θεότητος, ἡ ὁποία νεκρώνει τόν θάνατον, φωτίζει τά σύμπαντα καί ἀνιστᾶ τήν οἰκουμένην εἰς καινότητα ζωῆς!

Συγχαίρομεν ἀπό καρδίας ὅλους ὅσοι εἶχον τήν ὡραίαν πρωτοβουλίαν τῆς διοργανώσεως τῆς ἐκθέσεως καί ὅλους ὅσοι καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον συνέβαλον εἰς τήν πραγματοποίησιν αὐτῆς. Μεταφέρομεν πρός πάντας τήν εὐλογίαν τοῦ Ἁγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου καί τήν ἀγάπην τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καί εὐχόμεθα προσωπικῶς ὅσα ἀγαθά καί σωτήρια, ἐν φωτί καί χαρᾷ Ἀναστάσεως!

Ἐπιθυμοῦμεν ὅπως εὐχαριστήσωμεν ἰδιαιτέρως τόν Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος κ. Κωνσταντῖνον Καραμανλῆν καί τήν Ἐξοχωτάτην κ. Ντόραν Μπακογιάννη, Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία εἶχε τήν πρωτοβουλίαν τῆς διοργανώσεως τῆς ἐκθέσεως ταύτης ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος.

Ἐκφράζομεν ὡσαύτως τήν εὐγνωμοσύνην καί τάς ἡμετέρας ἐνθέρμους εὐχαριστίας πρός τόν Δήμαρχον Παρισίων κ. Bertrand Delanoë, ὅστις εἶχε τήν εὐγενῆ καλωσύνην νά ὀργανώσῃ τήν ἔκθεσιν αὐτήν  εἰς τό Petit Palais καί νά ἐπιβλέψῃ ὁμοῦ μετά τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Δήμου Παρισίων εἰς τόν  ἄριστον συντονισμόν καί τήν πραγματοποίησιν τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ γεγονότος εἰς σύντομον σχετικῶς χρόνον.
Δέν λησμονοῦμεν ἐπίσης τάς προσπάθειας τοῦ ὑπευθύνου τοῦ ἐκθεσειακοῦ χώρου τοῦ Petit Palais, εἰς τόν ὁποῖον διοργανοῦται ἡ παροῦσα ἔκθεσις.

Ἐν κατακλεῖδι, ἡ ἔκθεσις αὕτη τῶν θησαυρῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους δέν θά ἠδύνατο νά πραγματοποιηθῇ ἄνευ τῆς συνδρομῆς καί τῆς ἀδείας τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τήν ὁποίαν καί εὐχαριστοῦμεν ἐκ μέσης καρδίας, ἐκφράζοντες ἅπαξ ἔτι πρός ὅλας τάς Ἱεράς Μονάς τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους καί πρός τούς παρόντας ἐκπροσώπους αὐτῶν τάς πατρικάς ἡμῶν εὐχάς καί εὐλογίας.